Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Vydání 1.
Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015
2 svazky (1661 stran) : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2491-6 (Academia ; vázáno)
ISBN 978-80-88069-11-9 (Ústav pro českou literaturu AV ČR ; vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 1589-1637, bibliografické odkazy a rejstříky
svazek I. 1749-1938. 863 stran. -- svazek II. 1938-2014. strany 873-1661
Anglické resumé
001419361
SVAZEK 1. 1749-1938 :   ÚVOD. MONOGRAFIE O LITERÁRNÍ CENZUŘE V EPOŠE MEZI DRUHOU A TŘETÍ REVOLUCÍ KNIHY // (Pavel Janáček, Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal) 19 // Úzká a široká teorie cenzury a jejich meze: teoretický kontext 23 // Institucionalizovaná cenzura a strukturální regulace 31 // K pojetí literární cenzury v přítomné knize 35 // Mezi druhou a třetí revolucí knihy: k otázkám periodizace U2 // Paternalistická, liberální a autoritativní cenzura: ideální typ jako metodologický instrument hl // Lid, beletrie a další průběžná témata 53 // Umírněný konstruktivismus: teoretický rámec přítomné knihy 56 // ČÁST PRVNÍ. 1749-1810 - V ZÁJMU ROZUMU A SPÁSY DUŠE. LITERÁRNÍ CENZURA MEZI PROTIREFORMACÍ A OSVÍCENSTVÍM (Michael Wögerbauer) 61 // Od spásy k obecnému blahu: proměny literárni komunikace a diskurzu o cenzuře 66 // Periodizace a teritoriální poměry 66 // Antonín Koniáš: v zájmu spásy duše 68 // V zájmu modernizace: osvícenský diskurz o cenzuře 71 // Přístup ke knihám a jeho limity 76 // Paternalistický cenzurní systém: synchronní pohled 83 // Centrum a periferie 83 // Předběžná cenzura 86 // Revize knih 90 // Ekonomická regulace literární komunikace 92 // Přehled cenzurní agendy (s Claire Mádlovou) 97 // Cenzurování jako cesta ke spáse a jako politický nástroj (1749-1771) 100 // Církevní indexy a Koniášův Klíč 100 // Kombinovaná cenzura gubernia a arcibiskupství 104 // Založení cenzurních komisí a úsilí o zestátnění cenzury 105 // Prosazováni státního dohledu (1771-1781) 111 // Sekularizovaná cenzurní komise 111 // Fungování pražské cenzurní komise 113 // Poslední boje konzervativců v sedmdesátých letech. Cenzurní aféry Karla Heinricha Seibta 116 // Uvolnění cenzury v josefínském desetiletí (1781-1790) 122 // Zjednodušení cenzurního systému v nařízeních Josefa II. 122 //
Uskutečňování josefínských reforem v Praze 125 // Dopady josefínské deregulace na distribuci knih 128 // Cenzura barokní zbožnosti 131 // Nekatolické knihy 134 // O prodeji sýrů a knih: deregulace knižního obchodu a volání „všech legitimních knihkupců" po ekonomické regulaci 137 // „S ohledem na dobu a okolnosti": zúžení literární veřejnosti (1790-1810) 141 // Udržování klidu a řádu v nových politických podmínkách 141 // Pražská cenzurní praxe (na základě seznamů cenzurovaných knih) 144 // Ekonomická, vzdelanecká a jazyková diferenciace přístupu k četbě 147 // Obnovené cenzurní nařízení (1795): vítězství policejních zájmů nad ekonomickými 150 // Cenzurní regulace prostorů čtení a emotivní literatury 151 // Proměny cenzurního aparátu: profesionalizace cenzorů, přesun agendy pod policejní dvorský úřad 156 // Protijosefinský obrat po roce 1800: recenzurování a obnova knihkupeckého řádu 159 // PŘÍPADOVÉ STUDIE 1749-1810 // Perný rok knížete Fürstenberga. Cenzura a proměna veřejnosti na sklonku vlády Marie Terezie (Claire Mádlová) 165 // „Nekonečné literární boje ohrožující společenskou jednotu". // Židé, literární veřejnost a cenzura (Michael Wögerbauer) 179 // „Žádnou pochvalu, nebo odložím své pero navždy". Román Karolinens Tagebuch Marie Anny Sagerové, genderová cenzura a mlčení v literárním poli (Michael Wögerbauer) 195 // Techniky transgrese. Cenzura jako tvůrčí prvek erotismu v románech Johanna Friedricha Ernsta Albrechta (Václav Smyčka) 207 // ČÁST DRUHÁ 1810-1848 - V ZÁJMU NEVZDĚLANÉHO ČTENÁŘE. LITERÁRNÍ CENZURA V DOBÉ RESTAURACE A ROZMACHU NÁRODNÍHO HNUTÍ (Petr Píša) 221 // Ochrana „intelektuálně nezletilých" 226 // Rozvoj gramotnosti a jeho důsledky 226 // Cenzurní předpis ze 14. září 1810 227 //
Diskurz o cenzuře: mezi „moudrými zábranami" a „překážkou pro svobodu slova" 231 // Pole cenzurních interakcí: synchronní pohled 237 // Rukopisy určené k tisku 237 // Dovoz zahraničních děl a regulace distribuce 245 // Tematická a žánrová těžiště předbřeznové cenzury 251 // Přehled zakázané produkce 252 // Romantické motivy v populární i umělecké literatuře 254 // Historická témata v krásné i vědecké literatuře 258 // Náboženská témata 261 // Ochrana cti jednotlivce i společenské morálky 264 // Nacionálni a jazykové hledisko předbřeznové cenzury 267 // Důsledky literární cenzury 272 // Tisk v zahraničí a další možnosti obcházení cenzury 272 // Strukturální dopady v rámci literárního pole 278 // Malá, svátá, obezřetná literatura: autoregulační tendence českého národního hnutí 281 // PŘÍPADOVÉ STUDIE 1810-1848 // Náboženská literatura předbřeznového období pod drobnohledem. // Cenzurní protokoly Hieronyma Josepha Zeidlera (Hedvika Kuchařová) 289 // „Aby bez závady prošlo". Strategie Václava Hanky při styku s předbřeznovou cenzurou (Petr Píša) 305 // „Žádný nakladatel si na tom netroufá vydělat". Bernard Bolzano mezi státní, církevní a strukturální cenzurou (Petr Píša) 317 // Duch a povaha národa v písni. Idealizovaný obraz lidové písně v tištěných sbírkách první poloviny 19. století (Lucie Uhlíková) 333 // ČÁST TŘETÍ. 1848-1863 - V ZÁJMU SVOBODY A ŘÁDU. LITERÁRNÍ CENZURA V REVOLUCI A NEOABSOLUTISMU (Magdaléna Pokorná) 345 // K situaci knižního trhu 350 // Sociální a jazykové podmínky 350 // Publikační a žánrové formy: mezi příčinou a důsledkem cenzurních zásahů 351 // Proměny cenzurní legislativy a diskurz o cenzuře 358 // Zrušení předběžné cenzury a hledání nové podoby tiskové regulace (1848) 358 // Nástup reakce (1849-1851) 367 //
Neoabsolutismus a obnovení ústavnosti (1852-1863) 373 // Pole cenzurních interakcí: synchronní pohled 380 // Autor 380 // Neperiodické publikace 386 // Distribuce: pošta, vydavatelé a knihkupci 389 // Knihovny a jejich čtenáři 393 // Církevní cenzura 397 // Tematická a žánrová těžiště cenzury 399 // Seznamy zakázaných titulů 399 // Historická tematika v próze, dramatu i vědeckých textech 407 // Periodická produkce pod drobnohledem 412 // Rozšíření spektra periodik na počátku šedesátých let 417 // PŘÍPADOVÉ STUDIE 1848-1863 // Historie girondinů a Žižkova smrt. Dva modelové příklady regulace literární komunikace v polovině 19. století (Magdaléna Pokorná) 423 // Amnestovaní velezrádci. Spisovatelské podniky J. V. Friče a Karla Sabiny v letech 1854-1861 (Michal Charypar) 435 // „Patří do řad literárního proletariátu". Literárni působeni a policejní perzekuce Prokopa Chocholouška v letech 1848-1861 (Magdaléna Pokorná) 449 // „Dobře zvolená a účelně vedená četba působí nanejvýš povzbudivě". Konflikty Františka Josefa Řezáče kvůli zakládání knihoven a jejich navrhovanému obsahu (Magdaléna Pokorná) 463 // ČÁST ČTVRTÁ. 1863-1918 - V ZÁJMU ŠIRŠÍ A UŽŠÍ VLASTI. LITERÁRNÍ CENZURA V ÉŘE MĚŠŤANSKÉHO LIBERALISMU A MODERNISMU (Michal Charypar) 477 // Tisková legislativa a popis cenzurní praxe: synchronní pohled 482 // Tisková legislativa a hospodářská regulace 482 // Provoz cenzury a možnost imunizace konfiskátů 488 // Diskurz o cenzuře a statistický přehled konfiskátů 494 // Liberální diskurz o cenzuře a regulace populární literatury 494 // V zájmu národa a církve: široké pole nestátní regulace 498 // Prameny výzkumu a statistika konfiskací 503 // Přehled konfiskátů německojazyčných neperiodik v českých zemích 508 // Přehled konfiskátů českojazyčných neperiodik 511 //
Doba tiskových procesů s novináři (1863-1873) 515 // Kriminalizace žurnalistů po zavedení zákona o tisku (1863-1866) 515 // Pruská vojenská cenzura v Čechách (červenec-srpen 1866) 518 // Tiskové soudy v době státoprávních bojů (1866-1873) 520 // Dominance objektivního řízení (1873-1914) 527 // Objektivní řízení trestní a stabilizace tiskových poměrů (1873-1893) 527 // Konflikt českého a německého nacionalismu (1893-1914) 533 // Zdvojení cenzurního systému v době války (1914-1918) 546 // Příchod velké války (1914-1916) 546 // Konec a nový začátek (1917-1918) 555 // PŘÍPADOVÉ STUDIE 1863-1918 // Kauza Arbes. Cenzura jako zkušenost zodpovědného redaktora a jako téma spisovatele (Michal Charypar) 563 // Vyobcován z národa. Cenzurní aspekty „národního soudu" nad Karlem Sabinou (Michal Charypar) 579 // Ukrutný konec čtenáře krváků. Kampaň F. A. Urbánka proti kolportážním románům jako případ morální paniky (Markéta Holanová) 589 // „Odklizeno bylo vše, co by jen poněkud mohlo zodpovědnost způsobiti". // Regulace fondů žákovských knihoven obecného školství v poslední třetině 19. století (Věra Brožová) 605 // Revolta gestem a myšlenkou. Srovnání konfiskací básnických knih Svatopluka Čecha a S. K. Neumanna (Michal Charypar) 621 // Mezi revoltou a autocenzurou. Případ Slezských písní Petra Bezruce (Michal Kosák) 637 // Modrý rezervista, rudý anarchista. Střet vojenského a civilního práva v případu Fráni Šrámka (Michal Charypar) 651 // Už jste hotovi s Apokalypsou? Jakub Demi ve střetech s cenzurou brněnské konzistoře v letech 1905-1913 (Daniela Iwashita, Šárka Kořínková) 663 // Smrt hloupého cenzora. K motivům cenzury v satirách Jaroslava Haška (Blanka Hemelíková) 679 /
ČÁST PÁTÁ. 1918-1938 - V ZÁJMU REPUBLIKY. LITERÁRNÍ CENZURA V DOBĚ AVANTGARD A OBRANY LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE (Tomáš Pavlíček) 691 // Otevřenost vůči světu, ve znamení avantgard: literární komunikace v novém státě 696 // K charakteru literární kultury 696 // Národnostní skladba, ideové základy a tvůrci ČSR 698 // Kulturní politika, její stimulační nástroje 701 // Knižní trh, knihovny a čtenáři pod dohledem 703 // Cenzurní legislativa v proměnách 709 // Z dobových polemik: diskurz o cenzuře 714 // Oprávněnost a působnost cenzury, cenzura v historických reminiscencích 714 // Pohledy do zahraničí 716 // Cenzurní praxe v pluralitě názorů 719 // Pole cenzurních interakcí: synchronní pohled 726 // Dohled nad autory, nakladateli a tiskaři 726 // Anatomie zásahu, strategie využívané proti konfiskacím 727 // Cenzurní zásah a jeho veřejný ohlas 730 // Transparentnost cenzury. Počty konfiskovaných titulů 733 // Jazyk a tematické zaměření hlavních skupin cenzurovaných tiskovin, konfiskace beletrie 736 Jazyková skladba konfiskátů 736 // Postihy německých nacionalistických tiskovin 736 // Cenzurou proti revoluci 741 // Erotika a pornografie v konfliktu se společenskými normami a cenzurní praxí 746 // Z dalších konfiskačních postihů 751 // Recepty na řešení krizových jevů z druhé poloviny třicátých let 755 // PŘÍPADOVÉ STUDIE 1918-1938 // Zákonem proti braku a pornografii. Pokus o ochranu naivního čtenáře v cenzurnim systému liberálního typu (Tomáš Pavlíček) 759 // Noli me tangere. Cenzura Zapomenutého světla a dalších textů Jakuba Demla v letech 1929-1935 (Daniela Iwashita, Šárka Kořínková) 775 // „Ať také jednou z politiky vydělá nakladatel a autor". Zavřelův Fortinbras v dialogu s cenzurou (Eduard Bürget) 793 //
Za jeden národ a jednu říši. Německá nacionalistická literatura ve střetu s prvorepublikovou cenzurou (Tomáš Pavlíček) 809 // V republice nevítaným cizincem. Vyhoštění Karla Hanse Strobla (Vendula Trnková) 827 // Beze zbytku a bez přečtení spálit. Brod Kafkovým editorem (Jiří Soukup) 837 // JMENNÝ REJSTŘÍK 848
SVAZEK II. 1938-2014 :   ČÁST ŠESTÁ. 1938-1949 - V ZÁJMU NÁRODA. LITERÁRNÍ CENZURA V OBDOBÍ KRIZE LIBERALISMU A EROZE MODERNITY (Pavel Janáček) 883 // Problém periodizace: „hluboká transformace" v době rychlého střídání režimů 887 // K charakteru literární kultury: obrat k národu, eroze avantgardy 890 // „V dobrém státě chtějí všichni jediné". Diskurz o cenzuře 895 // Druhá republika: pacifikace konfliktu, očista národa (1938-1939) (s Tomášem Pavlíčkem) 899 // Zavedení předběžné cenzury pro periodické i neperiodické tisky 900 // Kulturní program tzv. sjednocené pravice 905 // Řízení knižního trhu a očista národní kultury 906 // Cenzura periodik: potlačení tribun levice 907 // Následná cenzura neperiodických tisků 910 // Dopady předběžné cenzury na českou literaturu: národně politická poezie 912 // Protektorát Čechy a Morava: expanze cenzury, plánování literatury (1939-1945) (s Volkerem Mohnem a Tomášem Pavlíčkem) 915 // Německá kulturní politika v protektorátu 920 // Řízení periodického tisku: pod dohledem okupačních úřadů 924 // Proti braku: Sbor pro posuzování tiskopisů ohrožujících mládež 930 // Předběžná cenzura knih: „český" a „německý" program 933 // Seznamy zakázaných autorů, knih a periodik 941 // Plánování knižního trhu a nacistická koncepce české literatury 948 // Dopady předběžné cenzury na českou literaturu 953 // Třetí republika: moderní poezie, národní klasika (1945-1949) 959 // Organizační kontinuita cenzury periodického i neperiodického tisku 960 // Noviny a časopisy: koncesní řízení, následná cenzura 963 // Knihy: povolovací řízení 967 // Dopady předběžné cenzury na českou a překladovou literaturu 972 // Retribuční procesy, očistné komise profesních organizací a publikační obtíže tzv. sjednocené pravice 977 //
Přípravy nového tiskového zákona 980 // Cenzura knih po únorovém převratu 1948 981 // Pole cenzurních interakcí: synchronní pohled 984 // Sblížení literátů s cenzurou 985 // Ekonomické riziko 986 // Ztracená díla 987 // Autor 988 // Text 991 // Paralelní oběh: exil - ilegální politické časopisy - ilegální umělecké publikace -erotika 996 // Čtenář 999 // Nestátní cenzura: katolická a komunistická literatura 1001 // Knihy v době nucené migrace a skupinového násilí 1005 // PŘÍPADOVÉ STUDIE. 1938-1949 // Republika proti Benjaminu Kličkoví, Benjamin Klička proti republice? Světonázorová struktura trilogie Na vinici Páně a druhorepubliková cenzura (Lukáš Borovička) 1011 // Doběhnuta dějinami. Reslerova antologie k poctě zbraň praporu! mezi třemi cenzurními systémy (Pavel Janáček) 1025 // Křestný list a protektorátní cenzura. Geneze prvotiny Jiřího Koláře a národně politická poezie (Jakub Říha) 1043 // „Zatím nelze". Měsíčník Gong a cesta poválečného českého umění od surrealismu k pop-artu (Pavel Janáček) 1055 // „Zamyslete se však jednu krátkou tichou chvíli nad tou Součkovou". K publikačním osudům Neznámého člověka Milady Součkové (Zuzana Říhová) 1071 // „Jako posledně, žádné textové bubliny". Komentovaný seriál jako zkrocený komiks (Pavel Kořínek) 1083 // ČÁST SEDMÁ. 1949-1989 - V ZÁJMU PRACUJÍCÍHO LIDU. LITERÁRNÍ CENZURA V DOBĚ CENTRÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PARALELNÍCH OBĚHŮ (Petr Šámal) 1097 // Rozptýlená cenzurní soustava 1102 // Plánování - řízení - kontrola 1102 // Diskurz o cenzuře 1104 // Pole cenzurních interakcí: synchronní pohled 1106 // Autor 1106 // Časopis 1110 // Nakladatelství 1112 // Ediční plány a jejich schvalování 1117 // Předběžná cenzura jako fakultativní prvek systému 1119 // Knižní distribuce 1120 // Čtenář 1122 //
Paralelní oběhy 1124 // Literatura pod dohledem stranického ústředí (1949-1953) 1125 // Socialistický realismus jako literární program 1125 // Řízení knižního trhu 1126 // Cenzura veřejných knihoven a biblioklasmus 1130 // Počátky paralelních oběhů 1134 // Pod dohledem předběžné cenzury 1136 // Zrod nového systému regulace (1953) 1136 // HSTD a literární veřejnost 1139 // Legalizace cenzury 1143 // Šedesátá léta: hledání třetí cesty 1145 // Vylučovací rozměr plánování 1145 // Spor o kulturní časopisy 1148 // Intermezzo pražského jara. Rozklad rozptýlené cenzurní soustavy 1155 // Mimořádná opatření. Restaurace rozptýlené cenzurní soustavy (1969-1972) 1161 // Disciplinace periodického tisku 1161 // (879) // Obnova regulace nakladatelské činnosti 1165 // Administrace literárního pole 1170 // Normalizační model rozptýlené cenzurní soustavy 1177 // Instituce dohledu nad periodiky a knihami 1177 // Témata - styl - autoři. K zaměření literární cenzury 1183 // Strategie obcházení cenzury 1191 // Paralelní oběh jako důsledek cenzury 1202 // Kniha v paralelním prostoru 1202 // Legalismus disentu a perzekuce literárního samizdatu 1207 // Podmínky publikace v zahraničí 1216 // Rozklad systému literární cenzury 1223 // PŘÍPADOVÉ STUDIE 1949-1989 // Je třeba opravit chyby a nedostatky. Literární cenzura a hledání nové literatury v přepracovaných prózách (Petr Šámal) 1227 // Mezi centrem a periferií. Osobnost a dílo Karla Čapka ve sporech o literární kánon po roce 1948 (Veronika Jáchimová) 1243 // Cenzorka jako čtenářka. Literární kompetence a zájmy referentky HSTD (Petr Šámal) 1253 // Literatura z dosahu politické četby. Za Hrabalovou variantností a ironií (Jakub Češka) 1271 // Podnikatelský experiment. Návrat románového sešitu v druhé polovině šedesátých let (Veronika Košnarová) 1283 //
Andělé bez ráje. Praktiky vylučování z literární komunikace na počátku sedmdesátých let (Jiřina Smejkalová) 1295 // „Ózetefka" a jejich „elpéčka". Prohibita a oddělení zvláštních fondů v době normalizační (Jiří Trávníček) 1309 // Písničkář na hranici. Příklad Vladimíra Merty (Přemysl Houda) 1321 // „Chyba není ve čtenáři". Edice Petlice a dvě verze Medvědího románu Jiřího Kratochvíla (Vladimír Trpká) 1333 // Václav Havel a skrytá cenzura. Překlad jako ideologická redukce textu (Michelle Woodsová) 1347 // ČÁST OSMÁ 1989-2014 - V ZÁJMU JEDNOTLIVCE. LITERÁRNÍ CENZURA V OBDOBÍ NEOLIBERALISMU A POSTMODERNY (Pavel Janáček) 1361 // Zpěněná bystřina: cenzura v individualizované společnosti 1366 // Přechod od informačního monopolu k pluralitnímu knižnímu a mediálnímu trhu 1380 // Nový nakladatelský a tiskový zákon a právní hranice svobody slova 1386 // Od hegemonie ke krizi liberálního konsenzu. Diskurz o cenzuře 1391 // Případ Kasarda: „Umělecký text nemůže posuzovat světský soud" 1391 // Zločin TV Nova: „Zakažme okamžitě všechny zákazy“ 1396 // Mein Kampf: „Nejsme tak liberální, jak si namlouváme" 1401 // Rapper Řezník: „Všechny svobody najednou padají" 1404 // Ve znamení zdrženlivosti. Následná cenzura knih a periodik 1409 // Politika paměti, dědictví komunismu a filtrování textů minulosti 1409 // Antisemitismus, rasismus a nenávistné projevy extremismu 1412 // Transgrese jako obchodní model 1417 // Hranice soukromí a dobrého jména 1423 // Nestátní cenzura a sociální regulace literatury 1427 // Knihy ztracené v období revoluce a transformace knižního trhu 1427 // Politická korektnost a problém individuální zkušenosti 1436 // Spisovatelé, literatura a (veřejnoprávní) média 1440 // Fenomény cenzury v současné literatuře 1445 //
Okraj okraje: státní cenzura za hranicemi institucionalizované literatury 1445 // Cenzura tichem a trhem: komunistická strana a její literární okruh 1449 // Cenzura jako fetiš: inscenace zákazu a jeho marketingové využití 1453 // Absence cenzury jako ztráta významu: téma pro literární kritiku 1456 // Nástup internetu: první signály remediace cenzury 1458 // PŘÍPADOVÉ STUDIE. 1989-2014 // Oi! na ROI. Texty skupin Orlík a Braník a formování vědomí závadnosti // na počátku devadesátých let (Stefan Segi) 1467 // Od velkorysých plánů k opozičnímu vzdoru. Publikační návrat Ivana Svitáka po roce 1989 (Roman Kanda) 1483 // O Honzíkově cestě a liberální cenzuře. Regulace na poli literatury pro děti a mládež (Stefan Segi) 1495 // Učebnice jako res publica. Lektorské posudky prostředkem vyjednávání konsenzu (Lenka Pořízková) 1509 // Psaní přes překážky. Role cenzury v procesu utváření romského písemnictví (Karolína Ryvolová) 1525 // „Nebylo by lepší to smazat?" Regulace a autoregulace virtuální dětské pornografie na internetu (Stefan Segi, Lucie Albrechtová) 1537 // SUMMARY 1553 // SEZNAM ZKRATEK INSTITUCÍ 1585 // SEZNAM POUŽITÝCH ARCHIVNÍCH FONDŮ A JEJICH ZKRATEK 1586 // SEZNAM LITERATURY 1589 // SEZNAM DATABÁZÍ A HLAVNÍCH INTERNETOVÝCH ZDROJŮ 1637 // REDAKČNÍ A EDIČNÍ POZNÁMKA 1638 // PODĚKOVÁNÍ 1642 // O AUTORECH 1643 // JMENNÝ REJSTŘÍK 1648
cnb002663428

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC