Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Ústav pro jazyk český ČSAV, 1982
82 stran ; 20 cm

objednat
Linguistica ; 2
Nad názvem: Československá akademie věd, Ústav pro jazyk český
Obsahuje bibliografii na straně 81-82
001418542
O b a a h // Úvod ..>•••• ••>■•••<■••••• I // I. Slovník (Marla Těšitelová)... З // 1. Slova gramatická, formálni ... á // 2. Slova plnovýznamová. ... ... ... 5 // 2.1. Substantiva; 2.2. Adjektiva; 2.3. Slovesa; // 2.á. Zkratky // 3. Rozloženi druhú slov ... ... . 10 // 4. Závěr...12 // П. Morfologie // A) Kvantitatívni charakteristiky morfologických kategórii Jména (Marie Těiitelová) ... l4 // 1. Substantiva ... ... lá // 1.1. Maskulina; 1.2. Feminina; 1.3. Neutra; // 1.4. Závěr // 2. Adjektiva... 18 // 2.1. Adjektiva rodu mužského; 2.2. Adjektiva rodu ženského; 2.3. Adjektiva rodu středního; // 2.4. Závěr // 3. Zájmena (Marie Ludvíková)... 21 // 3.1. Zájmena osobní a přivlastňovací; 3.2. Zájmena ukazovací; 3*3. Zájmena neurčitá; 3.4. Zájmena vztažná; 3.5. Zájmena tázací a záporná; // 3.6. Užití zájmen v psané a mluvené publicistice; // 3.7. Závěr // B) Kvantitativní charakteristiky morfologických kategorií slovesa (Marie Ludvíková) ... 29 // 1. Osoba; 2. číslo; 3. Způsob; 4. čas; 5. Rod; // 6. Infinitiv; 7. Závěr...36 // Щ Syntax // A) Kvantitativní charakteristiky věty Jednoduché // (Ludmila Uhlířová)... 38 // 1. Délka věty ... 38 // 2« Vitné členy ... 40 // 2.1. Frekvence větných členů ve větě Jednoduché; 2.2. Poměr větných členů e vedlejších vět; // 2.3. Poměr determinace a koordinace // 3. Poměr věty dvojčlenné a jednočlenné ... *»2
// 4. Syntaktické uplatnění slovních druhů ... 43 // 4.1. Přehled: Základní slovní druhy; 4.2. Příklad: Adjektivum v atributu a v predikátlvu // 5. Některé slovosledné charakteristiky ... 48 // 5.1. Přehled: Typologie větných členů; 5.2. // Přiklad: Slovosled několikanásobného větného členu // 6. Závěr...53 // B) Kvantitativní charakteristiky souvětí // (Iva Nebeská) ... ... 55 // 1. Poměr věty Jednoduché a souvětí ...55 // 2. Souvětné typy ... 56 // 2.1. Počet vět v souvětí; 2.2. Nejčetnější typy souvětí; 2.3. Specifika souvětných typů v publicistice // 3. Vedlejší věty... 59 // 3.1. Vedlejší věty v nejčetnějších typech souvětí; 3.2. Vedlejší věty obsahové; 3.3. Vedlejší věty okolnostní; 3.4. Základní větoaled— né údaje // 4. Spojovací výrazy ... ... 64 // 4.1. Kvantifikace spojovacích výrazů; // 4.2. Spojky // 5. Závěr...68 // IV. Technika zpracováni hromadných dat // (Jan Králík)...72 // 1. Příprava dat. ... 72 // 2. Zpracování dat... 75 // 2.1. Prosté výpisy; 2.2. Tříděné výpisy; // 2.3. Součtové výpisy; 2.4. Speciální programy // 3. Závěr...80 // Literatura ... 81
(OCoLC)11677639
cnb000401882

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC