Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:50x 
BK
EB
Příručka
2., přepracované vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
646 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-4826-9 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9854-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9855-4 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 601-624 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001419039
Obsah // Úvod 15 // Z historie české a svetové psychiatrie 16 // ČástI Diagnostika duševních poruch 21 // 1. Diagnostický proces 22 // 1.1 Obecné zásady diagnostiky v psychiatrii 22 // 1.2 Duševní zdraví a duševní porucha (nemoc) 23 // 1.3 Modely duševních (a behaviorálních) poruch 25 // 1.4 Rozpoznaní duševné nemocného 27 // 1.5 Klasifikační soustavy a diagnostika 29 // 1.6 Diagnostika - dynamický proces 31 // 1.7 Subjektivní činitelé v diagnostice 32 // 1.8 Objektivní faktory v diagnostice 34 // 1.9 Získávání a zpracování informací 35 // 1.9.1 Rozmluva s nemocným a jeho pozorování 35 // 1.9.2 Anamnestické údaje 37 // 1.9.3 Nynější onemocnění 38 // 1.9.4 Zaměřené psychiatrické vyšetření 39 // 1.9.5 Tělesné vyšetření 40 // 1.9.6 Popis chování 40 // 1.9.7 Psychiatrické zhodnocení (psychopatologický rozbor) 41 // 1.9.8 Diagnostický závěr 41 // 2. Symptomy duševních poruch 43 // 2.1 Symptom 43 // 2.2 Vnímání a jeho poruchy 43 // 2.2.1 Zvláštní projevy vnímání 44 // 2.2.2 Poruchy vnímání 45 // 2.3 Emotivita a její poruchy 53 // 2.3.1 Charakteristické rysy emocí 54 // 2.3.2 Rozdělení emocí 54 // 2.3.3 Somatické projevy emocí 56 // 2.3.4 Poruchy emotivity 56 // 2.3.5 Poruchy afektů 56 // 5 // ?)?<;?? // 2.3.6 Poruchy nálad 58 // 2.3.7 Poruchy vyšších citů 60 // 2.3.8 Fobie 61 // 2.4 Paměť a její poruchy 64 // 2.4.1 Vlastnosti paměti 66 // 2.4.2 , Poruchy paměti 66 // 2.5 Intelekt a jeho
poruchy 71 // 2.5.1 Strukturální elementy 71 // 2.5.2 Vyšetřování intelektu 72 // 2.5.3 Poruchy intelektu 73 // 2.6 Myšlení a jeho poruchy 74 // 2.6.1 Poruchy myšlení 76 // 2.7 Vědomí a jeho poruchy 87 // 2.7.1 Změny vědomí 88 // 2.7.2 Poruchy vědomí 92 // 2.8 Pozornost a její poruchy 99 // 2.8.1 Poruchy pozornosti 100 // 2.9 Orientace a její poruchy 102 // 2.9.1 Poruchy orientace 103 // 2.10 Pudy, instinkty a jejich poruchy 105 // 2.10.1 Poruchy instinktů 106 // 2.10.2 Poruchy pudů 107 // 2.11 Jednání, vůle a jejich poruchy 111 // 2.11.1 Poruchy volního jednání 112 // 2.11.2 Poruchy vůle 112 // 2.11.3 Poruchy jednání 113 // 2.12 Osobnost a její poruchy 118 // 2.12.1 Snahy po třídění osobnosti 121 // 2.12.2 Vyšetřování osobnosti 123 // 2.12.3 Poruchy osobnosti 125 // 2.13 Somatické projevy u duševních poruch 132 // 2.13.1 Neklid 135 // 2.14 Agrese 139 // 2.15 Autoagrese a sebevražedná aktivita 141 // 3. Syndromy duševních poruch 148 // 3.1 Syndrom 148 // 3.2 Abstinenční syndrom 149 // 3.3 Akinetický syndrom 150 // 3.4 Amentní syndrom 151 // 3.5 Anxiózní syndrom 152 // 6 // 3.6 Apatický a apaticko-abulický syndrom 153 // 3.7 Autistický syndrom 154 // 3.8 Deliriózní (delirantní) syndrom 155 // 3.9 Depersonalizační syndrom 156 // 3.10 Depresivní syndrom 158 // 3.11 Fobický syndrom 160 // 3.12 Halucinatorní syndrom 161 // 3.13 Halucinatorně paranoidní syndrom 163 // 3.14 Hyperkinetický syndrom 164 // 3.15 Hypochondrický
syndrom 165 // 3.16 Hysterický syndrom (konverzní, disociační) 167 // 3.17 Katatonní syndrom 168 // 3.18 Manický syndrom 170 // 3.19 Neurastenický syndrom 171 // 3.20 Obnubilatomi syndrom 173 // 3.21 Obsedantní syndrom 174 // 3.22 Oneiroidní syndrom 175 // 3.23 Organický psychosyndrom (dementní syndrom) 176 // 3.24 Paranoidní syndrom 178 // 3.25 Paranoidně halucinatorní syndrom 179 // 3.26 Neurologické syndromy 180 // 3.26.1 Korové a podkorové syndromy 180 // 4. Duševní poruchy 182 // 4.1 F00—09 — Organické duševní poruchy včetně symptomatických 183 // 4.1.1 F00 - Demence u Alzheimerovy choroby 184 // 4.1.2 Psychické poruchy při cévních onemocněních mozku 186 // 4.1.3 F02 - Demence u chorob klasifikovaných jinde 190 // 4.1.4 Psychické poruchy při zánětlivých onemocněních mozku 193 // 4.1.5 Psychické poruchy při expanzivních procesech nitrolebních 195 // 4.1.6 Psychické projevy při epilepsii 197 // 4.1.7 Psychické poruchy při lues 199 // 4.1.8 F04 - Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem // a jinými drogami 202 // 4.1.9 F05 - Delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami 202 // 4.1.10 F06 - Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo // dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění 203 // 4.1.11 F06.0 — Organická halucinóza 206 // 4.1.12 F06.1 — Organická katatonní porucha 206 // 4.1.13 F06.2 — Organický syndrom s bludy (schizoformní) 207
// 4.1.14 F06.3 — Organické afektivní poruchy 207 // 7 // Obsah // 4.1.15 F06.4-06.6 - Organická úzkostná porucha, organická disociační porucha, organická emoční labilita — astenicka porucha // 4.1.16 F06.7 - Mírná kognitivní porucha // 4.1.17 F07 - Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocnením, poškozením nebo dysfunkcí mozku // 4.2 Duševní poruchy a poruchy chovaní vyvolané účinkem psychoaktivnich latek // 4.2.1 F10 - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu // 4.2.2 Drogové závislosti jiné než na alkoholu // 4.3 F20-29 - Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy // 4.3.1 F20 — Schizofrenie // 4.3.2 F21 - Schizotypní porucha // 4.3.3 F22 Trvalé duševní poruchy s bludy // 4.3.4 F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy // 4.3.5 F24 - Indukovaná porucha s bludy // 4.3.6 F25 - Schizoafektivní poruchy // 4.4 F30-39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) // 4.4.1 F30 - Manická epizoda // 4.4.2 F31 - Bipolární afektivní porucha // 4.4.3 F33 - Rekurentní depresivní porucha // 4.4.4 F34 - Trvalé poruchy nálady // 4.4.5 Výpovedi nemocných o depresi // 4.5 F40-49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy // 4.5.1 F40 - Fobické úzkostné poruchy // 4.5.2 F43 - Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení // 4.5.3 F44 - Disociační (konverzní) poruchy // 4.5.4 F45 - Somatoformní poruchy // 4.5.5 F48 -Jiné neurotické poruchy // 4.6 F50 - Poruchy příjmu potravy
4.6.1 F50.0 - Mentální anorexie // 4.6.2 F50.2-Mentální bulimie // 4.7 F51 Neorganické poruchy spánku // 4.7.1 F51.0 - Neorganická nespavost // 4.7.2 F51.1 - Neorganická hypersomnie // 4.7.3 F51.2 - Neorganické poruchy rytmu spánek-bdění // 4.7.4 F51.3 - Somnambulismus (náměsíčnost) // 4.7.5 F51.4 — Noční děsy (pavor nocturnus) // 4.7.6 F51.5 - Noční můry (úzkostné sny) // 4.8 F52 - Sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí // 4.9 F53 - Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím (neklasifikované jinde) // 208 // 208 // 208 // 209 // 211 // 218 // 224 // 224 // 234 // 235 // 236 // 237 // 237 // 238 // 239 // 242 // 243 // 244 246 // 248 // 248 // 254 // 257 // 261 // 265 // 266 266 // 267 // 268 269 // 269 // 270 // 270 // 271 // 272 272 // 276 // 8 // 4.9.1 Psychické poruchy v období puberty a při menses 276 // 4.10 F55 - Abúzus látek nevyvolávajících závislost 278 // 4.11 F60-69 - Poruchy osobnosti a chování u dospělých 278 // 4.11.1 Definice, terminologie 279 // 4.11.2 Klasifikace 280 // 4.11.3 Epidemiologie 282 // 4.11.4 Etiologie a patogeneze 282 // 4.11.5 Rizikové faktory a prevence 283 // 4.11.6 Klinický obraz 285 // 4.11.7 Diagnostická kritéria a klinický obraz jednotlivých poruch osobnosti 286 // 4.11.8 Terapie poruch osobnosti 301 // 4.12 F63 - Návykové a impulzivní poruchy 313 // 4.12.1 F63.0 — Patologické hráčství (gambling) 313 // 4.12.2 F63.1- Patologické zakládání
požárů (pyromanie) 314 // 4.12.3 F63.2 - Patologické kradení (kleptomanie) 314 // 4.12.4 F63.3 — Trichotillomanie 314 // 4.13 F64 — Poruchy pohlavní identity 315 // 4.13.1 F64.0 — Transsexualismus 316 // 4.13.2 F64.1- Transvestitismus 316 // 4.13.3 F64.2 — Porucha pohlavní identity v dětství 316 // 4.14 F65 — Poruchy sexuální preference 317 // 4.14.1 F65.0 — Fetišismus 317 // 4.14.2 F65.2 — Exhibicionismus 318 // 4.14.3 F65.4 — Pedofilie 318 // 4.14.4 F65.5 — Sadomasochismus 319 // 4.15 F70—79 — Mentální retardace 320 // 4.15.1 Mentální retardace na podkladě chromozomálních odchylek 322 // 4.15.2 Mentální retardace na podkladě metabolických poruch 323 // 4.15.3 Mentální retardace na bázi heredodegenerativních poruch 324 // 4.15.4 Sociální faktory v etiologii mentální retardace 324 // 4.15.5 Diagnostika mentální retardace (podle SZO) 324 // Část II Terapie duševních poruch 329 // 5. Psychologický přístup 330 // 5.1 Úvod a definice 330 // 5.2 Rozhovor 333 // 5.2.1 Rozhovor, jeho struktura a funkce 333 // 5.2.2 Některé specifické problémy 336 // 5.2.3 Sdělování diagnózy duševního onemocnění 337 // 5.2.4 Vedení rozhovoru s pozůstalými 338 // 9 // Obsah // 5.3 Psychologický přístup ? sobě jako zdravotníkovi 341 // 5.3.1 Burn-out syndrom 341 // 5.3.2 Prevence burn-out syndromu 343 // 6. Psychoterapie 345 // 6.1 Výzkum účinnosti psychoterapie 346 // 6.2 Psychoterapie v zobrazovacích metodách CNS 347
// 6.3 Kvalita života a duševní porucha 349 // 6.4 Hlavní směry a metody psychoterapie 350 // 6.4.1 Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie 350 // 6.4.2 Dynamická a interpersonální psychoterapie 353 // 6.4.3 Rogersovská psychoterapie 355 // 6.4.4 Behaviorální psychoterapie 355 // 6.4.5 Kognitivní psychoterapie 356 // 6.4.6 Kognitivně behaviorální psychoterapie 357 // 6.4.7 Racionální psychoterapie 358 // 6.4.8 Sugestivní a hypnotická psychoterapie 358 // 6.4.9 Nácviková psychoterapie 359 // 6.4.10 Logoterapie a existenciálni analýza 361 // 6.4.11 Gestalt psychoterapie (GPT) 362 // 6.4.12 Psychoterapeutické přístupy zaměřené na práci s tělem 364 // 6.4.13 Rodinná psychoterapie (RT) 367 // 6.4.14 Integrativní psychoterapie 368 // 6.4.15 Terapeutická komunita (TK) (léčebné společenství) 371 // 6.4.16 Některé další psychoterapeutické metody 372 // 6.5 Krizová intervence 375 // 6.5.1 Definice, spouštěče, průběh 375 // 6.5.2 Suicidiální krize 380 // 6.5.3 Organizace a limity krizové intervence 383 // 6.5.4 Zásady psychoterapie a farmakoterapie 385 7 // 7. Psychofarmako terapie 392 // 7.1 Úvod 392 // 7.2 Psychostimulancia 395 // 7.3 Hypnotika 397 // 7.3.1 Klasická hypnosedativa 399 // 7.3.2 Benzodiazepiny 400 // 7.3.3 Z-hypnotika, pyrazinové deriváty 402 // 7.3.4 Terapie poruch spánku úpravou cirkadiánního rytmu - melatonin 404 // 7.3.5 Agonisté melatoninových receptom 405 // 7.3.6 Další léčiva využívaná v léčbě
poruch spánku 406 // 10 // 7.4 // 7.4.1 // 7.4.2 // 7.4.3 // 7.4.4 // 7.4.5 // 7.4.6 // 7.4.7 // 7.4.8 // 7.4.9 // 7.5 // 7.5.1 // 7.5.2 // 7.5.3 // 7.6 // 7.6.1 // 7.6.2 // 7.6.3 // 7.7 // 7.7.1 // 7.7.2 // 7.7.3 // 7.7.4 // 7.7.5 // 7.7.6 // 7.8 // 7.8.1 // 7.8.2 // 7.9 // 7.9.1 // 7.9.2 // 7.9.3 // 7.9.4 // 7.9.5 // 7.10 // 7.10.1 // 7.10.2 // 7.10.3 // Antidepresiva Antidepresiva I. generace Antidepresiva II. generace // Antidepresiva III. generace - SSRI, ASRI, SARI, NARI, DARI Antidepresiva IV. generace: SNRI, NaSSA, DNRI Inhibitory zpětného vychytávání - RUI, Hypericum perforatum — stimulanty zpětného vychytávání serotoninu // MASSA - agonisté melatoninových receptoru a antagonisté serotoninových receptom 7 // Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) // Závěr // Anxiolytika // Propandiolová anxiolytika Benzodiazepinová anxiolytika Nebenzodiazepinová anxiolytika Thymoprofylaktika Lithium // Antiepileptika II. generace - valproáty a karbamazepin // Novější thymoprofylaktika - antiepileptika III. generace, lamotrigin, // gabapentin, pregabalin, topiramat // Antipsychotika // Kontraindikace podání antipsychotik Akutní podání // Antipsychotika první generace (AP I. generace) // Antipsychotika II. generace Depotní antipsychotika — prevence relapsu Interakce antipsychotik Neuroprotektiva a kognitiva Kognitiva // Další látky využívané ? léčbě demence // Léčiva používaná v léčbě závislosti na opioidech, alkoholu a tabáku Detoxikace
a detoxifikace Substituční terapie ,,Anti-cravingová léčba“ // Senzibilizační léčba Terapie závislosti na tabáku Léčba erektilní dysfunkce Stanovení diagnózy // Perorální léčba s centrálním účinkem, tzv. sexuální tonika, centrální alfa-2 adrenergní antagonisté Perorální léčba s periferním účinkem // 11 // 407 // 413 // 415 // 415 // 421 // 425 // 426 // 426 // 427 // 428 // 428 // 429 // 430 434 // 438 // 439 // 440 // 442 // 445 // 447 // 447 // 448 453 // 467 // 468 468 470 479 // 484 // 485 489 492 494 496 // 498 // 499 // 500 // 501 // Obsah // 7.10.4 Další možnosti léčby 504 // 7.11 Fytoterapie v psychiatrii 507 // 7.11.1 Hypnotika a sedativa 507 // 7.11.2 Antidepresiva 511 // 7.11.3 Nootropika a prokognitiva 512 // 7.11.4 Ženšen 512 // 7.11.5 Bachovy květy nej sou byliny, ale homeopatika 512 // 7.12 Interakce psychofarmak, výhodné a nevýhodné kombinace psychofarmak 514 // 7.12.1 Farmaceutické interakce 516 // 7.12.2 Farmakokinetické interakce 517 // 7.12.3 Interakce na úrovni farmakodynamické 524 // 7.12.4 Některé vhodné a nevhodné kombinace antidepresiv a antipsychotik 527 // 7.12.5 Závěr 528 // 7.13 Intoxikace psychofarmaky 529 // 7.14 Psychofarmaka v nepsychiatrických indikacích 532 // 7.15 Volba psychofarmaka u definovaných skupin pacientů 535 // 7.15.1 Volba psychofarmaka v dětském věku 535 // 7.15.2 Volba psychofarmaka ve stáří 538 // 7.15.3 Volba psychofarmaka v graviditě a laktaci 540 // 7.15.4 Volba
psychofarmaka při současné hyperplazii prostaty 548 // 7.15.5 Volba psychofarmaka při současné kardiopatii 549 // 7.15.6 Volba psychofarmaka při současné nefro- a hepatopatii 551 // 7.15.7 Volba psychofarmaka při současné nadváze 552 // 7.15.8 Volba psychofarmaka při současné sexuální dysfunkci 553 // 7.15.9 Volba psychofarmaka při současné Parkinsonově nemoci 557 // 7.15.10 Volba psychofarmaka při současné zvýšené záchvatové pohotovosti 561 // 8. Fyzické omezení a omezovači prostředky 564 // 8.1 Omezovači prostředky v psychiatrii 564 // 8.2 Přijetí do lůžkového psychiatrického zařízení bez souhlasu nemocného 568 // 8.3 Aplikace psychofarmak bez souhlasu pacienta a umělá výživa sondou 571 // 9. Biologické terapie 573 // 9.1 Elektrokonvulzivní terapie (EKT) 574 // 9.1.1 Metodika postupu při EKT 575 // 9.1.2 Frekvence EKT 579 // 9.1.3 Nežádoucí účinky po EKT 579 // 9.1.4 EKT u speciálních populací 580 // 9.1.5 Souběžná farmakoterapie 580 // 9.1.6 EEG 581 // 9.1.7 Mechanismus účinku 581 // 12 // 9.1.8 Závěr 582 // 9.2 Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) 582 // 9.2.1 Mechanismus stimulace 583 // 9.2.2 Mechanismus účinku 583 // 9.3 Vagová stimulace (VNS) 584 // 9.4 Fototerapie 586 // 9.5 Experimentální metody 587 // 9.5.1 Magnetická konvulzivní terapie (magnetic seizure therapy, MST) 587 // 9.5.2 Hluboká mozková stimulace (DBS) 588 // 10. Psychiatrická rehabilitace a socio terapie 590
// 10.1 Cíle 590 // 10.2 Historie 591 // 10.3 Rehabilitace pracovní 592 // 10.4 Rehabilitace léčebná 593 // 10.5 Rehabilitace sociálně-psychologická a pedagogická 595 // 10.6 Rehabilitace sociálně-psychologická 595 // 10.7 Lázeňská léčba v psychiatrii 597 // 11. Terapeutické postupy v léčbě duševních poruch 600 // Literatura 601 // Rejstřík 625 // 13 // Obsah
(OCoLC)920663283
cnb002720362

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC