Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Prvé vydanie
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008
281 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8082-154-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 261-266
Anglické a německé resumé
Vydavatel: Filozofická fakulta, Trnavskej univerzity v Trnave
001451148
Predhovor ...9 // I. KAPITOLA - OD ZÁKLADNÝCH REGULÁTOROV K ŠPECIFICKÝM REGULATÍVOM ETICKÉHO SPRÁVANIA ...13 // 1. Osobitosti základných regulátorov ...13 // a) Verejná mienka ako vonkajší regulátor ...13 // b) Svedomie ako vnútorný regulátor ...16 // c) Vzájomnosť vonkajšieho a vnútorného regulátora ...19 // d) Možnosti a obmedzenia základných regulátorov ...20 // 2. Osobitosti špecifických regulatívov ...24 // 3. Špecifiká noriem morálnosti v systéme mimomorálnych noriem ...25 // 4. Špecifické modely regulácie správania normami morálnosti ...28 // a) Modely väzbovo unifikovaného správania ...29 // b) Modely väzbovo polaritného správania ...30 // c) Modely bezväzbovo prejaveného správania ...31 // d) Modely bezväzbovo prežívaného správania ...31 // II. KAPITOLA - VÝKONOVÉ, MORÁLNE A LEGISLATÍVNE NORMY V KOMPARAČNÝCH ANALÝZACH ...36 // 1. Záväznosť morálnych a mimomorálnych noriem ...36 // a) Predpoklady subjektívnej záväznosti mimomorálnych noriem 38 // b) Predpoklady subjektívnej záväznosti noriem morálnosti ...39 // c) Subtrieda lexikonových noriem a osobitosti jej záväznosti ...42 // 2. Vzájomnosť noriem v intemormatívnych súvislostiach ...43 // a) Hypotézy o izolovanosti a obsiahnutosti tried noriem ...44 // b) Téza o singulárnej, binárnej a ternárnej existencii tried noriem ...46 // c) K problematike internormatívneho povýšenia noriem ...51 // 3. Hodnotovosť morálnych a mimomorálnych noriem ...54 // a) Hodnotovosť výkonových noriem ...54 // b) Hodnotovosť legislatívnych noriem ...56 // c) Hodnotovosť noriem morálnosti ...57 //
III. KAPITOLA - MRAVNOSŤ AKO NAJVYŠŠIE ETICKÉ HODNOTENIE A PROCESY JEHO NEUTRALIZÁCIE ...60 // 1. Mravnosť ako imanentné psychologický fenomén ...61 // 2. Mravnosť v interiorizačných súvislostiach ...63 // 3. Všeobecne o procesoch neutralizácie etického hodnotenia ...66 // 4. Systémový prístup k neutralizácii etického hodnotenia ...68 // aj Komparatívna neutralizácia morálneho hodnotenia ...68 // b) Axiologická neutralizácia mravného hodnotenia ...69 // 5. Algoritmus riešenia neutralizácie mravného hodnotenia ...72 // a) Odvodzovanie a zdôvodňovanie neutralizácie a jej pravidiel 73 // b) Aplikovateľnosť neutralizačných pravidiel ...78 // - Vety o podmienenosti a nepodmienenosti neutralizácie ...79 // - Diferenciačné uplatňovanie neutralizačných viet ...80 // IV. KAPITOLA - PRAGMATICKÉ ASPEKTY NEUTRALIZÁCIE MRAVNÉHO HODNOTENIA ...82 // 1. Možnosti neutralizácie vo vzťahu k ontogenetickým osobitostiam ...84 // a) Vzťah k práci ...84 // b) Vzťah k vlastníctvu ...86 // c) Vzťah k pravdivosti informácií ...91 // 2. Možnosti neutralizácie vo vzťahu k individuálnym osobitostiam 93 // a) Jav relácie ...95 // b) Jav analógie ...97 // c) Jav identity ...98 // V. KAPITOLA - LOGISTICKÉ ASPEKTY SPRÁVNOSTI MRAVNÉHO HODNOTENIA ...101 // 1. Schémy metód hodnotenia mravného správania ...102 // a) Z histórie tvorby schém ...103 // b) Aktuálne schémy hodnotenia mravného správania ...106 // - Osobitosti schémy MAK ...106 // - Osobitosti schémy KAR ...109 // 2. Schémy príbehov z aspektu modifikácie hodnôt indikátorov ...113 // 3. Sémantické aspekty metódy modelovania príbehov ...117 // - Príklady modelovania príbehov podľa schémy MAK ...119 // - Príklady modelovania príbehov podľa schémy KAR ...121 // - Poznámky k metóde modelovania ...125 //
4. Syntaktické aspekty metód odvodzovania pravidiel hodnotenia 127 // a) Pravidlá hodnotenia príbehov podľa schémy MAK ...129 // b) Pravidlá hodnotenia príbehov podľa schémy KAR ...131 // c) Poznámky k metóde odvodzovania pravidiel ...133 // VI. KAPITOLA - VÝSKUM MRAVNOSTI VO VSTUPNÝCH ORIENTAČNÝCH ANALÝZACH ...135 // 1. Metodika prvej fázy výskumu ...138 // 2. Frekvencia dominantných odpovedí ...144 // 3. Výsledky riešenia prvopribehov ...146 // 4. Riešenia analogických druhopríbehov ...148 // a) Skupinové porovnávanie riešení ...148 // b) Párové porovnávanie riešení ...150 // 5. Záver ...152 // VII. KAPITOLA - EMPIRICKÉ ŠPECIFIKÁ INDIKÁTOROV NORIEM MORÁLNOSTI V UVAŽOVANÍ PROBANDOV ...155 // 1. Metodika druhej fázy výskumu ...155 // 2. Výsledky riešenia z aspektov diverzifikovaných príbehov ...159 // a) Analýza jednoindikátorových príbehov ...159 // b) Analýza dvojindikátorových príbehov ...161 // c) Analýza trojindikátorových príbehov ...165 // 3. Experimentovanie s hodnotami indikátora konzekvencia ...168 // 4. Distribúcia riešiteľov podľa úspešnosti ...173 // 5. Záver ...176 // VIII. KAPITOLA - ETICKÉ MYSLENIE PROBANDOV Z ASPEKTU VYTYPOVANÝCH PRÍBEHOV ...179 // 1. Metodika tretej fázy výskumu ...182 // 2. Etická orientácia v nonprosociálnom správaní ...185 // 3. Zástoj konzekvencionalizmu pri riešení etických príbehov ...188 // a) Spôsobilosť diferencovať zlé správanie od jeho variabilných konzekvencií ...189 // b) Spôsobilosť rozlišovať dobré správanie v podmienkach jeho meniacich sa dôsledkov ...191 // 4. Zástoj úmyslu a činu pri riešení príbehov ...193 // a) Schopnosť identifikovať dobré správanie v podmienkach pôvodne zlého úmyslu ...194 // b) Schopnosť identifikovať zlé správanie v podmienkach dobrého úmyslu ...196 // 5. Podiel vzťahu priateľstva na záťažovosti riešenia etických príbehov ...199 // 6. Záver ...204 //
IX. KAPITOLA - FENOMÉN NEUTRALIZÁCIE Z EMPIRICKÉHO HĽADISKA ...206 // 1. Metodika štvrtej fázy výskumu ...206 // 2. Celková - všeobecná analýza empirických výsledkov ...211 // a) Vstupná analýza jednoznačnosti riešení ...211 // b) Analýza riešení z aspektu ich logickej odôvodnenosti ...213 // c) Diferenciálna analýza ustálenosti identických riešení ...217 // 3. Špecifická analýza niektorých empirických výsledkov ...219 // a) Antinómia „ nemravnej morálnosti“ z empirického aspektu ...220 // b) Antinómia „ mravnej nemorálnosti“ v empirických analýzach ...223 // 4. Zhrnutie ...225 // X. KAPITOLA - GENERALIZÁCIE A APLIKÁCIE ...229 // 1. Konfirmačně a kreačné aspekty zovšeobecňovania ...229 // 2. Aplikácie ako osobitosti integrácie ...241 // a) Osobitosti novozískaných empirických faktov ...242 // b) Osobitosti už existujúceho poznatkového systému ...244 // Príloha č. 1 (Test ZEU-MAK) ...249 // Príloha č. 2 (Retest ZEU-MAK, časť A) ...252 // Príloha č. 3 (Retest ZEU-MAK, časť B) ...255 // Príloha č. 4 (Test ZEU-KAR) ...258 // Literatúra ...261 // Resumé (nemecké) ...267 // Resumé (anglické) ...275

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC