Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.4) Půjčeno:27x 
BK
Vydání 1.
Praha : Grada, 2015
306 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4248-9 (brožováno)
Pedagogika
Terminologické slovníky
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001419817
Obsah // Předmluva 11 // 1. Úvod: Výchova a vychovatelství 12 // 2. Pedagogika - moderní věda o výchove 16 // 2.1 Co jc to pedagogika? 16 // 2.1.1 Současná česká pedagogika a její infrastruktura 20 // 2.2 Pedagogické disciplíny a místo pedagogiky v systému věd 22 // 2.2.1 Stručná charakteristika a obsahová náplň vybraných pedagogických disciplín 23 // 2.2.2 Místo pedagogiky v systému věd 25 // 2.3 Pedagogická terminologie 26 // 2.4 Vliv výchovy a vzdělávání na jedince a společnost 28 // 2.5 Pedagogická teleologie 31 // 2.6 Pedagogičtí pracovníci 33 // 2.7 Vzdelávací systém České republiky v evropském kontextu 35 // 2.8 Vzdělávání v sousedních zemích 37 // 2.9 Soudobé trendy ve vývoji evropského vzdělávání 38 // Shrnutí 38 // Použitá a doporučená literatura 40 // 3. Filozofické a etické aspekty výchovy 41 // 3.1 Smysl a podstata filozofie a její důležitost v procesu výchovy 41 // 3.1.1 Co jc tedy podstatou filozofie 42 // 3.1.2 Co je, případně není filozofie aneb Mají filozofové nebo pedagogové právo // svět pouze vykládat, případně i měnit? 44 // 3.2 Filozofie a věda — kolébka, koexistence nebo společenství 45 // 3.2.1 Metody využívané ve filozofii 46 // 3.2.2 Filozofie a kultura 47 // 3.2.3 Filozofie a náboženství 48 // 3.2.4 Filozofie a politika 49 // 3.2.5 Filozofie a světový názor 49 // 3.2.6 Filozofie a ideologie 50 // 3.2.7 Filozofie a umění 50 // 3.2.8 Filozofie a čas 52
// 3.2.9 Filozofický problém času 53 // 5 // Ohsah // 3.2.10 Čas a paměť 54 // 3.2.11 Čas jako apriorní kategorie 54 // 3.2.12 Existenciálni čas 55 // 3.2.13 Opakování a cykly 55 // 3.2.14 Filozofie svobody a vlády 56 // 3.2.15 Východiska v pojetí svobody individuální a svobody občanské 57 // 3.2.16 Co to je spravedlivá společnost aneb Kdo má právo vládnout 61 // 3.2.17 Etika profese a aplikovaná etika 62 // 3.3 Vztah mezi pedagogikou a filozofií 64 // 3.4 Filozofie výchovy a procesů ve výchově 65 // 3.5 Filozofické otázky nebo směry ve výchove 66 // Shrnutí 67 // Použitá a doporučená literatura 69 // 4. Prostředí, které formuje 70 // 4.1 Úvod 70 // 4.2 Faktory určující vývoj a chování člověka 73 // 4.2.1 Vztah jedince a prostředí z hlediska pedagogiky 73 // 4.2.2 Dědičnost z hlediska pedagogiky 75 // 4.2.3 Vlivy prostředí 77 // 4.2.4 Vlivy interakce mezi osobností a prostředím 77 // 4.2.5 Akomodace a asimilace z hlediska pedagogiky 78 // 4.2.6 Stimulace a inhibicc z hlediska pedagogiky 80 // 4.2.7 Výchovný proces jako zespolečenštbvání jedince 81 // 4.3 Pedagogika prostředí a pcdagogizacc prostředí 82 // 4.3.1 Důležitost prostředí pro vývoj a výchovu člověka 82 // 4.3.2 Vliv prostředí na chování člověka 83 // 4.3.3 Sociálněpedagogické definice výchovy 84 // 4.3.4 Typologie prostředí 84 // 4.3.5 Úloha prostředí ve vztahu ? výchově 89 // 4.4 Výchova (působení) intencionálni a funkcionální 90
// 4.4.1 Přehled pojetí výchovy intencionálni a funkcionální 91 // 4.5 Závěr: Kultivace prostředí jako cesta ke kultivaci společnosti aneb // Vrchol pcdagogizacc prostředí 111 // Shrnutí 114 // Použitá a doporučená literatura 116 // 5. Volný čas - pole působnosti vychovatele 118 // 5.1 Pedagogika volného času jako vědní obor 118 // 5.2 Základní pojmy pedagogiky volného času 120 // 5.3 Funkce výchovy ve volném čase 122 // 6 // 5.4 Cíle, podmínky a prostředky výchovy ve volném čase 124 // 5.5 Specifické požadavky na výchovu ve volném čase 128 // 5.6 Přehled subjektů, které se podílejí na výchově vc volnem čase 130 // 5.6.1 Význam rodiny pro utváření vztahu ? volnému času 130 // 5.6.2 Podíl školy na pedagogickém ovlivňování volného času 131 // 5.6.3 Přehled školských výchovných zařízení, která se podílejí na výchově // ve volném čase 133 // 5.6.4 Příklady dalších subjektů, které se zabývají výchovou ve volném čase 145 // 5.7 Současné trendy vc výchove vc volném čase 148 // 5.7.1 Současné trendy v oblasti respektování požadavků na výchovu ve volném čase 148 // 5.7.2 Současné trendy v oblasti forem výchovy vc volném čase 149 // 5.7.3 Současné trendy v oblasti výchovných postupů 150 // 5.7.4 Současné trendy v oblasti vztahu vyučování a výchovy ve volném čase 153 // 5.7.5 Současné trendy v oblasti profesní přípravy vychovatelů a pedagogů // volného času 154
// 5.8 Některé problémy, se kterými se setkávají vychovatelé a pedagogové // volného času ve své praxi 155 // Použitá a doporučená literatura 156 // 6. Člověk v síti vztahů: Uvedení do sociální psychologie 157 // 6.1 Úvod 157 // 6.2 Sociální percepce a sociální kognice 159 // 6.2.1 Atribuce 162 // 6.3 Postoje 163 // 6.4 Agresivní chování 167 // 6.5 Prosociální chování 170 // 6.6 Sociální skupina 173 // 6.7 Sociální vliv 178 // Shrnutí 183 // Použitá a doporučená literatura 188 // 7. Specifické potřeby ve vzdělávání: Uvedení do speciální pedagogiky 191 // 7.1 Úvod 191 // 7.2 Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika 193 // 7.2.1 Legislativní opatření zabývající se realizací vzdělávání žáků se zdravotním // postižením 194 // 7.2.2 Podmínky pro školní inkluzi 195 // 7.3 Speciální pedagogika osob s tělesným postižením 196 // 7.3.1 Dětská mozková obrna (DMO) 196 // 7.3.2 Svalová onemocnění 198 // 7.3.3 Specifika života lidí s tělesným postižením 198 // 7 // // 7.4 Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením 199 // 7.4.1 Rozdelení zrakových vad 199 // 7.4.2 Kompenzační pomůcky a možnosti vzdělávání osob se zrakovým postižením 201 // 7.5 Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením 202 // 7.5.1 Klasifikace sluchových ztrát 203 // 7.5.2 Komunikace a vzdělávání osob se sluchovým postižením 204 // 7.6 Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační
schopností 206 // 7.6.1 Příčiny vzniku narušené komunikační schopnosti 206 // 7.6.2 Klasifikace řečových vad 207 // 7.6.3 Péče o osoby s narušenou komunikační schopností v České republice 209 // 7.6.4 Alternativní formy komunikace 209 // 7.7 Speciální pedagogika osob s mentálním postižením 210 // 7.7.1 Etiologic mentální retardace 211 // 7.7.2 Charakteristika osob s mentálním postižením a možnosti vzdělávání 212 // 7.7.3 Downův syndrom 214 // 7.7.4 Autismus a další pervazivní vývojové poruchy 214 // 7.8 Speciální pedagogika osob s poruchami chování 216 // 7.8.1 Etiologic poruch chování 216 // 7.8.2 Klasifikace poruch chování 217 // 7.8.3 Zařízení poskytující edukaci a reedukaci 218 // 7.8.4 Specifické poruchy chování (SPCH) 219 // 7.9 Specifické poruchy učení (SPU) 220 // Shrnutí 221 // Použitá a doporučená literatura 223 // 8. Výchovné problémy a profesionální intervence 225 // 8.1 Rizikové chování a školní kázeň 226 // 8.1.1 Syndrom rizikového chování 227 // 8.1.2 Relativnost rizikového chování a prcpatologie 228 // 8.1.3 Prevence rizikového chování a řešení nekázně 228 // 8.1.4 Prevence a intervence 231 // 8.2 Primární, sekundární a terciární prevence nekázně vc Školách 231 // 8.2.1 Teorie rizikového chování: rizikové a protektivní faktory 232 // 8.3 Prevence a řešení nekázně ve škole 236 // 8.3.1 Testování učitele během jeho prvního setkání žáky 236
8.3.2 Opatření ? prevenci a řešení nekázně 238 // 8.3.3 Specifické kázeňské programy 239 // 8.3.4 Co udělat předtím, než se rozhodneme přistoupit ke kázeňské intervenci 240 // 8.4 Vlastní návrh prevence a řešení // (ne)kázně vc škole 241 // 8.4.1 Východiska přístupu ke kázni 241 // --- 8 --- // 8.5 Specifika práce vychovatele 254 // 8.5.1 Specifika práce s dětmi ve školní družině (školním klubu) 255 // 8.5.2 Specifika práce vychovatele ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních 258 // 8.5.3 Specifika práce vychovatele ve školských zařízeních pro výkon ústavní // a ochranně výchovy 259 // 8.6 Závěr 260 // Shrnutí 265 // Použitá a doporučená literatura 266 // 9. Svět - pestrá paleta kultur 269 // 9.1 Úvod 269 // 9.2 Multikulturní výchova 270 // 9.2.1 Multikulturní výchova jako součást RVP 271 // 9.2.2 Přístupy ? realizaci multikulturní výchovy 276 // 9.2.3 Projektování výuky 278 // 9.2.4 Metody multikulturní výchovy 278 // 9.2.5 Organizace zabývající se multikulturní výchovou 284 // 9.2.6 Integrace žáků-cizinců 286 // 9.2.7 Proces integrace 288 // Shrnutí 292 // Použitá a doporučená literatura 296 // 10. Nové podoby (ne)gramotnosti aneb Učení nikdy nekončí 301 // 10.1 Jazyk 302 // 10.2 Digitální technika 303 // 10.3 Právo 303 // 10.4 Finance 304 // 10.5 Zdraví 304 // 10.6 Životní prostředí 305 // Použitá a doporučená literatura 306 // 9 // Obsah
(OCoLC)913564110
cnb002694926

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC