Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Informační centrum Evropské unie, 2004
175 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-239-2451-6 (brožováno)
angličtina
Obsahuje rejstříky
Přeloženo z angličtiny?
Částečně anglický text
001451507
ČESKÝ REJSTŘÍK : Architektura Evropy 4 // Acquis Společenství 4 // Agenda 2000 5 // Agentury Evropské unie 6 // Amsterodamská smlouva 8 // Audiovizuální politika 8 // Bezpečnost potravin 9 // Bílá kniha 10 // Boj proti drogám 11 // Boj proti mezinárodnímu organizovanému zločinu 12 // Boj proti podvodům 13 // Boj proti rasismu a xenofobii 14 // Boj proti terorismu 15 // Celní unie 16 // Cíle 1, 2 a 3 (Regionální politika) 17 // Coreper 18 // COREU (CORespondance EUropéenne) 18 // Daně 19 // Debata o budoucnosti Evropské unie 20 // Deklarace (SZBP) 20 // Delegace Evropské komise / Reprezentace Evropské komise 21 // Demokratický deficit 22 // Dobré životní podmínky zvířat 23 // Duševní vlastnictví 23 // Dvojitá většina 24 // eEurope 25 // Energetika 26 // EUROFOR/EUROMARFOR 27 // Europol (Evropský policejní úřad) 27 // Evropská bezpečnostní a obranná identita 28 // Evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP) 29 // Evropská centrální banka 30 // Evropská dohoda 31 // Evropská investiční banka (EIB) 31 // Evropská komise 32 // Evropská konference 33 // Evropská politická spolupráce (EPS) 34 // Evropská rada 34 // Evropská soudní síť v trestních věcech (ESS) 34 // Evropská strategie zaměstnanosti 35 // Evropská úmluva o lidských právech 36 // Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 37 // Evropský konvent 37 // Evropský parlament 39 // Evropský sbor 40 // Evropský účetní dvůr (EÚD) 41 // Evropský výzkumný prostor 41 // Evropský zatykač 42 // Finanční perspektiva 2000-2006 42 // Finanční zdroje EU 43 // Geneticky modifikované organismy (GMO) 44 // Globalizace ekonomiky 45 // Hlava V Smlouvy o EU 45 // Hlava VI Smlouvy o EU 46 // Hospodářská a měnová unie 46 // Hospodářská a sociální soudržnost 47 // Hospodářská politika 48 // Hospodářská soutěž 49 // Humanitární pomoc 50 //
Charta základních práv občanů EU 51 // Informační společnost 52 // Institucionální rovnováha a demokratická legitimita 53 // Integrační jádro 54 // lóanninský kompromis 54 // ISPA 55 // Jednání o přistoupení 55 // Jednomyslnost 56 // Jednotná volební procedura Evropského parlamentu 57 // Jednotný institucionální rámec 58 // Justice a vnitřní věci (JVV) 58 // Kandidátské země 60 // Kjótský protokol 61 // Klasifikování výdajů v rozpočtu 62 // Kodaňská kritéria 62 // Kolektivní obrana 63 // Komitologie 63 // Komunitární právo 65 // Komunitární programy 65 // Komunitizace 66 // Koncentrace 66 // Konkurenceschopnost 67 // Konstruktivní veto 68 // Konvergenční kritéria 68 // Koordinační výbor 69 // Kultura 69 // Kvalifikovaná většina 70 // Laekenská deklarace 71 // Lidská práva 72 // Lisabonská strategie 72 // Měnová politika 73 // Mezivládní konference (IGC) 74 // Monitorování aplikace práva Společenství 76 // Nadnárodní a mezivládní metoda rozhodování 76 // Národní parlamenty 77 // NATO (Organizace Severoatlantické smlouvy) 78 // Nejvzdálenější regiony 78 // Neúčastnění se 79 // Nové NATO 79 // Občanství EU 80 // Ochrana spotřebitele 80 // OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) 81 // Ombudsman 82 // Opatření pro boj proti praní peněz 82 // Pakt stability a růstu 83 // Parlamentní výbory 83 // Petersberské úkoly 84 // Petice 85 // Phare 85 // Pilíře Evropské unie 86 // Podnikatelská politika 86 // Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech 87 // Politický a bezpečnostní výbor (PBV) 88 // Posílená kvalifikovaná většina 88 // Potvrzení Evropské komise ve funkci 89 // Pozastavení členských práv 90 // Právní instrumenty Společenství 91 // Právní subjektivita Unie 91 // Právo na iniciativu 92 // Pravomoci Společenství 93 // Pravomoci subsidiarity 93 //
Pravomoci subsidiarity 93 // Princip předběžné opatrnosti 94 // Princip rovných příležitostí 95 // Procedura konzultací 95 // Procedura souhlasu 96 // Procedura spolupráce 96 // Procedura spolurozhodování 97 // Prohlubování 99 // Prostor svobody, bezpečnosti a práva 99 // Protokol o sociální politice 100 // Průhlednost (přístup k dokumentům) 101 // Průhlednost jednání Rady 102 // Předseda Evropské komise 102 // Předsednictví Unie (rotace předsednictvo 103 // Předvstupní pomoc 104 // Předvstupní strategie 105 // Přijetí nových členských států do Evropské unie 106 // Přístupové partnerství 106 // Rada Evropské unie 107 // Rada Evropy  108 // Referenda o přistoupení k Evropské unii 109 // Revize smluv 109 // Rovné příležitosti 110 // Rovné zacházení s muži a ženami 110 // Rozhodnutí a rámcové rozhodnutí (Hlava VI Smlouvy o Evropské unii) 111 // Rozpočet 112 // Rozšíření 113 // Rozvoj venkova 113 // Rozvojová pomoc 115 // SAPARD 115 // Screening 116 // Schengen (smlouva a úmluva) 117 // Sjednoceni legislativy - formální/oficiální 118 // Sjednocení legislativy - neformální/deklaratorní 118 // Složení Evropské komise 119 // Smírčí výbor 120 // Smlouva z Niče 120 // Sociální dialog 121 // Sociální charta 122 // Sociální partneři 122 // Sociální politika 123 // Soud prvního stupně Evropských společenství (SPS) 124 // Soudní dvůr Evropské unie (SD) 124 // Soustředné kruhy 125 // Společná akce - justice a vnitřní věci 126 // Společná akce - SZBP 126 // Společná dopravní politika 126 // Společná obchodní politika 127 // Společná strategie 128 // Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) 128 // Společná zemědělská politika (SZP) 129 // Společné organizace zemědělských trhů 130 // Společný postoj - SZBP 130 // Společný postoj (Smlouva o EU, Hlava VI) 131 // Správa věcí veřejných 131 // Státní pomoc 132 //
Strukturální fondy a Fond soudržnosti 133 // Subsidiarita 134 // Širší Evropa 135 // TAIEX  136 // Telekomunikace 137 // Televize bez hranic 138 // Transevropské sítě 138 // Trojka 139 // Trvale udržitelný rozvoj 140 // Úmluva (Hlava VI Smlouvy o Evropské unii) 140 // Omluva o sociální politice 141 // Ústavní smlouva (Návrh Smlouvy o založení Ústavy pro Evropu) 142 // Útvar pro politické plánování a včasné varování 143 // Užší spolupráce 143 // Vážení hlasů v Radě 145 // Veřejné zdraví 146 // Vnější působnost Evropského společenství 146 // Volný pohyb osob (vízová, azylová, imigrační a jiné politiky) 147 // Výbor regionů 149 // Výbory a pracovní skupiny 149 // Vymezení kompetencí 150 // Vysoký zástupce pro SZBP (Pan/Paní SZBP) 151 // Výzkum a vývoj 151 // Vzdělávání, odborná příprava a mládež 152 // Začleňování acquis Společenství 154 // Zaměstnanost 155 // Západoevropská unie (ZEU) 156 // Zelená kniha 157 // Zjednodušení legislativy 157 // Zjednodušení smluv 158 // Životní prostředí 159
(OCoLC)85096583
cnb001305718

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC