Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2005
286 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7204-404-4 (vázáno)
Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně ; Sešit 7
Anglicko-český terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 262-274 a rejstřík
Částečný souběžný anglický text, anglické resumé
001450955
PŘEDMLUVA...З // 1. ÚVOD...9 // 1.1 Vymezení cílů a obsahu publikace...9 // 1.2 Historie vývoje teorie spolehlivosti a metod rizikové analýzy // 10 // 1.3 Terminologie používaná v analýze rizika...12 // 2. METODIKA A NÁSTROJE RIZIKOVÉ ANALÝZY...27 // 2.1 Vymezení pojmu rizika...27 // 2.2 PŘEDMĚT A CÍLE RIZIKOVÉ ANALÝZY ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ...29 // 2.3 Koncepční přístupy к rizikové analýze záplavových území...30 // 2.4 NÁSTROJE RIZIKOVÉ ANALÝZY...31 // 2.4.1 Kvalitativní analýza...31 // 2.4.1.1 Kontrolní seznamy prvků systému a nebezpečí...32 // 2.4.1.2 Diagramy prvků systému...33 // 2.4.1.3 Sestavení scénářů nebezpečí...33 // 2.4.1.4 Analýza pomocí stromu událostí (ETA)...33 // 2.4.1.5 Analýza pomocí stromu poruch (FTA)...36 // 2.4.2 Semikvantitativníanalýza metodou FMEA...39 // 2.4.3 Kvantitativní analýza...48 // 2.4.3.1 Kvantitativní analýza pomocí stromů událostí...49 // 2.4.3.2 Metoda minimálního počtu řezů (MCS)...50 // 2.5 Další kvantifikátory rizika a přijatelné riziko...53 // 2.5.1 Individuální riziko...54 // 2.5.2 Společenské riziko...57 // 2.5.3 Ekonomické riziko...60 // 2.5.4 Environmentální riziko...60 // 2.5.5 V praxi používaná míra přijatelného rizika...61 // 2.5.5.1 Protipovodňová ochrana...61 // 2.5.5.2 Bezpečnost přehrad...63 //
3. VSTUPNÍ DATA RIZIKOVÉ ANALÝZY ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ...66 // 3.1 ČLENĚNÍ VSTUPNÍCH DAT A PODKLADŮ...66 // 3.2 Topografická data...67 // 3.2.1 Základní kartografická data...68 // 3.2.2 Digitální model terénu...69 // 3.2.3 Letecké a družicové snímky...69 // 3.3 Tématická a oborová data...70 // 3.3.1 Administrativní hranice...70 // 3.3.2 Vodohospodářská data...70 // 4 // 3.3.2.1 Kartografická data...70 // 3.3.2.2 Hydrologická data...71 // 3.3.2.3 Data о vodohospodářských systémech, objektech a zařízeních 75 // 3.3.3 Data o pokryvu zemského povrchu...76 // 3.3.4 Územně plánovací dokumentace...77 // 3.3.5 Katastr nemovitostí...77 // 3.3.6 Územně identifikační registr...78 // 3.3.7 Ekonomická data...78 // 3.3.8 Ostatní podklady...78 // 3.3.8.1 Podklady pro stanovení dopadů na životní prostředí...79 // 3.3.8.2 Podklady pro hodnocení psychosociálních dopadů...80 // 3.3.8.3 Podklady pro určení Škod na zdraví lidí...83 // 4. METODY POUŽÍVANÉ PŘI STANOVENÍ RIZIKA...84 // 4.1 ÚVODNÍ POZNÁMKY К METODÁM STANOVENÍ RIZIKA...84 // 4.2 Současná praxe...84 // 4.2.1 Typy dokumentace...84 // 4.2.2 Postup při návrhu záplavových území...85 // 4.2.3 Podklady pro řešení...87 // 4.2.4 Poznámky ke zpracování...89 // 4.2.5 Časová a finanční náročnost...89 // 4.2.6 Hodnocení výhod a nevýhod metody...90 // 4.3 Metody založené na vyjádření maximálního přijatelného // RIZIKA...91 // 4.3.1 Princip metody...91 // 4.3.2 Podklady pro řešení...96 // 4.3.3 Poznámky ke zpracování...96 // 4.3.4 Časová a finanční náročnost...97 // 4.3.5 Hodnocení výhod, nevýhod a slabin metody...97 // 4.4 Metody založené na matici rizika...98 // 4.4.1 Princip metody...98 // 4.4.2 Podklady pro řešení...104 // 4.4.3 Poznámky ke zpracování...104 // 4.4.4 Časová a finanční náročnost...105 // 4.4.5 Hodnocení metody...105 //
4.5 Metody založené na vyjádření potenciálních škod...105 // 4.5.1 Princip metody...105 // 4.5.2 Podklady pro řešení...107 // 4.5.3 Poznámky к postupu...108 // 4.5.4 Časová a finanční náročnost...111 // 4.5.5 Hodnocení výhod a nevýhod metody...112 // 4.6 Souhrnné hodnocení jednotlivých metod...113 // 5. VYUŽITÍ TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI...114 // 5 // 5.1 Pravděpodobnostní přístupy к rizikové analýze...114 // 5.1.1 Přístup I - statický model spolehlivosti.../14 // 5.1.2 Přístup II - dynamický model spolehlivosti...118 // 5.2 Nejdůležitější rozdělení používaná v rizikové analýze...120 // 5.2.1 Označení...120 // 5.2.2 Diskrétní rozdělení...121 // 5.2.3 Spojitá rozdělení...123 // 5.3 Poznámky к odhadu pravděpodobnosti výskytu N-letého průtoku během daného časového období...140 // 5.4 PŘÍKLAD PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZY ODHADŮ STUPNĚ DRSNOSTI KORYTA...145 // 5.4.1 Expertní odhady...145 // 5.4.2 Pravděpodobnostní hodnocení kapacity koryta...146 // 5.4.3 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti...150 // 6. ANALÝZA NEJISTOT...155 // 6.1 ÚVOD...155 // 6.2 Zdroje nejistot a jejich členění...155 // 6.2.1 Zdroje nejistot...155 // 6.2.2 Inherentní nejistota...156 // 6.2.3 Nejistota poznání...157 // 6.3 Způsoby vyjádření nejistot...158 // 6.4 Snižování nejistot...158 // 6.5 Metody používané při analýze nejistot...158 // 6.6 PŘÍKLADY NEJISTOT...162 // 6.6.1 Nejistoty v hydrologických podkladech...162 // 6.6.2 Nejistota v geometrickém tvaru...163 // 6.6.3 Nejistoty z hydraulického výpočtu koryta...164 //
7. DETERMINISTICKÉ MATEMATICKÉ MODELY...165 // 7.1 Proudění vody v tocích a inundaCních územích...166 // 7.1.1 Jednorozměrný model proudění...166 // 7.1.2 Dvojrozměrný model proudění...168 // 7.2 Modely transportu látek v tocích...171 // 7.2.1 Jednorozměrný model transportu a disperze látek...171 // 7.2.2 Dvojrozměrný model transportu a disperze látek...173 // 8. METODY VÝPOČTU SPOLEHLIVOSTI ZEMNÍCH HRÁZÍ ...175 // 8.1 VÝPOČET pravděpodobnosti vzniku mezního stavu v hrázi // POMOCÍ INDEXU SPOLEHLIVOSTI...176 // 8.1.1 Úvod...176 // 8.1.2 Teoretické řešení...177 // 8.1.3 Vyjádření indexu spolehlivosti při řešení spolehlivosti ochranné // hráze 180 // 8.1.4 Praktický příklad odhadu pravděpodobnosti vzniku mezního stavu // stability polohy...183 // 8.1.5 Závěr...186 // 8.2 Metody 3. úrovně...186 // 8.2.1 Metoda Monte-Carlo...187 // 8.2.2 Latin Hypercube Sampling...187 // 9. HODNOCENÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD...189 // 9.1 ÚVOD...189 // 9.2 ČLENĚNÍ ÚZEMÍ...189 // 9.2.1 Administrativní členění území...190 // 9.2.2 Katastrální členění území...191 // 9.2.3 Funkční členění území...192 // 9.3 Metodika stanovení potenciálního poškození majetku...193 // 9.3.1 Databáze reprezentantů majetku...193 // 9.3.2 Definice faktorů charakterizujících vliv povodně na objekty... 196 // 9.3.3 Postup při stanovení povodňového poškození...196 // 9.4 Metodika hodnocení škod na majetku v území postiženém // POVODNĚMI...199 // 9.4.1 Standardní metody stanovení škod na stavebních objektech 199 // 9.4.2 Stanovení škod na majetku v postiženém území...200 // 9.4.3 Analýza nákladů a užitků...206 //
9.5 ŠKODY NA POZEMCÍCH VLIVEM POVODNÍ...207 // 9.5.1 Škody na rostlinné produkci...207 // 9.5.1.1 Škody v důsledku přívalových srážek...207 // 9.5.1.2 Škody důsledkem zaplavení porostů...209 // 9.5.2 Škody způsobené změnami půdního profilu...213 // 9.6 ŠKODY NA PŘÍRODĚ A KRAJINĚ...221 // 9.6.1 Jakost vody při povodni...222 // 9.6.2 Možnosti posouzení ekologických dopadů povodní...222 // 9.6.2.1 Vliv času a místa...223 // 9.6.2.2 Stanovení míry poškození...223 // 9.6.2.3 Stanovení poškození...224 // 9.7 Ostatní dopady...228 // 9.7.1 Psychosociální důsledky povodní...228 // 9.7.1.1 Stres a frustrace...228 // 9.7.1.2 Holmes-Raheo va stupnice...229 // 9.7.1.3 Ohrožené skupiny obyvatelstva...231 // 9.7.1.4 Přínosy povodní v sociální sféře...231 // 9.7.2 Hodnocení dopadů v oblasti zdraví obyvatel...231 // 9.7.2.1 Psychiatrické onemocnění...232 // 9.7.2.2 Vyčíslení škod živelné katastrofy...233 // 9-7.2.3 Závěry...234 // 7 // 10. VYUŽITÍ GIS...235 // 10.1 Volba programového vybavení...236 // 10.2 NÁVRH STRUKTURY GIS...236 // 10.2.1 Datová základna...:...237 // 10.2.2 Analytické nástroje...238 // 10.2.2.1 Nástroje systémové analýzy...239 // 10.2.2.2 Nástroje simulací...240 // 10.2.2.3 Nástroje pro stanovení poškození a škod...240 // 10.2.2.4 Nástroje pro stanovení rizika...241 // 11. PŘÍLOHA - GRAFY POŠKOZENÍ TYPOVÝCH OBJEKTŮ 244 // 12. SEZNAM VELIČIN A PROMĚNNÝCH...259 // 13. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ...262 // 13.1 Literatura...262 // 13.2 Související normy...272 // 13.3 Související legislativa...273 // 14. SEZNAM ZKRATEK...275 // 15. RESUME...278 // 16. ANGLICKO - ČESKÝ SLOVNÍK VYBRANÝCH TERMÍNŮ280 // 17. REJSTŘÍK...282
(OCoLC)85525190
cnb001634655

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC