Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Antikomplex, 2011
373 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-904421-3-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně [354]-370, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a německé resumé
001418447
Obsah // Poděkování...7 // I Úvod...9 // 1.1 ? počátkům socialistické diktatury v Československu...10 // 1.2 Legitimita a ideologie...12 // 1.3 Mezi politickými cíli a každodenním vyjednáváním...16 // 1.4 Menšiny, marginalizace a integrace...18 // 1.5 Pojmosloví...22 // 1.5.1 Socialistická diktatura, nebo totalitní režim?...23 // 1.5.2 Pohraničí, nebo Sudety?...25 // 1.5.3 Němci a cikáni...27 // II České pohraničí na prahu nové doby...30 // ?.1 Program // Země šťastných Slovanů: // představy o novém charakteru pohraničí českých zemí...31 // 11.1.1 Odčiňme Bílou horu...31 // 11.1.2 Laboratoř národní a sociální obrody...37 // 11.1.3 Od programu ? plánu...42 // 11.2 Každodennost // Osidlování pohraničí na základě // konkrétních případů a situačních zpráv...48 // 11.2.1 Poválečná kolonizace (1945-1947)...50 // 11.2.2 Počátky socialistické diktatury v pohraničí: // stabilizace, vylidňování, doosidlování...62 // 11.3 Obraz // Osidlovací propaganda a dobové vnímání dění v pohraničí...68 // H.3.1 Oficiálně budovaný obraz osidlování pohraničí...68 // 11.3.2 Poválečné pohraničí z perspektivy dobového tisku...72 // ?.?.? Literární obrazy pohraničí na pomezí reflexe a programu...76 // III Homogenní společenství Nacionálni, nebo socialistický projekt? // Kontinuity a diskontinuity...82 // HI.l Marxismus-leninismus, stalinismus a etnicita...82 // III.2 Menšinová politika meziválečné
ČSR // a její dvojí odmítnutí v poválečné době...91 // ?.2.1 Menšinová politika meziválečné ČSR // a koncepce její proměny po roce 1938...91 // ?.2.2 Postoj KSČ ? předválečné menšinové politice po roce 1945...96 // ?.? Očištěná společnost // Kontinuity politické praxe v poválečném Československu...101 // III. 4 Promeny vztahu ? menšinám v českém pohraničí po roce 1945...115 // 111.4.1 Tradiční i nové menšiny v českém pohraničí // a formující se vztah ? nim (1945-1948)...115 // 111.4.2 Proména a nevítaná kontinuita // v období budování diktatury KSO...133 // IV Nežádoucí, a přece potřební // Proměny marginalizačních a integračních strategií // na příkladu německé menšiny (1945-1960)...146 // IV. l Kdo smí zůstat? // Politické, etnické a hospodářské faktory utváření // minimalizované německé menšiny...150 // IV1.1 Respekt ? rodinnému poutu?...156 // IV.1.2 Zdání spravedlnosti...160 // IV.1.3 Nepostradatelní?...168 // IV.1.4 Nová pátá kolona? // Reakce na zůstavší Němce v pohraničí // po zastavení hromadného odsunu...174 // 1V.2 Mezi segregací, integrací a emigrací Politicko-ideologická stanoviska, // vnitrostranické diskursy a právní úpravy...178 // IV.2.1 Rozptyl jako náhradní řešení za odsun ...179 // IV.2.2 Od přísnosti ? blahovůli...186 // 1V.2.3 Získat Němce pro socialismus a pro stát // Cesta ke kolektivnímu udělení občanství...191 // IV.2.4 Zlepšení
sociální situace Němců a odstraňování diskriminací .199 // IV.2.5 .Péče" místo menšinové politiky // Hlavní ideologická východiska politiky // vůči Němcům v padesátých letech...203 // IV.2.6 Externalizace německého nebezpečí // a státní regulace vystěhovalectví...209 // IV.2.7 1960: Je německá otázka u nás .vyřízena"?...213 // IV.3 .V našem závodním rozhlase se německy mluvit nebude" // Každodennost a vyjednávání o přístupu // ? Němcům na místní úrovni...215 // IV.3.1 Úřady, úředníci, funkcionáři...215 // 1V.3.2 Dekonfiskace...219 // IV.3.3 Závody a zaměstnavatelé...224 // IV.3.4 .Normální" soužití navzdory politizaci? // Sousedé, spolupracovníci, kamarádi...226 // 1V.3.5 Mezi únikem do vlastní komunity a angažovanou kritikou // .Obyčejní" Němci v padesátých letech...231 // V Bezmocné oběti kapitalistického rádu, nebo nenapravitelní asociálové? Ideologie a praxe sociálního inženýrství na příkladu // romského obyvatelstva (1945-1960)...237 // V.l „Pohraničí nesmí být smetištém republiky!“ // Cikáni jako nevítaní hosté v bezprostředně poválečném pohraničí.238 // V.2 Mezi převýchovou a asimilací // Ideologie a praxe „řešení cikánské otázky“ // v českých zemích po roce 1948...247 // V.2.1 Ústřední „cikánské“ diskursy padesátých let...248 // V. 2.2 Lokální praxe v pohraničí // a kořeny proměn politiky vůči Romům...266 // V. 3 „Cikánská
otázka“ a legitimita socialistické diktatury...282 // VI Slovanští bratři, nebo nespolehlivé živly? // Segregace a asimilace na příkladu // reemigrantských společenství (1945-1957)...286 // VI. l Mezi glorifikací posily národa a nevítanou jinakostí // Vztah ? volyňským a dalším reemigrantům // v prvních poválečných letech...288 // VI. 1.1 Lcgitimizace a pragmatické motivy návratu reemigrantů...289 // VI.1.2 Reemigranti jako zájmová skupina: spory o konfiškáty...295 // VI.1.3 Nejsou jako my: // nacionálni a ideologické motivy nedůvěry ? reemigrantům...303 // VI. 2 Pospolitost jako základ identity // Volyňští Češi v období „budování nového řádu“...314 // VI.2.1 KSČ a volyňští reemigranti...316 // VI.2.2 Mezi věrností státu a soudržností vlastního společenství...323 // VII Závěr // Místo socialistické diktatury v novodobých českých dějinách // perspektivou okrajových skupin...335 // VILI Kontinuita logiky očisty...337 // VII. 2 Od nacionálni přes socialistickou utopii ? udržování pořádku // Proměny ústředních diskursů...340 // Summary...344 // Resümee...349 // Prameny a literatura...354 // Jmenný rejstřík...371
(OCoLC)791307602
cnb002238053

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC