Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:19x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2016
325 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0940-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 315-320, bibliografické odkazy a rejstřík
001422407
Summary ...11 // Poděkování ...13 // Úvod k týmové supervizi: kdo jsme a co si o knize a tématu myslíme ...15 // Proč jsme knihu psali a jak se cíle měnily ...16 // Naše pojetí týmové supervize a jeho vývoj ...17 // Výsledek: předkládaná knížka o (externí) týmové supervizi a její pojetí ...18 // Zacházení s jazykem ...18 // Struktura knížky ...19 // Dilema dvojrolovosti ...20 // Omezení knížky, omezení naše ...20 // Spolupráce v rozmanitosti: supervizní vizitky ...21 // Bohumila Boštecká ...21 // Veronika Čermáková ...23 // Milan Kinkor ...25 // I Kontexty týmové supervize ...29 // 1 Svět organizace neboli kontext zadavatele supervize ...31 // 1.1 Celek a podstata organizace: kdo je, jak a proč a za čím jde, co je pro ni důležité, čím drží pohromadě ...33 // 1.1.1 Identita a hodnoty ...33 // 1.1.2 Poslání ...37 // 1.1.3 Vize-vidina ...39 // 1.1.4 Organizační struktura a organizační schéma: jak se dát do pohybu o jak pohyb zkoordinovat ...40 // Týmová supervize // 1.1.5 Vzhled (co o jak o sobě říkáme) a povést (co se o nás fíků) ...42 // 1.1.6 Organizační kultura: co nás spojuje a v čem se lišíme ...43 // 1.1.7 Supervize a organizační podstata a povaha ...47 // 1.2 Výsledky pomáhajících profesí: to, za čím jdeme, proč tu jsme . . 48 // 1.2.1 Výsledky v propojeni s procesem o vztahem ...49 // 1.2.2 .Chytré" cíle organizace nebo služby ...50 // 1.2.3 Supervize a výsledky ...51 //
1.3 Organizační procesy: co děláme a jak o tom přemýšlíme ...52 // 1.3.1 Hodnototvorné procesy (provozní, pracovní, identifikační, operační, výkonové - výrobní o prodejní programy a služby): výkon ...53 // 1.3.2 Podpůrné procesy: prostřed! a podmínky pro výkon ...53 // 1.3.3 Řídicí procesy: strategie ...54 // 1.3.4 Procesní řízeni: mnohoznalostní týmy ...55 // 1.3.5 Základní společenské procesy: kulturní dimenze v akci ...56 // 1.3.6 Supervize a procesy ...57 // 1.4 Prostřed! rozhodujících změn: měníme se, ať chceme, či ne . . . 58 // 1.4.1 Růst organizace a udržitelný rozvoj: péče o změnu nevyhnutelnou . . 59 // 1.4.2 Zavádění změny: změna chtěná ...62 // 1.4.3 Řízení krizí o rizik: plánování o zvládání změn nechtěných ...63 // 1.4.4 Supervize o změny ...65 // 1.5 Zadavatelův pohled na supervizi ...65 // 1.5.1 Moje zkušenosti se supervizi: vyprávění Petro Hejzlora (2013) . . 66 // 1.5.2 Moje zkušenosti se zadáváním externí supervize: // Petr Hejzlar odpovídá no otázky (2015) ...68 // 1.6 Shrnutí kapitoly o světě organizace a zadavatele supervize ...71 // 2 Svět týmu neboli kontext supervidovaných ...73 // 2.1 Vymezení pojmů ...73 // 2.2 Čím je tým definován (synergie, komunikační procesy, // úkol, vedoucí, vztahy) ...74 // 2.2.1 Cíle a vize, poslání, hodnoty: úkol ...77 // 2.2.2 Vedoucí týmu // 2.2.3 Vztahy ...78 // 2.3 Co podmiňuje dobrý výkon týmu ...79 // 2.4 Tým ve vývoji a změně ...81 // 2.4.1 Vývojové lóže týmu podle Tuckmona ...81 // 2.4.2 Vývojové fáze týmu a motivace ...83 // 2.4.3 Kritika Tuckmonova modelu ...84 // 2.5 Nástroje pro fungování týmu ve vztahu k jeho potřebám ...85 // 2.6 Vnější podpora pro tým ...86 // 2.7 Týmové, nebo skupinové uspořádání? ...87 //
2.8 Pohled týmu na supervizi ...90 // 2.81 Očekávání týmu od supervize ...90 // 2.8.2 Pohled zadavatelky na supervizi týmu ...92 // 2.8.3 Vnímání supervize týmem po třech letech zkušenosti // se supervizi ...94 // 2.9 Shrnutí kapitoly o světě týmu v supervizi ...97 // 3 Svět supervize neboli kontext supervizorů ...99 // 3.1 Co je supervize a jak se děli ...99 // 3.1.1 Odborný dohled a rozvoj profesionality: // úkol o zodpovědnost spíše interní supervize ...100 // 3.1.2 Reflexe o rozvoj osobnosti: // úkol o zodpovědnost spíše externí supervize ...101 // 3.1.3 Naše pojetí supervize ...102 // 3.1.4 Formy supervize ...102 // 3.1.5 Funkce supervize ...103 // 3.1.6 Supervize a příbuzné obory ...104 // 3.2 Externí týmová supervize ...106 // 3.2.1 Druhy externí týmově supervize ...106 // 3.2.2 Indikace, kontraindikace o hranice externí týmově supervize ...112 // 3.3 Supervizor ...112 // 3.3.1 Odbornost a vzdělávání v supervizi ...113 // 3.3.2 Obecně požadavky no roli supervizora včetně péče o sebe ...114 // 3.3.3 Požadavky no roli týmového supervizora ...118 // 3.4 Etika v supervizi: etický kodex ...120 // 3.5 Pohled supervizorky na zavádění supervize: Martina Venglářová vzpomíná ...122 // 3.5.1 Vlastní motivace, nebo nařízen! ...122 // 3.5.2 Důvody, proč přesto supervizi dělat a co ji pomáhá zavést ...124 // 3.5.3 Nová forma supervize: postup a co to přineslo ...126 // 3.5.4 Hodnocení ...128 // 3.5.5 Dilema na závěr ...128 // 3.6 Shrnutí kapitoly o světě supervizora ...129 // Zaměření týmové supervize ...131 // 4 Výsledky a cíle v (týmově) supervizi ...133 // 4.1 Měření výsledku a přínosů ...134 // 4.2 Cíle jako plány na změnu ve směru výsledku ...135 //
4.3 Supervizní cíle vztažené k výsledku = k situaci a způsobilosti vnitřního a vnějšího klienta ...136 // Týmová supervize // 4.3.1 Supervizní cíle v souvislostech profesních hodnot a supervizních funkcí ...137 // 4.3.2 Supervizní cíle podle zodpovědnosti za odborný dohled // či reflektující nadhled ...139 // 4.3.3 Příklad: supervizní dle v konkrétní externí týmové supervizi . . . 142 // 4.4 Cíle odměňují, když se dosahují: zachycujme a měřme začátek ...145 // 4.5 Cíle se vyhodnocují a mění, výsledek zůstává ...146 // 4.6 Shrnutí kapitoly o výsledcích a cílech v supervizi ...147 // 5 Procesy v supervizi ...149 // 5.1 Pojetí procesů v supervizi ...149 // 5.2 Proces supervize z manažerského hlediska ...150 // 5.3 Užití procesů v supervizi ...153 // 5.3.1 Procesní model supervize („sedmioký supervízor“) ...153 // 5.3.2 Cyklický model supervize ...156 // 5.3.3 CATS - případová a týmová supervize ...157 // 5.3.4 Paralelní procesy ...163 // 5.3.5 Supervize procesu jаkо supervizní postup/technika ...165 // 5.4 Shrnutí kapitoly o procesech v supervizi ...167 // 6 Vztahy v týmové supervizi ...169 // 6.1 Vztah a supervize ...169 // 6.2 Vztahové pole týmové supervize v organizaci ...170 // 6.2.1 Jak vzniká dobré pracovní spojenectví v suprvizním trojúhelníku ...171 // 6.2.2 Rozložení moci a zodpovědnosti v týmové supervizi ...172 // 6.2.3 Deformace supervizních trojúhelníků a více úhel niku ...174 // 6.2.4 Víceúhelníky s přihlédnutím k situaci vedoucího týmu ...179 // 6.2.5 Moc a autorita supervizora ...181 //
6.3 Týmová supervize jako „místo setkání" ...183 // 6.3.1 Pracovní společenství o dolil podoby vztahů v týmové supervizi . . 183 // 6.3.2 Některé vztahové procesy v týmové supervizi ...186 // 6.3.3 Etika v pracovním spojenectví ...186 // 6.3.4 Komunikace v týmové supervizi ...191 // 6.4 Shrnutí kapitoly o vztazích v supervizi ...193 // III Oblouk spolupráce v týmové supervizi ...195 // 7 Začínáme a kontraktujeme v týmové supervizi ...197 // 7.1 Před branami supervizního kontraktování ...197 // 7.1.1 Vzniká nabídka a poptávka ...199 // 7.1.2 Domlouváme se: o očekáváních, zodpovědnostech, jazyce, kultuře učení ...200 // 7.1.3 Jsme no křižovatce: zavádění nebo navozování supervize ...202 // 7.2 Kontraktování v týmové supervizi ...204 // 7.2.1 Co je kontrakt v týmové supervizi о k čemu je? ...204 // 7.2.2 Způsoby kontraktování ...205 // 7.2.3 Obsah kontraktu pro týmovou supervizi ...206 // 7.2.4 Posti o rizika v kontraktování ...217 // 7.2.5 Shrnutí zásad dobré praxe kontraktování ...220 // 7.3 První supervize ...220 // 7.3.1 Zaměřeni první supervize ...220 // 7.3.2 Techniky a postupy pro představení týmu na první supervizi . . . 223 // 7.4 Shrnutí kapitoly o začínání a kontraktování ...224 // 8 Supervidujeme tým ...225 // 8.1 Oblouk supervizního sezení ...225 // 8.1.1 Začátek a první část supervizního sezení ...225 // 8.1.2 Hlavni část supervizního sezení ...232 // 8.1.3 Třetí část - ukončování supervizního sezení ...235 // 8.2 Supervizní intervence // (otázky, komentáře a pojmenování, techniky) ...241 // 8.2.1 Otázky ...241 // 8.2.2 Komentáře a pojmenování ...242 // 8.2.3 Techniky ...242 // 8.3 Když etika v supervizi ožije ...245 // 8.4 Shrnutí kapitoly o supervidování týmu ...253 //
9 Hodnotíme a končíme týmovou supervizi neboli na co máme (jakou) smlouvu? ...255 // 9.1 Co v supervizi hodnotíme: kýžené změny v jednotlivých oblastech ...257 // 9.1.1 Hodnocení způsobilostí jedinců - supervidovorých i supervizorů ...259 // 9.1.2 Hodnocení způsobilosti týmů a přínosů týmové supervize ...261 // 9.2 Jak (v) supervizi souhrnné hodnotíme ...26407// 9.2.1 Hodnocení začíná sebehodnocením ...266 // 9.2.2 Hodnotící zprávu píše obvykle supervizor spolu se supervidovanými ...270 // 9.2.3 Hodnotící setkání bývá diskusí nad hodnotící zprávou ...271 // 9.3 Proč (v) supervizi hodnotíme ...272 // 9.3.1 Rekontrakt - dohodo o změně kontraktu na základě hodnocení ...272 // 9.3.2 Plán profesního o osobního rozvoje ...274 // 9.3.3 Ukončení supervize ...275 // 9 // Týmová supervize // 9.4 Končení, loučení, navazování ...275 // 9.4.1 Podoby supervizních konců ...276 // 9.4.2 Dobré zakončení supervize: uznání, učeni, rituály ...279 // 9.5 Shrnutí kapitoly o hodnocení, končení a loučení ...283 // IV Kazuistiky týmové supervize ...285 // 10 Jak konkrétně supervidujeme týmy ...287 // 10.1 Týmová případová supervize: popis jednoho setkání ...287 // 10.1.1 Chystám se na supervizi ...288 // 10.1.2 Začínáme o supervidovaní představuji témata ...288 // 10.1.3 Supervidování případů ...289 // 10.1.4 Závěrečná reflexe a hodnocení ...291 // 10.1.5 Odcházím ze supervize a kladu si otázky ...292 // 10.2 Týmová supervize vztahově komunikační ...293 // 10.2.1 Kontraktování ...293 // 10.2.2 Jedu na supervizi. a nechce se mi ...294 // 10.2.3 Sezení týmové vztahové komunikační supervize ...296 // 10.2.4 Cestou domů jsem si uvědomovala, co se dělo ...299 // 10.2.5 Hodnotící schůzka ...301 // 10.2.6 Supervize supervize ...303 //
10.3 Týmová supervize řízení ...304 // 10.3.1 Organizační kontext při zavadění týmové supervize řízení ...304 // 10.3.2 Přichází supemdovaný tým: promýšlím postup a vracím se k minulé supervizi ...305 // 10.3.3 Plánujeme průběh dnešní supervize ...306 // 10.3.4 První část supervizního sezení: hodnocení supervize za uplynulý rok ...307 // 10.3.5 Druhá část supervizního sezení: supervidování jednotlivých témat ...309 // 10.3.6 Závěrečná reflexe a shrnutí ...310 // 10.3.7 Zamyšlení supervizora po skončení supervize ...311 // Slovo závěrem ...313 // Literatura ...315 // Rejstřík ...321
(OCoLC)949214852
cnb002777689

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC