Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
2., nezměn. vyd.
Praha : Karolinum, 2012
453 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-246-2178-4 (brož.)
Popsáno dle prvního dotisku vydaného v roce 2015
Obsahuje bibliografii na s. 450-453 a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
001422034
OBSAH // Předmluva...H // I. GRAFEMICKÝ A FONOLOGICKÝ SYSTÉM KOREJŠTINY...13 // 1.0 Korejský jazyk - obecná Charakteristika...13 // 1.1 Grafemický systém korejštiny...16 // 1.1.1 Kórejská hlásková abeceda...16 // 1.1.2 Skládání grafémů do slabik...17 // 1.1.3 Užíváni čínských znaků a linky...19 // 1.1.4 Historie korejského písma...20 // 1.2.0 Fonetický a fonologický systém korejštiny...24 // 1.2.1 Samohlásky ...25 // 1.2.2 Kvantita samohlásek ...27 // 1.2.3 Souhlásky ...28 // (1) Korelace znělosti a neznělosti ...28 // (2) Souhlásky intenzívní a aspirované ...29 // (3) Poznámky ? realizaci jednotlivých souhlásek ve výslovnosti ...29 // (4) Výslovnost souhláskové finály ...31 // 1.3.0 Hláskoslovné změny a střídání hlásek...33 // 1.3.1 Vokálová harmonie ...33 // 1.3.2 Asimilace souhlásek ...34 // 1.3.3 Palatalizace ...37 // 1.3.4 Intenzifikace a aspirace ...37 // 1.3.5 Vkládání hlásek ...37 // 1.3.6 Alternace, stahováni a vypouštění hlásek ...39 // 1.4.0 Suprasegmentální fonémy...43 // 1.4.1 Přízvuk ...43 // 1.4.2 Intonace ...43 // 1.5.0 Pořadí a názvy hlásek/písmen korejské abecedy...44 // 1.6.0 Hlavní zásady pravopisu...45 // 1.6.1 Interpunkční znaménka ...45 // 1.7.0 Transkripce a transliterace...49 // 1.7.1 Transkripce korejštiny do češtiny // 1.7.2 Mezinárodni přepisy korejštiny ... // II. MORFOLOGIE...55 // 2.0.0 Slovo a morfém...55 // 2.01 Slovní základ, kořen, kmen... 56 // 2.02 Afixy
- prefixy a suíixy. kmenotvorné přípony ...60 // 2.03 Koncovky ...61 // 2.04 Struktura slova - pořadí morfémů ...63 // 2.05 Partikule (obecné) ...67 // 2.06 Druhy slov (obecné)...68 // 7 // // 2.1.0 Slovesa... // 2.1.1 Nepravidelná slovesa a tvořeni slovesného základu...77 // 2.1.2 Slovesný způsob a koncovky ukončeného přísudku...82 // 2.1.3 Honorifikačnf systém...83 // 2.1.3.1 Zdvořilost vůči naslouchajícímu (honorifikace vztahová)... 84 // 2.1.3.2 Zdvořilost vůči podmětu... 95 // 2.1.3.3 Zdvořilost vůči předmětu ...98 // 2.1.4 Slovesný čas a vid...100 // 2.1.4.1 Kategorie času ...?1 // (1) Cas přítomný...?2 // (2) Čas minulý...?? // (3) Čas budoucí...HO // 2.1.4.2 Kategorie vidu ...?9 // 2.1.5 Slovesný rod (aktivum a pasivum) a kauzativum/faktitivum...130 // 2.1.5.1 Rod trpný ... // 2-* 1:5:2 Kauzativum/faktitivum ...136 // 2.1.6 Participia... // 2.1.7 Zvláštnosti kvalitativních sloves, spony a sloves existence...151 // 2.1.7.1 Kvalitativní slovesa ...151 // 2.1.7.2 Spona -ida... // 2.1.7.3 Slovesa existence...161 // 2.1.8 Tvoření záporu sloves...164 // 2.1.9 Podstatné jméno slovesné...172 // 2.2.0 Pomocná slovesa...I79 // 2.3.0 Substantiva... // 2.3.1 Životnost/neživotnost a rod substantiv...I94 // 2.3.2 Plurál... // 2.3.3 Pádový systém jmen...201 // 2.3.3.1 Nominativ ...202 // 2.3.3.2 Akuzativ ...203 // 2.3.3.3 Dativ ... 205 // 2.3.3.4 Lokativ ...208 // 2.3.3.5 Instrumentál ...210 // 2.3.3.6 Genitiv ...212
// 2.3.3.7 Vokativ ...212 // 2.3.3.8 Spojovací pád ... 213 // 2.3.3.9 Tzv. nulový pád a jeho syntaktické funkce...215 // 2.3.4 Spojování pádových koncovek...216 // 2.3.5 Pomocné partikule...217 // 2.3.6 Postpozice...228 // 2.3.6.1 Postpozice jmenné ...228 // 2.3.6.2 Postpozice slovesné ...231 // 2.4.0 Neúplná substantiva...235 // 2.5.0 Tzv. nesklonná atributivní slova (atributivy)...245 // 2.5.1 Participia kvalitativních sloves - ekvivalenty českých // kvalitativních adjektiv...252 // 2.5.2 Tvoření adjektiv sinokorejským morfémem -čôk...253 // 2.6.0 Zájmena...253 // 2.6.1 Zájmena osobní ...254 // 2.6.2 Zájmena přivlastňovací ...255 // 2.6.3 Zájmena ukazovací ...255 // 2.6.4 Zájmena místní ...256 // 2.6.5 Zájmena tázací a neurčitá ...257 // 2.6.6 Zájmena zvratná ...259 // 2.7.0 Číslovky...262 // 2.7.1 Číslovky základní ...262 // 2.7.2 Číslovky řadové ...268 // 2.7.3 Číslovky násobné, podílné, druhové ...269 // 2.7.4 Numerativy (klasifikátory) - tzv. druhová jména ...270 // 2.7.5 Mčrné jednotky ...276 // 2.8.0 Příslovce...278 // 2.8.1 Příslovce onomatopoická a mimetická ...285 // 2.9.0 Citoslovce...287 // ?. SYNTAX...291 // 3.0 Syntax - obecný úvod...291 // 3.1 Věta a výpověd...291 // 3.1.1 Spojování slov ...293 // 3.1.2 Vztahy koordinace a subordinace (determinace) ...294 // 3.20 Větné členy...295 // 3.2.1 Přísudek ...296 // 3.2.1.1 Valence ...299 // 3.2.2 Podmět ...301 // 3.2.2.1 Tzv. dvojí
podmět ...304 // 3.2.3 Předmět ...307 // 3.2.3.1 Tzv. dvojí předmět ...309 // 3.2.4 Doplněk ...313 // 3.2.5 Přívlastek ...313 // 3.2.5.1 Přístavek ...317 // 3.2.6 Příslovečné určeni ...318 // 3.2.7 Samostatný větný člen ...331 // 3.3.0 Klasifikace vět podle syntaktické výstavby výpovědi...333 // 3.3.1 Věta jednočlenná ...333 // 3.3.2 Věta dvojčlenná ...335 // - 9 - // 3.3.3 Fráze ... // 3.3.4 Klauze a souvčti ... // 3.4.0 Souvétí souřadné... // 3.4.1 Souvčti slučovaci ... // 3.4.2 Souvčti odporovaci ... // 3.4.3 Souvětí vylučovací ... // 3.5.0 Souvětí podřadné I... // 3.5.1 VedlejSí véty časové ... // 3.5.2 Vedlejší věta vyjadřující příčinu/důvod ... // 3.5.3 VedlejSí věty přlpustkovč ... // 3.5.4 Vedlejší věty podmínkové ... // 3.5.5 Vedlejší věty situační ... // 3.5.6 Vedlejší věty účelové ... // 3.5.7 Vedlejší věty výsledkové ... // 3.5.8 Vedlejší věty způsobové ... // 3.5.9 Jiné typy vedlejších vět ... // 3.6.0. Souvětí podřadné II... // 3.6.1 Vedlejší věty přívlastkové ... // 3.6.2 Vedlejší věty podmětné ... // 3.6.3 Vedlejší věty předmětné ... // 3.7.0 Výpovědní typy vět... // 3.7.1 Věty oznamovací ... // 3.7.2 Věty tázací ... // 3.7.3 Věty rozkazovací ... // 3.7.4 Věty vybizecl ... // 3.7.5 Věty zvolací ... // 3.8.0 Přímá a nepřímá řeč... // 3.8.1 Přímá řeč ... // 3.8.2 Nepřímá řeč ... // 3.9.0 Slovosled ... // Přílohy...
// Tabulky... // Tab.l. Pádové koncovky a zvláštní partikule užívané ve významu koncovek // pádových ... // Tab.H. Koncovky ukončeného přísudku (FV) ... // Tab.III. Romanizacc (transkripce a transliterace korejského písma // do latinky) ... // Seznam zkratek... // Index gramatických prostředků... // Vybraná bibliografie... // .336 // .340 // 343 // .343 // .348 // .350 // .352 // .353 // .355 // ..358 // .360 // .366 // .368 // .371 // .373 // .378 // ..379 // ..384 // .389 // .397 // ..398 // ..402 // ..413 // ..417 // ..418 // .419 // ..420 // .421 // 428 // 433 // 433 // ..433 // .434 // .436 // 438 // .440 // 450 // - ID -
(OCoLC)829661605
cnb002430775

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC