Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie prvé
Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2011
221 stran : ilustrace ; 24 cm

ISBN 978-80-8082-331-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 213-221 a bibliografické odkazy
001451012
Obsah...5 // Úvod...9 // Vymedzenie muzikoterapeutického rámca...15 // Teoretické a praktické východiská...17 // Systémové chápanie človeka a hudby...19 // Informačná výmena v systémoch človek a hudba...22 // Vymedzenie metódy...28 // Ontologické hľadisko...30 // Varianty sebauskutočnenia...31 // Inšpirácia k sebauskutočneniu...32 // Reprezentatívny charakter hudby...32 // Reprezentácia vzťahov...33 // Reprezentácia obsahov...33 //Zmena a jej systémové chápanie...35 // Diagnostiko-terapeutický rozmer hudobnej intervencie...36 // Špecifický, komplexný a cielený rozmer hudobnej intervencie...39 // Zreálňujúci a kooperatívny rozmer hudobnej intervencie...41 // Metóda geneapé a jej terapeutický význam...44 // Somatická rovina...47 // Edukačná a klinická rovina...53 // Nemuzikoterapcutická rovina...61 // Analytické aspekty muzikoterapie...65 // Vrstvy muzikoterapeutickej analýzy...67 // Terapeutická zmena...69 // Úrovne abstrakcie terapeutickej zmeny...70 // Úrovne uskutočnenia terapeutickej zmeny...71 // Terapeutický štrukturálny proces a terapeutické obsahy...72 // Tektonický zlom procesu...73 // Synchronizácia obsahov...74 // Hudobná reprezentácia psychických obsahov...77 // Ciele a fázy terapie...80 // Od symptómu k diagnóze...80 // Funkcionalita a kontext obsahu...82 // Súvislosti medzi obsahmi...83 // Integrita a konzistentnosť osoby...85 // Od hypotéky k terapeutickému procesu...88 // Stanovenie terapeutických cieľov...88 // Stanovenie diagnózy a indikácia terapie...89 // Stanovenie terapeutického plánu...94 // Fásy terapeutického procesu...96 // Úvodná fáza muzikoterapie...96 // Stredná fáza muzikoterapie...96 // Záverečná fáza muzikoterapie...99 // Úrovne vplyvu hudby...100 // Hudobné odhaľovanie vrstiev osobnosti...103 // Strata intrapsychických obsahov...105 // Kvality konzistencie hudobného prejavu...106 //
Komunikačné a metakomunikačné aspekty muzikoterapie...111 // Kvalita komunikovaných významov...113 // Kongruencia verzus dvojitá väzba... 114 // Autentický prejav...116 // Validizujúci prejav...118 // Komunikačné stratégie...121 // Saturácia psychosociálnych potrieb...125 // Kooperácia komunikačných partnerov...131 // Kvality muzikoterapeuta a hudby...133 // Osobnosť muzikoterapeuta ako facilitátora autenticity... 1 33 // Erudícia muzikoterapeuta...133 // Profesionalita muzikoterapeuta...134 // Hudba ako reprezentácia vzťahovej siete...134 // Tektonická štruktúra hudby...135 // Hudobný dynamizmus a procesuálny charakter hudby...137 // Systémové aspekty muzikoterapie...141 // Vzťah hudby a psychiky...143 // Vzťahová sieť...143 // Extemalizácia aktuálnej štruktúry...144 // Internalizácia potenciálnej štruktúry...146 // Vzťah osobného self a presahujúcej ho reality...146 // Expanzia self a pocity osamotenia...148 // Potreba vzťahu a kooperácie...150 // Životný koncept a sebaobraz...152 // Inšpirácia narodená hudobnou reprezentáciou...154 // Kritérium reality...157 // Kritérium bezpečia...158 // Kritérium vrstvenia...159 // Limit a fascinácia ako podnet inšpirácie...162 // Kritérium flexibilnej kooperácie...164 // Kritérium senzibilného rozlišovania...164 // Kritérium tektonickej integrity...165 // Kritérium disponibility a responzibilily...166 // Kritérium finálneho zmyslu...167 // Pripravenosť pre inšpiráciu...169 // Kritérium dynamickosti tvaru...170 // Kritérium autentickosti a prirodzenosti tvaru...172 // Kritérium estetickosti tvaru...172 // Modely v muzikoterapii podľa geneapé...176 // Model osobnosti...176 // Človek ako otvorený systém...176 // Kvality self...178 // Funkčná štruktúra systému...182 // Model zdravia a psychopatologickj zmeny...184 // Imanentná sila systému...184 // Tlak zmeny...186 //
Presmerovanie dynamizmu kooperácie...188 // Model musýkoterapeutickej zmeny...190 // Konfrontácia s ohrozujúcim obsahom...190 // Fascinácia ideálnym obsahom...191 // Návrat ku kooperácii...193 // Reštrukturalizácia podporená zvratnosťou hudobných reprezentácií...194 // Modely ako pomočuj aparát muzikoterapeuta / 9H // Hudobno-diagnostický proces...198 // Hudobno-terapeutický proces...199 // Statický charakter štruktúry systému...201 // Dynamický charakter vzťahov systému...202 // Záver...207 // Literatúra...213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC