Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Kralice na Hané : Computer Media, 2012
104 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm

ISBN 978-80-7402-120-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 101-103
001417606
Obsah // SLO V O A U TO R A ... 6 Ú V O D ... 6 SEZN A M T É M A T ... 7 N Á B O Ž E N S T V Í / N Á B O Ž E N S K Á V Í R A / N Á B O Ž E N S K Á P R A X E ... 8 C O JE N Á B O Ž E N S T V Í?... 8 LZE D EFIN O V A T B O H A ?... .9 JAK VYSVĚTLUJÍ N Á B O Ž E N ST V Í V ZTA H B O H A KE S V Ě T U ?...10 VZTA H ČLOVĚKA K BO H U , N Á BO ŽEN SK Á V ÍR A ... 10 JA K SE V N Á B O Ž E N S K É V ÍR E U P L A T Ň U JE R O Z U M ? ...11 JAK SE V N Á B O ŽEN SK É V ÍRE U P L A T Ň U JE C IT O V É PR O Ž ÍV Á N Í?... 12 JA K SE V N Á B O ŽEN SK É V ÍRE U PL A T Ň U JE LIDSKÁ V Ů L E ?...12 N Á BO ŽEN SK Á VÍRA JA K O Z D R O J SM YSLU ŽIV O T A ...13 Odvaha přijm out boha... 14 Nebezpečná lhostejnost ... 14 // // N Á BO ŽEN SK Á PRAXE N Á BO ŽEN SK Á SP O L E Č E N S T V Í / R ITU Á L / M O D L IT B A / M A G IE ...14 N áboženské společenství...i 4 Rituál...14 M odlitba... M agie a iam anism us... 15 T Y P O L O G I E N Á B O Ž E N S T V Í - V Z N I K N Á B O Ž E N S T V Í ... 17 T Y P O L O G IE N Á B O Ž E N ST V Í...17 N áboženství teistická a neteistieká...17 Náboženství zjevená (prorocká) a m ystická...18 D alší členéní náboženství... 18 JAK V Z N IK L O N Á B O Ž E N ST V Í?...19 V Ý Z K U M N Á B O Ž E N S T V Í - N Á B O Ž E N S T V Í A V Ě D A ...2 0 JAK ZK O U M A T N Á B O Ž EN ST V Í?... 20 M etody používané v religionisticc... ...20 Filozofie a teologie... 20
N Á B O Ž EN ST V Í A V É D A ... 21 V čem mohou být přírodní védy pro teologii přínosem ? ... 21 // // K R IT IK A A O B H A J O B A N Á B O Ž E N S T V Í - A T E IS M U S A T E O D I C E A ...2 3 KRITIKA N Á B O Ž E N ST V Í...23 A PO L O G IE N Á B O Ž EN ST V Í...23 A TEISM U S A T E O D IC E A ...24 R E L I G I O Z I T A A S E K U L A R I Z A C E / S E K T Y ... 2 6 R E L IG IO ZITA A SEK U LA RIZA CE... 26 NOVÁ R E L IG IO Z IT A ... 26 SE K TY ...27 Z á klad n í zn a ky sektářstvl... 2 7 V čem jsou sekty nebezpečné? ... 27 Jak se manipulaci sekty bránit? ...2 7 M E Z I N Á B O Ž E N S K Ý D I A L O G ... 2 9 PO TREBA D IA L O G U ... 29 M OD ELY M EZIN Á B O ŽE N SK Ý C H V ZT A H Ů ... 29 E xkluzivism us...29 Inkluzivismus...29 Pluralismus ... Nové alternativy...30 KRITIKA 1 N A D Ě JE ...30 N Á B O Ž E N S T V Í S O U Č A S N É H O S V Ě T A ... 31 Ú V O D D O J U D A I S M U , K Ř E S Ť A N S T V Í A I S L Á M U ...3 3 J U D A I S M U S ... 3 4 JU D A ISM U S V P O JM E C H ... 34 29 // // \fO bčanský a společenskovědní základ • N Á B O Ž E N S T V Í // PO SV Á TN É T E X T Y ... 34 Tóra, Proroci a S p is y ...34 D alší zdroje ju d a ism u ___ 35 O B SA H Ž ID O V S K É BIBLE...35 Příběh o stvořeni s v ita ... 35 Přibili o stvořeni člo věka ... 36 Příběh o Vyhnáni z ráje...36 ABRAHAM OVSKÁ VÍRA...37 D E S A T E R O ... 37 // // SM LO U V A - V Y VOLENÝ N Á R O D ... 38 J Ó B ... 39
D ĚJIN Y JU D A IS M U A Ž ID O V S K É H O N Á R O D A ...40 Z biblického období (příběhy z období, které popisuje bible)... - ... 40 Rabínský judaism us ...*... 41 Židovská filozofie a mystika - kabala...41 N áboženská a národní identita; ghetta, pogromy... 42 Osvícenství, chasidismus, sionismus...42 Antisem itism us, holocaust - io a ... 43 Stát Izrael...43 N Á B O Ž E N SK É SMÉRY A SE K U L Á R N Í Ž ID É ...44 Z D Ě JIN Ž ID Ů N A N A ŠEM Ú Z E M Í... 44 F IL O Z O F IE D IA L O G U ... 44 // // M O D LITB Y , SVÁTKY A SL A V N O STI, SY M BO LY ... 45 45 M odlitby... Svátky ...45 SYM BOLY A N Ě K T E R É SP E C IFIC K É PRVKY N Á B O Ž E N S K É H O Ž IV O T A ... 46 M e n o ra ...46 D avidův štít (D avidova h v ě z d a )... 46 O břízka; dospělost...46 S v a tb y ...47 S tra vo v á n í... 47 Židovské h řb ito v y ... 47 // // K Ř E S Ť A N S T V Í ... 4 9 KŘESŤA N STV Í V P O J M E C H ...49 Ž IV O T A P Ů S O B E N Í JE Ž ÍŠ E N A Z A R E T S K É H O ... 49 PO SV Á TN É T E X T Y ... 51 // // Křesťanská bible...5 1 Složení a obsah Nového zá ko n a...52 O B SA H A SM YSL JEŽÍŠO V A U Č E N Í A P Ů S O B E N Í... 52 B o ží království...52 Láska k Bohu a k bližním ja ko hlavní a nová přikázání... 53 Tři zá kla d n í křesťanské ctnosti: víra, naděje a láska... Blili je láska ... 54 54 // // Rovnost všech lidí před Bohem ... ... 54 N aplněni Z á k o n a ... 55
E P IL O G : SÍLA JEŽÍŠO V Y SL A B O ST I - SL U ŽEB N ÍK A V Y K U PIT EL...55 B o ží milost... 56 ZÁVĚRY K U Č E N Í A P Ů S O B E N Í JE Ž ÍŠ E ... 56 PR O B LÉM Y A KRITIKA JEŽÍŠO V A U Č E N Í... 56 N áboženství lásky ? ...56 N epodm íněná láska, anebo v ýh rů žky a odsuzování n e p řátelí... 56 Exkluzivita křesťanství? ... 56 Z D Ě JIN K Ř E S Ť A N S T V Í... 5 7 Vznik a šířeni křesťanství... 57 Křesťanský středověk... 5S Ontologický d ů ka z o existenci Boha... 59 Kosmologické a teologické d ů k a zy o existenci Boha... 59 Křesťanské řeholní ř á d y ...60 Reformace křesťanství...60 Protireformace... 6 1 In k v izice...6 1 Vývoj křesťanství v novověku... 62 Křesťanská teologie a filozofie 20. století... 62 // // KŘESŤA N STV Í V SO U Č A S N É M SV Ě TĚ A U N Á S ...64 Křesťanství a religiozita v současné české společnosti ... 64 // // KŘESŤANSKÉ SVÁTKY, SVÁTOSTI, KULTY SVATÝCH, SYMBOLY, PR A X E... 65 Křesťanské sv á tk y ... 65 Křesťanské svátosti, náboženská p ra xe ...66 // // \fKuli svátých... 66 Křesťanské sym b o ly...66 VÝZNAM KŘESŤANSTVÍ - PROBLÉM Y, D IS K U S E ...67 ZÁVĚREČNÉ SLO V O KE K ŘESŤA N STV Í A JU D A IS M U ...68 IS L Á M ...7 0 ISLÁM V P O JM E C H ...70 ŽIV O T M U H A M M A D A ... 70 Prorocké vize M u h a m m a d a ... 71 VZNESENÝ K O R Á N ...71 U Č EN Í ISLÁ M U ... 72 VZTAH ISLÁ M U K JIN Ý M N Á B
O Ž E N S T V ÍM ...72 Vztah k ju d a is m u ... 72 Vztah ke křesťanství...73 Závěrem k učeni islámu... 73 // // ETIKA IS L Á M U ...73 VÝVOJ U Č EN Í ISLÁ M U ...74 PĚ T „SLO U PŮ " ISLÁ M U , N Á B O Ž EN SK Á PRAXE...74 Z DĚJIN ISLÁ M U ...75 Islám v současném s v ě tě ... 75 Islám v České republice... 76 ŠARÍ A , PR O BLÉM D Ž IH Á D U ... 76 PROBLÉMY, KRITIKA A D ISK U S E ... 77 H I N D U I S M U S ...7 9 H IN D U ISM U S V P O J M E C H ...79 Smysl a cil života... 80 U Č EN Í H IN D U IS M U ... 80 Brahma a á tm a n ... 8 0 Společná myšlenka božské všejed n o ty ...80 Zákon karm y... ,...81 Koloběh znovuzrození a osvobozeni z koloběhu z n o v u z ro z e n i...81 Svět - kosmologické p řed sta vy ...81 Z D ÉJIN H IN D U IS M U ... 82 Védské období; v zn ik u p a n iša d ...82 Klasický hinduismus, období eposů a filozofických ško l... 82 Středověký hinduismus... 83 Novověký hinduism us...83 NÁBOŽENSKÁ PRAXE, SYM BOLY...84 BHAGAVADGÍTA (G ÍT A )...85 B U D D H I S M U S ...8 7 BU DD H ISM U S V P O J M E C H ...87 B U D D H Ů V Ž IV O T ... 87 B U D D H O V O U Č E N Í... 88 ZÁVĚRY, D ISK U S E ... 90 Hodnoceni buddhism u... 90 Z D ĚJIN B U D D H ISM U ... *... 91 HLAVNÍ PR O U D Y B U D D H IS M U ...91 Thěravádový buddhism us... 91 M ahájánový buddhismus... 91 ZE N -B U D D H ISM U S...92 F I L O Z O F I C K O - N Á B O Ž E N S K É S Y S T É M Y Č Í N Y ... 9 4 CH ARAKTERISTIKA
Č ÍN SK É C IV IL IZ A C E ...94 Kniha proměn... 95 K O N FU C IA N ISM U S...95 Konfucius - život, doba, dilo ... 95 Konfiuciovo učeni, jeho další vývoj a uplatnění ... 96 // // TA O ISM U S... 97 Lao-c’ (Starý M istr; L a o z i)... 98 Čuang-c’ (M istr Zhuang, Zhuangzi, Zhuang Z h o u ) ... 99 E P I L O G ...1 0 0 P O U Ž I T Á A D O P O R U Č E N Á L I T E R A T U R A ... 101 // // \f
(OCoLC)867818576
cnb002414852

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC