Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.1) Půjčeno:55x 
BK
2., upravené vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2016
270 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8140-6 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 223-248 a rejstříky
Anglické resumé
001451337
Úvod - Introduction ...9 // TEORETICKÁ VÝCHODISKA ...13 - THEORETICAL BASIS // Podoby inkluzivniho vzděláváni - implikace pro vedení základních škol ...15 - Forms of inclusive education - implications for the management of elementary schools (Bohumíra Lazarová, Lenka Hloušková, Kateřina Trnková, Milan Pol) // Česká veřejnost a inkluzivní vzdělávání: Postoje a jejich souvislosti optikou kvantitativního výzkumného šetření ...25 - Czech public and inclusive education: Attitudes and their context from the perspective of quantitative research (Karel Pantocha, Lenka Slepičková) // Zdraví a psychická pohoda jako téma interakce v inkluzivní škole se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ...43 - Health and psychological well-being as a topic of interaction in inclusive schools with regard to students with special educational needs (Marie Vítková) // Analýza zdrojů žákovské motivace u žáků s poruchami učení v inkluzivním prostředí školy - přehled teoretických studií ...53 -Analysis of sources of student motivation for students with learning difficulties in inclusive school environment - a review of academic studies (Miroslava Bartoňová) // INKLUZE VE ŠKOLE JAKO PŘEDMĚT VÝZKUMU ...65 - INCLUSION IN SCHOOL AS A RESEARCH SUBJECT // Motivace učení a výkon žáka s poruchami učení v inkluzivním prostředí školy ...67 - Motivation and learning performance of students with learning difficulties in inclusive school environment (Miroslava Bartoňová) // Zpětná vazba a výkon žáka ve vyučovacím procesu ...93 - Feedback and student performance in the educational process (Miroslava Bartoňová) //
Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy z pohledu vybraných zemí - Německa, Švýcarska a České republiky ...107 - Support measures for students with special educational needs in inclusive school environment from the perspective of selected countries - Germany, Switzerland and the Czech Republic (Marie Vítková) // Specifika podpory při vzdělávání žáka s tělesným postižením v inkluzivní základní škole ...123 - Specifics of support for education of students with disabilities in inclusive elementary schools (Dagmar Opatřilová) // Specifika podpory v rámci inkluzivniho vzdělávání žáků s tělesným postižením na střední škole ...133 - Specifics of support for secondary school students with disabilities in the framework of inclusive education (Dana Zámečníková) // Podpůrná opatřeni v cdukaci žáků s mentálním postižením ...145 - Support measures in the education of students with mental disorders (Jarmila Pipeková) // VÝZKUMNÁ ŠETŘENÍ V OBLASTI NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI A SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ SE ZŘETELEM NA VĚKOVÉ SKUPINY ...155 - RESEARCH INTO IMPAIRED COMMUNICATION SKILLS AND HEARING IMPAIRMENT WITH RESPECT TO AGE GROUPS // Dítě s rizikem ve vývoji komunikační schopnosti z pohledu pediatrů a logopedů ...157 - Child at risk in the development of communication skills from the perspective of pediatricians and speech therapists (Ilona Bytešníková) // Podpora dětí s těžkým sluchovým postižením v inkluzivním prostředí mateřské a základní školy ...179 - Support for children with severe hearing impairment in the inclusive settings of nursery and elementary schools (Radka Horáková) //
Žák se specificky narušeným vývojem řeči a jeho vzdělávání z pohledu poradenských pracovníků speciálně pedagogického centra ...193 - Students with specific language impairments and their education from the perspective of special education center counselors (Barbora Bočková) // Komunikační dovednosti v kontextu sociální inkluze dospělých osob se zdravotním postižením ...207 - Communication skills in the context of social inclusion of adults with health impairments (Petr Kopečný) // Summary ...219 // Literatura - Literature ...223 // Seznam obrázků, tabulek, schémat a grafů - List of Figures, Tables, Graphs and Charts ...249 // Jmenný rejstřík - Name Index ...255 // Věcný rejstřík - Subject Index ...261
(OCoLC)956489192
cnb002802417

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC