Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
První vydání
Praha : Galén, [2015]
ix, 200 stran : ilustrace ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-190-2 (brožováno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001420408
ÚVOD XI // 1. ANATOMIE A FYZIOLOGIE KŮŽE A PODKOŽÍ 1 // Ondřej Ulrych // 1.1. Kůže 1 // 1.2. Pokožka 1 // 1.3. Korium 2 // 1.4. Přídatné kožní orgány (kožní adnexa).2 // 1.5. Fyziologické funkce kůže 3 // 1.6. Fyziologie krevního oběhu a lymfy 4 // 2. PŘÍČINY POŠKOZENÍ A ZMĚNY NA KŮŽI A PODKOŽÍ 5 // Ondřej Ulrych // 2.1. Rizikové faktory 5 // Stav výživy 5 // Zánět 6 // Stav prokrvení a zásobení kyslíkem 6 // Ostatní vnitřní faktory 7 // Tlak, tření a střižné pohyby 7 // Působení tekutin, chemikálií 7 // Fyzikální faktory 8 // Léky ovlivňující hojení ran 8 // 2.2. Změny na kůži a podkoží 8 // Patologie a patofyziologie kůže a podkoží 8 // 2.3. Hodnocení stavu kůže a podkoží 9 // Vyšetření a anamnéza 9 // 3. PREVENCE PROLEŽENIN 11 // Ondřej Ulrych // 3.1. Prevence a hodnocení rizik vzniku // proleženiny 11 // 3.2. Hodnotící škály míry rizika vzniku // proleženiny 11 // Škála dle Nortonové 12 // Škála dle Bradenové 12 // Škála dle Knolla 12 // Škála dle Waterlowové 12 // Škála dle Shannonové 12 // Škála dle aktuálního stavu 13 // Závěr hodnocení míry rizika tvorby proleženin 14 // 3.3. Prevence proleženin 15 // Polohování pacienta 15 // Ochrana kůže 16 // Polohovací pomůcky a matrace 16 // Hygienická péče 16 // 4. INFEKCE RÁNY 19 // Ondřej Ulrych // 4.1. Dělení infekčních ran 19 // 4.2. Infekční akutní rána 20 // 4.3. Infekční chronická rána 20 // 5. PREVENCE DEKUBITŮ A ANTIDEKUBITNÍ POMŮCKY 23 // Markéta Koutná // 5.1. Hygiena jako součást prevence dekubitů.. 23 // 5.2. Prostředky k dekontaminaci pokožky // u pacientů s infekcí 24 // 5.3. Polohování jako prevence dekubitů 24 // 5.4. Prostředky aplikované na kůži // jako prevence 25 // Masážní emulze 25 // Ochranné pasty a krémy 26 // Ochranné filmy 26 // Léčebné prostředky - antimykotika 27 //
5.5. Plošné materiály pro prevenci dekubitů 27 // Hydrokoloidy 27 // Polymery 27 // 5.6. Pomůcky vkládané do lůžka 28 // Materiály s gelem 28 // Materiály s perličkami 29 // Podložka Dekuba, ovčí rouno 29 // Pomůcky plněné vzduchem 29 // 5.7. Podložky určené ? manipulaci // s pacientem v lůžku 29 // 5.8. Fototerapie 29 // 6. SORORIGENNÍ RÁNY V INTENZIVNÍ PÉČI 31 // Markéta Koutná // 6.1. Příčiny vzniku ran v intenzivní péči.31 // 6.2. Sororigenní rány v oblasti hlavy a krku 32 // Rty a ústní koutky 32 // Nos, nosní dutina 33 // VI // Manuál hojení ran v intenzivní péči // Uši 33 // Tracheostomická kanyla 34 // 6.3. Sororigenní rány v oblasti trupu 34 // Kůže 34 // Prsy 35 // Záda 35 // 6.4. Sororigenní rány v oblasti končetin 36 // Horní končetiny 36 // Dolní končetiny 37 // 6.5. Sororigenní rány vzniklé působením dalších faktorů 38 // Pronační poloha 38 // Močový katétr 39 // Zapomenuté pomůcky v lůžku 39 // 7. KLASIFIKACE RAN/DEKUBITŮ 41 // Markéta Koutná // 7.1. Modifikace hodnocení ran // dle klinického pracoviště 41 // 7.2. Historie a současnost klasifikace // dekubitů 42 // Klasifikace chronických ran // podle Knightona 42 // Klasifikace dekubitů podle Torrance 42 // Klasifikace dekubitů podle Daniela 42 // Klasifikace dekubitů podle Sedera 42 // Klasifikace dekubitů podle // EPUAP/NPUAP 42 // Klasifikace dekubitů podle Hibbsové 43 // Klasifikace podle spodiny rány 43 // 8. HODNOCENÍ RÁNY 45 // Markéta Koutná // 8.1. Spodina rány 45 // 8.2. Sekrece, exsudát 46 // 8.3. Zápach 48 // 8.4. Rozsah rány 48 // 8.5. Okolí rány 49 // 8.6. Okraje rány 50 // 9. DEBRIDEMENT RÁNY 53 // Markéta Koutná // 9.1. Débridement a jeho význam // v hojení ran 53 // 9.2. Débridement, objektivní známky // a jejich posouzení 53 //
10. INFEKCE A LOKÁLNÍ TERAPIE RAN U PACIENTŮ V INTENZIVNÍ PÉČI 57 // Markéta Koutná // 10.1. Pacient v intenzivní péči a podmínky k rozvoji infekce 57 // 10.2. Typy patogenů v ráně 58 // 10.3. Odběr biologického materiálu z rány 58 // 10.4. Akutní a nebojící se rána 59 // 10.5. Chronická rána a pacient v intenzivní // péči 59 // 10.6. Mikrobiální patogenita 60 // 10.7. Následky interakce mezi hostitelem a patogenem 60 // 10.8. Lokální terapie a infikovaná rána 62 // 11. NEKRÓZA 63 // Markéta Koutná // 11.1. Nekrotická rána povrchová bez exsudace 66 // 11.2. Nekrotická rána povrchová // nebo hluboká exsudující 67 // 11.3. Nekrotická rána hluboká // s mírnou sekrecí 67 // 11.4. Nekrotická rána ischemická 68 // 12. POVLAK 69 // Markéta Koutná // 12.1. Povleklá rána hluboká, silně exsudující 69 // 12.2. Povleklá rána povrchová, // silně exsudující 70 // 12.3. Povleklá rána hluboká, slabě exsudující_70 // 12.4. Povleklá rána povrchová, // slabě exsudující 71 // 13. GRANULACE 73 // Markéta Koutná // 13.1. Hluboká granulující rána, // silně exsudující 75 // 13.2. Hluboká granulující rána, // slabě exsudující 76 // 13.3. Povrchová granulující rána, // silně exsudující 77 // 13.4. Povrchová granulující rána, // slabě exsudující 77 // Obsah // 14. EPITELIZACE 79 // Markéta Koutná // 14.1. Rána epitelizující, mírně secernující.80 // 14.2. Rána epitelizující, suchá 80 // 15. INDIKACE PRIMÁRNÍCH KRYTÍ DLE ODLIŠNÝCH KRITÉRIÍ 81 // Markéta Koutná // 15.1. Výběr krytí podle objektivních projevů // vráně 81 // Množství sekrece v ráně 81 // Zápach (foetor) 82 // Stav tkáně v okolí rány 83 // Množství patogenů 83 // Etiologie rány 83 // Anamnéza rány 83 // Jak byla rána doposud léčena? 84 // 15.2. Výběr krytí podle subjektivních symptomů pacienta 84 //
15.3. Výběr krytí podle dalších hledisek 84 // Lokalita 84 // Roční období 84 // Ekonomické hledisko 85 // Mobilita pacienta 85 // Interval převazu 85 // Senzitivita pacienta a potenciální alergie 85 Zdravotní stav pacienta 85 // 16. OPLACHOVÉ A OBKLADOVÉ ROZTOKY 87 // Markéta Koutná // 16.1. Oplachové roztoky a jejich úloha // v hojení ran 87 // 16.2. Teplota, použití roztoků // a ochlazení rány 88 // 17. ZÁKLADNÍ PRIMÁRNÍ -TERAPEUTICKÁ KRYTÍ V HOJENÍ RAN A JEJICH REAKCE 89 // Markéta Koutná // 17.1. Antiseptika 90 // Jodové látky 90 // DACC (dialkylcarbamoyl chlorid) 92 // Krytí s obsahem bismutu 92 // Krytí s chlorhexidinem 92 // Krytí s polyhexanidem 93 // Krytí s medicinálním medem 93 // Krytí se stříbrem 93 // 17.2. Hydrogely 95 // 17.3. Neadherentní krytí 96 // VII // 17.4. Polymery 97 // 17.5. Krytí s aktivním uhlím 97 // 17.6. Hydrokoloidy 97 // 17.7. Algináty 97 // 17.8. Mokrá terapie 98 // 18. FILMOVÁ KRYTÍ V INTENZIVNÍ PÉČI 99 // Markéta Koutná // 18.1. Filmové obvazy a jejich využití v klinické praxi 99 // 18.2. Způsob aplikace 99 // 18.3. Bariérový film a krém 100 // Aplikace filmového krytí ve spreji 100 // 19. FIXACE TERAPEUTICKÝCH MATERIÁLŮ K OŠETŘENÍ RAN 103 // Markéta Koutná // 19.1. Fixace materiálů a její účel 103 // 19.2. Typy materiálů k fixaci 104 // 20. DEKUBITY U PACIENTŮ V INTENZIVNÍ PÉČI 107 // Markéta Koutná // 20.1. Skórovací systémy 107 // 20.2. Příčiny vzniku proleženin // v intenzivní péči 107 // 20.3. Stupně dekubitů a lokality dekubitů // v intenzivní péči 108 // 20.4. Dekubity na hlavě a v obličejové části 109 // 20.5. Dekubity na zádech 109 // 20.6. Dekubity v sakrální oblasti 110 // Dekubitus I. stupně 110 // Dekubitus II. stupně 111 // Dekubitus III. stupně 112 // Dekubitus IV. stupně 113 // 20.7. Dekubity na patách 114 //
20.8. Kazuistika vývoje dekubitu // v sakrální a intergluteální oblasti 115 // 20.9. Vývoj dekubitu 117 // 21. OŠETŘENÍ SUTURY, LOKÁLNÍ TERAPIE JIZVY, LOKÁLNÍ LÉČBA DEHISCENCE OPERAČNÍ RÁNY 119 // Markéta Koutná // 21.1. Ošetření sutury 119 // 21.2. Lokální terapie jizvy 120 // 21.3. Lokální léčba dehiscence operační rány 120 // 22. OŠETŘENÍ PUCHÝŘE, PÍŠTĚLE A FISURY V CLUTEÁLNÍ RÝZE 123 // Markéta Koutná // 22.1. Zhodnocení etiologie poškození kůže 123 // 22.2. Incize obsahu 123 // 22.3. Terapeutický krycí materiál 124 // 22.4. Konzervativní léčba píštěle v podkoží 124 // 22.5. Ošetření fisury v gluteální rýze..125 // 23. OŠETŘENÍ TRACHEOSTOMIE 127 // Markéta Koutná // 23.1. Historie tracheostomie 127 // 23.2. Ošetření tracheostomie 127 // 23.3. Léčba komplikací tracheostomie 129 // 24. PÉČE O RÁNY PŘI TEPENNÉ NEDOSTATEČNOSTI A SEPSI PACIENTA 131 // Markéta Koutná, Jana Roušková // 24.1. Lokální terapie ischemických defektů v různých stadiích vývoje 131 // 24.2. Ošetření ran v akrálních částech končetin při sepsi pacienta 132 // 25. OŠETŘENÍ NEHTŮ A MEZIPRSTÍ U PACIENTŮ V INTENZIVNÍ PÉČI 135 // Markéta Koutná // 25.1. Patologické projevy v oblasti nohou 135 // 25.2. Ošetření problémové kůže na nohou 135 // 25.3. Stříhání nehtů 136 // 25.4. Lokální ošetření mykotických projevů 136 // 26. OVLIVNĚNÍ BOLESTI // POMOCÍ LOKÁLNÍ TERAPIE 137 // Markéta Koutná // 26.1. Hodnocení bolesti 137 // Škály hodnocení bolesti 137 // 26.2. Bolest a ošetřovatelské intervence 139 // 26.3. Bolest a výběr primárního krytí 141 // Hydrogely 141 // Antiseptika 141 // Aktivní uhlí 141 // Hydroalgináty 142 // Polymery 142 // Obvazy s obsahem medicinálního medu 142 // Neadherentní krytí, nepřilnavá 142 //
27. HOJENÍ RAN U NOVOROZENCŮ 145 // Pavla Neřadová, Markéta Koutná // 27.1. Charakteristika kůže novorozence 145 // 27.2. Potenciální rány u novorozenců 145 // 27.3. Hodnocení stavu kůže, rizika poškození 146 // 27.4. Prevence poranění nezralého // novorozence 146 // 27.5. Péče o pupeční pahýl 148 // 27.6. Kůže a antiseptika u novorozenců // a nedonošených 148 // 27.7. Požadavky na vlastnosti terapeutických krytí u dětí a nedonošených 148 // 27.8. Débridement rány a obkladové roztoky u dětí a nedonošených 149 // 27.9. Výskyt ran u novorozenců a způsob jejich ošetřování 149 // 27.10. Výběr vhodných krytí u novorozenců 150 // 28. OŠETŘENÍ RAN NA ZEVNÍM GENITÁLU U ŽEN 153 // Markéta Koutná, Renata Šálová // 28.1. Dezinfekční oplachové a obkladové roztoky 153 // 28.2. Generické skupiny terapeutických krytí 156 // 28.3. Prevence poškození kůže v oblasti zevního genitálu při zevní radioterapii 156 // 29. OŠETŘENÍ RAN NA ZEVNÍM GENITÁLU U MUŽŮ 157 // Markéta Koutná // 29.1. Prevence 157 // 29.2. Typy poškození v oblasti // zevního pohlaví u mužů 157 // 29.3. Varianty léčby, lokální terapie 158 // 29.4. Fixace krytí na pohlaví u mužů 159 // 30. PÉČE O INTRAVASKULÁRNÍ KATÉTRY A INVAZIVNÍ VSTUPY 161 // Ondřej Ulrych, Markéta Koutná // 30.1. Invazivní vstupy a katétry 161 // Základní dělení intravaskulárních // přístupů a katétrů 161 // Typy vstupů a jejich indikace 162 // 30.2. Základní kroky při zavádění invazivních vstupů 163 // 30.3. Nejčastější komplikace spojené s invazivním vstupem 163 // Infekce spojené se zavedeným invazivním vstupem 164 // Prevence infekčních komplikací u invazivních vstupů 164 // Poškození kůže a podkoží v místě invazivních vstupů 167 //
31. PODTLAKOVÁ TERAPIE 169 // Ondřej Ulrych, Markéta Koutná, Jana Roušková // 31.1. Indikace a kontraindikace podtlakové terapie 169 // 31.2. Bezpečnost pacienta při použití podtlakové terapie 170 // 31.3. Doporučená opatření, výhody či nevýhody podtlakové terapie 170 // 31.4. Využití podtlakové terapie u specifických ran 171 // 31.5. Postup při zavádění podtlakové terapie 171 // 32. OŠETŘENÍ DUTINY ÚSTNÍ U PACIENTŮ V INTENZIVNÍ PÉČI 173 // Markéta Koutná // 32.1. Stručná anatomie dutiny ústní 173 // 32.2. Zubní plak, biofilm a pneumonie 173 // 32.3. Onemocnění dutiny ústní a rtů 173 // 32.4. Patologické projevy na rtech a v dutině ústní 174 // 32.5. Standardní péče o dutinu ústní 174 // 32.6. Speciální péče o dutinu ústní 175 // 32.7. Ošetření a léčba rtů 176 // 32.8. Péče o dutinu ústní při onkologické léčbě // 33. FOTOTERAPIE V INTENZIVNÍ PÉČI 179 // Markéta Koutná // 33.1. Z historie léčby světlem 179 // 33.2. Využití fototerapie v prevenci a léčbě ran 180 // 33.3. Aplikace světla v kombinaci s primárním krytím 180 // 33.4. Nové technologie 180 // 33.5. Způsob aplikace fototerapie 181 // 33.6. Využití fototerapie v intenzivní péči u dětí a dospělých 181 // 34. ULCERACE DOLNÍCH KONČETIN ŽILNÍ ETIOLOGIE 183 // Markéta Koutná // 34.1. Jednotlivé kroky v ošetření bércového vředu 183 // 34.2. Kompresivní terapie 184 // 35. NOVODOBÁ HISTORIE PROSTŘEDKŮ POUŽÍVANÝCH K HOJENÍ RAN 187 // Markéta Koutná // 35.1. Tekutá externa 187 // 35.2. Zevní léčiva a jejich použití v intenzivní péči v 90. letech 20. století 188 // ZÁKLADNÍ LITERATURA 191 // SEZNAM ZKRATEK 193 // SLOVNÍČEK POJMŮ 195 // REJSTŘÍK 197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC