Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Brno : Institut Franka Dysona - realitní vysoká škola, 2008
127 stran : ilustrace ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-254-3914-2 (v knize neuvedeno ; brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 127
001417644
ÚVOD DO PROBLEMATIKY -- Úvodní slovo ke skriptům -- Proč je potřebné znát geotechnické poměry staveb -- VŠEOBECNÉ POJMY Z GEOTECHNIKY -- Co je geotechnika -- Geologie a inženýrská geologie -- Mechanika zemin a mechanika hornin -- Zakládání staveb -- Podzemní stavby -- Geotechnické prostředí -- Zvláštní povaha hornin -- Rozdíl mezi zeminou a skalní horninou -- Úloha měření v geotechnice -- ZÁKLADY GEOLOGIE -- Rozdělení geologie -- Geologie všeobecná -- Dynamická geologie -- Strukturní geologie -- Tektonická geologie -- Historická geologie -- Mineralogie -- Všeobecná mineralogie -- Systematická mineralogie -- Paleontologie -- Systematická paleontologie -- Paleoekologie -- Paleogeografie -- Petrologie -- Stratigrafie -- Geofyzika -- Gravimetrie -- Magnetometrie -- Geoelektrika -- Radiometrie -- Seizmika -- Geotermika -- Karotáž -- Geochemie -- Hydrogeologie -- Inženýrská geologie -- Inženýrsko-geologické podmínky výstavby v krajině -- Inženýrská geologie v územním plánování -- Výpomoc při dobývání nerostných surovin -- Enviromentální problematika -- Základy geologie a petrografie pro stavební účely -- Úvodem pojmy -- Horninotvorné minerály -- Hlavní (podstatné) -- Vedlejší (podružné) -- Přídatné (Akcesorické) -- Rozdělení hornin -- Horniny magmatické -- Vznik magmatických hornin -- Textury magmatických hornin -- Minerály magmatických hornin -- Klasifikace magmatických hornin -- Přehled
magmatických hornin -- Přehled metamorfitů -- Vznik metamorfovaných hornin a jejich rozdělení -- Nerostné složení a stavba metamorfitů -- Přehled hlavních typů metamorfitů -- Usazené (sedimentární) horniny -- Typy zvetrávaní -- Transport zvětralin -- Ukládání sedimentů -- Diageneze -- Minerály sedimentárních hornin -- Horninotvorné organismy -- Textury sedimentárních hornin -- Přehled sedimentárních hornin -- Regionální geologie České republiky -- Přehled historického vývoje Českého masívu -- Blokové dělení Českého masívu -- Regionálně geologické dělení Českého masívu -- Karpatská soustava -- MECHANIKA ZEMIN -- Předmět mechaniky zemin -- Odlišnost zeminy od jiných stavebních materiálů -- Vícefázový systém zeminy -- Vlastnosti zemin -- Fyzikální a indexové vlastnosti -- Mechanické vlastnosti -- Chemické vlastnosti a určení mineralogického složení -- Zkoušky pro jiné účely -- Zkoušky popisující pevnou fázi zemin skelet -- Voda v zemině -- Obsah vody v zemině -- Druhy vody v zemině -- Klasifikace zemin -- Klasifikace USCS -- Klasifikace podle ČSN -- podle původu -- podle velikosti zrn -- podle zrnitostního složení -- Další klasifikace -- Klasifikace pro vodní stavby -- Klasifikace pro dopravní stavby -- Klasifikace podle těžitelnosti -- Efektivní/ totální napětí v zemině -- Stlačitelnost zemin -- Jednoosá deformace -- Trojosá deformace -- Vztah mezi jednoosou a trojosou deformací
-- Teorie sedání a konsolidace -- Okamžité sedání -- Primární sedání -- Sekundární sedání -- Konsolidace primární -- Sekundární konsolidace -- Smyková pevnost -- Polní zkoušky zemin -- Druhy polních zkoušek -- Statická penetrační zkouška -- Dynamická penetrační zkouška -- Presiometrická zkouška -- Zatěžovací zkouška deskou -- Smykové zkoušky -- Vrtulková smyková zkouška -- Zhutňování zemin -- Principy a účel zhutnění zemin -- Zhutňování různých typů zemin -- Kontrola zhutnění zemin na stavbě -- Zlepšení zemin -- Zlepšování zemin přísadami -- Zlepšení jinou zeminou (mechanická stabilizace) -- Zlepšení pojivy -- Zlepšení asfaltem -- Zlepšení chemickými látkami -- Hloubkové mechanické zlepšování -- Zlepšení vápennými pilotami -- Zlepšení štěrkopískovými pilotami a pilíři -- Vyztužení zemin -- Další speciální způsoby zlepšení zemin(pro odstranění vlhkosti) -- Zemní tlaky -- Aktivní zemní tlak -- Pasivní zemní tlak -- Tlak v klidu -- Vliv vody hydrostatický tlak, voda za konstrukcí -- Minimální dimenzační tlak -- Sesuvy -- Charakteristika sesuvných projevů -- Ploužení -- Sesouvání -- Stékání -- Řícení -- Nejdůležitější sesuvné struktury v ČR -- oblast karpatského flyše -- oblast českého středohoří -- oblast české křídové tabule -- oblast karpatské předhlubně -- oblast jihočeských pánví -- Výpočty stability metody mezní rovnováhy
-- kruhová smyková plocha Bishopova metoda -- Polygonálni smyková plocha Sarma -- Sanace sesuvů -- IG A HG PRŮZKUM, ETAPOVITOST A OBSAH -- Předběžný průzkum -- Podrobný průzkum -- Dohled na stavbě, monitoring, údržba -- STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM STP -- Předběžný STP -- Podrobný(komplexní) STP -- Doplňkový STP -- Zásady při navrhování stavebně-technického průzkumu posuzovaného objektu -- Průzkum základových konstrukcí -- Zabezpečení stávajících objektů při rekonstrukcích a „přístavbách -- Výškové uspořádání u různých hloubek základů -- ZAKLÁDÁNÍ STAVEB -- Volba druhu a typu základů -- Plošné základy -- základové patky -- základové pásy -- základový rošt -- základová deska -- Další plošné základy -- Hlubinné základy -- Pilotové základy -- Studny -- Kesony -- Trysková injektáž -- Geotechnické kategorie -- Základové poměry -- Náročnost konstrukce -- Stupeň projektové přípravy -- Geotechnická kategorie -- Geotechnická kategorie -- Geotechnická kategorie -- Charakteristiky základové půdy -- Rozdělení napětí v základové spáře -- Mezní stavy základové půdy -- I.mezní stav základové půdy únosnost -- II.Mezní stav základové půdy sedání -- Navrhování plošných základů -- Plošné základy mezní stav únosnosti -- obr Schéma k teorii porušení základové půdy podle I.mezního stavu Prandtl -- Plošné základy mezní stav deformace sedání -- Navrhování
pilotových základů -- Výpočet podle skupiny mezních stavů -- Výpočtem podle skupiny mezních stavů (postup podle Masopusta) -- Hloubka založení -- Chyby při zakládání staveb -- Chyby a nedostatky průzkumu -- Neprovedení nebo jen částečné provedení IG nebo HG průzkumu -- Nedostatečné zpracování a vyhodnocování výsledků průzkumu -- Chyby projekce -- Chyby v realizaci staveb -- poškození způsobená vlivem přírodních sil a změnou zatížení -- Shrnutí chyb při zakládání staveb -- POSUZOVÁNÍ STAVU STÁVAJÍCÍCH STAVEB -- Řazení informací do tříd -- Skupina Základní identifikační údaje: -- Skupina Způsob osazení předmětného objektu do terénu -- Skupina Charakteristika okolní zástavby -- Skupina Konstrukční uspořádání objektu (nosný systém, použité stavební materiály) -- Skupina Charakteristika základového podloží a speciální geotechnické podmínky -- Skupina Způsob založení objektu -- Skupina Registrace vad a poruch a jejich závažnost -- Skupina Podzemní voda na staveništi a její režim v rajonu -- Skupina Další extrémní vlivy -- Skupina Specifikace příčin a poruch na stavbě projevujících se nadměrným nebo nestejným sedáním -- Postup vyhodnocení
(OCoLC)294939877
cnb001829365

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC