Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
671 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-83-8019-117-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografické odkazy
001422636
Przedmowa (Tadeusz Lewowicki) 19 // Wstęp 23 // Wprowadzenie - w poszukiwaniu elementów towarzyszących konceptualizacji i interpretacji 34 // Rozdział I // Tożsamość młodzieży srodowisk wielokulturowych Grupy Wyszehradzkiej w procesach integracji z Unią Europejską 59 // 1.1. Problemy tożsamościowe w czasie zmiany spolecznej związanej z integracji z Unii Europejski 63 // 1.1.1. Procesy integracyjne w Unii Europejskiej i obraz zmiany spolecznej w krajach Grupy Wyszehradzkiej 65 // 1.1.2. Sfera aksjologiczna przestrzeni spoleczno-politycznej a powinności szkoły 77 // 1.1.2.1. Szacunek i zaufanie - fundamenty aksjologicznego wymiaru sfery publicznej 83 // 1.1.2.2. Tolerancja a indywidualizm jako wyzwanie edukacji 88 // 1.1.3. Tożsamość młodzieży w czasie zmiany spolecznej - w procesach integracji i globalizacji 92 // 1.2. Tożsamość młodzieży a problematyka edukacyjna 107 // 1.2.1. Tożsamość młodzieży - wybrane sposoby definiowania 109 // 1.2.2. Tożsamość szkoły a tożsamość młodzieży w środowisku wielokulturowym 121 // Rozdział II // Mniejszości narodowe w społecznościach zróżnicowanych kulturowo 128 // 2.1. Autochtoniczne mniejszości narodowe państw Grupy Wyszehradzkiej sąsiadujące z zagraniczni ojczyzni jako grupa historyczno-polityczna i społeczna 133 // 2.1.1. Naród - państwo narodowe w politycznej kulturze europejskiej w kontekście rozważań o mniejszościach narodowych państw Grupy Wyszehradzkiej 136 // 2.1.1.1. Mniejszość narodowa i narody dla niej znaczące 137 // 2.1.1.2. Szkoła mniejszości narodowych w państwie narodowym 148 // 2.1.2. Mniejszość narodowa w spoleczności lokalnej. Sąsiedztwo - pogranicze - tożsamość młodzieży pogranicza 157 // 2.1.2.1. Polityczno-społeczne uwarunkowania środowiska lokalnego a mniejszość narodowa 164 // 2.1.2.2. Pogranicza - sytuacja pogranicza i człowiek pogranicza 171 // 2.1.2.3. Pogranicze - uwagi krytyczne 185 //
2.2. Wielokulturowość w środowisku - typy współżycia i procesy im towarzyszące 193 // 2.2.1. Typy współżycia 195 // 2.2.2. Międzykulturowość i asymilacja w sytuacji pogranicza 203 // Rozdział III // Tożsamość obywatelska młodzieży autochtonicznych mniejszości narodowych państw Grupy Wyszehradzkiej i szkoła mniejszości w wielokulturowym środowisku pogranicza w procesach integracyjnych Europy 215 // 3.1. „Europeizacja” w hierarchicznych strukturach „integracji europejskiej” i w obszarze edukacyjnym środowisk wielokulturowych krajów Grupy Wyszehradzkiej 220 // 3.1.1. Europejski projekt integracyjny. „Europeizacja” i „europejskość” - rozumienie pojęć i procesów 223 // 3.1.2. „Europeizacja” i „europejskość” w obszarze edukacyjnym środowisk wielokulturowych krajów Grupy Wyszehradzkiej 229 // 3.2. Tożsamość obywatelska autochtonicznych mniejszości narodowych krajów Grupy Wyszehradzkiej i jej „europejskość” 234 // 3.2.1. „Europejskość” w wielowymiarowości tożsamości spotecznych młodzieży pogranicza w procesach integracji z Unią Europejską - wprowadzenie do problematyki obywatelstwa 237 // 3.2.2. Tożsamość obywatelska a tożsamość narodowa mniejszości 240 // 3.2.3. Tożsamość autochtonicznych mniejszości narodowych w kontekście polityki uznania 247 // 3.3. Konkluzje w kontekście prezentowanych teorii 251 // 3.4. Mniejszość i większość jako grupy wzajemnego odniesienia a zadania edukacji międzykulturowej 255 // 3.4.1. Grupy wzajemnego odniesienia w środowisku wielokulturowym 259 // 3.4.2. Edukacja międzykulturowa a szkoła na pograniczach 271 // Rozdział IV // Metodologia badań własnych i charakterystyka środowiska 285 // 4.1. Cele - problemy - hipotezy 285 // 4.1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 285 // 4.1.2. Pojęcia teoretyczne 287 // 4.1.3. Problemy i hipotezy główne 290 // 4.1.4. Zmiennei wskażniki 294 //
4.1.5. Problemy i hipotezy szczegółowe 299 // 4.2. Dobór badaných grup i metoda badania 303 // 4.2.1. Metoda 303 // 4.2.2. Dobór badanych grup - konceptualizacja, sposób, liczebność 307 // 4.2.2.1. Konceptualizacja doboru badanych grup 307 // 4.2.2.2. Sposób doboru próby i jej liczebność 310 // 4.2.3. Techniki, narzędzia, metody statystyczne 319 // 4.3. Srodowisko i szkolnictwo autochtonicznych mniejszości narodowych 322 // 4.3.1. Srodowisko młodzieży wybranych mniejszości narodowych autochtonicznych państw Grupy Wyszehradzkiej - podstawy prawne dla mniejszości i ich charakterystyka 322 // 4.3.1.1. Mniejszości narodowe - wybrane aspekty historii pojęcia w kontekście ich praw 324 // 4.3.1.2. Prawna sytuacja ochrony mniejszości narodowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście porównawczym - wybrane aspekty 328 // 4.3.1.2.1. Ochrona mniejszości narodowych - główna charakterystyka 329 // 4.3.1.2.2. Prawa mniejszości narodowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej - ujęcie porównawcze wybranej egzemplifikacji: „zakotwiczenia” w nich obywatelstwa 331 // 4.3.2. Wprowadzenie do sytuacji mniejszości narodowych wybranych środowisk - szkicowe ujęcie demograficzne i kulturowe 335 // 4.3.3. Szkolnictwo autochtonicznych mniejszości narodowych 342 // Rozdział V // Młodzież środowisk wielokulturowych państw Grupy Wyszehradzkiej w procesach integracyjnych z Unią Europejską - postawy i nastawienia dotyczące zjednoczenia i kwestii mniejszości 354 // 5.1. Nastawienia młodzieży do procesów zjednoczeniowych - akceptacje, obawy i ich powody oraz związane z tym oczekiwania 358 // 5.1.1. Akceptacja i oczekiwania młodzieży związane z Unią Europejską i NATO 361 // 5.1.1.1. Akceptacja i oczekiwania młodzieży związane z Unią Europejską 361 // 5.1.1.2. Akceptacja młodzieży wstąpienia do NATO oraz powody akceptacji i obaw 369 //
5.1.2. Ważnośc tradycji vs wstępienie do Unii Europejskiej w opiniach młodzieży 370 // 5.1.3. Oczekiwania zmian jakosci życia przez młodzież po wstępieniu do Unii Europejskiej 372 // Konkluzje 377 // 5.2. Kwestia miejsca mniejszości narodowych w kraju zamieszkania - środowisku i państwie - oczekiwania mniejszości i ich akceptacja przez większość 380 // 5.2.1. Wizja własnego miejsca w kraju w opiniach uczniów ze szkół mniejszości i akceptacja tej wizji przez uczniów szkół większości 381 // 5.2.1.1. Co znaczy ojczyzna - opinie mniejszości i większości 382 // 5.2.1.2. Gwarancja praw w konstytucji i parlamencie dia mniejszości narodowych - opinie młodzieży licealnej ze szkół dia mniejszości i większości 384 // 5.2.2. Dwujezycznośc środowiska z mniejszości autochtoniczne - oczekiwania młodzieży szkół mniejszości i akceptacja młodzieży szkół większości 386 // 5.2.3. Asymilacja mniejszości, respektowanie jej praw w kraju i Unii Europejskiej w opiniach młodzieży szkół mniejszości i większości 391 // 5.2.4. Dostępnośc do prestiżu - opinie młodzieży szkół mniejszości i większości 393 // Konkluzje 397 // 5.3. Korzystanie z wielokulturowości środowiska jako potencjalu pogranicza 399 // 5.3.1. Korzystanie z wielokulturowości mediów przez uczniów ze szkół mniejszości i większości 401 // 5.3.2. Plany życiowe uczniów ze szkół dia mniejszości i większości 405 // Konkluzje 414 // 5.4. Kultura, język, szkoła w rodzinach mniejszości narodowych 416 // 5.4.1. Kultura i język w rodzinach mieszanych i jednorodnych mniejszości - opinie młodzieży licealnej ze szkół dla mniejszości i większości 417 // 5.4.1.1 Kultura w wychowaniu dzieci - opinie młodzieży licealnej na témat wyborów w rodzinach mieszanych i jednorodnych mniejszości 417 // 5.4.1.2 Język w wychowaniu dzieci - opinie młodzieży licealnej na témat wyborów w rodzinach mniejszości mieszanych i jednorodnych 420 //
5.4.2. Wybór szkoły dla dzieci w rodzinach mniejszości mieszanych i jednorodnych - opinie młodzieży licealnej szkół dla mniejszości i większości 422 // 5.4.3. Religia i narodowość w życiu uczniów ze szkół dia mniejszości i większości 425 // Konkluzje 431 // Rozdział VI // Szkoła mniejszości w środowisku wielokulturowym na pograniczu przed wstąpieniem do Unii Europejskiej - miejsce kształtowania podmiotowości i nastawień do wielokulturowości 434 // 6.1. Wizja szkoły - hierarchie celów i oczekiwania rodziców w ocenach nauczycieli 438 // 6.1.1. Tożsamość szkoły - hierarchia zadań i oczekiwania rodziców 440 // 6.1.1.1. Hierarchia zadań szkoły - przygotowanie obywatelskie i narodowe w ocenach nauczycieli 442 // 6.1.1.2. Udziat rodziców w ksztaltowaniu „wizji” szkoły w ocenie nauczycieli 446 // 6.1.2. Tradycja vs współczesność w formowaniu wizji szkoły - oceny nauczycieli 448 // Konkluzje 450 // 6.2. Autonomia szkoły pogranicza - ujęcie porównawcze 452 // 6.2.1 Autonomia nauczyciela - dobór programów, podręczników i treści kształcenia 454 // 6.2.2. Wykorzystywanie alternatywnych programów i podręczników - deklaracje nauczycieli liceów z programem dla mniejszości vs większosci 456 // Konkluzje 458 // 6.3. Hierarchia celów szkoły - opinie nauczycieli 460 // Konkluzje 467 // 6.4. Działalność szkoły - jej otwartość wobec „innosci” i wielokulturowości środowiska 468 // 6.4.1. Współpraca szkół ze środowiskiem większościowym, mniejszościowym i szkołami 470 // 6.4.2. Wykorzystywanie wielokulturowości środowiska 473 // Konkluzje 475 // Rozdział VII // Podsumowania i interpretacje 479 // 7.1. „Tożsamość młodzieży mniejszości” i „tożsamość szkoły pogranicza” 482 // 7.1.1. Podsumowanie w kontekście tożsamości młodzieży mniejszości 482 // 7.1.2. Podsumowanie w kontekście „tożsamości” szkoły pogranicza 495 //
7.1.3. Konkluzje dotyczące „tożsamości szkoły pogranicza” w kontekście kształtowania tożsamości młodzieży pogranicza 503 // 7.2. „Tożsamość młodzieży mniejszości” - interpretacje w kontekście „jednostek niekonsystentnych” i teorii grup odniesienia porównawczego w wyróżnionych obszarach 511 // 7.2.1. Podsumowanie osiąganych poziomów kompetencji grupy mniejszości i „jakości” komunikacji w środowisku w wyróżnionych obszarach 514 // 7.2.2. „młodzież 2004” i „młodzież 2014” 528 // Spis treści 11 // Zakończenie 532 // Summary 538 // Bibliografia 542 // Aneks 593 // Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa” 664

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC