Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:8x 
BK
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2015
251 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7478-898-7 (vázáno) ISBN !978-80-7478-898 (chyb.)
Obsahuje bibliografii na stranách 235-243, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a české resumé
001420452
O autorovi 11 // Seznam zkratek 12 // Seznam právních předpisů citovaných v knize 13 // Úvod 15 // ČAST I INTERDISCIPLINÁRNÍ A TEORETICKÉ UKOTVENÍ 17 // 1. Teoretická východiska a vědní ukotvení problematiky 19 // 1.1 Význam informační a znalostní společnosti 19 // 1.2 Socializace jedince 21 // 1.3 Resocializace a resocializační pedagogika 24 // 1.4 Speciálně pedagogický a peneologický pohled 34 // 1.5 Penitenciámí a postpenitenciámí péče 39 // 1.6 Sociologie, sociální práce a sociální andragogika 43 // 2. Komunikace v kontextu mediace a probace 49 // 2.1 Teorie sociální komunikace 50 // 2.2 Využití komunikace při mediaci a probaci 55 // 2.3 Neverbální komunikace 56 // 2.4 Rétorika jako řečnické umění 61 // 2.5 Specifika komunikace s rizikovými skupinami 63 // 2.6 Komunikace jako klíčová kompetence 65 // 3. Konflikty a přístupy ? jejich řešení 71 // 3.1 Teorie sociálních konfliktů 71 // 3.2 Dynamika a znaky konfliktu 73 // 3.3 Způsoby řešení konfliktu 75 // ČÁST II TEORIE A PRAXE MEDIACE A PROBACE 79 // 4. Techniky a metody mimosoudního řešení sporů 81 // 4.1 Přehled alternativních technik a metod 81 // 4.2 Hraniční techniky a metody ADR 86 // 4.3 Zákon o veřejném ochránci práv a školský ombudsman 87 // 5. Mediace - historie, využití a společenský význam 90 // 5.1 Společenské a historicko-filozofické aspekty mediace 90 // 5.1.1 Filozofické a kulturní aspekty 90 // 5.1.2 Historické a společenské aspekty 94 // 5.2 Charakteristika mediace a mediačního procesu 102 // 5.2.1 Definice pojmu mediace 102 // 5.2.2 Využití a význam mediace v praxi 104 // 5.2.3 Komunikační aspekty mediace 106 // 5.2.4 Principy mediace 108 // 5.2.5 Fáze mediace 109 // 5.2.6 Typy a dělení mediace 111 // 5.2.7 Výstupy mediace 118 // 5.3 Legislativní zakotvení mediace v ČR a EU 120 // 5.4 Mediace v evropských zemích 123 //
5.5 Kvalifikační požadavky a další vzdělávání mediátorů 133 // 5.5.1 Role, dovednosti a kompetence mediátora 133 // 5.5.2 Možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje mediátorů 135 // 6. Probace - obecná východiska a probační proces 144 // 6.1 Dějiny trestu a trestání 144 // 6.1.1 Trestání ve starověku a středověku 144 // 6.1.2 Novověk a vznik moderních vězeňských systémů 147 // 6.2 Trest a jeho účel 150 // 6.3 Sociální a metodické aspekty probace 154 // 6.4 Význam a využití probace a probačního dohledu 156 // 6.5 Probační a mediační služba 158 // 6.6 Organizace Vězeňské služby České republiky 162 // 6.6.1 Vazba a typy věznic 162 // 6.6.2 Ústavy pro výkon zabezpečovací detence 167 // 6.7 Programy zacházení a probační programy 173 // 6.7.1 Programy zacházení pro dospělé 174 // 6.7.2 Probační programy pro mladistvé 181 // 6.8 Alternativní tresty 182 // 6.8.1 Obecně prospěšné práce 184 // 6.8.2 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a společenské akce 185 // 6.8.3 Částečná detence a domácí vězení 185 // 6.8.4 Terapeutická zařízení 187 // 6.8.5 Pokuta, peněžitý trest, propadnutí majetku // a propadnutí věci 187 // 6.8.6 Kompenzační opatření 188 // 6.8.7 Morální sankce 188 // 6.8.8 Podmíněné odsouzení 188 // 6.8.9 Zákaz činnosti, zákaz pobytu a vyhoštění 189 // 6.8.10 Ztráta čestných titulů, vyznamenání a vojenské // hodnosti 189 // Závěr 191 // Shrnutí 193 // Summary 196 // Přílohy 199 // Příloha 1: Mezinárodní konference - mimosoudní řešení sporů. Komunikace versus soudní řízení (Brno, 21. a 22. 9. 2009) 201 // Příloha 2: Úkoly a poslání vězeňského systému 203 // Příloha 3: Výňatek k problematice dohledu ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 204 // Příloha 4: Přehled alternativních trestů. Výňatek ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 206 //
Příloha 5: Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených. Výňatek ze zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 217 // Příloha 6: Probační programy pro mladistvé a výchovné povinnosti. Výňatek ze zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 219 // Příloha 7: Výňatek ze slovenského zákona o sociálně-právní ochraně dětí a o sociální kuratele - resocializační střediska 224 // Příloha 8: Předkládací zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů (426.). Poslanecká sněmovna 2011 (VI. volební období) 227 // Příloha 9: Základní informace o projektu „RESTART" 229 // Příloha 10: Program zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody 230 // Příloha 11: Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených (SARPO) 232 // Příloha 12: Evropské podmínky pro výkon trestu - vzdělávání 233 // Literatura a zdroje 235 // Jmenný rejstřík 244 // Věcný rejstřík 246
cnb002726302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC