Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání první
[Praha] : Karolinum, 2011
1 online zdroj (259 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024628646 (ebook)
ISBN 8024628643 (ebook)
ISBN !9788024619644 (chyb.)
Tištěná verze: Odběry orgánů k transplantaci. Praha : Karolinum, 2011 ISBN 9788024619644
Obsahuje rejstřík
Český a slovenský text
Popsáno podle online zdroje; název z obálky v PDF (ebrary, 13.5.2015)
001420240
Seznam autorů // Předmluva // 1. LEGISLATIVA ODBĚRU ORGÁNŮ V ČESKÉ REPUBLICE PODLE TRANSPLANTAČNÍHO ZÁKONA // 1.1 Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s posmrtným darováním orgánů // 1.2 Princip předpokládaného souhlasu s odběrem orgánů v České republice // 1.3 Spolupráce „dárcovských“ nemocnic s transplantačními centry v České republice // 2. LEGISLATÍVA ODBEROV A TRANSPLANTÁCIÍ ORGÁNOV A TKANÍV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE // 2.1 Súčasná platná legislatíva odberov a transplantácií v Slovenskej republike // 2.1.1 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky // 2.1.2 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky // 3. INTERVIEW S PRÍBUZNÝMI DARCU // 3.1 Kľúčové body a dôležitosť interview // 3.2 Kto by mal viesť rozhovor s príbuznými // 3.3 Načasovanie interview // 3.4 Štruktúra interview // 3.5 Argumenty v prospech darcovstva // 3.6 Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie // 3.7 Stratégia interview // 3.8 Ako zvrátiť negatívny prístup k darcovstvu // 4. DÁRCI ORGÁNŮ A TKÁNÍ // 4.1 Kategorie dárců orgánů a tkání // 4.2 Kdo může a kdo nemůže být dárcem orgánů a tkání // 5. STANOVENÍ SMRTI MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE // 5.1 Stanovení smrti // 5.1.1 Srdeční zástava // 5.1.2 Smrt mozku // 5.2 Stanovení smrti mozku v České republice // 6. STANOVENIE SMRTI MOZGU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE // 6.1 Etiológia mozgovej smrti // 6.2 Vylúčenie reverzibilných príčin mozgového postihnutia // 6.3 Neurologické vyšetrenie // 6.4 Konfirmačné testy // 7. ORGANIZACE MULTIORGÁNOVÉHO ODBĚRU // 7.1 Spolupráce s transplantačním centrem // 7.2 První informace o potenciálním dárci // 7.3 Kontakt Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným darováním tkání a orgánů // 7.4 Kontakt Koordinačního střediska transplantací České republiky // 7.5 Vyšetření virologie a sérologie u dárce // 7.6 Kontakt odborníků transplantačního centra ...
8. MEDICÍNSKÁ KRITÉRIA PRO DÁRCE ORGÁNŮ // 8.1 Absolutní kontraindikace // 8.2 Rozšířená kritéria dárců // 8.2.1 Dárci po smrti srdce // 8.2.2 Dárci s infekčním onemocněním // 8.2.3 Dárci s anamnézou maligního onemocnění // 8.3 Dárci ledvin – rozšířená kritéria // 8.3.1 Duální transplantace ledvin – transplantace obou ledvin dárce jednomu příjemci // 8.3.2 Transplantace dětských ledvin en bloc // 8.4 Dárci jater // 8.5 Dárci tenkého střeva // 8.6 Dárci slinivky břišní // 8.7 Dárci srdce // 8.8 Dárci plic // 9. STAROSTLIVOSŤ O POTENCIÁLNEHO DARCU ORGÁNOV // 9.1 Zvládnutie hemodynamickej instability // 9.2 Starostlivosť o ventiláciu a oxygenáciu // 9.3 Starostlivosť o transportnú kapacitu krvi // 9.4 Starostlivosť o obličky a vnútorné prostredie // 9.4.1 Znížená diuréza (oligúria) // 9.4.2 Zvýšená diuréza (polyúria) // 9.4.3 Liečba centrálneho diabetes insipidus // 9.4.4 Adiuretín (desmopressín) // 9.5 Starostlivosť o telesnú teplotu // 9.6 Anesteziologická starostlivosť o darcu orgánov // 10. CHIRURGICKÁ TECHNIKA ODBERU ORGÁNOV OD DARCU S MOZGOVOU SMRŤOU A BIJÚCIM SRDCOM // 10.1 Odber pečene // 10.1.1 Fáza preparácie // 10.1.2 Fáza perfúzie // 10.1.3 Fáza explantácie // 10.1.4 Variabilita cievneho zásobenia pečene // 10.2 Odber pankreasu // 10.2.1 Fáza preparácie // 10.2.2 Fáza perfúzie // 10.2.3 Fáza explantácie // 10.2.4 Variabilita cievneho zásobenia pečene a odber pankreasu // 10.3 Odber obličiek // 10.3.1 Izolovaný odber obličiek // Fáza preparácie // Fáza perfúzie // Fáza explantácie // 10.3.2 Odber obličiek ako súčasť multiorgánového odberu // 10.3.3 Odber obličiek en bloc od detského darcu // Fáza preparácie // Fáza perfúzie // Fáza explantácie // 10.4. Odběr tenkého střeva // 10.4.1 Fáze preparace // 10.4.2 Fáze perfuze a konzervace orgánů // 10.4.3 Fáze explantace // 10.5 Odběr srdce //
11. DÁRCE S NEBIJÍCÍM SRDCEM // 11.1 Historie // 11.2 Maastrichtská klasifikace // 11.3 Současný stav a legislativa // 11.4 Odběr orgánů z NHBD // 11.4.1 Kritéria pro NHBD // 11.4.2 Management programu NHBD // 11.4.3 Stanovení smrti a etické problémy // 11.4.4 Techniky odběru // 11.5 Perfuze orgánů // 11.6 Prezervace orgánů // 11.7 Výsledky transplantací NHBD ledvin // 11.8 Závěr // 12. KONZERVÁCIA ORGÁNOV // 12.1 Metódy konzervácie orgánov // 12.2 Princípy konzervácie orgánov // 12.2.1 Konzervácia kontinuálnou perfúziou // 12.2.2 Jednoduchá hypotermická konzervácia // 12.3 Zloženie konzervačných roztokov // 12.4 Konzervačné roztoky // 12.5 Klinické skúsenosti s uskladňovaním orgánov // 12.6 Technika perfúzie orgánov // 13. ALOKACE ORGÁNŮ V ČESKÉ REPUBLICE // 13.1 Alokace ledvin // 13.2 Alokace srdce, jater, slinivky břišní a plic // 14. ALOKÁCIA OBLIČIEK V SLOVENSKEJ REPUBLIKE // 14.1 Alokačný algoritmus // 14.2 Zásady výberu a alokácie obličiek v Slovenskej republike // 14.3 Záver // 15. ALOKÁCIA ŠTEPOV NA TRANSPLANTÁCIU PEČENE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE // 15.1 Modely alokácie // 15.2 Historický vývoj alokácie // 15.2.1 Pionierske obdobie // 15.2.2 Etapa prvých úspechov a zaradenia transplantácie pečene medzi štandardné liečebné metodiky // 15.2.3 Etapa alokácie podľa prognostických modelov ESLD a podľa princípov etiky // 15.3 Alokácia z pohľadu na príjemcu – kritériá na zoraďovanie (prioritizáciu) čakateľov na transplantáciu pečene // 15.3.1 Skóre podľa Childa, Turcotta a Pughovej // 15.3.2 Skóre MELD // 15.3.3 Výnimky z MELD // 15.3.4 Alokácia pri fulminantnom hepatálnom zlyhaní // 15.4 Alokácia z pohľadu na darcu // 15.4.1 Indexovanie rizikovosti darcu // 15.4.2 Darcovia s markermi infekcie vírusom hepatitídy B // 15.4.3 Darcovia s infekciou vírusom hepatitídy C // 15.4.4 Steatóza štepu // 15.5 Párovanie darcu a príjemcu ...
16. PŘÍPRAVA ORGÁNŮ K TRANSPLANTACI // 16.1 Příprava ledvin // 16.2 Příprava jater // 16.2.1 Rekonstrukce tepenného zásobení // 16.2.2 Rekonstrukce vena cava // 16.3 Příprava pankreatu // 16.4 Příprava tenkého střeva // 16.5 Příprava srdce // 16.6 Príprava pľúc // 17. ODBERY OBLIČIEK OD ŽIVÝCH DARCOV // 17.1 Etické, právne, psychologické a sociálne aspekty darovania obličiek // 17.2 Riziko spojené s darovaním obličky // 17.2.1 Perioperačná mortalita // 17.2.2 Perioperačná morbidita // 17.2.3 Neskoré komplikácie // 17.3 Lekárske vyšetrenie žijúceho darcu obličky – indikácie a kontraindikácie odberu obličky // 17.3.1 Vyšetrenie AB0 kompatibility a krížová skúška // 17.3.2 Anamnéza, fyzikálne a biochemické vyšetrenie // 17.3.3 Vyšetrenie obličiek // 17.3.4 Vyšetrenie cievnej anatómie obličiek // 17.4 Odber obličky od žijúceho darcu // 17.4.1 Odber obličky otvorenou cestou // 17.4.2 Laparoskopický odber obličky // 17.4.3 Rukou asistovaný laparoskopický (retroperitoneoskopický) odber obličky // 18. REDUKOVANÝ ŠTĚP PRO DĚTSKOU TRANSPLANTACI JATER, SPLIT A PŘÍBUZENSKÉ TRANSPLANTACE // 18.1 Redukovaný štěp pro transplantaci jater // 18.2 Požadavky na dárce // 18.3 Technické metody redukce // 18.3.1 Redukce in situ // 18.3.2 Redukce ex situ // 18.3.3 Jaterní split // 18.3.4 Příbuzenské transplantace // 19. LEGISLATIVA DÁRCOVSTVÍ A ODBĚRU TKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE // 19.1 Počátky legislativy dárcovství a odběru tkání v České republice // 19.2 Situace před přijetím společné legislativy Evropského společenství // 19.3 Zajištění bezpečného použití buněk a tkání – hlavní důvod vzniku nové legislativy Evropského společenství // 19.4 Uplatnění principu dobrovolného a bezplatného dárcovství v legislativě České republiky // 19.5 Odběr a transplantace kardiovaskulární tkáně v režimu odběru a transplantace orgánů // ...
20. ORGANIZACE A CHIRURGICKÁ TECHNIKA ODBĚRŮ TKÁNÍ V RÁMCI MULTIORGÁNOVÉHO ODBĚRU // 20.1 Časové limity pro provedení odběru tkání od zemřelých dárců // 20.2 Program dárcovství tkání a organizace odběrů // 20.3 Vztahy mezi týmy odebírajícími orgány a tkáně a příklady spolupráce // 20.4 Spektrum odebíraných tkání // 20.5 Posuzování zdravotní způsobilosti dárce // 20.5.1 Screening dárce // 20.5.2 Zhodnocení klinického stavu dárce // 20.5.3 Laboratorní vyšetření u dárců tkání // 20.6 Další nezbytná opatření při odběru // 20.7 Technika odběru tkání při kombinovaném odběru tkání a orgánů // 20.8 Příjem odebrané tkáně v tkáňové bance // Zamyšlení // Zkratky // Rejstřík
(OCoLC)909894407

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC