Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.6) Půjčeno:18x 
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2013
434 stran : ilustrace ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-210-6349-5 (vázáno)
Syntézy výzkumu vzdělávání ; svazek 1
200 výtisků
2. dotisk 2016
Obsahuje bibliografii na stran 382-397, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně anglický text, anglické resumé
001418495
Obsah // Úvodem...9 // 1 Kvalita školy, kurikula, výuky: vymezení pojmů a způsobů jejich užívání...17 // 1.1 Kvalita: slogan nebo odborný konstrukt?...;...18 // 1.1.1 Různé významy a způsoby užívání pojmu kvalita...19 // 1.1.2 Přístupy k vymezování kvality ve vzdělávání...21 // 1.2 Kvalita ve vzdělávání z pohledu oborů...22 // 1.2.1 Od efektivity ke kvalitě školy a školního vzdělávání...23 // 1.2.2 Potřeba pedagogického náhledu: kvalita školy a kurikula...26 // 1.2.3 Potřeba didaktického náhledu: kvalita výuky...27 // 1.2.4 Pohled oborových didaktik: kvalita výuky v oborech školního vzdělávání...29 // 1.3 Kvalita ve vzdělávání z pohledu výzkumu...33 // 1.3.1 Výzkumy zaměřené na představy různých aktérů o kvalitě ve vzdělávání...33 // 1.3.2 Výzkumy (kvality) školy a jejího rozvoje...34 // 1.3.3 Výzkumy klimatu školy a školní třídy...36 // 1.3.4 Od výzkumů učitelovy osobnosti k výzkumům vyučování a učení...37 // 1.3.5 Výzkumy kvality výuky první generace a druhé generace...38 // 1.4 Diskuse a závěry...40 // 2 Modely kvality ve vzdělávání...41 // 2.1 Modelování kvality ve vzdělávání...42 // 2.1.1 Typy modelů kvality ve vzdělávání...43 // 2.1.2 Složky modelů kvality ve vzdělávání...43 // 2.2 Víceúrovňové komplexní modely (kvality) vzdělávání...45 // 2.2.1 Model podle Fenda...45 // 2.2.2 Model uplatněný v mezinárodně srovnávacím studii TIMSS...47
// 2.2.3 Dittonův model kvality školy...48 // 2.3 Starší modely (kvality) školního učení...49 // 2.3.1 Carrollův model školního učení...49 // 2.3.2 Walbergův model edukační produktivity...50 // 2.4 Novější modely nabídka-využití...51 // 2.4.1 Model podle Fenda...51 // 2.4.2 Model kvality vyučování podle Helmkeho...53 // 2.4.3 Model kvality výuky uplatněný ve videoštúdií IPN...54 // 2.4.4 Model kvality výuky uplatněný ve studii Pythagoras...55 // 2.4.5 Model kvality výuky v obsahově zaměřeném přístupu...55 // 2.5 Diskuse a závěry...57 // 3 Metodologie zkoumání kvality výuky...61 // 3.1 Nástroje pro posuzování kvality výuky v matematice a přírodovědných předmětech...62 // 3.1.1 Nástroj pro žákovské a expertní posuzování kvality výuky v matematice...62 // 3.1.2 Nástroj pro žákovské a expertní posuzování kvality výuky // v přírodovědných předmětech...65 // 3.1.3 Shrnutí...66 // 3.2 Nástroj pro posuzování kvality výuky cizího jazyka...67 // 3.2.1 Teoretická východiska: posuzování komponent a charakteristik...67 // 3.2.2 Vývoj nástroje...68 // 5 // 3.2.3 Vymezení komponent a charakteristik...69 // 3.2.4 Finální verze nástroje...73 // 3.2.5 Příklad použití nástroje...76 // 3.2.6 Souhrnný náhled na nástroj...78 // 3.3 Metoda Didaktická informační analýza (DINA)...80 // 3.3.1 Základní charakteristika, funkce a historický vývoj metody DINA...80 // 3.3.2 Teoretická východiska a
charakteristika obsahu a struktury DINA-W...80 // 3.3.3 Empiricko-výzkumná koncepce DINA...81 // 3.3.4 Kategorie a komunikační indexy metody DINA...82 // 3.3.5 Příklad výzkumu metodou DINA...85 // 3.3.6 Souhrnný náhled na metodu DINA...89 // 3.4 Metoda Analýzy didaktické interakce (a její modifikace) pro tělesnou výchovu...91 // 3.4.1 Historický vývoj metody ADI...91 // 3.4.2 Charakteristika obsahu a struktury metody ADI...92 // 3.4.3 Některé metodologické problémy a limity ADI...93 // 3.4.4 Standardizace ADI, její validita a reliabilita...95 // 3.4.5 Modifikace metody ADI (MADI)...96 // 3.4.6 Příklad hodnocení vyučovací činnosti učitele tělesné výchovy pomocí metody MADI...100 // 3.4.7 Souhrnný pohled na metody ADI a MADI...105 // 3.5 Diskuse a závěry...106 // 4 Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu výuky: výzkumná zjištění...109 // 4.1 Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu výuky: uvedení do problematiky...110 // 4.2 Organizace a řízení třídy: využití času, přiměřené tempo, strukturovanost...111 // 4.2.1 Vymezení pojmů...111 // 4.2.2 Výzkumy a výzkumná zjištění...113 // 4.3 Zprostředkování cílů a obsahů: jasnost, strukturovanost, soudržnost...115 // 4.3.1 Vymezení pojmů...116 // 4.3.2 Výzkumy a výzkumná zjištění...118 // 4.4 Učební úlohy: kognitivní aktivizace...121 // 4.4.1 Vymezení pojmu...123 // 4.4.2 Výzkumy a výzkumná zjištění...124 // 4.5 Podpůrné učební
klima: konstruktivní práce s chybou, adaptivita výukových postupů...127 // 4.5.1 Vymezení pojmů...127 // 4.5.2 Výzkumy a výzkumná zjištění...129 // 4.6 Diskuse a závěry...131 // 5 Kvalita výuky v kontextu kurikulární reformy...135 // 5.1 Reforma kurikula: nastavení podmínek pro novou kulturu vyučování a učení...137 // 5.1.1 Kultura vyučování a učení...138 // 5.1.2 Vyučování a učení jako kulturní praktiky...141 // 5.2 Hodnocení a rozvíjení kultury vyučování a učení: směřování ke kvalitě výuky...143 // 5.2.1 Princip zlepšování na cestě od neuvědomělého jednání k profesionálnímu náhledu...144 // 5.2.2 Evaluační pole kvality: kritéria...148 // 5.3 Diskuse a závěry...154 // 6 Kvalita výuky v obsahově zaměřeném přístupu...157 // 6.1 Kvalita výuky ve vztahu k obsahu výuky: proč se zabývat obsahem?...158 // 6.2 Obsahově zaměřený přístup: rámec pro zkoumání a zlepšování výuky...160 // 6.3 Dynamické pojetí obsahu při hodnocení kvality výuky (intencionalita a kontextovost)...161 // 6.4 Didaktická znalost obsahu v souvislostech kvality výuky...164 // 6.4.1 Psychodidaktická transformace obsahu v souvislostech kvality výuky...166 // 6.4.2 Model psychodidaktická transformace obsahu: // východisko pro teoretizaci kvality výuky...168 // 6.5 Kvalita obsahové transformace ve společenství myslí...171 // 6.6 Kvalita obsahové transformace při konstrukci pojmu: // spojení obsahu, cíle a žákovské
činnosti...174 // 6.7 Diskuse a závěry...178 // 7 Hodnocení a rozvíjení kvality výuky prostřednictvím reflektivní praxe a hospitací 179 // 7.1 Hodnocení a rozvíjení kvality výuky jako systémový problém...180 // 7.1.1. Funkce a pojetí hodnocení kvality...181 // 7.1.2 Role výzkumu při hodnocení kvality...181 // 7.2 Učitel jako reflektivní učitel: praktik v roli výzkumníka své výuky...183 // 7.2.1 Povaha výukových situací...184 // 7.2.2 Vyučování jako komplexní praktická činnost...185 // 7.2.3 Učitelská intuice a improvizace...187 // 7.2.4 Role teorie v učitelově jednání...189 // 7.2.5 Mezi rutinou a inovací...190 // 7.2.6 Od nepoučené intuice k sekundární intuici...192 // 7.3 Hospitace: pojetí a funkce...194 // 7.3.1 Hospitace jako nástroj pro hodnocení kvality výuky...194 // 7.3.2 Zaměření pozornosti při hospitacích: mezi obsahy a cíli...196 // 7.3.3 Hospitace mezi teorií a praxí: o úloze pojmů...201 // 7.4 Rozvíjející hospitace...203 // 7.4.1. Problém komunikace a jazyka...204 // 7.4.2 Rozvíjející hospitace jako uzel mezi obecnými a jedinečnými stránkami výuky...206 // 7.4.3 Od intuice k profesnímu porozumění: rozlišení lepších a horších situací výuky...209 // 7.4.4 Hospitace jako nástroj pro analýzu...211 // 7.5 Fáze rozvíjející hospitace: shrnutí do metodického postupu...212 // 7.5.1 Předhospitační fáze...213 // 7.5.2 Hospitační fáze...214 // 7.5.3 Pohospitační fáze...215
// 7.6 Diskuse a závěry...215 // 8 Hospitační videostudie: anotace-analýza-alterace výukových situací // (metodika AAA)...217 // 8.1 Hospitační videostudie: uvedení do problematiky...218 // 8.2 Konceptová analýza...221 // 8.2.1 Rozčlenění výuky: vymezení výukových situací...223 // 8.2.2 Obsahová jádra a jádrová činnost žáků...225 // 8.3 Konceptový diagram...226 // 8.3.1 Tematická vrstva...229 // 8.3.2 Konceptová vrstva...230 // 8.3.3 Kompetenční vrstva...230 // 8.3.4 Operační přechody mezi vrstvami: abstrakce a generalizace...231 // 8.4 Analýza a posouzení kvality výukových situací...232 // 8.4.1 Kategorizace výukových situací dle cílových kategorií a úrovní kvality...233 // 8.4.2 Shrnutí cílových kategorií a úrovní kvality do modelu pro posuzování...238 // 8.5 Postup hospitační videostudie: anotace-analýza-alterace výukových situací...242 // 7 // 8.5.1 Anotace výukové situace...243 // 8.5.2 Analýza výukové situace...243 // 8.5.3 Alterace výukové situace...243 // 8.5.4 Zpracování do podoby didaktické (video)kazuistiky...244 // 8.6 Diskuse a závěry...244 // 9 Didaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu...247 // 9.1 Český jazyk: Když spojky nejen spojují aneb ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky 250 // 9.2 Anglický jazyk: Blogging aneb hádáním (se) k rozvíjení klíčových kompetencí...259 // 9.3 Anglický jazyk: Who is it from... aneb k problému interference...267
// 9.4 Matematika: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy...276 // 9.5 Fyzika: Záhadná setrvačnost těles v jednoduchých experimentech...284 // 9.6 Biologie: Taxonomie měkkýšů aneb jak stavba těla odpovídá životnímu prostředí...294 // 9.7 Zeměpis: Teplá a studená fronta aneb jak rozvíjet kompetenci k učení v zeměpise...303 // 9.8 Výtvarná výchova: Smysly, city. rozum aneb poznávání kulturní historie // prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby...311 // 9.9 Výtvarná výchova: Rituál aneb nesnadné hledání proporcí mezi citem a rozumem...322 // 9.10 Tělesná výchova: Didaktické řídící styly aneb od povelu k samostatnému rozhodování žáků..337 // 10 S přesahem za kazuistiky aneb pokus o transdidaktické zobecnění...351 // 10.1 Uvedení do problematiky...352 // 10.2 Otázky co. jak, proč...353 // 10.3 Tematická a konceptová vrstva: .co" dvakrát jinak...356 // 10.3.1 Tematická vrstva...357 // 10.3.2 Konceptová vrstva...358 // 10.4 Abstrakce a generalizace...360 // 10.4.1 Abstrakce: mezi tématy a koncepty...361 // 10.4.2 Generalizace: k rozvoji kompetencí...362 // 10.5 Kompetenční vrstva...362 // 10.6 Diskuse a závěry...369 // Doslov...371 // Glosář klíčových pojmů výkladu...375 // Summary...380 // Literatura...382 // Příloha 1: Nástroje pro posuzování kvality výuky // v matematice a přírodovědných předmětech...398 // Seznam exkurzů, obrázků, pohledů do výuky, tabulek...407 // Rejstřík jmenný...409 // Rejstřík věcný...413 // O autorech...433 //
(OCoLC)879564050
cnb002521042

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC