Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Kralice na Hané : Computer Media, 2012
104 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7402-121-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 104
001417607
Ob // // Obsah // Ú V O D N Í S L O V O ...6 S E Z N A M T É M A T ...6 P O L I T O L O G I E J A K O V Ě D A ...8 P O L I T O L O G I E A P O L IT IK A ...8 O b la s ti politologie... 8 D efinice a v y m e z e n í p o litik y ... 9 Teorie m o c i...1 1 P O L I T O L O G I E A J E J Í M Í S T O V S Y S T É M U V Ě D ... 12 Politologie a jin é v i d y ... / 2 M e to d y z k o u m á n i...13 H IS T O R IC K Ý V Ý V O J P O L I T I C K É H O M Y Š L E N Í... 14 P o litické m y š le n í ve sta ro věk u ... 14 P o litika ve s tř e d o v ě k u ... 15 N o v o v ě k a p o litik a ... 16 P o litika 1 9 . a 2 0 . s to le tí...1 7 K o řen y české p o litik y ... 18 S T Á T ...1 9 T E O R I E V Z N IK U S T Á T U ... 19 S ta ro v ě k ý s tá t... 19 S tře d o v ě k ý s tá t...2 0 K o n cepce vzn ik u s tá tu ... 2 0 D E F IN IC E , Z N A K Y A F U N K C E M O D E R N Í H O S T Á T U ... 21 V y m e z e n i p o jm u „stát"... 2 1 Z n a k y s t á t u ... 21 F u n k ce s tá tu ... 2 2 Svrch o va n ý s tá t / z á m o ř s k é ú z e m í / p r o te k to r á t / a u to n o m ie ... 2 3 S u ve ren ita lid u ... 2 4 T Y P Y S T Á T Ů A F O R M A V L Á D Y ... 24 // // T y p y s tá tů ... 2 4 S T Á T N Í O B Č A N S T V Í ...2 7 Z ís k á n i stá tn íh o o b č a n s tv í Č eské re p u b lik y ... 2 8 P O H Y B O S O B M E Z I ST Á T Y ... 28 D ů v o d y a p o d o b y m ig ra ce...2 8 Ú S T A V A Č R / D Ě L B A M O C I / L I D S
K Á P R Á V A ... 3 1 V Ý V O J N A Š E H O Ú S T A V N ÍH O S Y S T É M U ... 31 P o jm y z obla sti ú s ta v n íh o p r á v a ... 3 1 V n ik ú s ta v ve světě a je jic h vliv n a fo r m o v á n í n a š í ú s ta v n o s ti...3 1 Č esko slovenské ú s ta v y ... 3 1 V z n ik ú s ta v y Č e sk é r e p u b lik y ... 3 4 O b sa h ú s ta v y Č e sk é rep u b liky... 3 4 S y m b o ly české stá tn o sti...3 7 D Ě L B A M O C I ... 3 7 P R O C E S S C H V A L O V Á N Í Z Á K O N Ů ... 3 9 L ID S K Á PR Á V A ... 4 0 V ý z n a m n é lid sk o p rá v n í d o k u m e n ty a o fic iá ln í in s titu c e ... 4 0 A tr ib u ty lid sk ých p r á v a svo b o d ... 4 2 P o ru šo vá n í lidských p r á v a m e z in á r o d n í n e v lá d n í o rg a n iza ce z a b ý v a jíc í se o ch ra n o u lid sk ých p r á v a sv o b o d ...4 2 T u z e m s k é n e v lá d n í in stitu ce n a och ra n u lid sk ý c h p r á v ...4 3 Č L O V Ě K J A K O O B Č A N D E M O K R A T I C K É H O S T Á T U ...4 5 O B Č A N S K Á S P O L E Č N O S T ...4 5 O b č a n s k á s p o l e č n o s t v d e m o k r a t i c k é m a t o t a l i t n í m s t á t ě ...4 5 P O L I T I C K É S T R A N Y ...4 6 P o l i t i c k é s t r a n í / v Č e s k é r e p u b li c e ...4 7 N Á T L A K O V É S K U P I N Y ...4 7 T y p y n á t l a k o v ý c h s k u p i n ... 4 7 S T Á T N Í SPR Á V A A S A M O S P R Á V A ...49 S tá t n í s p rá v a ... 4 9 S a m
o sp r á v a ... 5 0 Ú z e m n í s a m o sp rá va ... 5 0 O rg á n y ú z e m n íc h sa m o sp rá vn ýc h c e lk ů ... 5 J P ů so b n o st ú z e m n ě sa m o sp rá vn ýc h c e lk ů ... 5 2 // // \fO bčanský a společenskovědní základ • P O L IT O L O G IE // // Č LO V ĚK V M E Z IN Á R O D N ÍM PR O STŘ ED Í // // V E Ř E JN Ý O C H R Á N C E P R Á V ... ... H O R I Z O N T Á L N Í A V E R T IK Á L N Í D É L B A M O C I ...3 3 V O L B Y A V O L E B N Í S Y S T É M Y ... // 53 // // P ro č se ú č a s tn il voleb ?... .. V o leb n í p r á v o v d e m o k r a tic k ý c h s tá te c h ... 5 3 V o leb n í systé m y ... 5 4 V o lb y v Č e sk é rep u b lice ... .. V o le b n í k a m p a ň ... .. J a k vo lb y p r a k tic k y p ro b íh a jí? ...5 3 D E M O K R A C I E A J I N É F O R M Y V L Á D ... 5 // 7 // // D E M O K R A C IE J A K O F O R M A V L Á D Y ... ... P ř í m á a n e p ř í m á d e m o k r a c ie ... 5 P R I N C I P Y A H O D N O T Y D E M O K R A C IE ... A U T O R IT Á Ř S K É A T O T A L I T N Í R E Ž IM Y ... ... S o u č a s n é n e d e m o k r a tic k é r e ž im y ... 6 0 D IK T Á T O Ř I 2 0 . S T O L E T Í ... A d o lJ H itle r ... B e n ito M u s s o lin i... 61 // 6 7 // // i // // J o s if V issa rio n ovič S ta lin ... 62 M a o C e - T u n g ...6 2 F id e i C a s tr o ... 6 2 K im Ir-sen a je h o n á s tu p c i... 6 2 P o l P o t... 64 // // P O L I T I C K É ID E O L O G I E ...65 Ideologie
v to ta litn ím s t á t ě ...6 5 L ib e ra lism u s... 6 6 K o n z e r v a tism u s ...6 6 S o c ia lis m u s ... 6 7 K o m u n is m u s ...6 7 N a c io n a lis m u s ...6 8 F a šism u s... 6 8 F e m in ism u s a e n v ir o n m e n ta lism u s ... 6 9 E X T R E M I S M U S ... 69 // // M E Z I N Á R O D N Í I N T E G R A C E / M E Z I N Á R O D N Í O R G A N I Z A C E ... 7 2 M E Z I N Á R O D N Í IN T E G R A C E ... ... P o d o b y m e z in á r o d n í in te g r a c e ... ... S tu p n ě m e z in á r o d n í e k o n o m ic k é integrace... 7 2 M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D ... ... D ů v o d y m e z in á r o d n íh o o b c h o d u ... ... M E Z I N Á R O D N Í E K O N O M IC K É O R G A N IZ A C E ... 7 3 S v ě to v á o b c h o d n í o rg a n iza c e ( W T O ) ...7 3 M e z in á r o d n i m ě n o v ý f o n d ( M M F ) ... 7 3 S v ě to v á b a n k a ... // 73 // // O rg a n iza c e z e m i vy vá že jíc ích r o p u ( O P E C ) ... 7 3 O rg a n iza c e p r o h o s p o d á řsk o u sp o lu p rá c i a r o zv o j ( O E C D ) ... 7 4 O R G A N I Z A C E S P O J E N Ý C H N Á R O D Ů ( O S N ) ... C h a r ta O S N ... O r g a n iz a č n í s tr u k tu r a O S N ... R a d a b e zp ečn o sti O S N ... S E V E R O A T L A N T IC K Á A L IA N C E ( N A T O ) ... P ů s o b e n i N A T O v e světě... // // E V R O PSK Á IN T E G R A C E ... // H I S T O R I E S J E D N O C O V Á N Í E V R O P Y ... S tře d o v ě k é a n o v o v ě k é
s n a h y v u s p o řá d á n í E v r o p y ... 7 6 F o r m o v á n i E v ro p y p o I . světo vé vá lce... 7 7 P a n e vro p ské h n u t í... E v ro p ská integrace p o roce 1 9 4 S ... ... F A K T O R Y O V L I V Ň U J ÍC Í E V R O P S K O U I N T E G R A C I ... 7 9 I D E O L O G I C K É V L IV Y ... 7 9 R a d a E vro p y ... gQ // // E v ro p s k ý s o u d p r o lid sk á p r á v a ... P O L I T I C K É V L IV Y ... E K O N O M I C K É V L IV Y ... 80 // // \fE V R O P S K Á U N I E ...8 2 P O D S T A T A F U N G O V Á N Í E V R O P S K É U N I E ... 82 Z A K L Á D A JÍC Í S M L O U V Y ... 8 2 P a ř íž s k á sm louva... ... 83 E H S - E vropské h o sp o d á řsk é sp o le č e n stv í... 8 3 S m lo u v a o E v ro p ské u n ii (M a a s tr ic h t s k á ) ... 8 3 Člen // sk é státy e u // // ... 8 4 84 // // K o d a ň sk á k r ité r ia ... // // Č lenské s tá ty E U ...8 4 K a n d id á tsk é s tá ty p r o v s tu p d o E U ... 8 5 S Y M B O L Y E V R O P S K É U N I E ...8 5 P IL ÍŘ E E V R O P S K É U N IE ... 87 // // P r v n í p ilíř: E v ro p ská sp o le č e n s tv í...8 7 D r u h ý pilíř: Společná a z a h r a n ič n í p o l i t i k a ...8 7 T ře tí p ilíř: P olicejní a ju s tič n í sp o lu p rá ce ľ trestn ích včcech... 8 7 V O L N Ý P O H Y B O S O B - S C H E N G E N S K Ý P R O S T O R ... 8 8 S ch engcnský p r o sto r (S c h e n g e n ) ... // 88 // // P O L IT IK Y E U ... 89 V ý lu čn é
p o litik y ... 89 // // S d ílen é p o litik y ...8 9 D o p lň u jíc í p o litik y ... 90 O s ta tn í p o litik y ...9 0 O B C H O D N Í P O L IT IK A E U ... 90 C o je ce ln í u n ie ?... 90 Z á s a d y společné o b c h o d n í p o litik y ...9 0 I N S T I T U C E E V R O P S K É U N I E ... 9 2 H L A V N Í I N S T I T U C E E U ...9 2 In stitu ce z a jiš tu jíc í p r á v n í systém E U ...9 2 V rcholný p o litic k ý o rgán E U ... 9 2 D A L Š Í D Ů L E Ž IT É I N S T I T U C E E U ...93 P R I N C I P S U B S ID IA R IT Y ... 94 E V R O P S K Á R A D A ...94 P ů so b n o st E vropské ra d y ...9 4 P Ř E D S E D N IC T V Í A Č L E N O V É E V R O P S K É R A D Y ...94 RA D A E V R O P S K É U N I E ... 95 P ů so b n o st R a d y E v ro p ské u n ie ... 9 5 F o rm a ce ľ R a d ě E v ro p ské u n ie ... 9 5 P řed sed n ictví ľ R a d ě E v ro p s k é u n ie ...9 5 Č len o vé R a d y E v ro p ské un ie...9 5 R O Z H O D O V Á N Í V R A D Ě E V R O P S K É U N I E ...9 6 E V R O P S K Á K O M IS E ...9 6 P ů so b n o st E vropské ko m ise...9 6 H la v n i ú k o ly E vropské k o m is e ...9 6 O R G A N IZ A C E E V R O P S K É K O M I S E ... 9 6 E V R O P S K Ý P A R L A M E N T ...9 7 P ra vo m o ce E vropského p a r la m e n tu ...9 7 S lo ž e n í E vropského p a r la m e n tu ... 9 7 V ý b o ry E v ro p skéh o p a r la m e n tu ... 9 7 Frakce - p o litic ké s k u p in y ľ E v ro p ském p a r la m e n tu ... Č
ešti p o sla n ci ľ E P ... 98 98 // // G L O B A L I Z A C E / P L A N E T Á R N Í P R O B L É M Y ... 9 9 P O D S T A T A G L O B A L IZ A C E ...9 9 G L O B A L IZ A C E Z H IS T O R IC K É H O P O H L E D U ... 9 9 P R Í Č I N Y G L O B A L I Z A C E ... 9 9 D O P A D Y G L O B A L IZ A C E N A S T Á T A S P O L E Č N O S T ... 100 N eg a tiva g lo b a liza ce...10 0 P o z i t i v a g lo b a l iz a c e ... 1 0 0 K O N Z U M N Í S P O L E Č N O S T ... 101 T R V A L E U D R Ž I T E L N Ý R O Z V O J ...101 M O J E P O V Ě D O M Í O S T Á T U A M E Z I N Á R O D N Í C H I N S T I T U C Í C H ...1 0 3 P O U Ž I T Á A D O P O R U Č E N Á L I T E R A T U R A ... 1 0 4 // // \f
(OCoLC)867818628
cnb002414848

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC