Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydanie prvé
Opava : Slezské zemské muzeum, [2015]
183 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87789-29-2 (vázáno)
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 168-177 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001422605
Úvod 8 // 1. Konceptuálny a metodologický rámec projektu 11 // 1.1 Výskumný projekt 11 // 1.2 Metodika výskumu 12 // 1.3 Kvantitatívny výskum 13 // 1.4 Výber výskumnej vzorky 18 // 1.4.1 Porovnanie základného a výberového súboru 19 // 1.5 Kvalitatívny výskum 23 // 1.6 Ďalšie výskumné metódy 24 // 2. Sliezske, vymedzenie oblasti, pohľad do minulosti 25 // 2.1 Územné vymedzenie oblasti českého Sliezska 25 // 2.2 Vnímanie polohy Sliezska respondentami nášho výskumu 27 // 2.3 Stručný pohľad do minulosti Sliezska 29 // 2.4 Marginalizácia sliezskej identity po roku 1945 32 // 2.5 Sliezsko vo vedomí jeho obyvateľov 34 // 3. Národnostná skladba Sliezska a severnej Moravy v minulosti a dnes 39 // 3.1 Vývoj národnostnej skladby Sliezska a severnej Moravy po roku 1945 46 // 3.2 Národnostná skladba výberového súboru 48 // 3.3 Otázka existencie sliezskej národnosti 49 // 3.4 Názory obyvateľov na národnostnú zmiešanosť regiónu 54 // 4. Národnostné vzťahy obyvateľov Sliezska 59 // 4.1 Národnostná heterogamia 59 // 4.2 Medziosobné národnostne zmiešané vzťahy 65 // 4.3 Formovanie národného vedomia a jeho zmena 67 // 4.4 Materinský jazyk ako etnoidentifikačný činiteľ 72 // 4.5 Menšinové práva, uplatňovanie zásady dvojjazyčnosti 79 // 4.6 Organizácie kultúrneho a společenského života národnostných menšín 85 // 4.7 Axiologický pohľad na otázky etnicity 88 //
5. Identita obyvateľov Sliezska 93 // 5.1 Identita všeobecne, typy identít (teoretické východiská) 93 // 5.1.1 Etnická identita 94 // 5.1.2 Regionálna identita 95 // 5.2 Regionálna identita obyvateľov Sliezska 97 // 5.3 Kultúrny a spoločenský život obyvateľov Sliezska 109 // 5.4 Znalosť regionálnej literatúry 111 // 5.5 Zdroje informácií o dianí v regióne 114 // 5.5.1 Miestna tlač 116 // 6. Kolektívna pamäť obyvateľov Sliezska 119 // 6.1 Vymedzenie pojmu kolektívna pamäť 119 // 6.2 Historické udalosti regiónu Sliezska 120 // 6.3 Historické osobnosti Sliezska 122 // 6.4 Ľudová kultúra, tradície, zvyky 126 // 6.5 Patriotizmus v Sliezsku 133 // Záver 136 // Príloha č. 1 Dotazník použitý pri výskume 141 // Príloha č. 2 Zoznam obcí patriacich k Sliezsku (vrátane mestských častí) 154 // Príloha č. 3 Mapa českého Sliezska 161 // Príloha č. 4 Národnostná skladba obyvateľov jednotlivých okresov // Moravskosliezského kraja a okresu Jeseník v rokoch 1961-2011 162 // Príloha č. 5 Obce v Sliezsku, v ktorých pôsobil v r 2013 Výbor pre národnostné menšiny 164 // Príloha č. 6 Folklórne súbory v oblasti Sliezska v roku 2015 166 // Zoznam použitej literatúry a prameňov 168 // Resume 178 // Historical and Current Issues of the Development of Ethnic Relations, Cultures // and Identities in the Ethnically Mixed Region of Northern Moravia and Silesia 178 // Poďakovanie 182

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC