Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Historický ústav, [1993]-
svazků ; 21 cm
Externí odkaz    WWW stránky vydavatele: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/moderni-dejiny.ep 

1995,2007,2010-
1210-6860
2x ročně 1999-
1x ročně 1993-1998
Některé svazky mají ISBN
Změna podnázvu: časopis pro dějiny 19. a 20. století
Český, německý, ruský a slovenský text; anglické a německé resumé
Popsáno podle: sv.3 (1995)
978-80-7286-110-1 (15/2007 ; brožováno) 80-85268-43-4 (3/1995 ; brožováno)
001419401
ČÍSLO 15, 2007 - STUDIE // Ivan PFAFF: Lidové obrození a lidoví buditelé. Se zřetelem na sociální stratifikaci lidového národního hnutí 1800–1850 5 // Christian NESCHWARA: Parlament und Organisation des Reichsgerichts der Österreichischen Monarchie 61 // Petr ŠTĚPÁNEK: Integrálně nacionální koncepce Československé národní demokracie po vzniku ČSR 101 // Zdena ŽÁČKOVÁ: Publicista a spisovatel Karel Horký a jeho týdeník Fronta (Příspěvek k obrazu české protihradní opozice mezi světovými válkami) 133 // Petr NOVÁK: Československá diplomacie a řecko-turecká válka 1920–1922 183 // Jiří LACH: Poláci a Čechoslováci jako členové mezinárodní historické komunity v letech 1918–1938 221 // Jiří FRIEDL: Na cestě ke konfliktu – kontakty československé exilové vlády s Polským výborem národního osvobození a polskou prozatímní vládou 239 // Jiří VYKOUKAL: Sovětizace jako výkladový problém 287 // Miroslav TEJCHMAN: Stalinismus a destalinizace (Bulharsko, Rumunsko a Albánie v padesátých letech) 303 // Bohuslav LITERA: K vývoji sovětského bloku ve druhé polovině 60. let 329
ROČNÍK 18, 2010, Č. 1 - STUDIE // Kristýna ULMANOVÁ Český cestovatel-turista na světových výstavách ve druhé polovině 19. století 1 // Jiří MATĚJČEK: Existence v českých zemích v 19. a 20. století („Jak se lidi měli“, „co měli ze života“, co chtěli a nechtěli, co mohli (a co bylo „správné“) a jak se o to přičiňovali.) Výchozí úvaha 35 // Andrej TÓTH: Nástup hraběte Jánose Esterházyho do čela maďarské Zemské křesťansko-socialistické strany v Československu na sklonku roku 1932 77 // Martin MAREK – Vít STROBACH: „Batismus, urychlená modernita a průkopníci práce“. Personální politika Baťova koncernu a řízené přesuny zaměstnanců v letech 1938–1941 103 // Валентина Владимировна МАРЬИНА: Российская историография Второй мировой войны после крушения коммунистического режима: традиции и ревизия 155 // Jindřich DEJMEK: Byla v roce 1948 reálná „finlandizace“ Československa? Stručná komparace situace Finska a Československa v letech 1944–1948 185 // MATERIÁLY // Jan NĚMEČEK: Korespondence Karola Sidora a Ferdinanda Kahánka z roku 1940 209 // KRONIKA // Prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. (21. února 1941 – 6. června 2010) 231 // Petr PROKŠ: Prezentace nové publikace o Karlu Kramářovi (1860–1937) 232 // Petr PROKŠ: Vědecký seminář Vatikán a Československo 1918–1938 233 // RECENZE // Jakub RÁKOSNÍK, Odvrácená tvář meziválečné prosperity / Nezaměstnanost v Československu v letech 1918–1938, Praha, Karolinum 2008 (René Petráš) 237 // Lukáš FASORA, Svobodný občan ve svobodném státě? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914, Brno, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy Masarykovy univerzity 2007 (Milan Hlavačka) 241 ...
ROČNÍK 19, 2011, Č. 1 - STUDIE // Nina MILOTOVÁ: Kulturně-politické aktivity českého národního hnutí na Podřipsku v letech 1860–1914 1 // Jan ČOPÍK – Jaroslav ČMEJREK: Lokální politické stranictví na českém venkově od sklonku 19. století do roku 1945 47 // Andrej TÓTH: Zemská křesťansko-socialistická strana v Československu pod vedením hraběte Jánose Esterházyho v letech 1933–1935 67 // Miroslav ŠEPTÁK: Hledání Benešova nástupce. Zákulisí jmenování československého ministra zahraničí 105 // Jan KUKLÍK – Jan NĚMEČEK: Sir Frederick Leith-Ross a jednání o pomnichovské půjčce Česko-Slovensku 123 // Martin MAREK: Z baťovského Zlína do světa: Směry transferu a kvalifikační kritéria přesouvaných baťovských zaměstnanců v letech 1938–1941 157 // Jana HAVLÍNOVÁ: Československý olympijský výbor v letech 1945–1948 a příprava letních olympijských her v Londýně 1948 199 // MATERIÁLY // Wolfgang MÜLLER-FUNK: Die Lasten der Vergangenheit: Österreicher und Tschechen im europäischen Kontext 237 // KRONIKA // Prof. Stanley Bisguier Winters, Ph.D. (5. června 1924 – 28. ledna 2011) 255 // Výběrová bibliografie k životu a dílu Stanley B. Winterse (Václava Horčáková) 256 // Významné životní jubileum. PhDr. Vlastislav Lacina, CSc. 260 // Jiří ŠTAIF: Mezinárodní konference Kulturní politika a divadlo v evropských impériích. „Kulturní stát“ Rakousko v mezinárodním srovnání. Vídeň, 19.–20. listopadu 2010 261 // Jaroslav ŠEBEK: Kolokvium k pronásledování katolické církve v době komunismu 263 // Jindřich DEJMEK: Konference o zrodu „nové Evropy“ v letech 1919–1920 265 // RECENZE Alice VELKOVÁ, Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha, Historický ústav 2009 ...
ROČNÍK 19, 2011, Č. 2 - STUDIE // Milan HLAVAČKA: Co všechno se skrývá pod termínem sekularizace? Krátká bilance pro historiky 1 // Jiří MATĚJČEK: Motivace k sociální adaptaci, akulturaci a obecně kulturnímu vzestupu v českých zemích v 19. a 20. století – k vývoji kvality populace 15 // Bohuslav LITERA: Rudá armáda a problém loajality za občanské války v Rusku 45 // Martin VAŠŠ: Slovenská otázka v Československej republike (1918–1938) 71 // Ivan MALÝ: Československo-lotyšská společnost v letech 1925–1941 119 // Lukáš NOVOTNÝ: Foreign Office, britské vyslanectví v Praze a sudetoněmecká otázka v roce 1936 149 // Jan KUKLÍK – Jan NĚMEČEK: Národnostní problematika v Československu očima americké diplomacie (1933–1938) 183 // MATERIÁLY // Harm-Hinrich BRANDT Verwaltung als Verfassung – Verwaltung und Verfassung? Zum historischen Ort des „Neoabsolutismus“ in der Geschichte Österreichs 219 // Peter URBANITSCH: Die Habsburgermonarchie 1848–1918 IX: Soziale Strukturen, 1. Teilband: Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft, hrg. von Helmut Rumpler und Peter Urbanitsch, Redaktion Ulrike Harmat (Wien: ÖAW 2010) 233 // KRONIKA // Vzpomínka na Václava Kurala (25. 6. 1928 – 25. 6. 2011) (Jindřich Dejmek) 243 // Vzpomínka na Zdeňka Kárníka (25. 6. 1931 – 30. 9. 2011) (Josef Harna) 247 // RECENZE // Jan WANNER, Ve stínu studené války. Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny 1956–1960, Praha 2011 (Bohuslav Litera) 251 // Jan BÍLEK – Helena KOKEŠOVÁ – Vlasta QUAGLIATOVÁ (eds.), Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek, Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2011 (Petr Prokš) 255 // Alena FERIANCOVÁ, (Ne)nájdená bezpečnosť. Československo, Nemecko a úpravy medzinárodného systému v Európe 1922–1926, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2010 (Petr Prokš) 256 ...
ROČNÍK 20, 2012, Č. 1 - STUDIE // Werner DROBESCH: Die „soziale Frage“ in der Habsburgermonarchie im zeitgenössischen gesellschaftwissenschaftlichen Diskurs 1 // Luboš VELEK: Ideální představy o ústavě, parlamentarismu a zástupcích lidu v revolučním roce 1848/1849 13 // Aleš SKŘIVAN ml.: „Čínské obchody“ Škodových závodů před první světovou válkou 35 // Petr PROKŠ: Pokusy císařského Německa o separátní mír s carským Ruskem na počátku „Velké války“ (1914–1915) 61 // Petr ŽÁK: T. G. Masaryk a politický katolicismus v období první ČSR (1918–1935) 97 // Michal ZADINA: Návrhy volebních reforem v období první ČSR 1918–1938 v právním pojetí Otakara Krouského, Josefa Klimenta a Františka Weyra 131 // Andrej TÓTH: Maďarské menšinové politické strany v Československu a volba Masarykova nástupce do úřadu prezidenta republiky v prosinci 1935. I. díl 157 // Miroslav ŠEPTÁK: Otázka personálního obsazení československého vyslanectví ve Vídni v letech 1932–1938 203 // MATERIÁLY // Gustav NOVOTNÝ: Edice „třebíčských“ dopisů Jaroslava Bakeše z let 1902 až 1909 221 // KRONIKA // Prof. PhDr. Jaroslav Marek, CSc. (27. listopadu 1926 – 18. prosince 2011) (Milan Řepa) 257 // Prof. PhDr. Koloman Gajan, DrSc. (7. listopadu 1918 – 27. prosince 2011) (Petr Prokš) 259 // PhDr. Xénia Šuchová, CSc. (13. marec 1952 – 3. február 2012) 260 // Bilance sociálního státu ve 20. století Mezinárodní vědecká konference „Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století. Cesty k sociálnímu státu“, 14.–16. listopadu 2011, Praha (Emil Voráček) 263 // Konference a výstava První dámy – osud, poslání, úděl? (Jan Bílek) 268 // RECENZE // František ČAPKA – Lubomír SLEZÁK, Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko), Brno, Masarykova univerzita 2011 ...
ROČNÍK 21, 2013, Č. 1 - STUDIE // Torsten LORENZ : Družstevnictví střední a východní Evropy v procesu utváření národních společností 1850–1940. Pokus o periodizaci 1 // Marek ŠMÍD: Pojetí křesťanského státu v díle Rudolfa Iny Malého a Josefa Konstantina Miklíka 19 // Petr PROKŠ: Postoj carského Ruska k nabídkám separátního míru s císařským Německem za „Velké války“ (1916–1917) 39 // Vojtěch RAIMAN: Návrat krále? Restaurační pokusy Karla Habsburského v Maďarsku v roce 1921 ve světle mezinárodních vztahů v Evropě 65 // Josef TOMEŠ – Richard VAŠEK: Beneš známý i neznámý. Obraz Edvarda Beneše v memoárech pamětníků 103 // Bohuslav LITERA: Soupeření centra a regionů ve stalinském Sovětském svazu od počátku 30. let do konce „velkého teroru“ v roce 1938 123 // Jiří FLÉGL: Arizace židovského majetku na Vsetínsku v letech 1939–1945 147 // Peter ŠVÍK: Ideová a koncepčná východiska zahraničnopolitického programu Rady slobodného Československa (1948–1953) 191 // Jaroslav MILLER: Neznámý příběh českého exilu II: „Československé sdružení v Západní Austrálii“, 1968–1989 207 // MATERIÁLY // Bernadeta OTTMÁROVÁ – Miroslav KMEŤ: Uznesenia vybraných uhorských stolíc vo veci šírenia maďarčiny z 30. rokov 19. storočia v administratíve a súdnictve vs. uhorská spoločnosť 223 // Jindřich DEJMEK: Pamětní spis Jana Pátka o aktivitách čs. velvyslanectví ve Velké Británii v srpnu 1968 239 // KRONIKA // Medzinárodná vedecká konferencia Gustáv Husák a jeho doba (Ferdinand Vrábel) 257 // RECENZE // Václav VONDRÁŠEK – Jan PEŠEK, Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945–1970. Mýty a realita, Bratislava, VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied 2011 (Jana Burešová) 261 // Gustav NOVOTNÝ, Jaroslav Bakeš (1871–1930). Lékař, na něhož se zapomnělo, Praha ...
ROČNÍK 21, 2013, Č. 2 - STUDIE // Marie L. NEUDORFLOVÁ: Nábožensko-filozofické kořeny sociálního myšlení a jeho přijetí v české společnosti 1 // Andrej TÓTH: Druhé parlamentní volby v poválečném Maďarsku v roce 1922 – usměrnění volebního práva ve prospěch Bethlenovy vládní Jednotné strany 31 // Jana BUREŠOVÁ: Vystěhovalectví z Československa do Austrálie v podmínkách světové hospodářské krize (1929–1932) 81 // Lukáš NOVOTNÝ: Foreign Office, britské vyslanectví v Praze a sudetoněmecká otázka v roce 1937 101 // Валентина В. МАРЬИНА: «Народная демократия»: рождение, развитие и реализация идеи (1935–1948 гг.) 131 // Jan BENDA: Židovská emigrace z druhé republiky (říjen 1938 – březen 1939) 163 // Jaroslav MILLER : Divadelní aktivity českého exilu v Austrálii, 1948–1989 185 // MATERIÁLY // Jindřich DEJMEK: Dokumenty o aktivitách československých velvyslanců ve Francii a v Itálii v době sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968 (Nové prameny k mezinárodním aspektům srpna 1968 – II) 223 // KRONIKA // Odborná konferencia „M. R. Štefánik a čs. zahraničné vojsko (légie)“ (Ferdinand Vrábel) 233
ROČNÍK 22, 2014, Č. 1 - STUDIE // Petr PROKŠ: 100. výročí vypuknutí „První světové války“ 1 // Pavel KLADIWA: Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v českých zemích 1880–1914 7 // Josef TOMEŠ : Česká strana státoprávně pokroková v předvečer první světové války na jaře 1914 35 // Petr PROKŠ: Rumunsko na rozcestí. Mezinárodní příčiny přechodu Rumunska na stranu Dohody za „Velké války“ (červenec 1914 – srpen 1916) 65 // Ferdinand VRÁBEL: Občianska vojna na Urale a československé vojsko v Rusku – nové ruské pohľady a hodnotenia 107 // Marek RŮŽIČKA: Spor (nejen) o Invalidovnu za první ČSR (1918–1938) 125 // Michal HRIB – Josef HARNA: Lesy a lesní politika v zákonech k první pozemkové reformě v meziválečném Československu 145 // Blanka JEDLIČKOVÁ: Z republiky do protektorátu. Přehled a charakteristika dosavadní produkce k postavení ženy ve společnosti na sklonku první republiky a v protektorátu 173 // Peter ŠVÍK: K činnosti a aktivitám Stredo- a východoevropského výboru pri Európskom hnutiu v rokoch 1948–1953 203 // Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ: Narativní vzorce ve vyprávění šlechty z Čech a Moravy o druhé světové válce a nacismu 225 // Roman HOLEC : Pamäť šľachty na Slovensku vo vzťahu k totalitným režimom 20. storočia na príklade rodu Csáky 241 // Dita JELÍNKOVÁ: Politika, každodennost a paměť. Reflexe „světem otřásajících událostí“ v egodokumentech rodu Kálnoky 257 // Robert KVAČEK Závěrečné slovo. Shrnutí průběhu a výsledků vědecké konference „Okupací nezlomeni“. K 75. výročí 15. března 1939 297 // MATERIÁLY Jan KUKLÍK – Jan NĚMEČEK: Britové a atentát na Heydricha. I. Politické aspekty 305 // KRONIKA // The Munich Conference – the Path towards the Destructuring of Democracy in Europe (Emil Voráček) 331 ...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC