Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016
251 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8292-2 (brožováno)
Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 444
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 237-241, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001451395
OBSAH // ? // * ? ’ •* // +¦ // « // PŘEDMLUVA ...9 // •• *- . // 1 ÚVOD... // 2 ILLATIV V PÁDOVÉM SYSTÉMU FINŠTINY A ESTONŠTINY ...14 // 2.1 Popis pádové kategorie...14 // 2.2 Illativ jako lokální pád ...16 // 3 STRUČNĚ ? FINSKÉ A ESTONSKÉ FONOLOGII ...24 // 3.1 Finská a estonská fonologie ...24 // 3.2 Fonologický inventář finštiny...24 // 3.3 Opozice kvantity ve finštině...26 // 3.4 Fonologický inventář estonštiny ...28 // 3.5 Prozodické charakteristiky přízvučné slabiky v estonštině ...29 // 3.6 Opozice důraznosti slabik a přízvuk v estonštině...31 // 3.7 Opozice kvantity vokálů a konsonantů v estonštině a její interpretace . . 33 // 3.8 Poznámka ? estonské ortografii...34 // 4 KONCEPTY KOGNITIVNÍ GRAMATIKY ...35 // 4.1 Kategorizace v kognitivní lingvistice...35 // 4.1.1 Kategorizace jako proces, kódování a konvenčnost ...37 // 4.1.2 Schematická síť ...39 // 4.1.3 Využití schematické sítě...41 // 4.1.4 Kategorie přirozené a distribuční ...42 // 4.2 Syntagmatická spojení ...43 // 5 // 4.2.1 Složené výrazy a status jednotky ...43 // 4.2.2 Způsob propojení...44 // 4.2.3 Autonomní a závislý komponent...45 // 4.2.4 Závislé morfémy v estonštině a ve finštině...46 // 4.2.5 Širší kontext výskytu illativu ...51 // 5 FORMY ESTONSKÉHO ILLATIVI!...53 // 5.1 Illativ ve standardní estonštině...53 // 5.2 Historický vývoj forem illativu singuláru v estonštině...56 // 5.3 Illativ v psané
estonštině a v procesu standardizace...57 // 5.4 Otázky spojené s distribucí illativních vzorů...62 // 5.5 Formy estonského illativu jako kategorie...69 // 5.5.1 Kategorizace na základě kritérií a atributů ...69 // 5.5.2 Kategorizace v modelu schematické sítě ...73 // 5.5.3 Využité možnosti rozšíření ...78 // 6 FORMY FINSKÉHO ILLATIVU ...81 // 6.1 Illativ ve standardní finštině...81 // 6.1.1 Koncovky illativu singuláru ...82 // 6.1.2 Koncovky illativu plurálu ...84 // 6.1.3 Illativ a posesivní sufixy...89 // 6.1.4 Podoba kmene v illativních tvarech...89 // 6.2 Historický vývoj illativních tvarů ve finštině...93 // 6.3 Finský illativ v procesu standardizace...95 // 6.4 Finský illativ jako schematická síť... 99 // 6.5 Historická motivace...105 // j* -f // 7 ILLATIVJAKO DISTRIBUČNÍ KATEGORIE ...;...108 // 7.1 Otázky spojené s distribucí alomorfů... 108 // 7.2 Produktivita...109 // 7.3 Tradiční pohled na produktivitu estonských illativních vzorů ...112 // 7.4 Možnosti uplatnění finských illativních koncovek... 117 // 7.5 Pojem produktivity v popisu jazyka ...118 // 7.6 Kognitivní význačnost a elaborační vzdálenost...122 // 7.7 Možnosti využití estonských illativních tvarů ...125 // 7.7.1 Výskyt illativních forem zakončených na -/? V...125 // 7.7.2 Výskyt illativních forem se zakončením -de...128 // 7.7.3 Výskyt ablautových illativních forem ...132 // 7.7.4 Výskyt geminačních illativů ...136 // 7.7.5 Výskyt
illativních tvarů s koncovkou -sse...139 // 7.7.6 Závěry ? vyhledávání v korpusech...144 // 6 // 7.7.7 Použití illativu u vlastních místních jmen...147 // 7.8 Možnosti využití finských illativních tvarů ...148 // 7.8.1 Schematický kmen a komplementární distribuce...148 // 7.8.2 Použití koncovek -hVn a -seen v illativu singuláru...149 // 7.8.3 Výskyt koncevek -siin a -hin v illativu plurálu...152 // 7.8.4 Kolísání stupně v illativu plurálu...160 // 8 DEKLINAČNÍ TYPY...164 // 8.1 Deklinační typy v teoretickém popisu jazyka ...164 // 8.2 Příklady využití deklinačních typů ...167 // 9 POLYSÉMIE FINSKÉHO A ESTONSKÉHO ILLATIVU ...173 // 9.1 Význam v kognitivní sémantice...173 // 9.2 Polysémie illativu...176 // 9.3 Polysémie finského illativu...V *: <...178 // 9.3.1 Základní schéma illativu (prototyp)...178 // 9.3.2 Obecné schéma „lokální illativ*...180 // 9.3.3 Subjektivní pohyb ...182 // 9.3.4 Rozšíření do jiných domén...183 // 9.3.5 Rozšíření „směřování činnosti“ a „místo zasažení“...185 // 9.3.6 Schéma „zaměření na cíl“ ...187 // 9.3.7 Rozšíření „illativ jako účel“ ...191 // 9.3.8 Situační schéma...191 // 9.3.9 Rozšíření „existenciálni užití“ ...195 // 9.3.10 Rozšíření „vyjádření příčiny“...196 // 9.3.11 Schéma „přesun ? / započetí jiné činnosti“...197 // 9.3.12 Schéma „připravenosti k činnosti“...199 // 9.3.13 Schéma „část z
celku“ ...201 // 9.3.14 Užití illativu s postpozicemi...202 // 9.3.15 Terminativní význam a škála ...204 // 9.3.16 Jiná časová vyjádření a umístění na škále...206 // 9.3.17 Síť významů finského illativu...209 // 9.4 Polysémie estonského illativu...212 // 9.4.1 Prototyp a obecně lokální schéma...212 // 9.4.2 Rozšíření „směřování činnosti“ ...214 // 9.4.3 Přenos do jiných domén a subjektivní pohyb ...215 // 9.4.4 Existenciálni užití ...216 // 9.4.5 Illativ v časových vyjádřeních...217 // 9.4.6 Situační schéma...217 // 9.4.7 Schéma „zaměření na cíl“ ...219 // 9.4.8 Schéma „část z celku“ ...223 // 7 // 9.4.9 Ma-infinitiv ...224 // 9.4.10 Terminativ a postpoziční syntagmata...228 // 9.4.11 Tázací adverbia Kuhu? „Kam?“ a Millessei „Do čeho?“ .229 // 10 ZÁVĚR...232 // LITERATURA...237 // SEZNAM TABULEK, SCHÉMAT A OBRÁZKŮ ...242 // POUŽÍVANÉ ZKRATKY...244 // VĚCNÝ REJSTŘÍK ...245 // THE ILLATIVE CASE IN ESTONIAN AND FINNISH // FROM THE PERSPECTIVE OF COGNITIVE GRAMMAR // SUMMARY ...248 // ¦+ // V // ? // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC