Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(23) Půjčeno:46x 
BK
Nové, upravené vydání
[Odry] : Vade Mecum Bohemiae, s.r.o., 2010
375 stran : ilustrace ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-86041-37-7 (brožováno)
V tiráži uvedeno: vydání čtvrté, upravené
Obsahuje bibliografii na stranách 356-360 a rejstřík
001450862
1 JAZYK. JEHO PODSTATA A FUNKCE 11 // 1.1 Podstata jazyka 11 // 1.2 Znakový (sémiotický) charakter jazyka 12 // 1.3 Systémový charakter jazyka 12 // 1.4 Společenský charakter jazyka 13 // 1.5 Funkce jazyka 13 // 2 JAZYKOVĚDA, JEJÍ ROZVRSTVENÍ A ÚKOLY TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ 15 // 2.1 Metody zkoumání v jazykovědě 15 // 2.2 Rozvrstvení jazykovědy 16 // 2.3 Jazyková norma, úzus a kodifikace 17 // 2.4 Jazyková správnost a jazyková kultura 19 // 3 Český národní jazyk, jeho vývoj a útvary 22 // 3.1 Stručný vývoj češtiny 22 // 3.2 Útvary českého národního jazyka 24 // 3.3 Spisovný jazyk 24 // 3.4 Vývojové tendence současné spisovné češtiny 26 // 3.5 Dialekty (místní nárečí) 28 // 3.6 Interdialekly (nadnářeční útvary) 31 // 3.7 Sociolekty (sociální nářečí) 32 // 3.7.1 Profesní slangy - profesionalismy 32 // 3.7.2 Zájmové slangy (slangy v užším smyslu) 33 // 3.7.3 Argoty 34 // 4 ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ REALIZACE // JAZYKOVÉ KOMUNIKACE 35 // 4.1 Obecně 35 // 4.2 Fonetika 37 // 4.2.1 Dělení fonetiky 37 // 4.3 Mluvení - fyziologie a analýza 38 // 4.3.1 Mluvní orgány a jejich činnost 38 // 4.3.2 Ústrojí dýchací (respirační) 40 // 4.3.3 Ústrojí hlasové (fonační) 41 // 4.3.4 Ústrojí hláskovací (modifikační) 42 // 4.3.5 Slyšení řeči 44 // 4.4 Hlásky jejich artikulace a klasifikace 46 // 4.4.1 Obecně 46 // 4.4.2 Samohlásky 47 // 4.4.3 Souhlásky 49 // 4.5 Fonologie 54 // 4.5.1 Poměr fonetiky a fonologie 54 // 4.6 Základní fenologické pojmy 55 // 4.7 Distribuce fonému (fonologická kombinatorika, fonotaktika) 56 // 4.8 Střídání hlásek 58 // 4.9 Změny hlásek 59 // 4.10 Zvukové prostředky souvislé řeči 59 // 4.10.1 Obecně 59 // 4.10.2 Členění řeči 60 // 4.10.3 Modulace 61 // 4.11 Spisovná výslovnost 63 // 4.11.1 Obecně 63 // 4.11.2 Výslovnost slov přejatých (cizího původu) 64 // 4.12 Grafický systém češtiny (grafémika) 65 //
5 SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 68 // 5.1 Obecně o slovní zásobě 68 // 5.2 Slovo a pojmenování 69 // 5.3 Složení slovní zásoby 70 // 5.4 Systém ve slovní zásobě 71 // 5.5 Vrstvy slov ve slovní zásobi 72 // 5.5.1 Slova patřící k nespisovným útvarům národního jazyka 73 // 5.5.2 Slova se slohovými příznaky 73 // 5.5.3 Slova s časovými příznaky 74 // 5.5.4 Slova expresívni 75 // 5.5.5 Slova přejatá 76 // 5.6 Slovní význam a jeho struktura 78 // 5.6.1 Slova jednovýznamová (jednoznačná, monosémní) 79 // 5.6.2 Slova mnohovýznamová (mnohoznačná, polysémní) 79 // 5.6.3 Homonyma 82 // 5.6.4 Synonyma 83 // 5.6.5 Antonyma (opozita) 84 // 5.6.6 Hyperonyma a hyponyma 85 // 5.7 Frazeologie 86 // 6 // 5.8 Slovníky a jejich druhy 87 // 5.9 Tvořeni slov 88 // 5.9.1 Obecně o tvoření slov a pojmenováni 88 // 5.9.2 Typy pojmenováni 89 // 5.9.3 Slovotvorné kategorie, typy a procesy 91 // 5.9.4 Slovotvorné procesy 91 // 5.10 Slovotvorné postupy 92 // 5.10.1 Odvozováni 92 // 5.10.2 Tvořeni slov skládáním (kompozice) 106 // 5.10.3 Tvořeni slov zkracováním (abreviace) 108 //
6 MORFOLOGIE 110 // 6.1 Místo morfologie v jazykovém systému 110 // 6.2 Morf a morfem 110 // 6.2.1 Členění slovního tvaru 110 // 6.2.2 Typy morfií 111 // 6.2.3 Pojem kmene 112 // 6.3 Vztah morfologie k jiným jazykovédným disciplínám 112 // 6.3.1 Vztah morfologiek syntaxi 112 // 6.3.2 Vztah morfologie ? tvoření slov 113 // 6.3.3 Vztah morfologie k fonologii, morfonologie 113 // 6.4 Formální morfologie 114 // 6.4.1 Vzorové paradigma 114 // 6.4.2 Vývojové tendence ve formální morfologii 6.6.2 Tvarová soustava substantiv obecných - domácích a začlenitelných přejatých 128 // 6.6.3 Tvarová soustava substantiv přejatých 143 // 6.6.4 Tvarová soustava vlastních jmen 147 // 6.7 Adjektiva (přídavná jména) 150 // 6.7.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů 151 // 6.7.2 Tvarová soustava adjektiv 151 // 6.8 Pronomina (zájmena) 155 // 6.8.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů 157 // 6.8.2 Tvarová soustava zájmen 157 // 6.8.3 Zájmenná deklinace rodových zájmen 158 // 6.8.4 Adjektivní deklinace rodových zájmen 161 // 7 // 6.9 Numeralia (číslovky) 162 // 6.9.1 Zvláštnosti ve vyjadřováni mluvnických významů 163 // 6.9.2 Tvarová soustava číslovek 164 // 6.9.3 Kombinované číslovkové výrazy 165 // 6.9.4 Pádová forma substantiva ve spojeni // s číslovkami základními v pozici subjektu 166 // 6.10 Verba (slovesa) 166 // 6.10.1 Zvláštnosti ve vyjadřováni mluvnických významů 167 // 6.10.2 Tvarová soustava sloves 168 // 6.10.3 Popis konjugačních typů 175 // 6.11 Adverbia (příslovce) 186 // 6.11.1 Třídění adverbií 186 // 6.12 Propozice (předložky) 187 // 6.12.1 Klasifikace předložek 187 // 6.13 Konjunkce (spojky) 188 // 6.13.1 Typy vztahů vyjadřovaných spojkami 189 // 6.14 Partikule (částice) 189 // 6.14.1 Klasifikace částic 190 // 6.15 Interjekce (citoslovce) 190 // 6.14.1 Klasifikace citoslovcí 191 //
7 SKLADBA 192 // 7.1 Pojetí skladby 192 // 7.2 Véla a výpověď 193 // 7.3 Gramatický větný vzorec 195 // 7.3.1 Valence a vazba 195 // 7.4 Vlastnosti výpovědi 199 // 7.4.1 Propozični akt 200 // 7.4.2 Akt komunikačního záměru mluvčího 205 // 7.4.3 Subjektivní postoje mluvčího 213 // 7.5 Syntaktické vztahy 214 // 7.5.1 Koordinační skupina 216 // 7.5.2 Adordinačni skupina 220 // 7.5.3 Syntaktický vztah dominace 223 // 7.6 Větné členy 225 // 7.6.1 Základové a nezákladové včtné členy 227 // 7.7 Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných strukturách 272 // 7.7.1 Elipsa 272 // 7.7.2 Polovětné útvary 273 // 7.7.3 Volné vytčené větné členy 277 // 7.7.4 Parentéze (vsuvka) 279 // 8 // 7.7.5 Nedostatky ve výstavbě výpovědi 280 // 7.8 Souvětí 283 // 7.8.1 Parataxe a paralaktické (souřadné) souvětí 284 // 7.8.2 Hypotaxe a hypotaktické (podřadné) souvětí 289 // 7.8.3 Složité souvětí 293 // 7.8.4 Sémantická klasifikace souvětí 302 // 7.9 Seznam použitých zkratek a značek 308 //
8. STYLISTIKA 310 // 8.1 Styl 310 // 8.1.1 Jazykový styl (sloh) 311 // 8.2 Stylotvomé faktory (slohotvorní činitelé) 311 // 8.2.1 Stylotvorné faktory subjektivní 312 // 8.2.2 Stylotvorné faktory objektivní 313 // 8.3 Stylová oblast (stylová sféra) 317 // 8.4 Stylová vrstva 317 // 8.5 Slohová charakteristika prostředků jednotlivých jazykových rovin 319 // 8.5.1 Slohová charakteristika prostředků zvukové roviny jazyka 319 // 8.5.2 Slohová charakteristika prostředků roviny morfologické 320 // 8.5.3 Slohová charakteristika prostředků syntaktické roviny textu 322 // 8.5.4 Slohová charakteristika prostředků lexikálních 323 // 8.6 Makrokompozice slohové postupy a útvary 326 // 8.6.1 Informační (informativní, prostěsdělovací) slohový postup 326 // 8.6.2 Popisný (deskriptivní) slohový postup 328 // 8.6.3 Slohový postup vyprávěcí (narativní) 331 // 8.6.4 Slohový postup výkladový (explikativní) 332 // 8.6.5 Slohový postup úvahový 333 // 8.7 Funkční styly 334 // 8.7.1 Funkční styl prostěsdělovací (hovorový) 334 // 8.7.2 Funkční styl odborný 337 // 8.7.3 Funkční styl publicistický 342 // 8.7.4 Funkční styl administrativní 348 // 8.7.5 Funkční styl rétorický (řečnický) 349 // 8.7.6 Funkční styl umělecký (styl umělecké literatury) 351 // 9 ZÁKLADNÍ LITERATURA 356 // REJSTŘÍK 361
(OCoLC)655157248
cnb002108304

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC