Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
Vydání první
Hradec Králové : Gaudeamus, 2015
160 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7435-427-4 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Poradenské centrum UHK, Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin
300 výtisků
Obsahuje bibliografie
001418544
1 Pedagogická propedeutika 9 // 1.1 Pedagogika jako věda 9 // 1.1.1 Definice pojmu pedagogika 9 // 1.1.2 Struktura pedagogiky 11 // 1.1.3 Vztah pedagogiky k jiným vědám 13 // 1.2 Výchova 14 // 1.2.1 Proces výchovy, etapy výchovy 14 // 1.2.2 Prostředky a podmínky výchovy 16 // 1.2.3 Styly výchovy 17 // 1.2.4 Model dvou dimenzí výchovy (Eysenck) 19 // 1.2.5 Faktory ovlivňující styl výchovy 19 // 1.3 Výchovné cíle 20 // 1.3.1 Funkce výchovhých cílů 21 // 1.3.2 Struktura výchovných cílů 22 // 1.4 Složky výchovy 26 // 1.4.1 Výchova rozumová a názoru na svět 26 // 1.4.1.1 Cíle rozumové výchovy 27 // 1.4.2 Výchova mravní 30 // 1.4.2.1 Cíle mravní výchovy 30 // 1.4.2.2 Metody mravní výchovy 32 // 1.4.3 Výchova pracovní a technická 34 // 1.4.3.1 Cíle pracovní a technické výchovy 35 // 1.4.4 Výchova estetická a umělecká 37 // 1.4.4.1 Cíle estetické výchovy 38 // 1.4.5 Výchova tělesná, ke zdraví a zdravému životnímu stylu 39 // 1.4.6 Výchova ke zdraví 40 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 1 41 // 2 Obecná psychologie 43 // 2.1 Obecná psychologie jako věda 43 // 2.2 Determinace lidské psychiky 44 // 2.3 Pozornost 45 // 2.4 Kognitivní procesy 47 // 2.4.1 Vnímání 47 // 2.4.2 Paměť 49 // 2.4.3 imaginatívni procesy (představy a fantazie) 54 // 2.4.4 Myšlení : 57 // 2.4.5 Emoce 59 // 2.4.6 Vůle 62 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 2 65 //
3 Psychologie osobnosti 67 // 3.1 Psychologie osobnosti a její předmět zkoumání 67 // 3.1.1 Studium osobnosti 67 // 3.2 Pojem osobnost 68 // 3.2.1 Definice osobnosti 68 // 3.2.2 Determinanty osobnosti 68 // 3.2.3 Struktura osobnosti 69 // 3.3 Temperament 70 // 3.3.1 Vybrané koncepce temperamentu 71 // 3.3.2 Klasická teorie 71 // 3.3.3 Pojetí I. P. Pavlova 71 // 3.3.4 Konštituční typologie 71 // 3.3.5 Jungova teorie 72 // 3.3.6 Eysenckova koncepce temperamentu 72 // 3.3.7 Cloningerova teorie temperamentových dimenzí 73 // 3.4 Dispozice a schopnosti 73 // 3.4.1 Výkonnostní stránka osobnosti 74 // 3.4.2 Inteligence 74 // 3.4.2.1 Faktory ovlivňující inteligenci 75 // 3.4.2.2 Měření inteligence 75 // 3.4.2.3 Některé názory na strukturu inteligence 76 // 3.5 Charakter a morálka 77 // 3.5.1 Vybraná pojetí charakteru 78 // 3.5.2 Teorie vývoje charakteru 78 // 3.6 Já a osobnost 79 // 3.6.1 Pojem já 79 // 3.6.2 Další pojmy vztahující se k jáství 79 // 3.6.3 Vývojový pohled na já 80 // 3.6.4 Typologie jáství 81 // 3.6.5 Ovlivnění sebepojetí 82 // 3.7 Motivace 82 // 3.7.1 Potřeby 83 // 3.7.1.1 Potřeby fyziologické a nefyziologické 84 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 3 85 // 4 Patopsychologie 86 // 4.1 Vymezení předmětu patopsychologie 86 // 4.1.1 Vztah patopsychologie k dalším psychologickým oborům 86 // 4.2 Zátěžové a protektivní faktory ve vztahu ke zdraví 88 // 4.2.1 Zdraví 88 // 4.2.1.1 Faktory ovlivňující zdraví jedince 88 // 4.2.1.1.1 Zátěžové faktory 88 // 4.2.2 Reakce na zátěžové situace 90 // 4.2.3 Protektivní faktory 91 // 4.2.4 Sociální opora 95 // 4.3 Psychologické aspekty somatického onemocnění 96 // 4.3.1 Psychosomatika a biopsychosociální přístup 96 // 4.3.2 Psychické reakce na somatickou chorobu 98 // 4.3.3 Teorie kognitivní adaptace 100 // 4.3.4 Primární a sekundární zisk z nemoci 101 //
4.4 Psychologická problematika zdravotního postižení 101 // 4.4.1 Vymezení zdravotního postižení 101 // 4.4.2 Psychické změny vyplývající z vrozeného postižení 102 // 4.4.3 Psychická adaptace na získané postižení 104 // 4.4.4 Vliv zdravotního postižení na život rodiny 105 // 4.4.4.1 Reakce rodiny na sdělení závažné diagnózy u dítěte 105 // 4.4.4.2 Adaptace rodiny na péči o dítě se zdravotním postižením 106 // 4.5 Specifika duševního vývoje dětí s vybranými typy zdravotního postižení 108 // 4.5.1 Vývoj dítěte se sluchovým postižením 108 // 4.5.2 Vývoj dítěte se zrakovým postižením 109 // 4.5.3 Vývoj dítěte s tělesným postižením 111 // 4.5.4 Vývoj dítěte s chronickým onemocněním 112 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 4 115 // 5 Sociální komunikace 117 // 5.1 Komunikace 117 // 5.1.1 Vymezení pojmu komunikace 117 // 5.1.2 Základní funkce a cíle komunikace 118 // 5.1.3 Obsahová a vztahová rovina komunikace 119 // 5.1.4 Proces komunikace 120 // 5.1.5 Faktory ovlivňující komunikační proces 122 // 5.1.6 Zásady efektivní komunikace 123 // 5.2 Signalizační systémy komunikace 123 // 5.2.1 Verbální komunikace 124 // 5.2.2 Asertivní přístup 125 // 5.2.3 Asertivní práva 130 // 5.2.4 Nonverbální komunikace 130 // 5.2.4.1 Složky nonverbální komunikace 131 // 5.2.4.1.1 Výraz obličeje - mimika 132 // 5.2.4.1.2 Sdělování vzájemným přiblížením a oddálením -proxemika 133 // 5.2.4.1.3 Sdělování dotekem - haptika 135 // 5.2.4.1.4 Řeč fyzických postojů - posturologie 135 // 5.2.4.1.5 Řeč pohybů - kinezika 136 // 5.2.4.1.6 Řeč gest - gestika - gestikulace 136 // 5.2.4.1.7 Pohledy - řeč očí 137 // 5.2.4.1.8 Sdělování tónem řeči - paralingvistika 138 // 5.2.4.1.9 Sdělování úpravou zevnějšku - image 139 //
5.3 Pedagogická komunikace 139 // 5.3.1 Vymezeni pojmu pedagogická komunikace 139 // 5.3.2 Úskalí realizace pedagogické komunikace 141 // 5.3.3 Účastníci pedagogické komunikace 142 // 5.3.4 Pravidla pedagogické komunikace 143 // 5.3.5 Organizační formy výuky a uspořádání učebny 144 // 5.3.5.1 Hromadné vyučování 144 // 5.3.6 Prostředí, klima, atmosféra 146 // 5.3.6.1 Skupinové vyučování 146 // 5.3.6.2 Individualizované vyučování 148 // 5.3.7 Prostředí, klima, atmosféra 149 // 5.3.8 Verbální komunikace ve škole 150 // 5.3.8.1 Otázky a odpovědi jako součást výukového dialogu 150 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 5 154 // Souhrnný seznam odborných pramenů a literatury 155 // ZÁVĚR 160
cnb002702568

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC