Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství ; Brno : Masarykova univerzita, 2013
290 stran ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7419-162-6 (Sociologické nakladatelství ; brožováno)
ISBN 978-80-210-6559-8 (Masarykova univerzita ; brožováno)
ISBN 9788021086258 (ebook)
ISBN 8021086254 (ebook)
Základy sociologie ; 11. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 245-277, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
001422023
Poděkování 10 // Úvod 11 // O čem je tato kniha a proč 13 // Co čtenáři a čtenářky v knize najdou a eo už ne 18 // VÝZKUM A TEORETICKÉ ÚVAHY O MĚSTĚ PŘED USTAVENÍM URBÁNNÍ SOCIOLOGIE 25 // Kapitola 1 Popisy městské chudoby a dělnická třída v anglických průmyslových městech 32 // Friedrich Engels a „velká města“ průmyslové Anglie 32 // Podmínky života dělnické třídy 32 // Pohled na město 36 // Charles Booth a prostorové aspekty socioekonomické nerovností 38 // Boothovo zkoumání londýnské chudoby 38 // Prostorový rozměr chudoby a přínos pro sociologii města 40 // Kapitola 2 Evropské kořeny akademické sociologie města a urbánní teorie 44 // Pospolitost a společnost Ferdinanda Tönniese 45 // Nevyhnutelný historický vývoj a antagonismus ve společnosti 45 // Tönnies a město 48 // Role města v Tönniesově výkladu a jeho čtení v urbánních studiích 52 // Georg Simmel a velkoměsto - klíčová inspirace pro sociologii města 55 // Role města v sociální změně - výsledek, médium či příčina změny? 56 // Simmelova analýza modernity 59 // Definice města podle Maxe Webera 61 // CHICAGSKÁ ŠKOLA URBÁNNÍ SOCIOLOGIE 65 // Kapitola 3 Definice města, teoretická perspektiva a klíčové výzkumy z počátku 20. století 69 // Text, který dal vzniknout sociologii města? 69 // Perspektiva lidské ekologie (human ecology) 73 // Kapitola 4 Chicagská sociologie města v podání Louise Wirtha 79 // Ghetto 80 // Humánní ekologie podle Wirtha 83 // Plánování měst a sociologie bydlení - praktické využití sociologie města 86 // Urbanismus jako způsob života - Wirthův klíčový příspěvek k teorii města 88 // Kapitola 5 Chicagská škola sociologie města ve zpětném pohledu 95 // Hlavní body kritiky chicagské školy a humánní ekologie 97 //
Pochybnosti o ekologické teorii a teorii urbanismu -chicagská škola a její nedokonalé vysvětlování sociálního jednání 98 // Je vůbec možná sociologie města? 105 // URBÁNNÍ STUDIA OD SEDMDESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ: NOVÁ PARADIGMATA 109 // Kapitola 6 Neoweberiánská větev sociologie města podle díla Raymonda Pahla: sociálně-prostorové nerovnosti a role manažerů 115 // Sociálně-prostorová struktura města podle Raymonda Pahla 116 // Sociologie města existuje - anebo by alespoň mohla 120 // Vliv přístupu na střední Evropu 124 // Kapitola 7 Marxistická teorie města, politická ekonomie a nové školy urbánních studií 128 // Kontext vzniku perspektivy 128 // Klíčová díla a témata marxistické urbánní teorie 132 // Kapitola 8 Ohlédnutí po sto letech: sebereflexe oboru a otevřené debaty 142 // Sociologie města - krize, slabá místa a místy naděje 142 // Nejasné hranice a obsah disciplíny 142 // Sociologie prostorových vztahů aneb kam míň sociologie města? 144 // Urbánní studia namísto sociologie města? 148 // Obyčejná města, kosmopolitní teorie a nová komparativní urbánní studia 151 // Kritika omezenosti „mezinárodní“ urbánní teorie 152 // Projekt kosmopolitních urbánních studií a postkoloniální teorie města 155 // Obyčejná města 157 // Vliv konceptu „obyčejných měst“ a projektu kosmopolitní teorie města 159 // Je možná komparativní historie urbánních studií? 163 // Vědomí zakotvenosti 164 // Analýza jiných příběhů a historií odjinud 166 // Nové čtení klasických prací 167 // Mapování propojení mezi různými místy, kde se tvoří vědění 169 // Co bude dál? 170 //
SOCIOLOGIE MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE A ČESKOSLOVENSKU 173 // Kapitola 9 Urbánní sociologie v Československu před rokem 1989 176 // Sociologie města v Československu v období státního socialismu 178 // Potřebnost aplikované sociologie města: problematika bydlení a plánování rozvoje sídel 180 // Sociologie města před rokem 1989 na příkladu práce Jiřího Musila 185 // Zkoumání problematiky asanaci, sídlišť a sociologie bydlení 186 // Socialistická urbanizace a sociální a prostorové struktury socialistického města 195 // Kapitola 10 Urbánní studia v České republice po roce 1989 204 // Obory a klíčová témata urbánních studií v Česku po roce 1989 206 // Bydlení, urbánní politiky a otázky správy 208 // Nové fenomény v měnících se městech 210 // Teoretické přesahy 213 // Etnografie, kvalitativní metody a (prozatím) okrajová témata urbánního výzkumu 216 // Kapitola 11 Urbánní studia v České republice v propojení s mezinárodní tvorbou 219 // Reakce na mezinárodní tvorbu 222 // Reakce na práce autorů ze „socialistických zemí“ 224 // Letmé odkazy na práce 224 // Setkání autorů v debatách: případ diskuse o socialistické urbanizaci 226 // Výsledek propojení prací přes železnou oponu 233 // Propojení a kontakty se „zahraničníprodukcí“ v současnosti 235 // Epilog: Kam směřují česká urbánní studia? 239 // Seznam literatury 245 // Věcný rejstřík 278 // Jmenný rejstřík 284
cnb002537237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC