Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Kralice na Hané : Computer Media, 2011
112 s. : barev. il., portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7402-093-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 112
001417605
Obsah // // ¦¦¦ ¦••••••••i // Obsah // ÚVODNÍ slovo___ // SEZNA.M TÉMAT--- // ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... // PftEDMÉT A DEFINICE EKONOMIE... // PRVOPOČÁTKY EKONOMICKÉHO CHOVÁNI // ČLENÉNl EKONOMIE--- // Makroelowmte— // Mlkrotkonomle_ // l«»«»é>»l>»4 ¦ n »»»»»»»»—« // // •••••••••• // ••••••••••••••••••••••v // ••••••••••••••••••a // ••••••••••«••••••••••«••••v // •••••••••••••••• // —6 —7 // ...8 // o // // // // ZÁKLADNÍ ekonomické otázky a ekonomické systémy . // Základní ekonomickí olázky (problémy)___ // Ekonomické systémy.___ // ---10 // »»>»»»—»i ui« 11 // ---? // // ÚVOD DO TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ...13 // POTŘEBY___ // •«•••Ml Mil ¦••••••¦•¦ // l«tf —4 11 »»«f« — » —¦»«—«»»»»» // řROBA A N ROBNl PROCES ___ // Z historie výroby // // // // Výroba jako zämémä lidská éinnost. Výrobni zdroje...- // // // ZBOŽÍ.---_...— // PENÍZE--- // ProUä smtiui zbcii... // Komoditní peníze. // ---13 // .14 14 // ..IS -1S ...16 // >«••••••••¦»•••••••••••¦¦¦ ¦¦¦ I ¦««•••••MM // // *... // // Drah* kovy a minee.. Funkce peniz... // // ZÁKLADNÍ PRVKY TRŽNÍHO MECHANISMU___ // CLENÉNl TRHU
// t*MI ¦¦•¦•••••••••«• // // -17 -17 -17 _.Í8 _ 18 // // // Meni trhu z hleduku druhu a ob)emu mnoiUví- // Cleni trhu podle územního hlediska,. // ClenM trhu z hlediska piedmttu sminy- // TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB. // POPTÁVKA...—... // .19 // 7? // ___20 // * ••••••••»••••••••••••••••• // •»#••••••••••••••••••••••••••••••«••••• // // Faktory působící na poptávku. // ’••••••»••••••••••••••••••m // NABÍDKA___ // Faktory působící na nabídku_ // .21 // -22 // >7 // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // vzájemné působen! nabídky a poptávky... // Zrniny trini rovnoxdhy--- // // .23 // .24 // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // OSTATNÍ TRHY... // OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU VÝROBNÍCH FAKTORŮ___ // TRH PŮDY--- // TRH PRACE... // Faktory ovlivňující trh práce Nezamlstnanost a úřady práce FINANČNÍ TRHY... // •••••••••••••••• // ...i ••••••••••« // // ...25 — 25 26 // // 1« ... ... // *...i. // ---26 // ---27 // ---28 // Nabídka a poptávka na finančních trzích. Trhy finančního kapitálu--- // .28 // -28 // ***...•••••••••••••••••(
// ... II ???*... MM // DOPROVODNÉ JEVYTRŽNf HO MECHANISMU... // NEDOKONALOSTI TRŽNÍHO MECHANISMU___ // Monopolizace trhu--- // Typy monopolního chováni ? podmkatelsých subjektů // Dalli nedokonalosti triního mechanismu--- // NEZAMĚSTNANOST___ // Typy nezamistnaností... // Opatrení pro sníženi soctálních dopadů nezamestnanostL // l EL VC E»*—Ml»..«—»???.——4.1???..???...?1??. I..—...??»**— // Formy inflace.--- // Dopady inflate--- // •••••••••••••••••• // // // ——«???».»«». // ...31 // 77 // IB. I...?.??—...M.iM».—??.??.?*— // ll—<,"»,?**»»«»*?.?*. . I IM«»»«..»— // I.MM*. // BM... ... ...M..M...MM.MMM // I. . . . .. ..—*B*.*MM .M»M**B**—*MM..***MB*«M. // • M..M MM ».•»..«» •»»»«.. // 33 // ---? // —35 — 35 —36 // ÚLOHA STATU V TRŽNÍM HOSPODÁŘSTVÍ... // STÄT NA STRANE NABÍDKY A POPTÁVKY___ // Stár jako kupující.. // Stát jako prodávající.. // •••••••••••••••a // // «»»»«» »»M«»»»M»«M.»»M // V...M..M.M...M»»—»— // • .M. M... ...».???. // STAT JAKO Činitel vytvARejIcI a o\-livňujIc( ekonomické prostřed!-. // HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA VLÁDY___ // I.M. MM.»*SMM..M... // ?... // -38 // .38 // .38 // ..39 // Občanský a společenskovědní základ • EKONOMIE // SELHÁVANÍ STÁTU V TRŽNÍM HOSPODÁŘSTVÍ--- // Nedokonalí rozhodoríní itdtnkh orgánů--- // Jiný nei otekáwný
lýsUdťk... // NÁSTROJE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY STÁTU // MONETÁRNÍ POLITIKA STÁTU...—... // Přímí ndstrofe monetární politiky státu--- // Nepřímí ndstro/e monetární politiky státu--- // FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU--- // Příjmy státního rozpoítu---—...-... // STÁTNÍ ROZPOČET--- // Výdaje státního rozpoítu.—...--- // OBCHODNÍ politika STÁTU...—... // Přímí nástroje obchodní politiky státu... // Nepřímí ndstro/e obchodní politiky státu--- // DŮCHODOVÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU... // Přímí nástroje důchodoví a sociální politiky... // Nepřímí nástroje důchodoví a sociální politiky státu. // 40 // 42 // NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ // CLENÉNl NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ...—... // CLENÉNl NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ PODLE PRINCIPU FINANCOVÁNÍ // 7Mkový (trini) sektor--- // Neziskový (netriní) sektor...--- // SOUKROMÝ A VEŘEJNÝ SEKTOR Rozdíleni podle kritéria vlastnictví... // // *••••••• // VEŘEJNÁ EKONOMIE...—--- // Co jsou to veře/ní statky a íim se liti od statků soukromých ? // NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ AGREGÁTY // ŽIVOTNI ÚROVEŇ--- // UKAZATELE ŽIVOTNI ÚROVNĚ--- // Reálná mzda (reálný příjem)---—— // >•••••••••• // ? ••Mé*«•••••• ••••••«••«•••••• // // Cas práce nutné ? dosaieni daného pH/mu Srovnání prostřednictvím jednotné miny // TOKY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ--- // Hrubý národní
produkt/Hrubý domácí produkt Datti národohospodárski ukazatele. // »•••••••••< // // HANKY A JEJICH ÚLOHA V HOSPODÁŘSTVÍ ZEMĚ. FORMY PENĚZ--- // Reálni a ideální peníze. // VZNIK BANK- // Regulace obíhu bankovek.. // ••••••••••••••••• ••••••••••»•••••••’••’••a // >•••••• // FUNKCE A POSTAVENI CENTRÁLNÍ BANKY—.. // FUNKCE KOMERČNÍCH (OBCHODNÍCH) BANK- // // // ••••••••••••••••••••••••••••••••a // *••••*•••••••• // .•••aaaaaaaaaaaaaaaaaaataaa // >aaaaaaaaaaai // // Krátkodobí úiéry Dlouhodobý úvér Spotřebitelské úvřry. // CYKLICKÝ VÝVOJ TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ... // EKONOMICKÝ RŮST---—... // Tempo růstu. // I ??? // FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EKONOMICKÝ RŮST--- // Extenzivní faktory růstu--—... // Intenzivní faktory růstu. // I ??? // HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS---—... // Jednotliví fáze hospodářského cyklu— // • •???« // ???—— ??? // I aaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaa // ¦ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // •••••••••••••••a // i aaa aaaa a aa // PŘÍČINY CYKLICKÉHO VÝVOJE TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Vné/lí faktory působící na cykličnost vývoje hospodářství. // Vnitřnífaktory působící na cykličnost vývo/e hospodářství. // ZAHRANIČNÍ OBCHOD... // CleněnI zahraničního obchodu—...—
// Výhody reexport ?--- // RIZIKA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU—... // CLO A CELNÍ POLITIKA —... // MEZINÁRODNI OBCHOD AJEHO VÝHODY.. // Absolutni výhody - monopol přírodních a klimatických podmínek. // • tataaaaaaaa // taaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaeaaaaaaat //  aaaaaaaaaa—??? // s ? se: ? L 2 § S Š L ’ž L 3 V« S S L L’LLLLLLL S ’SŽŽíSífeŽS L ÍJ
(OCoLC)780138129
cnb002234459

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC