Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:64x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2015
544 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5447-5 (brožováno)
ISBN 978-80-247-5980-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5981-4 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické a české resumé
Popsáno podle tištěné verze
001420600
Obsah // ÚVOD ... // I. SOCIALIZAČNÍ PROCES, JEHO FAKTORY A KONCEPCE...11 // 1. Jak je možné rozumět pojmu socializace?... // 1.1 Přirozenojit lidského chovaní a výchova... 17 // 1.2 Koncepce socializačních procesu...20 // 2. Hlavní činitelé socializace... // 2.1 Úloha a význam rodiny... 35 // 2.2 Skupiny vrstevníků... // 2.3 Škola jako socializační instituce...43 // 2.4 Komunikační média... 47 // H. PROBLÉMY NOREM A NORMALITY CHOVANÍ ...55 // I. Jak rozumět pojmům „norma“ a „normalita“? ...56 // 1.1 Vymezení rizikového chování a sociálněpatologických jevů...63 // 2. Sociální deviace a společenský rád... // 2.1 Jak rozumět pojmu „deviace"?... // 2.2 Funkce deviací... // 2.3 Deviace a sociální kontrola... 76 // 2.4 Paradoxní důsledky sociální kontroly...78 // 3. Přehled teorií sociálních deviací...80 // 3.1 Osvícenství a počátky kriminológie... 81 // 3.2 Fyziognomické teorie deviací... 84 // 3.3 Moderní sociobiologické teorie... 86 // 3.4 Psychologické teorie deviací... 92 // 3.5 Sociálně ekologická škola... 99 // 3.6 Teorie kulturního přenosu...?0 // 5 --- // Obsah // 3.7 Teorie strukturálního napětí...102 // 3.8 Teorie sociální kontroly...109 // 3.9 Teorie nálepkování...111 // 3.10 Teorie sociálního konfliktu...114 // 3.11 Interpretativní fenomenologická sociologie a teorie deviací...132 // 4. Zločin a právní systém...134 // 4.1 Kriminalita bílých límečků a mládež...134
// 4.2 Organizovaná kriminalita...137 // 4.3 Kriminalita bez obětí...I38 // 4.4 Sociální důsledky deviací...139 // III. ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE A NEBEZPEČÍ KRIZE ...143 // 1. Životní obtíže a adaptabilita mladého jedince...144 // 1.1 Jak rozumět pojmu „krize" a co ji vyvolává? ...148 // 1.2 Citové ztráty, neštěstí, traumata a katastrofy ...151 // 1.3 Problémy a krize z nezvládnutých životních změn...157 // 1.4 Počátek a průběh stadií krize...166 // 1.5 Zpracování krize jako životní výzvy...178 // 1.6 Zvláštnosti krizového vývoje u dětí a dospívajících...180 // 2. Nezpracované obtíže, krize a jejich důsledky...189 // 2.1 Reakce na zátěž, stres a odolnost...189 // 2.2 Vadná socializace, stres a psychosomatická onemocnění...192 // 2.3 Neurózy, neřešené konflikty a krize ...203 // 2.4 Deprese, psychotická onemocnění, návykové látky...209 // 2.5 Suicidiální vývoj a riziko sebevraždy...214 // 3. Sociální opora a krizová intervence...219 // 3.1 Jak rozumět pojmu „sociální opora“?...219 // 3.2 Specifika přístupu ? jedinci zasaženému krizí...221 // 3.3 Souhrnné zásady krizové intervence...225 // 4. Pastorační péče o děti a dospívající v tíživé životní situaci...231 // 4.1 Jak rozumět pojmu „pastorace"?...231 // 4.2 Pastorace jako péče o identitu...235 // 4.3 Problém sektářství z hlediska pastorační péče ...246 // 6 // IV. UPLATNĚNÍ EXPRESIVNÍCH AKTIVIT PŘI POZITIVNÍ
PREVENCI .. 249 // 1. Jak rozumět pojmu „expresívni činnosti“?...250 // 2. Využití artefilctiky a arteterapic při prevenci...262 // 2.1 Výchozí předpoklady arteterapeutického procesu...262 // 2.2 Jak rozumět pojmu „artcterapie“?...263 // 2.3 Základní terapeutický paradox...265 // 2.4 Co se dělá v arteterapii?...265 // 2.5 Arteterapeutické přístupy: tvůrčí proces a interpretace...270 // 2.6 Produktivní a receptivní artcterapie...277 // 2.7 Příprava pedagogů v artefiletice ...281 // 2.8 Konstruktivistické východisko artefiletického programu ...283 // 2.9 Proč je v artefiletice důležitá znalostní’ báze...288 // 2.10 Klíčové momenty artefiletického procesu...293 // 2.11 Artefiletika jako součást nové kultury vyučování...302 // 3. Osobnostní a sociální výchova ladem ležící ...304 // 3.1 Jak rozumět pojmu „osobnostní a sociální výchova“?...304 // 3.2 OSV jako (málo využívaná) forma prevence...312 // 4. Výchovná dramatika aneb Prevence mezi realitou a fikcí...314 // 4.1 Jak rozumět pojmům „dramatická/divadelní výchova“?...319 // 4.2 Dramatická výchova a prevence...321 // 4.3 Další systémy využívající hraní rolí...323 // 5. Muzikofiletika jako prostředek prevence ...325 // 5.1 Hudba a člověk...326 // 5.2 Jak rozumět pojmu „muzikofiletika“?...330 // 5.3 Hudebně prožitkové metody ve výchově a prevenci...332 // V. PORADENSKÝ A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÝ SYSTÉM // VE ŠKOLSTVÍ...
// 1. Jak rozumět pojmu „poradenský systém ve školství“? ...338 // 1.1 Školní psycholog v roli průvodce žáka životem...340 // 1.2 Pedagogicko-psychologické poradny...360 // 1.3 Speciálně pedagogická centra...361 // 1.4 Střediska výchovné péče...363 // 7 --- // Obsah // 1.5 Preventivně výchovná péče ve školách // 1.6 Preventivní programy školy... // 365 // 367 // 2. Prevence selhávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ... // 2.1 Jak rozumět pojmu „žáci se speciálními vzdělávacími potřebami’ ? // 2.2 Vzdělávání žáků se speciálními potřebami v ČR ..•••;•• // 2.3 Východiska pro modernizaci systému základního vzdělávání . . . // 2.4 Integrační trendy v Evropě... // 2.5 Příprava učitele ve vybraných zemích EU... // 2.6 Podpora žáka ve vybraných zemích EU... // 371 // 371 // 374 // 377 // 378 // 380 // 381 // 3 // Péče o děti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy // 3.1 Složky systému péče o děti s vážně narušeným vývojem . . // 3.2 Jak rozumět termínu „náhradní rodinná péče"?... // 3.3 Charakteristika školských výchovných zařízení... // 3.4 Diagnostický ústav... // 3.5 Dětský domov ... // 3.6 Výchovný ústav... // 3.7 Děti a dospívající ve výchovných ústavech... // 3.8 Včasná intervence: nejúčinnější prevence sociální patologie // 384 // 387 // 391 // 396 // 397 // 398 398 398 403 // SOUHRN // 411 // SUMMARY
// 415 // O AUTORECH // 419 // PRAMENY A LITERATURA // 426 // ZKRATKY. // 453 // POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY // 456 // VĚCNÝ REJSTŘÍK // 530 // JMENNÝ REJSTŘÍK // 541 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC