Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
314 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5284-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické a české resumé
001419277
Obsah // Seznam použitých zkratek ...13 // Úvod ...17 // 1 Anatomie tlustého střeva ! Přemysl ľah. // Barboni Pipek. Vinceni Dansoti Zotim/jwkpoii) ...19 // 1.1 Anatomie tlustého střeva...19 // 1.1.1 Základni anatomie a topografie...19 // 1.1.2 Cévní zásobeni a lymfatická drenáž // tlustého střeva...22 // 1.1.3 Incrvacc tlustého střeva...23 // 1.2 Histologie tlustého střeva...24 // 2 Historie a terminologie ...25 // 2.1 Historie koloskopic (Petr Dili)...25 // 2.2 Koloskopie nebo kolonoskopie? (Aleš Beran)...27 // 3 Indikace a kontraindikace koloskopic ...29 // 3.1 Preventiv ní koloskopic (Gabriela Vojtěchová. // Ště/HÍn Suchánek. Miroslav Zato rail...29 // 3.1.1 Definice...29 // 3.1.2 IJpidcmiologie kolorektálniho karcinomu ..29 // 3.1.3 Prevence kolorektálniho karcinomu...29 // 3.1.4 Prevcntivni koloskopic...30 // 3.1.5 Screening KRK v České republice...31 // 3.2 Dispenzární koloskopic (Štěpán Suchánek. // Gabriela Vojtěchová, Miroslav Ztnoral) ...36 // 3 • • I ••••••• •¦••ai aa •¦• •••¦•• ••••••••••••••«•••• •••«•i tt • •• 36 // 3.2.2 Dispenzarizacc po odstraním // adenomového polypu ...36 // 3.2.3 Dispenzarizace po resekci pro // kolorektálni karcinom...38 // 3.2.4 Dispenzarizace u rodinné anamnézy // kolorektálniho karcinomu éi adenomu...38 // 3.2.5 Dispenzarizace u idiopalických // střevních zánétů...39 // 3.2.6 Dispenzarizace
u hcreditámich // syndromů kolorektálniho karcinomu...39 // 3.3 Koloskopic u symptomatických pacientů // (Slanin KlimentI ...42 // 3.3.1 Krvácení z gastrointestinálního traktu..43 // 3.3.2 Chronický průjem...45 // 3.3.3 Obstipace a zrnina defekainího // stereotypu ...46 // 3*3*4 břichí »••••••« a* *a i aa •••«••«»•«¦•••*•• *a* *a* ••••• * 46 // 3.3.5 Abnormální nález v dolním ťilT // při zobrazovacím vySctřcni...46 // 3.3.6 Terapeutická koloskopic...47 // 3.4 Kontraindikace koloskopic (Přemysl ľalt)...47 // 3.4.1 Absolutní kontraindikace...47 // 3.4.2 Relativní kontraindikace...48 // 4 Příprav a ke koloskopii...51 // 4.1 OCista střeva před koloskopii (Jan Martinek. // I I Clít) a * a* *a * aa * a* * a* a a* aa* a» I aa *a* ••• *a* *a * a* * aa *a * a* * aa * a* *a * *a * * 51 // 4.1.1 Historie přípravy střeva...52 // 4.1.2 Rizika nedostatečné přípravy...53 // 4.1.3 Faktory ovlivňující kvalitu přípravy... // 4.1.4 Hodnoceni stupně střevní přípravy... // 4.1.5 Co v případě nekvalitní přípravy?... // 4.1.6 Dietní omezení před koloskopii ... // 4.1.7 Užíváni léků před koloskopii ... // 4.1.8 Zásady dělené přípravy... // 4.1.9 Typy oěistných přípravků... // 4.1.10 Doporuéení pro praxi... // 4.2 Informov aný souhlas... // 4.2.1 Informovaný souhlas pohled lékaře // (Marcela Kopáčova)... // 4.2.2 Informovaný souhlas pohled právníka // (Jolana TěSinová)...
// 4.3 Antibiotická profylaxe před koloskopii // () ••a*aa*aa*a*<a*aa*a*«aa*a*aa*aa*aa*a*aa*aaaataa*a*aa*aata*aa*a // 4.3.1 Pacienti s rizikem vzniku mfekéni // endokarditidy... // 4.3.2 Imunokompromitovuni pacienti ... // 4.3.3 Pacienti sjatemi cirhózou ... // 4.3.4 Pacienti s terminálnim selháním ledvin // léěeni peritoneálni dialýzou... // 4.3.5 Pacienti se zavedeným artcriálnim // stentem. stentgratkm a po ortopedických výkonech ... // 4.3.6 Doporučeni pro praxi... // 4.4 Vedeni antitrombotické léěby (Martin Liberda. // Přemysl ľah)... // 4.4.1 Stratifikace rizik před koloskopii ... // 4.4.2 Protidestiěková léěba... // 4.4.3 Antikoagulaění léěba // 4.4.4 Doporučení pro praxi // 5 Provedeni koloskopic... // 5.1 Koloskop (Petr Fojlik)... // 5.2 Koloskopické pracoviště (Petr Pojtik)... // 5.2.1 Fndoskopická jednotka... // 5.2.2 Koloskopická vyšetrovňa... // 5.2.3 Ostami místnosti v jednotce... // 5.3 Analgosedace a sledování pacienta ! Martin Liberda. // Petr Dvořák)... // 5.3.1 Stupně sedace... // 5.3.2 Sedace při endoskopii v zahraničí... // 5.3.3 Příprava a vyšetřeni pacienta před // výkonem v sedací... // 5.3.4 Péče o pacienta v průběhu vyšetření... // 5.3.5 Tradiční analgosedace... // 5.3.6 Propofol... // 5.3.7 Sedace s použitím oxidu dusného ... // 5.3.8 Ostatní možnosti a specifické alternativy // «•••*•••«••••••••••••••»••*••••••••••••*•••••••»••••»*•••
// 5.3.9 Péče o pacienty po výkonu... // 5.3.10 Doporučeni pro praxi...91 // CL 00 00 ?? ?? ?* GC ?? ?? VL ?? ZA ZA  1 -O ‘-J  ? V* VA ’V* V» V« V» // // — ri /? *?  ? ?? rl // *Ť rr *r *r -r -f “7 . V-; // >5 OC OC OC OČ OC  w // >i « // r- r- r-  O — ri ri ri ri f+i "í // «? // 3C // ri // *? // T »rv // Obsah 11 // 8.6 Rndoskopická ditatae« sicnóz (Manin Bonlik)...184 // 8.6.1 Technika balónové dilalacc...185 // 8.6.2 Indikace ? balónoví dilataci...187 // 8.6.3 Komplikace balónové dilatace...188 // 8.6.4 Biodcgradabilni sienty...188 // 8.7 Zavedení metalických stento při koloskopii ...189 // 8.7.1 Pohled gastroenterologa (Pelr Fojlik).189 // 8.7.2 Pohled chirurga (Julius Órhalmi)...194 // 8.8 Ablačnl techniky (Přemysl Fall)...197 // 8.8.1 Argonová plazmakoagulace (APC)...197 // 8.8.2 Použiti ostatních ablaCních technik // při koloskopii...199 // 8.9 Endoskopkká tetováž (Přemysl Puh/...200 // 8.9.1 Indikace ? označení lé/e...200 // II Alternativní techniky v koloskopii...221 // 11.1 Úvod (Přemysl ľah/ ...221 // 11.2 Vodou asistovaná koloskopic (Felix IK Leung: // překlad Přemysl ľah) ...221 // 11.2.1 Historické pozadí...222 // 11.2.2 Metodologické detaily v odou // asistované koloskopic...222 // 11.2.3 Randomizované kontrolované studie // (RCT) srovnávající konvenční insuflaci vzduchu s vodní interzi nebo vodní výménou vliv na bolest béhem // zavadéni koloskopu...225 // 11.2.4 Randomizované
kontrolované studie (RCT) srovnávající konvenčni insuflaci // 8.9.2 Používané techniky lokalizace v tračníku .. 200 // 8.9.3 Endoskopická tetováž...201 // 8.10 Daltí terapeutické intervence béhem koloskopic // (PřemyslFall. Manin Bonlik. Martin Kliment) ... 203 // 8.10.1 Endoskopická desu ??? u toxického // megakolon...203 // 8.10.2 Endoskopická dekomprese akutní // intestinálni pseudoobstnikce ...203 // 8.10.3 Perkutánní endoskopická cékostomic ...203 // 8.10.4 Dctorzc volvulu sigmoidea...203 // 8.10.5 Endoskopický uzávér pistélí...204 // 8.10.6 Endoskopická léčba pedunkulujícich // neadenomových polypů...204 // 8.10.7 Extrakce cizích téles...205 // vzduchu s vodní interzi nebo vodní výménou vliv na detekci adenomu...228 // 11.2.5 Důsledky zvýäené detekce adenomu // při použití vodní výmény...228 // 11.2.6 Další vývoj metody vodou asistované // koloskopic...228 // 11.3 Koloskopic s insuflaci oxidu uhličitého // (Přemysl Fall, Si’rgio Cationi/ ...232 // 11.3.1 Historic...232 // 11.3.2 Mechanismus úéinku insuflacc oxidu // uhličitého...232 // 11.3.3 Efektivita insuflacc oxidu uhličitého // při koloskopii...233 // 11.3.4 Bezpečnost insuflacc oxidu uhličitého ...233 // 8.10.8 Endoskopická léčba dehiscence // anastomózy...205 // 8.10.9 Transplantace fekální mikrobiota...206 // 11.3.5 Kombinace vodou asistov ané koloskopic a insuflacc oxidu uhličitého...233 // 9 Kvalita koloskopic (Ivana Mikovtny KajzrUkovti,
// 9.1 Indikátory kvality koloskopic ...207 // 9.1.1 Informovaný souhlas...207 // 9.1.2 Příprava střev a před vySctřcnim...208 // 9.1.3 Analgosedace...208 // 9.1.4 Dosaženi ceka...209 // 9.1.5 Detekce ncopla/ii...209 // 9.1.6 Vytahovací (prohlížecí) čas ...210 // 9.1.7 Vybaveni resekátů k histologickému // vyšetřeni...210 // 9.1.8 Intervalové léze...210 // 9.1.9 Endoskopieké rcsekcc v étších polypu..210 // 9.1.10 Značeni místa suspektnč maligního // polypu nebo karcinomu...210 // 9.1.11 Zkuicnost endoskopisty...210 // 9.1.12 Záznam komplikaci ...211 // 9.1.13 Zpráva z koloskopického vyšetřeni...211 // 9.1.14 Čišténí a dezinfekce...211 // 9.1.15 Biopsie u průjmů nejasné criologie ...211 // 10 Limitace současné koloskopic (Přemysl Fall)...215 // 10.1 Inkomplctni a obtížné koloskopic...215 // 10.2 Dyskomfort spojený s koloskopii ...216 // 10.3 Problematika sedace...216 // 10.4 Nedostatečná detekce neoplastických lezi...217 // 11.4 Koloskopic s použitím průhledného nástavce // (..cápu") (Přemysl ľah, Mariin Liberda)...236 // 11.4.1 Historie ...237 // 11.4.2 Mechanismus účinku ..cápu" // pH koloskopii...237 // 11.4.3 Efcktivitita použiti „cápu" // ph koloskopii...237 // 11.5 Koloskopic provedená alternativními přístroji // (Přemysl Fall. Sergio Cationi)...241 // 11.5.1 Koloskopic s použitím gastroskopu...242 // 11.5.2 Koloskopic s použitím entcroskopu ...242 // 11.5.3 Použiti pediatrického koloskopu // u dospčlých
pacientů ...242 // 11.5.4 Ultratenký koloskop...243 // 11.5.5 Koloskop s flexibilní tuhosti...243 // 11.5.6 DaBÍ alternativní koloskopické // platformy...244 // 12 Speciální situace...247 // 12.1 Koloskopic u idiopalických střevních zinétů // (Milan Luktii)...247 // 12.1.1 Provedeni koloskopic u pacientů // s IBD...247 // 12.1.2 Koloskopic v klinické praxi u pacientů // s idiopatickými střevními zánčty (IBD).. 248 // 12.1.3 Slizniční hojeni terapeutický cil // a prognostický ukazatel...254 // 12 Koloskopie // 12.1.4 Dispenzární koloskopicu nemocných // sc zvýšeným ri/ikem kolorektálniho karcinomu (KRK)...255 // 12.1.5 Koloskopické vyšetrení ve speciálních // situacích...257 // 12.1.6 Terapeutická cndoskopic u nemocných // s l»l>...259 // 12.2 Koloskopic u détí (?? Hronský. // Ondrej Hradský) ...261 // 12.2.1 Indikace koloskopic u drtí...261 // 12.2.2 Kontraindikace...263 // 12.2.3 Komplikace ...264 // 12.2.4 Příprava před výkonem ...264 // 12.2.5 Analgosedace béhem koloskopic u déti... 265 // 12.2.6 Monitorace pacienta po výkonu...266 // 12.2.7 Endoskopieké vybavení pro koloskopii // u ...266 // 12.2.8 Zvláštnosti techniky cndoskopického // výkonu u deli...266 // 12.2.9 Koloskopic u diti s idiopatickými // střevními zánéty (IUD)...267 // 12.3 Koloskopic béhem gravidity a laktacc // (Barbora Pi/tek. Přemysl Fah) ...270 // 12.3.1 Indikace...270 // 12.3.2 Příprava ke koloskopii...270 // 12.3.3 Provedeni koloskopic...271
// 12.3.4 Farmakotcrapic spojená s koloskopii.271 // 12.3.5 Koloskopic béhem laktacc...271 // 12.4 Koloskopic u pacientů se stomii // (Eva KundráUňá)...273 // 12.5 Koloskopic u pacientů se srdečními implantáty // (Otakar Jiravský)...274 // 12.5.1 Základni pojmy v srdeční // implantologii ...274 // 12.5.2 Reálné hrozící problémy při kautchzaci // u pacienta s TKS nebo 1CD...274 // 12.5.3 Postoj výrobců TKSdCD // ke kauteri/aci...274 // 12.5.4 Publikovaná doporučení stran // TKS/ICD a kautcrizacc...275 // 12.5.5 Doporučení ? minimalizaci rizika // komplikaci při kauteri/aci...275 // 13 Alternativní vyšetřeni tlustého střeva ...277 // 13.1 Neúplná koloskopic (Přemysl Fah)...277 // 13.1.1 Příprava ? neúplné koloskopii...277 // 13.1.2 Indikace ? neúplné koloskopii...277 // 13.2 Kapslová koloskopic (Ilja Tacheci. // Martin Hanousek)...279 // 13.2.1 Historie...279 // 13.2.2 Diagnostický systém...279 // 13.2.3 Základní charakteristiky metody...280 // 13.2.4 Indikace a kontraindikace...282 // 13.2.5 Komplikace ...282 // 13.2.6 Při prava střeva...283 // 13.2.7 Dokumentace z vyšetřeni...284 // 13.3 Irigografic (Daniel Bartníek)...285 // 13.3.1 Indikace...286 // 13.3.2 Připrava ? vyšetření...286 // 13.3.3 Provedeni vyšetřeni...286 // 13.3.4 Rentgenový obraz základních patologických zmén na tlustém střevé... 287 // 13.4 CT kolografie (Daniel Bartušek. // Barbora Jakubcová)...288 // 13.4.1 Indikace...289 // 13.4.2 Provedení
CT kolografie ...291 // 13.5 Sonografie střeva (Daniel Bartušek)...296 // 13.5.1 Indikace...296 // 13.5.2 Provedeni vyšetření...296 // 13.5.3 Sonogralický obraz základních patologických zmén na tlustém střevé ... 297 // 13.5.4 Sonografie střeva s aplikaci kontrastní // ’My...300 // 13.6 Laboratorní diagnostika (PřemyslFah. Martin // Hanousek. Vneent Dansou Zoundjiekpon)...301 // 13.6.1 Test na okultni krváceni ve stolici // <TOKS)...301 // 13.6.2 Septin 9...302 // 13.6.3 Detekce DNA ve stolici...302 // 13.6.4 Fekální zánétlivé markéry...302 // 13.6.5 Onkomarkery...303 // 13.6.6 Ostatní laboratorní metody...303 // ... // O editorech Souhrn ... // .313 // tis // Summary // 317
(OCoLC)923588213
cnb002730004

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC