Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
4. vydání
Liberec : Harry Putz, 2011
416 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86727-24-0 (brožováno)
Česko-ruský slovník
Obsahuje rejstřík
001417996
ŃÎÄĹĐĆŔÍČĹ (OBSAH) // ŇĹĚŔ ÓĐÎĘŔ ńňđŕíčöŕ // ĐĹ×ĹÂŰĹ ÍŔÂŰĘČ ĂĐŔĚĚŔŇČĘŔ // ÂÂĹÄĹÍČĹ Â ×ĹŘŃĘÓŢ ÔÎÍĹŇČĘÓ 9 // ×ĺřńęčĺ çâóęč. ×ĺřńęčé ŕëôŕâčň. Ďđîčçíîřĺíčĺ (9). Óäŕđĺíčĺ (10). Ŕńńčěčë˙öč˙ (10). // ×ĹŘŃĘČÉ ßÇŰĘ 13 // ÓĐÎĘÎ ÂÂÎÄÍŰÉ ČËËŢŃŇĐČĐÎÂŔÍÍŰÉ ÓĐÎĘ Ďĺđâŕ˙ âńňđĺ÷ŕ ń ÷ĺřńęčě ˙çűęîě 14 // ÓĐÎĘ 1 ĎĐČÂĹŇŃŇÂČĹ. ÎŃÍÎÂÍŰĹ ÔĐŔÇŰ ÂĹĆËČÂÎŃŇČ. 23 // Ďđčâĺňńňâčĺ č ďđîůŕíčĺ. Ęňî Âű. Ëč÷íűĺ ěĺńňîčěĺíč˙ (25). Ăëŕăîë -áűňü- ( 25). // Âîďđîńű »×ňî ýňî? Ęňî ýňî?* Îňđčöŕíčĺ (26). Îńíîâíűĺ âîďđîńű (28). Óęŕçŕňĺëüíűĺ // Âîďđîńű -Ęŕęîĺ ýňî?- č -Ęŕęîé ýňî ÷ĺëîâĺę?- ěĺńňîčěĺíč˙ -ýňîň. ýňŕ. ýňî- (30). Čěĺíŕ ńóůĺńňâčňĺëü -Îďčńŕíčĺ ęîěíŕňű. ěűî. 3 đîäŕ (31 ). Čěĺíŕ ďđčëŕăŕňĺëüíűĺ - ňâĺđäűĺ // Ňĺęńňű ń. 34. 36 č ě˙ăęčĺ (32). -Îäčí. îäíŕ, îäíî- (33). // ÓĐÎĘ 2 ĚÎß ŃĹĚÜß. Ó ÂŔŃ ĹŃŇÜ ÂĐĹĚß? ×ŇÎ ß ËŢÁËŢ ÄĹËŔŇÜ? 39 // Ăäĺ Âű íŕőîäčňĺńü, ăäĺ đŕáîňŕĺňĺ. Íŕëč÷čĺ čëč îňńóňńňâčĺ âđĺěĺíč. ×ňî ó Âŕń ĺńňü, ęîňî Âű ńëóřŕĺňĺ.
×ňî č ęîăî Âű ëţáčňĺ. // Ňĺęńňű ń. 52. 54 // Ďđĺäëîćíűé ďŕäĺć ĺäčíńňâĺííîăî ÷čńëŕ ńóůĺńňâčňĺëüíűő - -Ăäĺ?- (41). // Ńďđ˙ćĺíč˙ ňčďŕ .-am\ .-u)u’ â íŕńňî˙ůĺé âđĺěĺíč (45). Ăëŕăîë .čěĺňü, ó ěĺí˙ ĺńňü* (45). // Âčíčňĺëüíűé ďŕäĺć ĺä. ÷. (47). -ß ëţáëţ...» (.Rad*) (50). Ďđčň˙ćŕňĺëüíűĺ ěĺńňîčěĺíč˙ (51). // ÓĐÎĘ 3 ĘÎŇÎĐŰÉ ŃĹÉ×ŔŃ ×ŔŃ? ĎĐÎĂĐŔĚĚŔ / ĎËŔÍ ÍŔ ÄĹÍÜ 59 // Ęîňîđűé ńĺé÷ŕń ÷ŕń č âî ńęîëüęî Âű ÷ňî-ëčáî äĺëŕĺňĺ // Ęîăäŕ č ęŕę äîëăî Âű ÷ňî-ëčáî äĺëŕĺňĺ. Íŕ ęŕęčő ˙çűęŕő Âű ăîâîđčňĺ. // Đŕńńęŕç î Âŕřĺé ďđîăđŕěěĺ íŕ äĺíü. Ń÷čňŕĺě äî ńňŕ. // Ňĺęńňű ń. 71.72 // ×čńëčňĺëüíűĺ 1-Ţ0 (61). -Ęîăäŕ? Ęîňîđűé ńĺé÷ŕń ÷ŕń? Âî ńęîëüęî? Ęŕę äîëăî?* (61). // Ńďđ˙ćĺíč˙ ňčďŕ .-im*, .-č- â íŕńňî˙ůĺě âđĺěĺíč (62). Ăëŕăîë -ĺőŕňü- (64). // Číôčíčňčâ (65). Âîçâđŕňíűĺ ěĺńňîčěĺíč˙ .se. si’ (66). Ëč÷íűĺ ěĺńňîčěĺíč˙ â âčíčňĺëüíîě ďŕäĺćĺ (69). Ďđĺäëîăč, óďîňđĺáë˙ĺěűĺ ń âčíčňĺëüíűě ďŕäĺćîě (69). // ÓĐÎĘ 4 ÄÍČ ÍĹÄĹËČ. ĘÓÄŔ ĚŰ ĎÎÉÄĹĚ? ÎŇĘÓÄŔ
ÂŰ? 79 // Îňęóäŕ Âű. Äíč íĺäĺëč (81). // Ďëŕíčđîâŕíčĺ ďóňĺřĺńňâč˙. Íŕ ÷ĺě Âű ďîĺäĺňĺ. Âčä ăëŕăîëŕ (81). // Îđčĺíňŕöč˙ íŕ âîęçŕëĺ. Ăëŕăîëű -čäňč, ĺőŕňü- â áóäóůĺě âđĺěĺíč (82). // ×ňî Âű őîňčňĺ čëč ěîćĺňĺ ńäĺëŕňü. Ńóůĺńňâčňĺëüíűĺ â đîäčňĺëüíîě ďŕäĺćĺ ĺä ÷. (84). // Âŕřč îá˙çŕííîńňč. Ěîäŕëüíűĺ ăëŕăîëű (86-89). // Ňĺęńňű ń. 94.95 -Íŕ ÷ĺě ěű ďîĺäĺě?- (93). Íč - íč (93). // ŃÎÄĹĐĆŔÍČĹ (OBSAH) // ÓĐÎĘ 5 ĎĐŔĂŔ. ĂÎĐÎÄ. ŃĎĐŔŘČÂŔĹĚ ÄÎĐÎĂÓ. 101 // Ęŕę ńďđîńčňü äîđîăó. Îđčĺíňŕöč˙ â ăîđîäĺ. ×čńëčňĺëüíűĺ 21-1000 (105). Ďđĺäëîă .ďŕ‘ ń âčíčňĺëüíűě // Îđčĺíňŕöč˙ â Ďđŕăĺ. n. ő ďđĺäëîćíűě ë. (106). Ďđĺäëîăč, óďîňđĺáë˙ĺěűĺ // ×ňî Âű áóäĺňĺ äĺëŕňü â ăîđîäĺ. ń đîäčňĺëüíűě ďŕäĺćîě (108). Íŕđĺ÷č˙ ěĺńňŕ (109). // Ń÷čňŕĺě äî ňűń˙÷č. Ăďŕăîëű -çíŕňü- č -çíŕňü, óçíŕňü- (111). Íĺîďđĺäĺëĺííűĺ // Ňĺęńňű ń. 120.122 č îňđčöŕňĺëüíűĺ ěĺńňîčěĺíč˙ č íŕđĺ÷č˙ (113). // Áóäóůĺĺ âđĺě˙ ăëŕăîëîâ ńîâĺđřĺííîăî âčäŕ (115). // ÓĐÎĘ 6  ĂÎŃŇßŐ. ŃÂÎÁÎÄÍÎĹ
ÂĐĹĚß. ×ŇÎ ĚŰ ÁÓÄĹĚ ÄĹËŔŇÜ? 129 // Ďďđčăëŕřĺíčĺ äđóçĺé â ăîńňč č ďđčâĺňńňâčĺ čő äîěŕ. ×ňî íŕäî ăîâîđčňü ďđč çíŕęîěńňâĺ. // Ďëŕíčđîâŕíčĺ Âŕřĺăî ńâîáîäíîăî âđĺěĺíč. Âűđŕćĺíčĺ Âŕřĺăî // ěíĺíč˙, ęîăäŕ Âŕě ÷ňî-ňî íđŕâčňń˙ / íĺ íđŕâčňń˙. Ń÷čňŕĺě ňűń˙÷č č ěčëëčîíű. // Ňĺęńňű ń. 143.145 // ×čńëčňĺëüíűĺ îň 1000 (131). -Ńâîé- (132). Ěóćńęîé đîä íĺîäóř., ćĺíńęčé č ńđĺäíčé đîä - čěĺíčňĺëüíűé č âčíčňĺëüíűé ďŕäĺć ěí. ÷. (133). Ěóćńęîé đîä îäóř. // - čěĺíčňĺëüíűé č âčíčňĺëüíűé ďŕäĺć ěí. ÷. (135). Áóäóůĺĺ âđĺě˙ ăëŕăîëŕ -áűňü-, ăëŕăîëîâ íĺńîâĺđřĺííîăî âčäŕ (138). Ńîţçű -ĺńëč, ęîăäŕ- (142). -×ĺđĺç ęŕęîĺ âđĺě˙?- (147). // ÓĐÎĘ 7 ×ŇÎ ß ÄĹËŔË Â×ĹĐŔ? ŃĘÎËÜĘÎ ĚÍĹ ËĹŇ? // 153 // Ńęîëüęî ęîěó ëĺň. Ëč÷íűĺ ěĺńňîčěĺíč˙ â äŕňĺëüíîě ď. (155). // Ę ęîěó Âű ďîéäĺňĺ č ęîěó ďîçâîíčňĺ. Ăëŕăîëű ń äŕňĺëüíűě ď. (156). Äŕňĺëüíűé ďŕäĺć // Ęîěó Âű ÷ňî-ňî ęóďčňĺ. ĺä. ÷. ńóůĺńňâčňĺëüíűő (158). Äŕňĺëüíűé ďŕäĺć ĺä. ÷. // ×ňî Âű
äĺëŕëč. ďđčëŕăŕňĺëüíűő č ěĺńňîčěĺíčé (159). Ďđĺäëîăč. // Ňĺęńňű ń. 169.170 óďîňđĺáë˙ĺěűĺ ń äŕňĺëüíűě ď. (160). // Ďđîřĺäřĺĺ âđĺě˙ (162). Ďđĺäëîćĺíč˙ ń ďîäëĺćŕůčě .TO’ č áĺçëč÷íűĺ ďđĺäëîćĺíč˙ (166). // ÓĐÎĘ 8 ĎÎĘÓĎĘČ. ĎĐÎÄÓĘŇŰ, ńęîëüęî ýňî ńňîčň? // 177 // Ôđŕçű äë˙ îáůĺíč˙ â ěŕăŕçčíĺ. Âîďđîń â ěŕăŕçčíĺ, ńęîëüęî ýňî ńňîčň. Ńđŕâíĺíčĺ: ÷ňî-ňî áîëüřĺ, äîđîćĺ. Çŕęŕç: ˙ áű őîňĺë... // Đŕńńęŕç, ó ęîăî Âű áűëč â ăîńň˙ő. Ňĺęńňű ń. 189, 192 // Äĺíüăč (179). Ďđĺäëîćĺíč˙ â óńëîâíîě íŕęëîíĺíčč (180). Đîäčňĺëüíűé ďŕäĺć ĺä. ÷. ńóůĺńňâčňĺëüíűő (181). Đîäčňĺëüíűé ď. ĺä. ÷. ďđčëŕăŕňĺëüíűő č ěĺńňîčěĺíčé (182). Ďđĺäëîăč, óďîňđĺáë˙ĺěűĺ ń đîäčňĺëüíűě ď. (185). Çíŕ÷ĺíčĺ đîäčňĺëüíîăî ď. (186). Ăëŕăîëű ń đîäčňĺëüíűě ď. (186). Ńňĺďĺíč ńđŕâíĺíč˙ ďđčëŕăŕňĺëüíűő č íŕđĺ÷čé (196). // ÓĐÎĘ 9 ĹÄŔ. ĐĹŃŇÎĐŔÍ. ×ŇÎ ĚÍĹ ÍĐŔÂČŇŃß? ×ŇÎ ÁŰ ß ÄĹËŔË? 203 // Çŕęŕç â đĺńňîđŕíĺ, áđîíčđîâŕíčĺ ńňîëčęŕ. ×ňî Âű ëţáčňĺ ĺńňü č ďčňü.
Ńîîáůĺíčĺ, ÷ňî ÷ĺăî-ňî ńëčřęîě ěíîăî. Óńëîâíîĺ íŕęëîíĺíčĺ: ÷ňî áű ˙ ńäĺëŕë/ŕ... // Ňĺęńňű ń. 216.220 // Đîäčňĺëüíűé ďŕäĺć ěíîćĺńňâĺííîăî ÷čńëŕ (207). Ń÷čňŕĺě íŕ ÷ĺřńęîě ˙çűęĺ (208). // Ëč÷íűĺ ěĺńňîčěĺíč˙ â đîäčňĺëüíîě ďŕäĺćĺ (211). Óńëîâíîĺ íŕęëîíĺíčĺ (213). // ÓĐÎĘ 10 ÂĐĹĚß Č ÄŔŇŔ. ÂĐĹĚĹÍŔ ĂÎÄŔ. ĘŔĘŔß ĎÎĂÎÄŔ? 227 // Ęŕęîĺ ńĺăîäí˙ ÷čńëî. // Ęŕęŕ˙ ńĺăîäí˙ ëîăîäŕ. // Ńęîëüęî âđĺěĺíč - ń ňî÷íîńňüţ äî ěčíóňű. Âűđŕćĺíčĺ đŕçíűő ńîîňíîřĺíčé âđĺěĺíč. Ń ęĺě Âű ăîâîđčëč čëč ń ęĺě áűëč. Óďîňđĺáëĺíčĺ ÷ĺřńęčő ăëŕăîëîâ äâčćĺíč˙. Ňĺęńňű ń. 247. 250 // Ňâîđčňĺëüíűé ďŕäĺć ĺä. ÷. (229). Ďđĺäëîăč, óďîňđĺáë˙ĺěűĺ ń ňâîđčňĺëüíűě ď. (229). Çíŕ÷ĺíčĺ ňâîđčňĺëüíîăî ď. (233). Ăëŕăîëű äâčćĺíč˙ -őîäčňü / čäňč, ĺçäčňü / ĺőŕňü- (235). Äđóăčĺ ăëŕăîëű äâčćĺíč˙ (237). Ďîđ˙äęîâűĺ ÷čńëčňĺëüíűĺ (238). -Ęîňîđűé ńĺé÷ŕń ÷ŕń?- (238). Âîďđîńű âđĺěĺíč - -Ęîăäŕ? Ęŕę äîëăî? // Ęŕę ÷ŕńňî?-(240-242). Íŕçâŕíč˙ ěĺń˙öĺâ, äŕňŕ (244).
// ŃÎÄĹĐĆŔÍČĹ (OBSAH) // ÓĐÎĘ 11 ĎÎ×ŇŔ. ĎČŃÜĚÎ, ÎŇĘĐŰŇĘŔ, ŇĹËĹÔÎÍ. ĘÎĚĎÜŢŇĹĐ. 257 // Ďđîńüáŕ č ďđęęŕççęčĺ íŕ ÷ĺřńőîě ˙çűęĺ Îáđŕůĺęčĺ. Ďî÷ňîâűĺ îňďđŕâëĺíč˙ Íŕčáîëĺĺ âŕćíűĺ ôđŕçű â ďčńüîĺ. // Đŕçăîâîđ ďî ňĺëĺôîíó ń )÷đĺćäĺíč˙ěč č ďĺđĺäŕ÷ŕ ńîîáůĺíč˙. // Îńíîâíŕ˙ ÷ĺřńęŕ˙ ęîěďüţňĺđíŕ˙ ňĺđěčíîëîăč˙ Ňĺęńňű ń. 266.274 // Ďîâĺëčňĺëüíîĺ íŕęëîíĺíčĺ (čěďĺđŕňčâ) (259). Îňđčöŕíčĺ â ďîâĺëčňĺëüíîě íŕęëîíĺíčč (261). // Čěďĺđŕňčâ 3 ëčöŕ ĺä. č ěí. ÷čńëŕ (261). Çâŕňĺëüíűé ďŕäĺć - Îáđŕůĺíčĺ (263). // Ëč÷íűĺ ěĺńňîčěĺíč˙ â ňâîđčňĺëüíîě ďŕäĺćĺ (264). // ÓĐÎĘ 12 ÎŇĎÓŃĘ ĎÓŇĹŘĹŃŇÂČß.  ĂÎŃŇČÍČÖĹ. // 279 // Ďëŕíčđîâŕíčĺ îňďóńę. // Áđîíčđîâŕíčĺ íîěĺđŕ â ăîńňčíčöĺ. // Âűđŕćĺíčĺ đŕçíűő ďđîńňđŕíńňâĺííűő îňíîřĺíčé. Âűđŕćĺíčĺ đŕçíűő íŕďđŕâëĺíčé äâčćĺíč˙ ń ďîěîůüţ čçěĺíĺíč˙ ďđčńňŕâîę ó ăëŕăîëîâ Ňĺęńňű ń. 291.293 // Ďđĺäëîćíűé ďŕäĺć ĺä. ÷. (281). // Çíŕ÷ĺíčĺ ďđĺäë. ď. (282). // Ăëŕăîëű č ďđĺäëîăč, óďîňđĺáë˙ĺěűĺ
ń ďđĺäëîćíűě ď. (282). // Ëč÷íűĺ ěĺńňîčěĺíč˙ â ďđĺäëîćíîě ď. (285). Ďđčńňŕâęč ó ăëŕăîëîâ äâčćĺíč˙ (286). // ÓĐÎĘ 13 ŇĹËÎ ×ĹËÎÂĹĘŔ. Ó ÂĐŔ×Ŕ. ĘŔĘ ĚŰ ÂŰĂËßÄČĚ? 299 // ×ňî ó Âŕń áîëčň č ęŕę Âű ńĺá˙ ÷óâńňâóĺňĺ. Âűđŕćĺíčĺ đŕäîńňč č ăđóńňč. // Âűđŕćĺíčĺ öĺëč, ďđîńüáű, ńîâĺňŕ. Îďčńŕíčĺ, ęŕę ëţäč âűăë˙ä˙ň č ęŕęčĺ îíč. Ňĺęńňű ń. 313. 314 // Ďđĺäëîćíűé ďŕäĺć ěí. ÷. (301). Ăëŕăîëű äâčćĺíč˙ --Ęóäŕ?- x Ăëŕăîëű ńîńňî˙íč˙ - -Ăäĺ?» (303). Îáîáůĺíčĺ - ěĺńňî (Ăäĺ?) č íŕďđŕâëĺíčĺ (Ęóäŕ?) (305). Ńîţç .ŕ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC