Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Historický ústav, 2015
427 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-255-9 (vázáno)
Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; svazek 63
Obsahuje bibliografii na stranách 362-406, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001421002
Obsah // Úvodem 7 // I. HISTORICKÉ KRAJINY ČECH- // SMĚRY VÝZKUMU, PRAMENY, INTERPRETACE // a. Krajiny minulosti v zorném úhlu historickogeografíckého studia // (ROBERT ŠIMŮNEK - EVA CHODĚJOVSKÁ - EVA SEMOTANOVÁ) // Historická krajina jako předmět studia a ochrany. Aktuální témata a metody výzkumu historických krajin. Profánní areály. Sakrální areály. Urbanizační proces a industriálni kulturní krajina. Komponenty kulturní krajiny. Kulturní krajina jako celek. 13 // b. Krajiny minulosti - prameny, pramenná kritika, interpretace (EVA CHODĚJOVSKÁ) // Písemné prameny. Obrazové prameny. Kartografické prameny. 64 // c. Krajiny minulosti v digitálním světě 107 // (EVA CHODĚJOVSKÁ) // II. HISTORICKÉ KRAJINY ČECH- // MODELOVÁ ÚZEMÍ 119 // a. Krajina třeboňského panství ve středověku a raném novověku 322 // (ROBERT ŠIMŮNEK) // i. Vymezení a základní charakteristika území 322 // ii. Ovládnutá a zmapovaná krajina // Sídelní a územněsprávní struktury (vývoj sídelní sítě ve středověku; teritoriální struktura třeboňského panství ve 14.-17. století; specifika zakládání nových vsí v 16.-18. století; zánik vsí a jeho příčiny); komunikace; hranice; písemná, mapová a obrazová dokumentace. 128 // iii. Kulturní krajina // Komponenty kulturní krajiny, její charakter a vizuální podoba, proměny, možnosti rekonstrukce; kulturní krajina a její hospodářské využití; rybníky (vodní díla) jako klíčový krajinotvorný // faktor; hospodářské areály (dvory, mlýny, pivovary); využívání surovinových zdroju (lesy, těžba kamene a rud); obory a letohrádky; posvátná krajina (kostely, kaple, poustevny, mikroarchitektura; popraviště). 171 // iv. Historické krajiny a současná krajina // Antecedenty; rybniční soustavy, půdorysný rozvrh sídlišť, toponyma. 220 // v. Závěr //
Třeboňsko jako jedinečné dochovaný příklad kulturní krajiny šlechtického dominia 15.-16. století; ochrana historické krajiny i hodnotných biotopů. 236 // b. Broumovsko. Česká barokní krajina? 245 // (EVA CHODĚJOVSKÁ) // i. Broumovsko jako periferie? 247 // ii. Hranice panství a sídelní struktura v zrcadle starých map 262 // iii. Město Broumovjako přirozené centrum 274 // iv. Komunikace a vsi Broumovska 283 // v. Závěr 289 // c. Praha a okolí. Krajina jako poezie, krajina jako próza 293 // (EVA SEMOTANOVÁ) // i. "Vidět Prahu očima novýma" // Krajina Prahy jako historickogeografický fenomén; // Praha a okolí v dlouhém 19. století. 293 // ii. Krajina Prahy. Jako poezie? Před bouráním hradeb Popisy okresů Pražsko-Vyšehradského, Karlínského // a Smíchovského; krajina očima geologa Jana Krejčího; // Praha. Popsání hlavního města království Českého // Karla Vladislava Zapo. 309 // iii. Krajina Prahy. Jako próza? Před první světovou válkou Anketa Zemědělské rady pro Království české; // Čechy. Společnou prací spisovatelův a umělcův českých; // Josef Bělohlav - mapy, topografie a vlastivěda. 337 // iv. Krajina Prahy. "Rozum a cit?" 353 // Závěr 357 // Literatura a prameny 362 // Resumé 407 // Rejstřík 412 // Seznam zkratek 427
(OCoLC)932001143
cnb002749631

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC