Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
BK
Vydanie: prvé
Banská Bystrica : Belianum, 2014
411 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-557-0777-8 (brožováno)
Eruditio mores futurum
100 výtisků a 50 výtisků dotisk 2016 (vázáno)
V dotisk z roku 2016 chybně uvedeno: vydanie druhé
Nad názvem: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001421612
OBSAH // Predhovor 7 // 1 ÚVOD DO ELEKTROTECHNIKY 9 // 1.1. Historický vývoj a členenie elektrotechniky 10 // 1.2. Elektrotechnické veličiny, jednotky a ich rozmery 17 // 1.3. Základné stavebné časti látok 22 // 1.4. Rozdelenie látok podľa elektrickej vodivosti 23 // 1.5. Obvody s rozloženými a sústredenými parametrami 26 // 1.6. Ideálne a skutočné prvky elektrických obvodov 28 // 1.7. Symbolické imitande 31 // 1.8. Základné princípy a teorémy 34 // 1.9. Elektrotechnické kreslenie 37 // 2 BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 44 // 2.1 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 44 // 2.2 Fyziologické účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus 49 // 2.3 Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom 54 // 3 ELEKTROSTATICKÉ POLE 57 // 3.1 Základné pojmy a vzťahy v elektrostatickom poli 58 // 3.2 Kapacitor a jeho kapacita, zapájanie kapacitorov, kondenzátor 64 // 3.3 Energia elektrostatického poľa 68 // 3.4 Silové pôsobenie elektrostatických polí 69 // 4 MAGNETICKÉ POLE 71 // 4.1 Základné pojmy a vzťahy v magnetickom poli 72 // 4.2 Magnetické vlastnosti látok 76 // 4.3 Magnetické pole elektrického prúdu 80 // 4.4 Magnetické pole priameho vodiča a cievky 81 // 4.5 Elektromagnetická indukcia, Lencovo pravidlo 84 // 4.6 Hopkinsonov zákon 85 // 4.7 Silové pôsobenie magnetického poľa na prúdovodič // v magnetickom poli 86 // 4.8 Energia magnetického poľa 87 // 4.9 Induktor a jeho indukčnosť, zapájanie induktorov,
cievka 88 // 4.10 Vlastná a vzájomná indukčnosť cievok a činiteľ väzby 90 // 5 JEDNOSMERNÝ ELEKTRICKÝ PRÚD 97 // 5.1 Vedenie elektrického prúdu v kovoch, kvapalinách a plynoch 98 // 5.2 Elektrický odpor, rezistivita, vodivosť a konduktivita 100 // 5.3 Ohmov zákon 101 // 5.4 Závislosť elektrického odporu od teploty 102 // 5.5 Tepelné účinky elektrického prúdu 102 // 5.6 Výkon a práca jednosmerného prúdu 103 // 5.7 Účinnosť elektrického zariadenia 106 // 5.8 Zdroj, jeho napätie a prúd, zapájanie zdrojov 106 // 5.9 Rezistor a jeho odpor, zapájanie rezistorov, odpor 113 // 5.10 Kirchhoffove zákony 118 // 5.11 Riešenie elektrických obvodov 120 // 6 STRIEDAVÝ PRÚD 137 // 6.1 Základné pojmy, časový priebeh sínusových veličín 137 // 6.2 Maximálne, efektívne a stredné hodnoty prúdu a napätia 139 // 6.3 Ohmov zákon a Kirchhoffove zákony v obvodoch // striedavého prúdu 141 // 6.4 Rezistor, induktor a kapacitor v obvodoch striedavého prúdu 142 // 6.5 Rezonančné obvody 147 // 6.6 Výkon striedavého prúdu 150 // 6.7 Prechodovéjavy 156 // 7 TROJFÁZOVÁ SÚSTAVA 162 // 7.1 Vznik trojfázového prúdu 162 // 7.2 Spôsoby spájania trojfázových vinutí 164 // 7.3 Výkon striedavého prúdu v trojfázovej sústave 166 // 7.4 Točivé magnetické pole 168 // 8 VÝROBA, PRENOS A ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 172 // 8.1 Elektrárne 172 // 8.1.1 Tepelné elektrárne 172 // 8.1.2 Jadrové elektrárne 173 // 8.1.3 Vodné elektrárne 174
// 8.1.4 Veterné elektrárne 175 // 8.1.5 Solárne elektrárne 176 // 8.1.6 Geotermálne elektrárne 178 // 8.2 Transformačně stanice 179 // 8.3 Prenosové siete 182 // 8.4 Zariadenia nízkeho napätia 185 // 8.5 Dimenzovanie a ochrana vodičov a káblov 189 // 8.6 Rozvod elektrickej energie v domoch 191 // 9 ELEKTRICKÉ STROJE 193 // 9.1 Základy teórie elektrických strojov 193 // 9.2 Elektrické stroje netočivé (transformátory) 195 // 9.2.1 Fyzikálny a matematický opis transformátorov 195 // 9.2.2 Riadenie napätia transformátorov 198 // 9.2.3 Zvláštne transformátory 200 // 9.2.4 Meranie na transformátoroch 203 // 9.3 Elektrické stroje točivé 204 // 9.3.1 Asynchrónne (indukčné) stroje 204 // 9.3.2 Synchrónne stroje 208 // 9.3.3 Jednosmerné stroje 210 // 9.3.4 Komutátorové motory na striedavý prúd 214 // 9.3.5 Špeciálne motory 216 // 9.4 Elektrické pohony 218 // 10 ELEKTRONICKÉ PRVKY A OBVODY 226 // 10.1 Pasívne súčiastky 226 // 10.2 Polovodičové prvky 228 // 10.3 Usmerňovače, filtre a stabilizátory napätia 237 // 10.3.1 Jednocestný a dvojcestný usmerňovač 237 // 10.3.2 Filtre a filtrácia napätia 239 // 10.3.4 Stabilizátory napätia 241 // 10.4 Tranzistorové obvody 244 // 10.4.1 Základné zapojenia bipolárneho tranzistora 245 // 10.4.2 Zosilňovač s bipolárnym tranzistorom 249 // 10.4.3 Spínač s bipolárnym tranzistorom 249 // 10.4.4 Unipolárne tranzistory 250 // 10.5 Viacvrstvové polovodičové spínacie prvky 253 // 10.5.1 Tyristor 253
// 10.5.2 Triak 255 // 10.5.3 Diak 256 // 10.6 Oscilátory 257 // 10.6.1 Princíp a rozdelenie oscilátorov 259 // 10.6.2 Oscilátory LC 261 // 10.6.3 Oscilátory RC 261 // 10.6.4 Oscilátory riadené kryštálom 262 // 10.7 Operačné zosilňovače 264 // 10.7.1 Základné vlastnosti operačného zosilňovača 265 // 10.7.2 Invertujúci zosilňovač 266 // 10.7.3 Neinvertujúci zosilňovač 266 // 10.7.4 Súčtový zosilňovač 267 // 10.7.5 Diferenčný zosilňovač 267 // 10.7.6 Integračný zosilňovač 268 // 10.7.7 Derivačný zosilňovač 268 // 10.7.8 Napäťový komparátor 269 // 11 ELEKTROAKUSTIKA 272 // 11.1 Základné pojmy z akustiky 272 // 11.2 Sluchový orgán človeka, jeho časti a špecifiká 274 // 11.3 Elektroakustické meniče 276 // 11.4 Záznam zvuku 280 // 12 ROZHLASOVÝ A TELEVÍZNY PRENOSOVÝ REŤAZEC 287 // 12.1 Vznik a šírenie elektromagnetických vín 287 // 12.2 Modulácia, zmiešavanie, demodulácia 290 // 12.3 Rozhlasový prenosový reťazec 293 // 12.4 Televízny prenosový reťazec 297 // 12.5 Digitálne rozhlasové a televízne vysielanie 299 // 13 LOGICKÉ OBVODY 304 // 13.1 Základy algebry logiky 304 // 13.2 Základné logické funkcie 308 // 13.3 Kombinačné logické obvody 311 // 13.4 Sekvenčné logické obvody 315 // 13.5 Hazardné stavy 318 // 13.6 Aplikácie logických obvodov 318 // 13.6.1 Štruktúra mikropočítača 319 // 13.6.2 Jednočipové mikropočítače 326 // 13.6.3 Programovateľné logické polia 328 // 13.6.4 Vnorené
systémy 329 // 14 MERANIE V ELEKTROTECHNIKE 331 // 14.1 Presnosť merania a druhy chýb 332 // 14.2 Základné rozdelenie a vlastnosti meracích prístrojov 335 // 14.3 Základné rozdelenie a princípy meracích metód 337 // 14.4 Elektromechanické meracie prístroje 339 // 14.4.1 Prístroje s otočným magnetom 345 // 14.4.2 Magnetoelektrické prístroje 348 // 14.4.3 Feromagnetické prístroje 349 // 14.4.4 Elektrodynamické a ferodynamické prístroje 351 // 14.4.5 Indukčné prístroje 354 // 14.4.6 Tepelné prístroje 356 // 14.4.7 Rezonančné prístroje 358 // 14.5 Elektronické meracie prístroje 361 // 14.5.1 Číslicové meracie prístroje 361 // 14.5.2 Generátory 362 // 14.5.3 Osciloskopy 366 // 14.6 Meranie niektorých elektrických veličín 373 // 14.6.1 Meranie elektrického napätia 373 // 14.6.2 Meranie elektrického prúdu 374 // 14.6.3 Meranie elektrického odporu 374 // 14.6.4 Meranie elektrickej kapacity 378 // 14.6.5 Meranie indukčnosti 379 // 14.6.6 Meranie elektrického výkonu 379 // 14.6.7 Meranie elektrickej práce 381 // 15 ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE 383 // 15.1 Základy teórie elektrotechnických stavebníc 383 // 15.2 Príklady elektrotechnických stavebníc v školskej praxi 388 // PRÍLOHY 399 // A Základné operácie s komplexnými číslami // B Symbolicko komplexná metóda // C Operátorový počet // D Laboratórny poriadok // E CD ROM // REGISTER

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC