Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Biografie
Vydání první
Praha : Brána, 2015
174 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7243-764-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
001419762
ŽIVOT ČESKÝCH PANOVNÍKŮ // Vzhled a vlastnosti 5 // Proč byl Karel IV. zobrazován prihrbený a s hlavou nakloněnou doleva? 5 // Jak vypadal typický Habsburk? 6 // Byl Ferdinand V. Dobrotivý hlupák? 6 // Jak si císařovna Alžběta udržovala štíhlou postavu? 7 // Proč nebyl arcivévoda František Ferdinand oblíbený? 8 // Záliby 9 // Kterým panovníkům z rodu Přemyslovců se nevyplatila záliba v lovu? 9 // Kteří panovníci se zajímali o astrologii? 10 // Co obsahovaly sbírky císaře Rudolfa II.? 11 // Jak František Štěpán Lotrinský vydělal miliony? 12 // Který panovník měl největší hudební nadání? 13 // Jak nejraději trávil čas císař František L? 14 // Čemu se Ferdinand V. věnoval po abdikaci? 15 // Která císařovna psala básně? 15 // V jakém oboru vynikal korunní princ Rudolf? 16 // Manželky // Byla manželka knížete Boleslava II. královna? 17 // Byl únos Jitky dohodnutý? 18 // Kteří panovníci se rozvedli? 18 // Jaký skandál způsobila Kunhuta Uherská? 21 // Která královna-vdova se přivdala mezi Rožmberky? 22 // 167 // Hana Kneblová // Jak se Eliška Rejčka stala dvojnásobnou českou královnou? 22 Koho nenáviděla Eliška Přemyslovna? 23 // Jak si Karel IV. vybíral své manželky? 24 // Proč byla zatčena Barbora Celská? 25 // Byla Barbora Celská podvodnice? 26 // Velely některé královny českému vojsku? 26 // Která královna-vdova udělala kariéru jako místodržící v Nizozemí? 27 // Které
tři císařovny žily na jednom dvoře? 27 // Proč jezdila manželka císaře Karla VI. do lázní? 29 // Milovala Isabela Parmská svou švagrovou? 29 // Nenáviděl Josef II. svou druhou manželku? 30 // Jak císařovna Alžběta projevovala svou lásku ? Uhrám? 31 // Měli obyvatelé habsburské monarchie rádi císařovnu Alžbětu? 31 Který následník trůnu uzavřel morganatické manželství? 32 // Děti a sourozenci 33 // Měl kníže Václav syna? // Jak dcera Boleslava I. ovlivnila Polsko? // Která dcera Přemysla Otakara I. se provdala do Dánska? Jak Přemyslovci zaopatřovali své levobočky? // Měl Václav III. dvojče? // Kdo zdědil po králi Janovi Lucembursko? // Jaké vztahy panovaly mezi syny Jana Lucemburského? Kterou dceru provdal Karel IV. dvakrát? // Proč se dcera Karla IV. provdala do Anglie? // Jaký osud měl nejmladší syn Karla IV? // Byli potomci Karla IV. stiženi neplodností? // Kdo byla poslední Lucemburkovna? // Proč musel Ferdinand Tyrolský téměř dvacet let tajit svůj sňatek? // Jaké byly osudy nemanželských dětí Rudolfa IL? // 33 // 33 // 34 // 35 37 // 37 // 38 // 39 // 40 // 41 // 42 // 43 // 44 // 45 // 168 // ŽIVOT ČESKÝCH PANOVNÍKŮ // Kterou dceru milovala Marie Terezie nejvíce? 47 // Jaká byla Marie Terezie matka? 48 // Jak pomohl Josef 11. své sestře Marii Antoinette? 48 // Který panovník měl nejvíce dětí? 49 // Jaké byly osudy detí arcivévody Františka Ferdinanda ď Este? 49 // Jména a přídomky 51
// Jaké přídomky měli Boleslavové z rodu Přemyslovců? 51 // Komu říkali „selský kníže“ a „selský císař“? 52 // Jak vzniklo jméno Přemysl Otakar? 52 // Proč byl Přemysl Otakar 11. nazýván „král železný a zlatý“? 52 Jak se z Richenzy stala Eliška Rejčka? 53 // Jak se říkalo Janu Lucemburskému? 53 // Jak se původně jmenoval Karel IV.? 54 // Kteří panovníci měli dva syny jménem Václav? 54 // Kdo byl „král Holec“? 55 // Kdy se Fridrichu Falckému začalo říkat „zimní král“? 55 // Proč se císařovně Alžbětě někdy říká Sisi, ale jindy Sissi? 56 Komu říkali „uherské dítě“? 56 // Proč arcivévoda František Ferdinand přijal jméno Este? 57 // Náboženství 58 // Který velkomoravský kníže byl prohlášen za svátého? 58 // Jak vypadal kult svátého Václava ve středověku? 59 // Který Přemyslovec byl zároveň českým knížetem a pražským biskupem? 60 // Co ukradl kníže Břetislav 1. v Polsku? 61 // Jaké významné ostatky získal Karel IV? 61 // Jak probíhal spor Václava IV. // s arcibiskupem Janem z Jenštejna? 62 // Jaký vztah měl Václav IV. ? Janu Husovi? 63 // 169 // Hana Kneblová // Kteří potomci Jiřího z Poděbrad konvertovali ke katolictví? 64 Jaké náboženství vyznával Maxmilián II.? 65 // Jak české stavy přinutily Rudolfa II. podcpsat Majestát? 66 // Proč byla za Fridricha Falckého „vyčištěna“ katedrála svátého Víta? 67 // Jaké kláštery nechal
zrušit Josef II.? 68 // Zrovnoprávnil Josef II. v tolerančním patentu všechna náboženství? 69 // Který rakouský císař byl blahořečen? 69 // Nemoci 71 // Kterého českého knížete vykastrovali a oslepili? 71 // Jakými neduhy trpči král Václav II.? 72 // Jakými nemocemi trpči Rudolf I. Habsburský? 72 // Proč oslepl Jan Lucemburský? 73 // Chtčl Rudolf II. spáchat sebevraždu? 73 // Jaká vážná nemoc ohrožovala rodinu Marie Terezie? 74 // Jaké zdravotní problémy mela Marie Terezie? 74 // Jak cestování zničilo Josefovi II. zdraví? 75 // Způsobil korunní princ Rudolf manželčinu neplodnost? 75 // Jak se arcivévoda František Ferdinand vyléčil z tuberkulózy? 76 // Významné stavby a místa 78 // Kde bylo původní rodové sídlo Přemyslovců? 78 // Proč vznikl Pražský hrad? 79 // Jaké události se pojí s Vyšehradem? 79 // Proč poslední dva Přemyslovci nežili na Pražském hradč? 81 Kdo bydlel v domě U Kamenného zvonu? 81 // Které stavby nesou jméno Karla IV? 81 // Jaké hrady si oblíbil Václav IV? 82 // 170 // ŽIVOT ČESKÝCH PANOVNÍKŮ // Kteří panovníci bydleli v pražském Králově dvoře? 82 // Jak souvisí Brandýs nad Labem s Habsburky? 83 // Kde žil Ferdinand V. po své abdikaci? 84 // Kteří Habsburkové jsou spojeni s Madeirou? 85 // Po kom bylo pojmenováno Rudolfinum? 86 // Volba panovníka a korunovace 88 // Co patří mezi české korunovační klenoty? 88 // Jak vypadá svatováclavská koruna? 88
// Na kterých místech byla svatováclavská koruna uschována? 89 Proč měl panovník jít před korunovací na Vyšehrad? 91 // Jaké problémy nastaly během korunovací českých králů? 91 // Proč byl v roce 1526 zvolen českým králem Ferdinand L? 92 Proč stavové zvolili českým králem Fridricha Falckého? 93 // Jak vypadala korunovace Ferdinanda V. Dobrotivého? 93 // Kteří Habsburkové nebyli korunováni českými králi? 94 // Vláda a boj o moc 96 // Za jaké činy získali první dva čeští králové královský titul? 96 Kolikrát došlo během let 1172 až 1197 ke změně panovníka? 97 Bojoval Přemysl Otakar II. na Moravském poli ve dvou bitvách? 99 // Jak Václav III. získal uherskou korunu? 100 // Jak Jindřich Korutanský získal a ztratil český trůn? 100 // Jak vypadalo lucemburské dvojvládí? 101 // Co se Karlu IV. nepodařilo prosadit? 102 // Proč Karel IV. podpořil Lži Waldemara? 103 // Kteří čeští králové z rodu Lucemburků byli uvězněni? 104 // Proč Václav IV. přišel o post římského krále? 105 // Kdo byli „milci“ Václava IV? 106 // Proč Jiří z Poděbrad přišel s projektem unie evropských států? 107 // 171 // Hana Kneblová // Před kým museli bránit svůj trůn Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagellonský? 108 // Kteří komorníci měli značný vliv na Rudolfa II.? 109 // Jak vypadal spor bratrů v rodě habsburském? 110 // Co dělal Fridrich Falcký během dne, kdy došlo ? bitvě na Bílé hoře? 111
// Kdo se pokusil připravit Marii Terezii o český trůn? 112 // Jak probíhala spolu vláda Marie Terezie a jejího syna Josefa? 113 Jak vypadaly inspekční cesty Josefa II.? 114 // Jak se císař Josef II. snažil ušetřit? 115 // Který panovník se stal dvojnásobným císařem? 115 // Kteří čeští králové abdikovali? 116 // Který panovník vládl nejdéle? 117 // Jaká aféra zesměšnila císaře Karla L? 118 // Pokoušel se Karel I. po roce 1918 o návrat na trůn? 118 // Smrt a pohřby 120 // Proč byla kněžna Ludmila zavražděna? 120 // Proč byl kníže Václav zavražděn? 121 // Proč nebyl nalezen hrob prvního českého krále Vratislava I.? 122 // Byl některý český kníže pohřben na Moravě? 123 // Proč nebyl Přemysl Otakar ?. pohřben třicet týdnů? 123 // Kdo byl pochován v klášteře na Zbraslavi? 124 // Kdo stál za vraždou Václava III.? 125 // Jak probíhala audience u mrtvoly Rudolfa I. Habsburského? 126 Spáchal Jan Lucemburský sebevraždu? 126 // Jaké byly osudy ostatků Jana Lucemburského? 127 // Kteří čeští králové byli pohřbeni v Uhrách? 128 // Na co zemřel Ladislav Pohrobek? 129 // Jak zemřel Ludvík Jagellonský? 129 // Proč se rozutekl pohřební průvod za rakví Maxmiliána II.? 130 // 172 // ŽIVOT ČESKÝCH PANOVNÍKŮ // Která česká královna byla pohřbena ve Westminsterském opatství? 13 j // Kteří čeští panovníci byli pochováni v katedrále svátého Víta? 131 Kde byla pohřbena většina
habsburských panovníků? 132 // Jakých tragédií nebyl ušetřen císař František Josef L? 133 // Mýty- a zažité nepravdy 136 // Mčl velkomoravský kníže Svatopluk tři syny? 136 // Vymřel rod Přemyslovců po meči v roce 1306? 136 // Zřídila Marie Terezie mravnostní policii kvůli nevěrnému manželovi? 137 // Byla matka Františka Josefa zděšena jeho volbou nevěsty? 138 // Pár zajímavostí navíc 139 // Proč se svatováclavské milénium slavilo v roce 1929 ane v roce 1935? 139 // O čem vypráví rodová pověst Lucemburků? 140 // Co zažil kralevic Karel během svého pobytu v Itálii? 140 // S kým je spojován symbol ledňáčka? 141 // Byl Václav IV. homosexuál? 141 // Zdědil Vladislav Jagellonský po Jiřím z Poděbrad dluhy? 141 Kam zmizely umělecké sbírky Rudolfa II.? 142 // Jak císaře Rudolfa II. ovlivnil pobyt ve Španělsku? 143 // Čím Fridrich Falcký a jeho manželka Alžběta vyvolali nevoli Čechů? 144 // Kam odešel Fridrich Falcký po bitvě na Bílé hoře? 145 // Proč český král Ferdinand IV nikdy nevládl? 145 // Zavraždil císař Karel VI. svého dvořana při lovu na jeleny? 146 // Který císař oral? 146 // Kteří Habsburkové přežili v 19. století atentát? 147 // 173 // Hana Kneblová // Měl František Josef I. mimomanželské vztahy? 148 // Jak manželka Františka Josefa 1. podporovala jeho vztah s Kateřinou Schrattovou? 149 // Jak vypadal všední den císaře Františka Josefa L? 150 // Seznam českých
panovníků 151 // Literatura 153 // Jmenný rejstřík 156 // 174
(OCoLC)913564524
cnb002697981

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC