Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Legislativa
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2015
xxii, 890 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7478-727-0 (vázáno)
Komentáře Wolters Kluwer
Právní stav publikace je k 1.1.2015
Obsahuje bibliografii na straně 881-882, bibliografické odkazy a rejstřík
001418268
OBSAH // Autoři jednotlivých ustanovení...XI // Seznam zkratek ... XIII // Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVI // Úvod ... XXI // ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ.1 // §l-4a // §5-9a // ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOV ENÍ § 1 Sociálnč-právní ochrana dčtí // §2 ... // §3 ... // §4 ... // § 4a Vymezení některých pojmů . // ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY... // §5 ... // §6 ... // §7 ... // §8 ... // §9 ... // § 9a ... // 1 // 2 // 18 // 27 // 28 38 // 46 // 46 // 61 // 81 // 87 // 96 // 99 // § 10-38b ČÁST TŘETÍ OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ // OCHRANY...106 // § 10-13a HLAVA I PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST ... 106 // § 10a >20 // §11 Poradenská činnost ... 125 // § 12 131 // Výchovná opatření... 145 // § 13 145 // § 13a 156 // § 14-18 HLAVA II OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ... 172 // § 14 172 // § 15 201 // V // Obsah // § 16 204 // § 16a 215 // §17 218 // § 18 Zrušen ...249 // §19 HLAVA III ČINNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ // OCHRANY PŘI SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VÝCHOVY JINÉ OSOBY ODPOVĚDNÉ // ZA VÝCHOVU DÍTĚTE ...249 // § 19 249 // § 19a-27 HLAVA IV ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ // A PĚSTOUNSKÉ PÉČE...258 // § 19a 258 // § 20 Zprostředkování osvojení a pěstounské péče // orgány sociálnč-právní ochrany...265 // § 21 Postup obecního úřadu obce s rozšířenou // působností při zprostředkování osvojeni
// a pčstounské péče...272 // § 22 Vedení evidence pro zprostředkování osvojení // a pčstounské péče krajským úřadem...281 // § 23 Zrušen ...292 // § 24 Zprostředkování osvojení nebo pčstounské // péče krajským úřadem...293 // § 24a Zrušen ...299 // § 24b Přerušení zprostředkování osvojení nebo // pčstounské péče krajským úřadem ...300 // § 24c Vyřazení z evidence dětí nebo evidence // žadatelů vedené krajským úřadem...304 // § 24d Postup ministerstva při zprostředkování // osvojení nebo pčstounské péče ...309 // § 25 Zprostředkování osvojení Úřadem...311 // §26 321 // § 27 Odborné posuzování pro účely zprostředkování // osvojení a pčstounské péče ...322 // § 27a HLAVA V PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU 334 // § 27a...334 // § 28-30 HLAVA VI ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ // VÝCHOVA ...344 // § 28 344 // § 29 Sledováni výkonu ústavní výchovy a ochranné // výchovy...349 // § 30 Pobyt dítčte mimo ústav ...383 // § 31-34 HLAVA VII PÉČE O DĚTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU // POZORNOST ...394 // §31 395 // VI // Obsah // § 32 ... 397 // § 33 ...399 // § 34 ...407 // § 35-36 HLAVA Vlil SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE VZTAHU // ? CIZINĚ ...416 // §35 416 // § 35a ...433 // § 36 Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině // bez doprovodu...434 // §37 HLAVA IX SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA // VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH...440 // § 37 ... 440
// § 38-38b HLAVA X KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU // DĚTÍ A PORADNÍ SBORY ...445 // §38 445 // § 38a ...455 // § 38b ...461 // § 39-47 ČÁST ČTVRTÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ // OCHRANY...464 // §39 464 // § 40 Zařízení odborného poradenství pro péči o děti ... 472 // § 41 Zařízení sociálnč-výchovné činnosti...473 // Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ...474 // § 42 474 // § 42a ...508 // Příspěvek na úhradu pobytu a péče ...525 // § 42b 525 // § 42c 528 // § 42d 532 // § 42c 536 // § 42f ... ¦ ...536 // Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující // okamžitou pomoc...538 // § 42g 538 // § 42h 552 // § 42i 554 // H2j ”5 // § 42k 557 // § 421 ... 559 // § 42m ...562 // § 42n... 563 // § 43 Výchovně rekreačni tábory pro děti...565 // § 44 Zrušen ...568 // VII // Obsah // § 45 Zrušen ...568 // § 46 Zrušen ...568 // § 47 Zrušen ...568 // § 47a-47/a ČÁST PÁTÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE...569 // § 47a-47d HLAVA I PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VÝKONU // PĚSTOUNSKÉ PÉČE...569 // § 47a Práva a povinnosti osoby pečující a osoby // v evidenci...569 // Dohoda o výkonu pčstounské péče ...578 // § 47b 578 // § 47c 598 // § 47d Státní příspěvek na výkon pěstounské péče...606 // § 47e-47n HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE...613 // §47e Okruh dávek pěstounské péče...613 // Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ...614
// § 47f 614 // §47g 617 // § 47h Příspěvek při ukončení pěstounské péče...617 // Odměna pěstouna...618 // § 47i 618 // §47j 621 // § 47k 626 // § 471 Příspěvek při převzetí dítčte ...628 // § 47m Příspěvek na zakoupení osobního motorového // vozidla...629 // § 47n Společná pěstounská péče manželů...630 // § 47o-47za HLAVA III SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH // PĚSTOUNSKÉ PÉČE...631 // § 47o Okruh oprávněných osob...631 // § 47p Vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její // výplatu...635 // § 47q Změna nároku na dávku pěstounské péče...640 // § 47r Zánik nároku na dávku pčstounské péče...643 // § 47s Přechod nároku na dávku pěstounské péče...646 // § 47t Způsob výplaty dávek pčstounské péče...647 // § 47u Příjemce a zvláštní příjemce dávky pčstounské péče 648 // § 47v Řízení o dávkách pčstounské péče...650 // § 47w Náležitosti žádosti ...653 // § 47x Odvolání...654 // § 47y Povinnosti příjemce a žadatele o dávku...654 // § 47z Přeplatky ...655 // § 47za Povinnost sdělovat údaje...657 // VIII // Obsah // § 48-50 ČÁST ŠESTÁ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ // OCHRANY POVĚŘENÝMI OSOBAMI ...659 // § 48 Výkon sociálnč-právní ochrany povčřenými // osobami ...659 // §49 Vydávání povčření...671 // § 49a Odborná způsobilost pro poskytování // sociálnč-právní ochrany povčřenými osobami -689 // § 50 Odnčtí
pověření...697 // ČÁST SEDMÁ INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ- // PRÁVNÍ OCHRANY...701 // § 50a ...701 // § 51-58b // ČÁST OSMÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... // § 51 Povinnosti orgánů sociálnč-právni ochrany // při sdělování údajů... // §52 ... // § 53 Povinnosti státních orgánů, dalších právnických // a fyzických osob a povčřených osob... // § 53a ... // § 54 Vedení evidence a spisové dokumentace // §55 ... // §56 ... // §57 ... // §58 ... // § 58a ... // § 58b Zmocňovací ustanovení... // 703 // 703 // 712 // 717 // 727 // 732 // 738 // 749 // 750 758 760 760 // § 59-591 ČÁST DEVÁTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY ... // § 59-59C HLAVA I PŘESTUPKY... // § 59 ... // § 59a ... // § 59b ... // § 59c ... // § 59d ... // § 59e ... // § 59f-59k HLAVA II SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB // A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB ... // §59f § 59g §59h §59i §59j § 59k // Zrušen // 763 // 763 // 763 // 769 // 772 // 775 // 777 // 780 // 782 // 782 // 789 // 789 // 790 790 790 // IX // Obsah // § 591 HLAVA 111 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ...791 // §591 ... 791 // § 60-64 ČÁST DESÁTÁ ŘÍZENÍ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST ...798 // § 60 798 // § 61 Místní příslušnost...800 // § 62 ... 808 // § 63 Zrušen ...813 // §64 813 // §65-67 ČÁST JEDENÁCTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ // USTANOVENÍ ...818 // § 65 Přechodná ustanovení ...818 // § 66 ... 820 // § 67 ... 820 // Vybraná ustanovení novel...821 // Vyhláška
č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona // o sociálnč-právní ochraně dětí ...831 // Příloha 1 Standardy kvality sociálnč-právní ochrany při poskytování // sociálnč-právní ochrany orgány sociálnč-právní ochrany.837 // Příloha 2 Standardy kvality sociálnč-právní ochrany détí při poskytování sociálnč-právní ochrany povčřenými osoby podle § 48 odst. 2 // písm. d) až f) zákona...843 // Příloha 3 Standardy kvality sociálnč-právní ochrany dčtí při poskytování sociálnč-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc ...848 // Směrnice ministerstva práce a sociálních věcí č. 2013/26780-21 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče...855 // Seznam literatury...881 // Rejstřík...883 // O autorech ...889 // X
(OCoLC)907525145
cnb002660539

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC