Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2015
266 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-766-6 (brožováno)
350 výtisků
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001421370
Obsah // Úvodem ...7 // Poděkování ...11 // Poznámka autorky ke dvěma existujícíhi variantám tohoto díla ...12 // 1. Studentské odborné texty v systému současného českého vysokoškolského studia s důrazem na práce závěrečné ...13 // 2. Odpovědnost za studentské odborné texty a etika badatelské práce ...18 // 2.1 Primární a sekundární odpovědnost za studentské odborné texty ...18 // 2.2 Úloha autora studentského odborného textu, role vedoucího práce, školitele a oponenta ...22 // 2.3 Autorství a tvůrčí přínos autorů textu, další nakládání s autorským dílem ...26 // 2.4 Etika badatelské práce // a principy práce s prameny a literaturou ...30 // 2.5 Systém Theses.cz a problém tzv. plagiátorství, včetně systému kontroly plagiátorství ...32 // 2.6 Informační příprava a primární a sekundární informační zdroje ...36 // 2.7 Studentské odborné texty a jejich problémy z hlediska autorské odpovědnosti a etiky badatelské práce ...39 // 3. Studentské odborné texty z hlediska jejich koncepce a obsahu ...53 // 3.1 Rozsah studentských odborných textů ...53 // 3.2 Téma a cíl studentského odborného textu ...55 // 3.3 Formulace názvu práce (titul a podtitul studentského odborného textu) ...58 // 3.4 Koncepce a struktura studentských odborných textů ...61 // 3.5 Základní principy tvorby studentských odborných textů, zejména pak prací graduačních ...63 // 3.6 Nejčastější problémy studentských odborných textů z hlediska jejich koncepce a obsahu ...64 // 4. Odborný text a jeho plynutí v rukou studenta ...86 // 4.1 Text výkladový neboli základní versus doplňující složky textu ...86 // 4.2 Poznámkový aparát a jeho role v odborném textu ...89 // 4.3 Citace v textu a bibliografické citace ...92 // 4.4 Odkazy v textu, příklady a ilustrace ...95 //
4.5 Průvodní aparát, kazuistika a dokladový materiál řazený do textu ...97 // 4.6 Harmonicky plynoucí studentský odborný text jako obligátní problém ...99 // 5. Kanonické části studentských odborných textů ...128 // 5.1 Části Abstrakt, Klíčová slova, Obsah ...128 // 5.2 Část Seznam použité literatury (resp. literatury a pramenů) ...132 // 5.3 Části Úvod a Závěr v graduačních pracích ...135 // 5.4 Části Úvod a Závěr při publikování studentských odborných textů ...139 // 5.5 Další možné povinné části studentských odborných textů ...141 // 5.6 Část Zhodnocení literatury a pramenů ...143 // 5.7 Problémové momenty v kanonických částech studentských odborných textů ...144 // 6. Jazyk a formální úprava studentských odborných textů ...160 // 6.1 Jazyk odborného textu a jeho specifika ...160 // 6.2 Problematika cizojazyčných překladů ...164 // 6.3 Zpracování studentského odborného textu na počítači ...166 // 6.4 Obvyklé problémy v práci s jazykem a ve formální úpravě studentských odborných textů ...168 // 7. Hlavní znaky odborného textu a nejčastější chyby studentských odborných textů ...175 // 7.1 Hlavní znaky odborného textu jako prostředky hodnocení graduačních prací ...175 // 7.2 Problémy a nejčastěji se objevující chyby studentských odborných textů z pohledu jejich hodnocení ...177 // 8. Prezentace studentských odborných textů ...183 // 8.1 Graduační texty a jejich prezentace a obhajoba před komisí 183 // 8.2 Student a veřejná prezentace jeho textů na odborných seminářích a vědeckých konferencích ...185 // 8.3 Validita prezentací studentských odborných textů z pohledu komise a pléna ...189 // 8.4 Obligátní problémy vyskytující se při prezentacích studentských odborných textů ...191 //
9. Hodnotitelé a způsoby hodnocení studentských odborných textů ...199 // 9.1 Stanovisko vedoucího práce či školitele a posudky oponentů graduační práce ...200 // 9.2 Studentova práce s hodnoceními a příprava na obhajobu vlastního graduačního textu ...205 // 9.3 Hodnocení studentských odborných textů v publikační praxi ...207 // 9.4 Studentské odborné texty a problém jejich hodnocení ...210 // 10. Studentské odborné texty v oborovém kontextu hudebně pedagogického studia a studia na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ...216 // 10.1 Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty // Ostravské univerzity v Ostravě - charakteristika pracoviště ...216 // 10.2 Graduační texty na Ostravské univerzitě v Ostravě ...218 // 10.3 Kvalifikační texty v úzu Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ...220 // 10.4 Seminář k bakalářské práci a Diplomový seminář - jejich role v přípravě k tvorbě graduačních textů ...223 // 10.5 Postoje vysokoškolských studentů k jejich vlastním graduačním pracím - sonda bakalářská ...227 // 10.6 Bakalářská práce z pohledu akademika ...231 // 10.7 Diplomová práce z pohledu akademika ...232 // 10.8 Disertační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a praxe tzv. autoreferátu ...235 // 10.9 Studium tematicky příbuzných či metodologicky analogických kvalifikačních prací ...238 // 11. Rukověť tvorby bakalářské práce - charakteristika studijní opory určené posluchačům Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ...243 // Závěrem ...246 // Abstract ...248 // Literatura ...250 // Internetové odkazy ...252 // Prameny - studované graduační práce ...254 // Seznam příloh ...259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC