Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Brno : Computer Press, 2015
367 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-4126-7 (brož.)
polština
Přeloženo z polštiny
Obsahuje bibliografii na s. 355-356, bibliografické odkazy a rejstřík
001417210
Obsah // Předmluva 11 // Čím se tato kniha liší od jiných příruček? 11 // Proč C++? 12 // Jak číst tuto knihu? 12 // Čím se budeme zabývat? 13 // Kapitola 1: Dříve než začneme 13 // Kapitola 2: Rekurze 13 // Kapitola 3: Analýza složitosti algoritmů 13 // Kapitola 4: Třídicí algoritmy 13 // Kapitola 5: Datové typy a struktury 13 // Kapitola 6: Odstraňování rekurze a optimalizace algoritmů 13 // Kapitola 7: Vyhledávací algoritmy 13 // Kapitola 8: Prohledávání textů 14 // Kapitola 9: Pokročilé programovací techniky 14 // Kapitola 10: Prvky algoritmiky grafů 14 // Kapitola 11: Numerické algoritmy 14 // Kapitola 12: Mohou počítače myslet? 14 // Kapitola 13: Kódování a komprese dat 14 // Kapitola 14: Různé úlohy 14 // Přílohy 14 // Ukázkové programy 15 // Typografické konvence a symboly 15 // Stručné poděkování 16 // Poznámky ke čtvrtému původnímu vydání 16 // Zpětná vazba od čtenářů 17 // Zdrojové kódy ke knize 17 // Errata 17 // KAPITOLA 1 // Dříve než začneme 19 // Kdysi dávno aneb střípky z historie algoritmických strojů 20 // -1801- 21 // - 1833- 21 // - 1890- 22 // - třicátá léta - 22 // Obsah // - čtyřicátá léta - 22 // - poválečné období - 22 // - současnost - 23 // Nedávná historie aneb počátky metodologie programování 23 // Proces koncepce programů 24 // Úrovně abstrakce popisu a výběr jazyka 24 // Správnost algoritmů 26 // KAPITOLA 2 // Rekurze 29 // Definice rekurze 29
// Ukázka principu rekurze 30 // Jak pracují rekurzivní programy? 32 // Rizika rekurze 34 // Fibonacciho posloupnost 34 // Stack overflow! 35 // Další nástrahy 37 // Cesta na věčnost 37 // Správná definice nestačí 37 // Typy rekurzivních programů 39 // Rekurzivní myšlení 40 // Příklad I: Spirála 40 // Příklad 2: „Sudé" čtverce 42 // Praktické poznámky к rekurzivním technikám 43 // Úlohy 44 // Řešení a poznámky к úlohám 47 // KAPITOLA 3 // Analýza složitosti algoritmů 51 // Definice a příklady 52 // Funkce faktoriál znovu 55 // Nulování části pole 59 // Chytáme se do pasti 61 // Různé typy výpočetní složitosti 62 // Nový úkol: zjednodušení výpočtů 64 // Analýza rekurzivních programů 64 // Terminologie a definice 64 // Vysvětlení metody na příkladu 66 // Logaritmický rozklad 67 // Změna definičního oboru rekurzivní rovnice 68 // Ackermannova funkce aneb něco pro labužníky 69 // Výpočetní náročnost není modla 70 // Techniky optimalizace programů 71 // Úlohy 72 // Řešení a poznámky к úlohám 72 // Obsah // KAPITOLA 4 // Třídicí algoritmy 75 // Třídění přímým vkládáním, algoritmus třídy 0(N2) 76 // Bublinkové třídění, algoritmus třídy 0(N2) 77 // Quicksort, algoritmus třídy 0(N log N) 79 // HeapSort-třídění haldou 82 // Slučování setříděných množin 85 // Třídění slučováním 86 // Vnější třídění 87 // Praktické poznámky 91 // KAPITOLA 5 // Datové
typy a struktury 93 // Základní a složené typy 93 // Znakové řetězce a texty v jazyce C++ 95 // Abstraktní datové struktury 96 // Jednosměrné seznamy 97 // Implementace seznamů pomocí polí 122 // Zásobník 127 // Fronty FIFO 131 // Haldy a prioritní fronty 134 // Stromy a jejich reprezentace 140 // Množiny 153 // Úlohy 156 // Řešení úloh 156 // KAPITOLA 6 // Odstraňování rekurze a optimalizace algoritmů 159 // Jak funguje kompilátor? 160 // Trocha formalizmu neuškodí 162 // Několik příkladů odstraňování rekurze v algoritmech 163 // Odstraňování rekurze s využitím zásobníku 166 // Eliminace lokálních proměnných 167 // Metoda opačných funkcí 169 // Klasické postupy odstraňování rekurze 171 // Schéma typu while 172 // Schéma typu if-else 173 // Schéma s dvojitým rekurzivním voláním 175 // Shrnutí 177 // KAPITOLA 7 // Vyhledávací algoritmy 179 // Lineární vyhledávání 179 // Binární vyhledávání 180 // Obsah // Hešování 181 // Hledáni funkce H 182 // Nejznámější funkce H 183 // Řešení kolizí 185 // Návrat ke kořen ů m 186 // Návrat к polím 187 // Lineární pokusy 187 // Dvojité hešování 189 // Využití hešování 190 // Shrnutí metod hešování 190 // KAPITOLA 8 // Prohledávání textů 193 // Algoritmus vyhledávání hrubou silou 193 // Nové vyhledávací algoritmy 195 // Algoritmus K-M-P 196 // Boyer-Mooreův algoritmus 200 // Karp-Rabinův algoritmus 202 // KAPITOLA 9 // Pokročilé
programovací techniky 205 // Programování typu „rozděl a panuj" 206 // Vyhledávání minima a maxima v číselném poli 207 // Násobení matic s rozměry NxN 209 // Násobení celých čísel 212 // Jiné známé algoritmy typu „rozděl a panuj" 213 // „Hladové" algoritmy 213 // Problém batohu aneb těžký život pěšího turisty 214 // Dynamické programování 216 // Fibonacciho posloupnost 218 // Rovnice s více proměnnými 218 // Nejdelší společný podřetězec 220 // Jiné programovací techniky 222 // Bibliografické poznámky 225 // KAPITOLA 10 // Prvky algoritmiky grafů 227 // Základní definice a pojmy 228 // Cykly v grafech 231 // Způsoby reprezentace grafů 233 // Reprezentace pomocí pole 233 // Slovníky uzlů 235 // Seznamy kontra množiny 235 // Základní operace s grafy 236 // Součet grafů 236 // Kompozice grafů 236 // Mocnina grafu 237 // Obsah // Roy-Warshallův algoritmus 238 // Floyd-Warshallův algoritmus 240 // Dijkstrův algoritmus 243 // Bellman-Fordův algoritmus 245 // Minimální rozpínavý strom 245 // Kruskalův algoritmus 246 // Primův algoritmus 247 // Prohledávání grafů 247 // Strategie„do hloubky" (sestupné prohledávání) 248 // Strategie „do šířky" 249 // Jiné strategie prohledávání 251 // Problém vhodného výběru 252 // Shrnutí 256 // Úlohy 256 // KAPITOLA 11 // Numerické algoritmy 259 // Vyhledávání nulových bodů funkcí 259 // Iterativní výpočet hodnot funkce 261 // Interpolace funkcí
Lagrangeovou metodou 262 // Derivování funkcí 263 // Integrování funkcí Simpsonovou metodou 265 // Řešení soustav lineárních rovnic Gaussovou metodou 267 // Závěrečné poznámky 269 // KAPITOLA 12 // Mohou počítače myslet? 271 // Přehled oblastí zájmu umělé inteligence 272 // Expertní systémy 272 // Neuronové sítě 274 // Reprezentace problémů 276 // Cvičení 1 277 // Hry pro dvě osoby a stromy her 277 // Algoritmus mini-max 278 // KAPITOLA 13 // Kódování a komprese dat 285 // Kódování dat a aritmetika velkých čísel 287 // Symetrické šifrování 287 // Asymetrické šifrování 289 // Primitivní metody 294 // Luštění šifer 296 // Techniky komprese dat 296 // Komprese pomocí matematického modelování 298 // Komprese metodou RLE 299 // Obsah // Komprese dat Huffmanovou metodou 299 // Kódování LZW 305 // Princip slovníkového kódování na příkladech 305 // Popis formátu GIF 308 // KAPITOLA 14 // Různé úlohy 311 // Texty úloh 311 // Řešení úloh 313 // PŘÍLOHA A // Seznámení s jazykem C++ 317 // Prvky jazyka C++na příkladech 317 // První program 317 // Direktiva »include 318 // Podprogramy 318 // Procedury 319 // Funkce 319 // Aritmetické operace 320 // Logické operace 321 // Ukazatele a dynamické proměnné 322 // Odkazy 323 // Složené typy 323 // Pole 323 // Záznamy 324 // Příkaz switch 324 // Iterace 325 // Rekurzivní struktury 326 // Parametry programu main() 326 // Operace se soubory v jazyce C++ 326
// Objektové programování v jazyce C++ 327 // Terminologie 328 // Objekty na příkladech 328 // Statické složky tříd 331 // Konečné metody tříd 332 // Dědičnost vlastností 332 // Podmíněný kód v jazyce C++ 335 // PŘÍLOHA В // Úvod do číselných soustav 337 // Několik definic 337 // Dvojková soustava 337 // Aritmetické operace s dvojkovými čísly 339 // Logické operace s dvojkovými čísly 339 // Osmičková soustava 341 // Obsah // Šestnáctková soustava 341 // Proměnné v paměti počítače 342 // Kódování znaků 343 // PRÍLOHA С // Kompilování ukázkových programů 347 // Obsah archivu ZIP ke stažení 347 // Bezplatně dostupné kompilátory C++ 347 // Kompilace a spouštění 348 // GCC 348 // Visual C++ Express Edition 349 // Dev C++ 353 // Literatura 355 // Rejstřík 357
cnb002497897

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC