Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Vydání první
V Praze : C.H. Beck, 2015
xvi, 197 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-578-7 (brožováno)
Právní instituty
Obsahuje bibliografii na stranách 185-191, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001420777
Seznam autorů jednotlivých kapitol ...V // O autorech ...VII // Předmluva k 1. vydání ...IX // Seznam použitých zkratek ...XV // Kapitola 1. Současná rodina z hlediska dosaženého stupně // legislativy a společenské potřeby ...1 // Kapitola II. Soukromé právo a právo veřejné a právo rodinné ...10 // Kapitola III. Základní zásady ochrany práv dítěte // v občanském zákoníku ...15 // Kapitola IV. Svéprávnost, zletilost a zastoupení dítěte ...24 // 1. Úvod ...24 // 2. k jednotlivým pojmům ...25 // 2.1 Zletilost ...25 // 2.2 Svéprávnost ...25 // 2.3 Deliktní způsobilost ...29 // 3. K problematice nezletilých dětí a jejich svéprávnosti ...29 // 3.1 Nezletilé dítě a právní jednání ...29 // 3-2 Deliktní způsobilost dětí ...30 // 3.3 Participační práva dítěte ...31 // 3.4 Zásada nejlepšího zájmu dítěte a jeho blaha jako klíčový // pojem rodinného práva ...31 // 3.5 Osobnost nezletilého dítěte a jeho tělesná integrita ...33 // 3.6 Nezletilé dítě jako rodič ...34 // 3.7 Závislá práce dětí ...35 // 3.8 Závěr ...35 // Kapitola V. Postavení dítěte a jeho participační práva v rámci // rodičovské odpovědnosti ...36 // 1. Úvod ...36 // 2. Vývoj postavení a práv dítěte ...37 // 3. Prameny úpravy ...39 // 3.1 Mezinárodní smlouvy ...39 // XI // Obsah // 3.2 Komunitární úprava ...40 // 3.3 Vnitrostátní úprava ...41 // 4. Dokumenty Komise pro evropské rodinné právo a jejich vliv na vnitrostátní úpravu ...43 // 5. Závěr ...44 //
Kapitola VI. Určování rodičovství - aktuální otázky ...46 // 1. Obecně ...46 // 2. Mateřství ...47 // 3. Otcovství ...49 // 3.1 Otcovství manžela matky ...: ...52 // 3.2 Otcovství k dítěti narozenému neprovdané matce ...55 // 3.3 Dítě narozené z umělého oplodnění ...55 // 3.4 Ostatní případy určení otcovství ...57 // 4. Závěr ...60 // Kapitola VII. Společenská a právní problematika osvojení v současnosti ...64 // 1. Úvod ...64 // 2. Právně-historický přehled vývoje institutu osvojení ...65 // 3. Platná právní úprava institutu osvojení v ČR ...70 // 4. Procesní úprava osvojení ...73 // 5. Závěr ...75 // Kapitola VIII. Situace dětí žijících v rodinách postižených domácím násilím ...76 // Kapitola IX. Vybrané změny v pojetí a rozsahu majetkových práv dítěte ...87 // 1. Úvod ...87 // 2. Majetková práva v rámci obecné ochrany nezletilého ...88 // 3. Majetková práva dítěte - péče o jmění dítěte a jeho správa ...91 // 4. Majetková práva dítěte v rámci úpravy dědění ...100 // 5. Majetková práva dítěte - odvozená ochrana majetkových poměrů dítěte v souvislosti s úpravou majetkových vztahů mezi manželi ...106 // Kapitola X. Pracovněprávní postavení nezletilých po rekodifikaci soukromého práva ...114 // 1. Pracovněprávní postavení nezletilých a nový občanský zákoník ...114 // 2. Mladiství zaměstnanci a děti ...117 // 3. Výkon umělecké, kulturní nebo sportovní činnosti ...119 // 4. Svéprávnost fyzické osoby jako zaměstnance ...121 // 5. Svéprávnost fyzické osoby jako zaměstnavatele ...126 // 6. Závěr ...128 // Kapitola XL Pěstounská péče na přechodnou dobu ...129 // 1. Rozdílné pohledy na pěstounskou péči na přechodnou dobu - od adorace k odmítání ...129 // 2. Procesní úprava ...132 // 3. Dohoda o výkonu pěstounské péče ...135 //
4. Dávky pěstounské péče na přechodnou dobu ...137 // 5. Závěr ...138 // Kapitola XII. Změny v sociálně-právní ochraně dětí, zejména vzhledem k novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ...139 // 1. Oblast metod sociální práce ...140 // 2. Oblast náhradní rodinné péče ...142 // 3. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ...144 // 4. Závěr ...146 // Kapitola XIII. Možnosti řešení rodinných sporů ...147 // Kapitola XTV. Nová právní úprava řízení ve věcech // rodinněprávních - jde o změny podstatné? ...157 // 1. Úvodem ...157 // 2. Otázka první: Jde o změny podstatné koncepčně? ...158 // 3. Otázka druhá: Změnila se skutečně právní úprava konkrétních // řízení? ...160 // 3.1 Řízení o povolení uzavřít manželství ...161 // 3.2 Řízení ve věcech péče o nezletilé ...161 // 3.3 Řízení ve věcech osvojení ...163 // 3.4 Řízení ve věcech určení a popření rodičovství ...164 // 3.5 Předběžné opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí.. 165 // 3.6 Řízení ve statusových věcech manželských ...166 // 4. Závěr ...167 // Kapitola XV. Alternativní formy soužití, registrované partnerství v ČR a v Evropě ...168 // 1. Úvod do problematiky ...168 // 1.1 Komparativní pohled a zahraniční přístupy ...170 // 1.2 Sociologický pohled ...172 // 1.3 Registrované partnerství v Evropě a ve světě ...174 // 2. Platná úprava v ČR ...176 // 2.1 Legislativní vývoj ...176 // 2.2 Pojem a vznik registrovaného partnerství ...178 // 2.3 Neplatnost a neexistence registrovaného partnerství ...179 // 2.4 Práva 7a povinnosti registrovaných partnerů ...180 // 2.5 Zánik registrovaného partnerství ...183 // 2.6 Dopady do veřejného práva ...184 // Přehled použité literatury // 185 // Summary ...192 // Věcný rejstřík a marginální čísla ...194
cnb002723248

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC