Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
První vydání
Olomouc : Rubico, 2012
119 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm

ISBN 978-80-7346-147-8 (brožováno)
Hrátky
001417895
P Ř ÍR ODOVĚDNÉ // // HRY // // OBSAH // Ú v o d ___ 7 // // POMŮCKY KE H R Á M ___ 9 // Velká o d m ě r k a ___ 9 M alá o d m ě r k a ___ 9 Z e m n í p a s t na h m y z ___ 9 S m ýka čka ___ 10 P la n k to n k a na v o d n í h m y z ___ 10 P la n k to n k a na b ro u k y z c e d n ík u ___10 // // RŮST R O S T L IN ___11 // 1) V y ro b si h e r b á ř ___ 11 2) S kle n ík v e tv é m p o k o ji ___11 3) Co s k rý v á s e m ín k o r o s tlin y ___ 12 4) Kdy ro s tlin a v y k líč í? ___ 13 5) V y k líč í ro s tlin a i z v e lk é h lo u b k y ? ___ 14 6) M ů ž e rů s t k o ře n v z h ů ru ? ___ 14 7) P ozná vá m e s tá ří s t r o m u ___ 15 8) M ě n í se ků ra s tro m u b ě h e m r ů s tu ? ___ 16 // // ROSTLINY-N E P O H L A V N Í R O Z M N O Ž O V Á N Í___ 17 // 9) N a m n o ž fia lk u ja k o d á r e k ___ 17 // // PLODY A SEMENA R O S T L IN ___ 18 // 10) K teré p lo d y js o u n ejvětší? ___ 18 // // K O Ř E N Y ___ 19 // 11) Proč js o u k o ře n y d ů le ž ité ___ 19 12) T v a ry k o ř e n ů ___ 19 // // PŘÍJEM A VÝDEJ VO D Y ROSTLIN___ 21 // 13) M ů ž e b ý t k o p re tin a m o d r á ? ___ 21 14) K o lik je v ro s tlin á c h v o d y ? ___ 21 15) Proč ro s tlin y p lá č o u ? ___ 22 // // FO TO SYN TÉZA ___23 // 16) F o to s y n té za - m ů ž e m e b e z n í e x is to v a t? ___ 23 // // DÝCHÁNÍ R O S T L IN ___ 2 4 // 17) D ý c h a jí ro s tlin y ? ___24 // // POHYBY R O S T L IN ___ 25 // 18)
H ý b a jí se r o s tlin y ? ___ 25 19) Co se sta ne , z a v ře m e -li k y tk u d o k r a b ic e ___ 25 // // M E C H O R O S T Y ___ 2 6 // 20) P o ř iď s i„ m e c h á r iu m " ___ 26 // // K A P R A D IN Y___2 7 // 21) P ě s tu je m e k a p r a d in u ___ 27 // // J E H L IČ N A N Y ___ 29 // 22) P ě s tu je m e b o ro v ic i ze s e m e n ___ 29 23) Co skrývá s m rk o v á a b o ro v ic o v á v ě tv ič k a ? ___30 24) Lze v y p ě s to v a t s tro m e k z v ě tv ič k y ? ___31 // // ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ___ 32 // 25) T u lip á n y k v e to u v z i m ě ? ___ 32 26) V y p ě s tu j si p a ž itk u 33 27) Které ro s tlin y nás živí?___3 J g 3 28) P ě s tu je m e a n a n a s ! ___ 3 4 // // \fI. // ROSTLINY DVO UDĚLO ŽNÉ // 29) Z v lá š tn í k v ě ty h ra c h u , | 0 ) M o h o u b ý t d v a rů z n é k v ě ty na je d n é r o s tlin ě ? . // 51) J a k t o c h u tn á ? 32) V o ň a v é p exeso // // P Ř ÍR O D O V Ě D N É // // h r y // // ___ 3 6 // ___ 36 ___ 37 ___ 37 ___ 39 ___ 39 // // % 3i) Z a h rá d k a je n v e 4 k v ě tin á č íc h ) // // HOUBY // // 41 // // 34) Jsou p lís n ě u ž ite č n é , n e b o š k o d liv é ? ___ 41 35) Jsou k v a s in k y u ž ite č n é ? ___ 42 36) D o k á ž í n a fo u k n o u t k v a s in k y b a ló n e k ? ___43 37) R ozeznáš h o u b y ? ___ 43 // // S Á D R A ___ 4 4 // 38) V y ro b si o rig in á ln í s á d ro v é o z d o b y ___ 44 // // KRYSTALY ___ 4 5 // 39) K ry s ta
liz a c e na v z d u c h u ___ 45 40) S la n ý p o k la d - k ry s ta liz a c e b e z v z d u c h u ___ 46 41) V y ro b si b a re v n é k r y s ta ly ___ 47 4 2 ) P a p íro vé k r y s t a l y ___ 48 4 3 ) Jak v y r o b it d o m a k r á p n í k y ___48 // // KREVNÍ O B Ě H ___4 9 // 4 4 ) Víš, k o lik te p ů o d v e d e t v é srd ce k a ž d ý d e n ? ___ 4 9 // // D Ý C H Á N Í___ 4 9 // 4 5 ) Jak je na to m tv á b r á n ic e ? ___49 46) Z jis ti, ja k d lo u h o v y d rž íš p o d v o d o u ___ 50 // // T R Á V E N Í___51 // 4 7 ) Jak c h u tn á d o b ře ro z ž v ý k a n ý r o h lí k ? ___ 51 4 8 ) Je s n a d n é p o l y k a t ? ___51 // // K Ů Ž E ___ 52 // 4 9 ) D o t y k ___52 50) R y b k y ___52 // // SMYSLOVÉ Ú S T R O JÍ___ 53 // 51) K o lik s m y s lů m á č l o v ě k ? ___53 // // B A K T E R IE ___ 5 4 // 52) Jak v y r o b it b i o o c e t ___ 54 53) Jak v y r o b ím e k y s a n é z e l í ? ___ 54 54) U ž ite č n é h líz k a té b a k te rie ? ___ 55 // // Ž A H A V C I___56 // 5 5) Jak v y p a d á n e z m a r? ___ 56 // // P L O Š T Ě N C I___57 // 5 6) R e g e n e ra ce p l o š t ě n e k ___ 57 // // K R O U Ž K O V C I___ 58 // 57) M á žížala š t ě t i n y ? ___ 58 58) Ž íža lí fa rm a ___ 58 // // P L Ž I___ 5 9 // 59) J a k o u ry c h lo s tí c h v á tá h le m ý ž d ? ___ 59 60) V id í h le m ý ž d ? ___ 60 61) M a jí s lim á c i z u b y ? ___ 60 62) V y rá b ím e b a re v n é h o h le m
ý ž d ě ___ 61 // // \fPŘÍRODOVĚDNÉ // // h r y // // PAVOUCI___ 61 // 63) U m í k řiž á k p la v a t? ___61 64) P e vn o st p a v u č in y ___62 // // KORÝŠI___ 63 // 65) C o je t o h r o t n a t k a ? ___ 63 66) P o z o ru je m e s v in k y a s tín k y ___ 63 H M Y Z ___ 6 4 67) Poznáš b ro u k y v o k o l í ? ___64 68) A co k o b y l k y ? ___ 65 69) M ra v e n c i le s n í ___ 66 70) M ra v e n č í f a r m a ___67 71) K teří k o m á ři nás k o u š o u ? ___ 67 72) O c t o m il k y ___ 68 73) Na c o n a lá k a t h m y z ? ___ 69 74) Ja kou b a rv u m a jí v č e ly n e jr a d ě ji? ___ 70 75) O d c h o v e j si s v é h o m o t ý l a ___ 71 76) Postav h m y z í h o t e l ___ 72 R Y B Y ___ 7 3 77) Jak se p o zn á stá ří r y b y ? ___ 73 P T Á C I___ 7 3 78) Ptačí p e ř í ___73 79) U m ím e r o z p u s tit v a je č n o u s k o řá p k u ? ___ 74 80) K do p řile tí d o b u d k y ? ___75 S A V C I___ 7 6 81) M a jí savci v ž d y 5 p rs tů na k o n č e tin ě ? ___ 76 82) O tis k y s t o p ___ 77 E K O S Y S T É M Y ___ 7 8 83) V elké p o z o ro v á n í v p ř ír o d ě ___ 78 ŠKROBY A T U K Y ___ 7 9 84) Která p o tra v a o b s a h u je š k ro b ? ___ 79 85) K teré p o tr a v in y o b s a h u jí tu k y ? ___ 79 86) Jak o d s tr a n it m a s tn o u s k v rn u z o b le č e n í ___ 80 87) H n ě d é a ž lu té b r a m b o r y ___ 81 88) Jak získá m e š k ro b z b r a m b o r ? ___ 81 // // BÍLKOVINY___ 82 // 89)
Z č e h o je v la s tn ě m lé k o ? ___ 82 90) N e v id ite ln é p ís m o I ___ 83 // // VO D A ___ 8 4 // 91) Proč js o u v e v o d ě b u b lin k y ? ___ 84 92) Jak v y č is tit v o d u ___84 93) Je te p lá v o d a le h č í n e ž s tu d e n á ? ___ 85 94) U d ě le j si d o m a d u h u ___ 86 95) Z výší se h la d in a m o ří p o ro z tá n i le d o v c ů ? ___86 // // PŮ D A ___ 87 // 96) Jsou v š e c h n y p ů d y s te jn é ? ___ 87 97) K o lik v o d y je v p ů d ě ? ___ 87 // // V Z D U C H ___88 // 98) M ů ž e m e z v á ž it v z d u c h ? ___ 99) Co u m í s tu d e n ý a te p lý v z d u c h 100) P o m a čká m p la s to v o u lá h e v b e z d o tk n u tí? // // \fČAS // // 90 // // 101) S lu n e č n í h o d in y z k v ě t i n á č e ___ 90 102) P ře sýpa cí h o d in y ___ 91 // // B A R V Y ___ 91 // 103) S m íc h á n ím vše ch b a re v z ís k á m e b ílo u ? ___ 91 1u4) N e v id ite ln é p ís m o I I ___ 92 105) O b a rv i si tr ič k o c i b u l í ___ 92 // // TEPLO TA ___93 // 106) O h řív á se h lín a s te jn ě ry c h le ja k o v o d a ? ___ 93 107) Proč j e v lé tě lé p e v b ílé m tr ič k u n e ž v č e rn é m ? ___ 94 // // POVRCHOVÉ NA PĚTÍ KAPALIN___ 95 // 108) N e p ro p u s tn ý k a p e s n ík a n e b p o v rc h o v é n a p ě t í ___ 95 109) U m í s p o n k a p la v a t ? ___ 95 110) Běžící m a jo r á n k a ___ 96 // // HUSTOTA ___ 9 7 // 111) M ů ž e k o v p la v a t v k a p a lin
ě ? ___ 97 // // S M Ě S I ___ 9 8 // 112) R o z p u s tí se m o u k a ve v o d ě ? ___ 98 113) Jak z jis tím e , c o b y lo v e s m ě s i? ___98 114) Proč se k o s tk a c u k ru ro z p u s tí ry c h le ji p ři m íc h á n í? ___ 99 115) O b lá č k y d ý m u p o d v o d o u ___ 99 116) Je r o z p o u š tě n í c u k ru v id ite ln é o k e m ? ___ 100 // // CH R O M A T O G R A F IE ___ 101 // 117) Je m o d rá b a rv a v e fix e o p ra v d u m o d rá ? ___ 101 // // H O Ř EN Í___ 102 // 118) N e h o řla v ý p a p í r ___102 119) N e h o řla v ý k a p e s n í k ___ 102 120) N e h o řla v ý c u k r ___ 103 // // P L A M E N ___1 04 // 121) K de m á p la m e n n e jv y š š í t e p l o t u ? ___ 104 // // O X ID U H L IČ IT Ý ___ 105 // 122) C o je t o o x id u h l i č it ý ? ___ 105 123) Jak lze v y r o b it š u m iv ý p r á š e k ? ___105 124) V y rá b ím e s o p k u ___ 106 // // HASICÍ PŘÍSTROJ___ 107 // 125) H asicí p řís tro j z k y p říc íh o p rá šk u d o p e č iv a ___ 107 // // K O R O Z E ___108 // 126) K o ro ze k o v ů ___ 108 127) Co je n e p říte l h lin í k u ? ___ 108 128) K o ro ze d r á t ě n k y ___ 109 129) Jak v y č is tit m ě d ě n é m i n c e ? ___ 110 130) N a u č se v y č is tit s t ř í b r o ___ 110 // // ŘEŠENÍ Ú K O L Ů ___ 112 O B R A ZO V Á PŘÍLOHA 119 // // \f
(OCoLC)864847290
cnb002430308

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC