Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 2., aktualiz.
Prostějov : Computer Media, 2014
116 s. : barev. il., portréty, faksim. ; 30 cm

ISBN 978-80-7402-162-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 116
001417608
Obsah // ÚVODNÍ SLOVO...7 // SEZNAM TÉMAT... 7 // PRÁVO A JEHO HISTORICKÝ VÝVOJ...8 // PRÁVO - VZNIK AJEHO PRAMENY...8 // Zvykoví právo ... // Vznik písemných právních norem...9 // VYMEZENÍ A DEFINICE POJMU „ZÁKON"...:...9 // PRÁVNÍ SYSTÉMY...K // Evropsko-kontinentálnl systém normativního práva...10 // Anglosaské právo (čili právo soudcovské)...10 // Islámské (muslimské) právo...11 // VYMEZENÍ A DEFINICE POJMU „PRÁVO"...11 // Společenské normy...12 // Právní normy... 12 // Definice pojmu „právo"... ,...12 // STRUČNÝ PŘEHLED HISTORICKÉHO VÝVOJE PRÁVA ... 12 // Starovčké právo...12 // Římské právo...!...—...Id // Střcdovčké právo... 15 // Novověk...-... v-.-.-;-...Iň // Historie vzniku práva a právního včdomi v českých zemích... 16 // Československá republika a její právní vývoj...17 // PRÁVNÍ NORMY...19 // PRÁVNÍ NORMY; JEJICH STRUKTURA, DRUHY A KLASIFIKACE...19 // Definice právní normy...19 // Struktura právní normy...—...19 // DRUHY PRÁVNÍCH NOREM...20 // Rozdíleni právních norem z hlediska funkce ...21 // Rozdílení právních norem z hlediska formulace dispozice ...21 // Dalli způsoby děleni právních norem ...21 // PRÁVNÍ VZTAHY, SKUTEČNOSTI A ÚKONY...23 // Platnost právních norem... 23 // Účinnost právních norem...23 // Působnost právních norem... 24 // Právní vztahy...24 // Právní skutečnost...24 // Právní událost...25 // Protiprávní stavy...25 // Protiprávní
jednáni...25 // Výklad práva...25 // Zákonnost...-...26 // DEMOKRATICKÝ A PRÁVNÍ STÁT...27 // Charakteristika právního státu...27 // ÚSTAVNÍ PRÁVO...29 // ÚSTAVNÍ PRÁVO...29 // Součásti ústavního pořádku ČR...29 // ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY...29 // Preambule...29 // Základní ustanoveni...-...30 // MOC ZÁKONODÁRNÁ...30 // Poslanecká sněmovna...31 // Senát ...31 // Výkon mandátu poslanců a senátorů...32 // Legislativa - tvorba právních norem ...32 // MOC VÝKONNÁ...33 // Prezident republiky...33 // Vláda České republiky...34 // Státní zastupitelství...35 // MOC SOUDNÍ...36 // Zásada dvoiiiiislaitinosli...37 // Ústavní soud...-...37 // Občanský a společenskovědní základ • PRÁVO // nejvySší kontrolní úřad, česká národní banka...38 // Nejvyišl kontrolní úřad...38 // Česká národní banka...38 // ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA...38 // VZUV-ni OlVbl ivntu // VÝZNAM OBČANSKÉHO PRÁVA 40 // OBČANSKÉ PRÁVO 40 // VYMEZENÍ SOUKROMÉHO PRÁVA 41 // SUBJEKTY OBČANSKÉHO PRÁVA 42 // Fyzická osoba 42 // Právnická osoba 42 // Podnikatel 42 // Zastoupeni 43 // OCHRANA OSOBNOSTI 44 // OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY 44 // Právo vlastnické 45 // Spoluvlastnictví a společné jmění. 45 // Nabývání vlastnictví 46 // Omezení vlastnického práva - služebnost (věcná břemena) // SMLOUVY 47 // Definice závazkového práva 47 // Definice smlouvy 47 // Druhy smluv 47 // ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 49 // Zvláštní případy odpovědnosti
za škodit 49 // Náhrada škody 49 // DĚDICKÉ PRÁVO 50 // Dědění ze zákona 50 // Dědění ze závěti 50 // Právo na povinny díl a nepominutelný dědic 51 // Odmítnutí dědictví 51 // Vydědění 51 // Potvrzení o dědictví. 52 // FUNKCE NOTÁŘSTVÍ 52 // RODINNÉ PRÁVO 54 // RODINNÉ PRÁVO 54 // Prameny rodinného práva 54 // MANŽELSTVÍ A FORMY SŇATKU.. 54 // FORMY SŇATKU 55 // Občanský sňatek 55 // Církevní sňatek 55 // Sňatek v zastoupení. 56 // Zvláštní formy sňatku 56 // Registrované partnerství 56 // PŘEKÁŽKY V UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 56 // VZTAHY MEZI MANŽELY 56 // ZÁNIK MANŽELSTVÍ 57 // Rozvod 57 // Soudní prohlášení jednoho z manželu za mrtvého 58 // VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI 58 // Určování rodičovství 58 // Rodičovská zodpovědnost 58 // Povinnosti dětí ... 59 // Výživné 59 // NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE 59 // Osvojeni (adopce) 59 // Poručcnstvi 60 // Pěstounská péče 60 // Opatrovnictví. 60 // Svěření dítěte do péče jiné osoby 61 // Ustavní výchova 61 // Kdo je osvojitel, pěstoun, opatrovník a poručník? 62 // PRACOVNÍ PRÁVO 63 // PRACOVNÍ PRÁVO 63 // I // Základni pojmy z oblasti pracovního práva...63 // Základní práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu...64 // PRACOVNÍ POMĚR...64 // Vznik pracovního pomeru...64 // Obsah pracovní smlouvy...65 // PREVEDENÍ NAJINOU PRÁCI...66 // PŘESČASOVÁ PRÁCE / PRESTÁVKY V PRÁCI...66 // ZAMĚSTNÁVÁNI MLADISTVÝCH,
ŽEN A ZDRAVOTNÉ POSTIŽENÝCH LIDÍ...67 // Pracovní proces mladistvých...67 // Zaměstnáváni žen ...68 // Zaměstnávánífyzických osob se zdravotním postižením...68 // MZDA...68 // Minimální mzda...-...68 // Formy odměňováni...68 // Výplata mzdy...69 // Překážky v práci s nárokem na vyplaceni mzdy...69 // DOVOLENÁ...69 // Nárok na dovolenou... ... 69 // Čerpáni dovoleně... K...69 // Dělka dovolené... 69 // UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU... 70 // Ukončeni pracovního poměru dohodou...-—...70 // Ukončeni pracovního poměru výpovědi... 70 // Okamžité zrušení pracovního poměru ... 71 // Zrušení pracovního poměru ve zkušební době... 71 // OBCHODNÍ PRÁVO ...73 // OBCHODNÍ PRÁVO... 73 // OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI...73 // OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ...74 // Obchodní rejstřík...74 // Založeni obchodní společnosti...74 // Vklady společníku... -...74 // Orgány společnosti...75 // Zánik obchodní společnosti...75 // TYPY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ...76 // Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)...76 // Komanditní společnost (k. s.)...77 // Společnost s ručením omezeným (spol. s r. o., s. r. o.)...77 // Akciová společnost (a. s.)...78 // DRUŽSTVO...79 // STÁTNÍ PODNIK...80 // NEZISKOVÉ ORGANIZACE...81 // VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PODNIKY...83 // OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY...83 // ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO...84 // ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO...84 // Podnikáni právnických osob podle živnostenského
zákona...84 // Podnikán/ fyzických osob podle živnostenského zákona...83 // PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB...85 // DRUHY ŽIVNOSTÍ...86 // Ohlašovací živnosti...-...86 // Koncesované činnosti...86 // ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK...87 // Vznik živnostenského oprávnění...88 // Provozování živnosti...88 // Zánik živnostenského oprávnění...89 // Živnostenská kontrola...817 // Správní přestupky fyzických a delikty fyzických a právnických podnikajících osob...89 // TRESTNÍ PRÁVO...91 // TRESTNÍ PRÁVO...91 // DĚLENÍ TRESTNÍHO PRÁVA...91 // TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...91 // Zaviněni trestného činu...93 // Občanský a společenskovědní základ • P RÁVO // Pachatel trestného činu...93 // Trestní odpovědnost mladistvých...94 // Podmínky vylučující trestnost...94 // Promlčení trestní odpovčdnosti TRESTNÍ SANKCE 95 95 // Skutečnosti, ke kterým se přihlíží při stanovení trestu 95 // Polehčiliícía vřitěžuiícíokolnosti... 95 // Druhv trestá. 96 // TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ, TRESTNÍ ŘÍZENÍ // Represivní orgány státu a orgány činné v trestním řízeni 98 99 // // 101 // // LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY 102 // LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY 102 // Listina základních práv a svobod 103 // Struktura Listiny základních práv a svobod...I05 // OCHRANA LIDSKÝCH PRÄV...105 // Mezinárodní smlouvy a mezinárodní instituce ochrany lidských práv...106 // Tuzemské instituce ochrany lidských práv...107
Veřejný ochránce práv (ombudsman)...108 // Podněty podávané veřejnému ochránci práv...109 // MOJE PRÄVNÍ POVĚDOMÍ...KI // ŠEDA TEORIE - ZELENÝ STROM ŽIVOTA...111 // * Boetckerovo (nejen) finanční desatero...III // • Co není zakázáno, je dovoleno...i 11 // * Neznalost zákona neomlouvá...112 // • I při nákupu v běžném obchodě uzavíráme kupní smlouvu...113 // PŘÍLOHA Č. 1 - PRACOVNÍ SMLOUVA...114 // PŘÍLOHA C. 2 - PLATOVÝ VÝMĚR...114 // PŘÍLOHA K. 3 - UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU...US // PŘÍLOHA Č. 4- KUPNÍ SMLOUVA...115 // POUŽITA A DOPORUČENÁ LITERATURA...116
cnb002648190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC