Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vydanie prvé
Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
239 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-555-1339-3 (brožováno)
250 výtisků
Nad názvem: Prešovská univerzita v Prešove
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001419278
OBSAH // ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ, TABULIEK A RÁMČEKOV... 6 // ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK... 7 // PREDHOVOR... H // ÚVOD... 12 // 1 OZBROJENÉ KONFLIKTY A VOJNY... 13 // 1.1 Ozbrojené konflikty a vojny ako súčasť svetového // politického systému po skončení studenej vojny... 13 // 1.2 Základné pojmy súvisiace s problematikou ozbrojených // konfliktov a vojen ... 17 // 1.3 Systematika (klasifikácia a typológia) ozbrojených // konfliktov a vojen ... 25 // 1.4 Sociálne a etické aspekty ozbrojených // konfliktov a vojen... 34 // 1.4.1 Znovuobjavovanie komplementárnosti // v súčasnom svete... 36 // 1.4.2 Kultúra a jej prínos k prevencii ozbrojených konfliktov. 39 // 1.5 Predchádzanie vzniku ozbrojených konfliktov a vojen // a možnosti riešenia prebiehajúcich konfliktov a vojen... 41 // 2 GEOKONFLIKTOLÓGIA (GEOGRAFIA KONFLIKTOV) -NOVÝ INTERDISCIPLINÁRNY SMER VEDECKÉHO // VÝSKUMU ... 45 // 2.1 Výskum ozbrojených konfliktov a vojen // v spoločenských vedách... 45 // 2.2 Geokonfliktológia (geografia konfliktov) - vymedzenie pojmu, // začlenenie do systému vied, predmet a metódy jej výskumu... 57 // 2.3 Geopolitické aspekty ozbrojených konfliktov... 60 // 3 ZDROJE A PRÍČINY VZNIKU OZBROJENÝCH KONFLIKTOV // A VOJEN S DÔRAZOM NA PRIESTOROVO-POLITICKÉ (GEOGRAFICKÉ) ASPEKTY... 67 // 3.1 Analýza prístupov k vymedzeniu zdrojov a príčin ozbrojených // konfliktov a vojen ... 67 // 3.2 Historicko-politické aspekty ozbrojených konfliktov a
vojen // v období studenej vojny... 73 // 3.2.1 Vymedzenie etáp studenej vojny a typologizácia konfliktov // odohrávajúcich sa vo svete po druhej svetovej vojne. 73 // 3.2.2 Prvé konflikty studenej vojny... 76 // 3.2.3 Konflikty eskalujúce svetový vývoj v 50. - 60. rokoch // 20. storočia... 78 // 3.2.4 Obdobie „uvoľnenia“ svetového vývoja v 70. rokoch // 20. storočia ... 80 // 3.2.5 Posledné desaťročie studenej vojny - obnovenie napätia // a rozpad bipolarity sveta... 81 // 3.3 Politické aspekty vzniku ozbrojených konfliktov // a vojen po roku 1990... 82 // 3.3.1 Vymedzenie a typológia politických aspektov vzniku // ozbrojených konfliktov a vojen... 82 // 3.3.2 Vývoj politických aspektov vzniku a pretrvávania // ozbrojených konfliktov a vojen po roku 1990... 84 // 3.4 Teritórium ako nosná báza zdrojov vzniku ozbrojených // konfliktov a vojen ... 96 // 3.5 Priestorovo-politické zdroje a príčiny vzniku ozbrojených // konfliktov a vojen... 106 // 3.5.1 Demografické faktory ako zdroj vzniku ozbrojených // konfliktov a vojen... 106 // 3.5.2 Etnická štruktúra obyvateľstva ako zdroj vzniku // ozbrojených konfliktov a vojen... 114 // 3.5.3 Kultúrne a religiózne faktory ako zdroj vzniku // ozbrojených konfliktov a vojen... 129 // 3.5.4 Environmentálne faktory ako zdroj vzniku // ozbrojených konfliktov a vojen ... 142 // 3.5.5 Energetické a surovinové faktory ako zdroj vzniku // ozbrojených konfliktov a vojen... 158 // 4 PERSPEKTÍVY
VÝVOJA SPOLOČNOSTI. OZBROJENÉ // KONFLIKTY AKO SÚČASŤ SPOLOČENSKÉHO VÝVOJA... 180 // 4.1 Časopriestorový aspekt pojmu „perspektíva“... 180 // 4.2 Perspektívy spoločnosti z pohľadu // uplatňovaných paradigiem... 181 // 4.3 Ozbrojené konflikty v kontexte globalizácie ... 187 // 5 KONCEPCIA VYUČOVANIA PREDMETU // GEOKONFLIKTOLÓGIA... 190 // 5.1 Cieľ predmetu... 191 // 5.2 Výsledky vzdelávania... 191 // 5.3 Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností... 192 // 5.4 Podmienky na absolvovanie predmetu... 192 // 5.5 Stručná osnova predmetu... 192 // 5.6 Odporúčaná literatúra... 193 // 6 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE VYBRANÝCH KONFLIKTOV... 194 // 6.1 Etnicko-politický konflikt v Košové... 194 // 6.1.1 Historické súvislosti vzniku konfliktu... 194 // 6.1.2 Vývoj konfliktu... 195 // 6.1.3 Pokusy o riešenie konfliktu a zahraničné // sprostredkovanie riešenia konfliktu... 200 // 6.1.4 Súčasná situácia v Košové... 203 // 6.2 Cyprus na rázcestí dvoch identít... 207 // 6.2.1 Historické súvislosti vzniku konfliktu... 207 // 6.2.2 Vývoj konfliktu... 209 // 6.2.3 Príčiny konfliktu... 210 // 6.2.4 Pokusy o zahraničné sprostredkovanie riešenia konfliktu. 212 // 6.2.5 Súčasná situácia na Cypre... 213 // 6.2.6 Perspektívy vývoja konfliktu... 214 // LITERATÚRA... 216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC