Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie: prvé
Banská Bystrica : Belianum, 2015
186 stran : ilustrace, 1 mapa, faksimile ;

objednat
ISBN 978-80-557-1012-9 (brožováno)
Filozofická fakulta
Nad názvem: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
100 výtisků
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 163-178, bibliografické odkazy
Anglické resumé
001421993
OBSAH // ÚVOD X // I. TEORETICKÁ ČASŤ 12 // 1 IDENTITA 13 // 1. I Typológia identit IX // 1.2 Kultúrna identita 20 // 1.2. I Kultúrna identita a symboly 23 // 1.2. 2 Súčasná irská národná a kultúrna identita v európskom kontexte 24 // 2 JAZYK A IDENTITA 26 // 2. I Charakteristika vzťahu medzi identitou a jazykom v kontexte 21. storočia 2X // 2. 2 Vymretie jazyka 29 // 2. 3 Esencialistický versus antiescncialistický (sociálno-konštruklivistický) přistup ? jazyku a ctnicite 33 // 2. 4 Charakteristika vztahu irského jazyka a identity v kontexte 21. storočia 35 // 3 JAZYKOVÁ A KULTÚRNA DIVERZITA EURÓPSKEJ ÚNIE 37 // 3. I Jazyková politika Európskej únie 38 // 4 ÍRSKY JAZYK 40 // 4. I Vymedzenie základných charakteristik o írskom jazyku 40 // 4. 2 Dôvody poklesu rodených hovoriacich írskym jazykom 43 // 4. 2. I Marginalizácia Írov a írskeho jazyka 47 // 4. 3 Geografická, kultúrna a spoločenská charakteristika irskojazyčnej oblasti Gaeltacht.50 // 4. 3, I Stratifikácia obyvateľstva Gaeltachtu podľa jednotlivých jazykových preferencii..52 // 4. 4 Charakteristika Írsky hovoriacich jazykových „komunit" v írsku 54 // 4. 5 Efekt bilingvizmu v minulosti a v súčasnosti 55 // 4. 6 Revitalizácia Írskeho jazyka v írskej republike 57 // 4. 7 Inštitucionálna podpora írskeho jazyka v írskej republike v súčasnosti 59 // 4. X Úloha médii pri revitalizácii Írskeho jazyka 60 // 5 JAZYKOVÁ POLITIKA 62 // 5. I 20-ročná stratégia irského jazyka 2010 2030 62 // 5. 2 Doterajšie dosiahnuté výsledky jazykovej politiky 63 // 5. 3 Írsky jazyk v edukačnom systéme 65 // n. empirická Časť 69 // 6 VYMEDZENIE PREDMETU. CIEĽOV. HYPOTÉZ A METÓD PRÁCE 70 // 6, I Vymedzenie predmetu a cieľov práce 70 // 6. 2 Pracovné hypotézy 72 // 6. 3 Teoretické predpoklady kvalitatívneho výskumu, metódy práce, metódy získavania dát. 74 //
6. 4 Metóda vyhodnocovania, analýzy a interpretácie dát 76 // 6. 5 Analýza a interpretácia významných bodov 20-ročnej slralégie Írskeho jazyka 21)10 2030 ..11 6. 6 Výskumná vzorka X0 // 6. 6. I Charakteristika výskumnej vzorky X0 // 7 ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU X2 // 7. 1 Hlavne témy identifikované a analyzované počas výskumu X2 // 7. I. I Edukačný sektor X2 // 7. 1. I. 2 Gaelscoilcanna 96 // 7. I. 1.3 Bilingvizmus 100 // 7. I . 2 Úloha rodiny pri revitalizácii Írskeho jazyka 102 // 7. 1.3 Bariéry pri revitalizácii jazyka 105 // 7. 1.4 Jazyková politika 112 // 7. 1. 5 Úloha médii pri revitalizácii jazyka 116 // 7. 1.6 Jazykový komisár 117 // 7.1.7 Podpora írskeho jazyka v Gacltachte 119 // 7. 1.7. I írsky jazyk a cestovný ruch 119 // 7. I. X Postoje k jazyku a učeniu sa jazykov 122 // 7. 1.9 Súčasná identita a jazyk 125 // 7. I. 10 Vymretie jazyka 132 // 7.2 Organizácie, zastrešujúce podporu revitalizácie írskeho jazyka v meste Galway 134 // S ZÁVEREČNÚ ODPORÚČANIA // 145 // 9 ZHRNUTIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU A DISKUSIA 149 // ZAVER 156 // RESUMÉ 162 // ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 163 // PRÍLOHY 179 // Príloha A - Zo/nam inštitúcii, pôsobiacich v oblasti revitalizácie, normalizácie a podpory írskeho jazyka v írskej republike 180 // Príloha B Sean-Nós Singing Workshops 181 // Príloha C Seachtain na Gaelige 2015 (Týždeň írskeho jazyka) 182 // Príloha D Gaeltacht (The Language Planning Areas) 183 // Príloha E Opinions on Irish (názory na irčinu) 184 // Príloha E Two Eyes. Two Ears. Two Hands. Two Legs Two Languages of course! (Podpora // dvojjazyčnej výchovy) 185 // SLOVNÍK TERMÍNOV 186

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC