Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2011
294 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87154-96-0 (vázáno)
500 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 281-294
Anglické a české resumé
001421499
2. Přehled problematiky nízkého a středního lesa (M. Kneifl) -- 2.1 Definování základních pojmů (V: Hurt, J. Kadavý, M. Kneifl, R. Knott M. Servus) -- 2.1.1 Nízký les (V: Hurt, /. Kadavý) -- 2.1.2 Střední les, resp. les sdružený (V. Hurt, /. Kadavý) -- 2.1.3 Klady a zápory nízkého a středního lesa v porovnání -- s lesem vysokým (/. Kadavý) -- 2.1.3.1 Les nízký a střední podle Guttenberga -- 2.1.3.2 Les nízký a střední podle Frice -- 2.2 Historické a současné rozšíření nízkého a středního lesa -- v Evropě a na území ČR (/. Kadavý) -- 2.2.1 Rozšíření nízkého a středního lesa v Evropě -- 2.2.2 Rozšíření nízkých a středních lesů v ČR -- 2.2.2.1 Něco málo z historie výskytu nízkých -- a středních lesů na území ČR -- 2.2.2.2 Výskyt nízkých a středních lesů v ČR -- (V. Hurt, J. Kadavý) -- 2.2.3 Zhodnocení výskytu nízkých a středních lesů v Evropě a na území ČR (V[ Hurt, J. Kadavý, M. Kneifl) -- 2.3 Pěstování nízkého a středního lesa (V. Hurt, R. Knott) -- 2.3.1 Pěstování lesa nízkého -- 2.3.1.1 Zakládání nízkého lesa -- 2.3.1.2 Výchova -- 2.3.1.3 Obnova -- 2.3.2 Pěstování lesa středního (sdruženého) -- 2.3.2.1 Zakládání porostů -- 2.3.2.2 Výchova -- 2.3.2.3 Obnova -- 2.3.3 Shrnutí problematiky pěstování lesa nízkého -- a lesa středního (V. Hurt) -- 2.4 Produkční předpoklady lesů nízkých a lesů středních (/. Kadavý) -- 2.4.1 Stanovištní
poměry oblastí výskytu nízkého, resp. středního lesa na území ČR -- 2.4.1.1 Poměry reliéfu terénu -- 2.4.1.2 Klimatické poměry -- 2.4.1.3 Půdní poměry -- 2.4.1.4 Poměry typologické -- 2.4.2 Vhodnost dřevin k jejich obhospodařování tvarem lesa nízkého, resp. lesa středního -- 2.4.3 Produkce nízkého a středního lesa -- 2.4.3.1 Produktivnost nízkého lesa (V Hurt, M. Kneifl) -- 2.4.3.1.1 Růstové tabulky pro vegetativně vzniklé -- porosty (M. Kneifl) -- 2.4.3.2 Produktivita a celkový objem těžeb ve středním lese (V. Hurt) -- 2.4.4 Kalkulovaná potenciální Qbjemová produkce dosavadní shrnutí výsledků (/. Kadavý, M. Kneifl, R. Knott) -- 2.4.4.1 Objemová produkce a energetický potenciál vybraných dřevin nízkého lesa -- 2.4.4.2 Modelové srovnání produkce smrku (vysoký les) -- a dubu (nízký les) -- 2.4.4.3 Srovnání objemové produkce středního a vysokého lesa (modelový příklad, luzní lesy) -- 2.4.5 Shrnutí problematiky produkčních předpokladů nízkého a středního lesa (/. Kadavý) -- 2.5 Ekonomika nízkého a středního lesa (M. Kneifl) -- 2.5.1 Zhodnocení obhospodařování nízkého, resp. středního lesa na vybraném lesním majetku na základě historických pramenů (/. Kadavý) -- 2.5.1.1 Charakteristika majetku (k roku 1841) -- 2.5.1.1.1 Revír Hády -- 2.5.1.1.2 Revír Bílovice -- 2.5.1.1.3 Revír Babice -- 2.5.1.2 Porostní skladba a vývoj -- 2.5.1.2.1 Revír Bílovice -- 2.5.1.2.2 Revír Babice
-- 2.5.1.3 Obhospodařování majetku v letech 1841-1848 -- 2.5.1.3.1 Obnova -- 2.5.1.3.2 Mýtní úmyslná těžba -- 2.5.1.3.3 Pěstování nízkého lesa (probírky) -- 2.5.1.4 Ekonomické zhodnocení obhospodařování nízkých, resp. středních lesů analyzované oblasti -- 2.5.1.4.1 Průměrné ceny dle dřevin a sortimentů -- 2.5.1.4.2 Srovnání výnosu lesa vysokého a lesa nízkého -- 2.5.1.4.3 Stanovení etátu -- 2.5.1.5 Shrnutí analýzy obhospodařování nízkého a středního lesa na vybraném majetku na základě historických pramenů (M. Kneifl) -- 2.5.2 Ekonomické modely nízkého a středního lesa (M. Kneifl) -- 2.5.2.1 Definování základních parametrů ekonomického modelu nízkého a středního lesa -- 2.5.2.2 Některé současné ekonomické poznatky o nízkém a středním lese -- 2.5.3 Shrnutí dosavadních poznatků o ekonomice nízkého -- a středního lesa (M. Kneifl) -- 2.6 Biodiverzita nízkých a středních lesů (M. Servus) -- 2.6.1 Výmladný les a vazba živočichů a rostlin -- 2.6.2 Reakce bioty na výmladkové hospodaření -- 2.6.2.1 Fáze nízkého lesa (cyklus) a reakce bioty -- 2.6.2.2 Změny prostředí během vegetačního cyklu nízkého lesa -- 2.6.2.3 Rostliny -- 2.6.2.3.1 Změny v druhové rozmanitosti a pokryvu -- 2.6.2.4 Bezobratlí -- 2.6.2.5 Ptáci a savci -- 2.6.3 Druhy a společenstva, proč se snižuje biodiverzita? -- 2.6.3.1 Druhy a společenstva -- 2.6.3.2 Úbytek biodiverzity -- 2.6.4 Management stanovišť
druhů v EVL Nátura 2000 -- 2.6.4.1 Druhová ochrana a podpora biodiverzity -- 2.6.4.2 Nízký a střední les ochranářské přístupy v minulosti -- 2.6.4.3 Uplatnění principů hospodaření tvarem nízkého a středního lesa v lokalitách soustavy NÁTURA 2000 -- 2.6.4.4 Hospodaření nebo řízená péče? -- 2.6.4.5 Finanční nástroje ochrany přírody -- 2.6.5 Rizika, obavy, nové přístupy aneb jsme na realizaci připraveni? -- 2.6.5.1 Ohlas veřejnosti -- 2.6.5.2 Invazní druhy -- 2.6.5.3 Myslivost -- 2.6.6 Shrnutí biodiverzity nízkých a středních lesů jejich obhospodařování ve vztahu k volně žijícím živočichům -- 2.7 Hospodářská úprava nízkých a středních lesů (/. Kadavý) -- 2.7.1 Potenciální metody zjišťování zásob nízkého a středního lesa jako nástroj jejich inventarizace (M. Servus) -- 2.7.1.1 Přehled metod zjišťování porostních zásob -- 2.7.1.1.1 Metody přímého měření -- 2.7.1.1.2 Metody odhadu -- 2.7.1.2 Zjišťování porostních zásob v současné praxi -- 2.7.1.2.1 Jednotné objemové křivky (JOK) -- 2.7.1.2.1.1 Zkusné plochy -- 2.7.1.2.2 Relaskopická metoda -- 2.7.1.2.2.1 Relaskopická metoda zkrácená -- 2.7.1.2.3 Metoda kvalifikovaného odhadu -- 2.7.1.2.4 Metoda počtu stromů -- 2.7.1.3 Posouzení a návrh metody zjištění porostních zásob lesa středního a nízkého -- 2.7.1.4 Shrnutí problematiky posouzení a návrhu metody zjištění porostních zásob lesa středního a nízkého --
2.7.2 Model obhospodařování lesa nízkého a lesa středního (/. Kadavý) -- 2.7.2.1 Stanovení doby obmýtí -- 2.7.2.2 Normální počet a rozloha tříd věkových -- 2.7.2.2.1 Les nízký -- 2.7.2.2.2 Les střední -- 2.7.2.3 Normální prostorové uspořádání věkových tříd -- 2.7.2.3.1 Les nízký -- 2.7.2.3.2 Les střední -- 2.7.2.4 Normální zásoba (ZN) -- 2.7.2.4.1 Les nízký -- 2.7.2.4.2 Les střední -- 2.7.2.5 Normální etát (normální seč) -- 2.7.2.5.1 Les nízký -- 2.7.2.5.2 Les střední -- 2.7.2.6 Představa ideálního středního lesa podle H. Cotty (M. Kneifl) -- 2.7.3 Hospodářská úprava převodů lesa na les střední a nízký (/. Kadavý) -- 2.7.3.1 Základní důvody převodů lesa nízkého, -- resp. středního na les vysoký -- 2.7.3.2 Postupy a typy převodů lesa -- 2.7.3.3 Metoda přímého převodu -- 2.7.3.4 Postup podle Cotty (M. Kneifl) -- 2.7.3.5 Metoda Nanquettova -- 2.7.3.6 Metoda Wiehlova -- 2.7.3.7 Postup podle Polanského (V: Hurt) -- 2.7.3.7.1 Nepravý les střední -- 2.7.3.8 Metoda Doležalova -- 2.7.3.8.1 Sumarizace základních principů -- z předešlých metod převodů jako základu koncepce metody -- 2.7.3.8.2 Návrh metody převodů -- 2.7.3.9 Rámcové směrnice pro převody výmladkových lesů na lesy vysokokmenné -- 2.7.3.9.1 Převod přímý (převod holosečí) -- 2.7.3.9.2 Převod nepřímý postupný (převod předržením) -- 2.7.3.9.3 Převod přetvářením (převod obnovou -- a výchovou) -- 2.7.3.10
Postup podle Polena -- 2.7.3.11 Postup podle Utinka -- 2.7.3.11.1 Obnova s ponecháním výstavků -- 2.7.3.11.2 Tvorba plně hodnotného středního lesa -- 2.7.3.11.3 Hospodaření ve středním lese -- 2.7.3.12 Shrnutí problematiky hospodářské úpravy převodů -- lesa na les střední (resp. les nízký) -- 2.7.4 Příklady hospodářské úpravy lesů nízkých a lesů středních v současnosti (J. Kadavý, M. Kneifl) -- 2.7.4.1 Obecní lesy Iphofen (SRN) (M. Kneifl) -- 2.7.4.2 Obecní lesy Biesheim (Francie) (M. Kneifl) -- 2.7.4.3 Městské lesy Ingolstadt (SRN) (R. Knott) -- 2.7.4.4 Banát (Rumunsko) (V: Hurt) -- 2.7.5 Shrnutí problematiky hospodářské úpravy nízkých -- a středních lesů (J. Kadavý) -- 2.8 Nízký a střední les v právním řádu vybraných států Evropy (M. Flora) -- 2.8.1 Úvod do problematiky -- 2.8.2 Metody komparace -- 2.8.2.1 Definice nízkého a středního lesa v právních řádech srovnávaných států, pravidla hospodaření -- v nízkém a středním lese -- 2.8.2.2 Zákaz těžby porostů pod stanovenou věkovou hranici -- 2.8.2.3 Povinnost zalesnit holinu -- 2.8.2.4 Povinnost používat při obnově určenou druhovou skladbu -- 2.8.2.5 Výpočet etátu -- 2.8.3 Výsledky komparace -- 2.8.3.1 Definice nízkého a středního lesa v právních řádech -- srovnávaných států, pravidla hospodaření v nízkém a středním lese -- 2.8.3.1.1 Spolková republika Německo spolková úroveň -- 2.8.3.1.2 Spolková republika Německo
Bavorsko -- 2.8.3.1.3 Spolková republika Německo Sasko -- 2.8.3.1.4 Spolková republika Německo Durynsko -- 2.8.3.1.5 Rakouská republika -- 2.8.3.1.6 Slovenská republika -- 2.8.3.1.7 Polská republika -- 2.8.3.1.8 Maďarská republika -- 2.8.3.1.9 Francouzská republika -- 2.8.3.1.10 Švýcarská konfederace -- 2.8.3.2 Zákaz těžby porostů pod stanovenou věkovou hranici -- 2.8.3.2.1 Spolková republika Německo -- 2.8.3.2.2 Spolková republika Německo Bavorsko -- 2.8.3.2.3 Spolková republika Německo Sasko -- 2.8.3.2.4 Spolková republika Německo Durynsko -- 2.8.3.2.5 Rakouská republika -- 2.8.3.2.6 Slovenská republika -- 2.8.3.2.7 Polská republika -- 2.8.3.2.8 Maďarská republika -- 2.8.3.2.9 Francouzská republika -- 2.8.3.2.10 Švýcarská konfederace -- 2.8.3.3 Povinnost zalesnit holinu -- 2.8.3.3.1 Spolková republika Německo -- 2.8.3.3.2 Spolková republika Německo Bavorsko -- 2.8.3.3.3 Spolková republika Německo Sasko -- 2.8.3.3.4 Spolková republika Německo Durynsko -- 2.8.3.3.5 Rakouská republika -- 2.8.3.3.6 Slovenská republika -- 2.8.3.3.7 Polská republika -- 2.8.3.3.8 Maďarská republika -- 2.8.3.3.9 Francouzská republika -- 2.8.3.3.10 Švýcarská konfederace -- 2.8.3.4 Povinnost používat při obnově určenou druhovou skladbu -- 2.8.3.4.1 Spolková republika Německo -- 2.8.3.4.2 Spolková republika Německo Bavorsko -- 2.8.3.4.3 Spolková republika Německo Sasko -- 2.8.3.4.4 Spolková republika Německo Durynsko -- 2.8.3.4.5 Rakouská
republika -- 2.8.3.4.6 Slovenská republika -- 2.8.3.4.7 Polská republika -- 2.8.3.4.8 Maďarská republika -- 2.8.3.4.9 Francouzská republika -- 2.8.3.4.10 Švýcarská konfederace -- 2.8.3.5 Výpočet etátu -- 2.8.3.5.1 Spolková republika Německo -- 2.8.3.5.2 Spolková republika Německo Bavorsko -- 2.8.3.5.3 Spolková republika Německo Sasko -- 2.8.3.5.4 Spolková republika Německo Durynsko -- 2.8.3.5.5 Rakouská republika -- 2.8.3.5.6 Slovenská republika -- 2.8.3.5.7 Polská republika -- 2.8.3.5.8 Maďarská republika -- 2.8.3.5.9 Francouzská republika -- 2.8.3.5.10 Švýcarská konfederace -- 2.8.4 Shrnutí výsledků srovnání právní úpravy nízkého -- a středního lesa -- 3. Vybrané problémy a omezení při hospodaření v lese nízkém -- a středním v současné době v ČR (R. Knott) -- 3.1 Metody hospodaření v nízkém a středním lese ve vztahu k cílovým sortimentům (R. Knott) -- 3.1.1 Hospodaření v nízkém lese ve vztahu k očekávaným -- sortimentům -- 3.1.2 Hospodaření ve středním lese ve vztahu k očekávaným sortimentům -- 3.1.3 Problematika převodu na střední les se zaměřením -- na použití dubu -- 3.2 Hospodaření v nízkém a středním lese z pohledu legislativy ČR (M. Flora) -- 3.3 Návrh obecných vstupních podkladů pro tvorbu rámcových směrnic hospodaření v lese nízkém a středním v podmínkách ČR (R. Knott, M. Servus) -- 3.4 Shrnutí kapitoly vybraných problémů a omezení při hospodaření --
v lese nízkém a středním v současné době v ČR (R. Knott) -- 7.2 Použité právní předpisy -- 7.2.1 Francouzská republika -- 7.2.2 Maďarská republika -- 7.2.3 Polská republika -- 7.2.4 Rakouská republika -- 7.2.5 Slovenská republika -- 7.2.6 Spolková republika Německo -- 7.2.7 Švýcarská konfederace
(OCoLC)713796324
cnb002164031

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC