Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Krystal OP, s.r.o., 2015
335 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87183-75-5 (vázáno)
latina
Vychází ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni
Obsahuje bibliografii na straně 323 a rejstřík
České a anglické resumé
001451521
Předmluva kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského a primasa českého ...5 // Úvod překladatele ...8 // DOKUMENTY TRIDENTSKÉHO KONCILU // 1. zasedání dne 13. 12. 1545 // Dekret o zahájení koncilu ...13 // 2. zasedání dne 7. 1. 1546 // Dekret o pobytu na koncilu a o všem, co je třeba zachovávat ...14 // 3. zasedání dne 4. 2. 1546 // Dekret o vyznání víry ...17 // Oznámení příštího zasedání ...18 // 4. zasedání dne 8. 4. 1546 // Dekret o kanonických spisech ...20 // Dekret o vydávání a užívání posvátných knih ...21 // Oznámení příštího zasedání ...23 // 5. zasedání dne 17. 6. 1546 // Dekret o prvotním hříchu ...24 // Dekret o reformě ...27 // Hlava 1. O zavedení četby svatého Písma a svobodných umění ...27 // Hlava 2. O kazatelích Božího slova a o výběrčích almužen ...29 // Oznámení příštího zasedání ...32 // 6. zasedám dne 13. 1. 1547 // Dekret o ospravedlnění ...33 // Předmluva ...33 // Hlava 1. O neschopnosti přirozenosti a zákona k ospravedlnění člověka ...33 // Hlava 2. O udílení milosti a o tajemství příchodu Kristova ...34 // Hlava 3. Kdo jsou skrze Krista ospravedlněni ...34 // Hlava 4. Popis ospravedlnění hříšníka a jeho způsob ve stavu milosti ...35 // Hlava 5. O nutnosti přípravy dospělých na ospravedlnění, a odkud vychází ...35 // Hlava 6. Způsob přípravy ...36 // Hlava 7. Co znamená ospravedlnění bezbožného a jaké jsou jeho příčiny ...37 // Hlava 8. Jak se rozumí tomu, že hříšník je ospravedlněn skrze víru a zdarma ...38 // Hlava 9. Proti prázdné důvěře kacířů ...39 // Hlava 10. O vzrůstu přijatého ospravedlnění ...40 // Hlava 11. O zachovávání přikázání a o jeho nutnosti a možnosti ...40 // Hlava 12. Je třeba vyhýbat se opovážlivé domněnce o předurčení ...42 // Hlava 13. O daru vytrvalosti ...42 //
Hlava 13. O daru vytrvalosti ...42 // Hlava 14. O odpadlících a jejich nápravě ...43 // Hlava 15. Kterýmkoli smrtelným hříchem se ztrácí milost, ale nikoli víra ...44 // Hlava 16. O ovoci ospravedlnění, to jest o zásluze dobrých skutků a o důvodu zásluhy samé ...44 // Kánony o ospravedlnění ...46 // Dekret o reformě ...53 // Hlava 1. Prelátům přísluší, aby sídlili u svých kostelů, a budou-li se chovat jinak, budou potrestáni obnovenými starými tresty jakož i nově stanovenými ...53 // Hlava 2. Nikdo nesmí být vzdálen z obročí vyžadujícího osobní rezidenci, leda ze spravedlivého důvodu schváleného biskupem; ten také nechť ustanoví zástupce kvůli péči o duše a opatří ho částí strženou z výnosu onoho obročí ...55 // Hlava 3. Excesy světských duchovních i řeholníků pobývajících mimo klášter ať jsou napravovány místním ordinářem ...55 // Hlava 4. Biskupové a jiní vyšší preláti mají, kdykoli je to zapotřebí, vizitovat jakékoli kostely, přičemž se zrušuje vše, co by tomuto dekretu mohlo odporovat ...56 // Hlava 5. Biskupové nesmějí v cizí diecézi činit pontifikální úkony ani udílet svěcení ...56 // 7. zasedání dne 3. 3. 1547 // Dekret o svátostech - předmluva ...58 // Kánony o svátostech obecně ...58 // Kánony o křtu ...61 // Kánony o biřmování ...63 // Dekret o reformě ...64 // Hlava 1. Kdo je způsobilý k řízení katedrálních kostelů ...64 // Hlava 2. Ti, kdo řídí více katedrálních kostelů, jsou stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě povinni jejich řízení se vzdát, s výjimkou jediného ...65 // Hlava 3. Obročí nechť jsou udílena pouze způsobilým osobám ...65 // Hlava 4. Ten, kdo proti ustanovení kánonů drží vícero obročí, ať je jich zbaven ...66 //
Hlava 5. Ti, kteří mají vícero kurátních obročí, mají ordináři podat výkazy ze své správy, a ti ať se těmto kostelům postarají o vikáře a přiznají jim přiměřený podíl z výnosů ...66 // Hlava 6. Která spojení obročí mají být považována za platná ...67 // Hlava 7. Spojená církevní obročí mají být vizitována a duchovní péče má být obstarávána také skrze trvalé vikáře; jejich ustanovení ať se stane s přiznáním přiměřeného podílu, také z pravidelných příjmů ...67 // Hlava 8. Kostely ať jsou opravovány a duchovní správa ať je pečlivě vykonávána ...68 // Hlava 9. Konsekrace osob nemá být odkládána ...68 // Hlava 10. Při uprázdnění stolce ať kapituly nikomu nevystavují propouštěcí list ke svěcení, leda kvůli obdržení obročí nebo k již obdrženému obročí; a různé tresty pro narušitele ...68 // Hlava 11. Dovolení k přijetí svěcení bez spravedlivého důvodu ať pro nikoho nemá žádnou účinnost ...69 // Hlava 12. Dovolení umožňující nepřijímat svěcení se nemá vydávat na dobu delší jednoho roku ...69 // Hlava 13. Ať je někdo kýmkoli prezentován, nechť není ustanovován bez předchozího přezkoušení ordinářem, s určitými výjimkami ...69 // Hlava 14. Které civilní záležitosti exemptních osob mohou být souzeny biskupy 70 // Hlava 15. Ordináři mají pečovat o to, aby všechny špitály, i exemptní, byly svými správci věrně řízeny ...70 // Oznámení příštího zasedání ...71 // Bula papeže Pavla III. Regimini universalis ecclesiae ze dne 22. 2. 1547, umožňující přenesení koncilu ...71 // 8. zasedání dne 11. 3. 1547 // Dekret o přeložení koncilu ...74 // 9. zasedání dne 21. 4. 1547 // Dekret o odložení zasedání ...75 // 10. zasedání dne 2. 6. 1547 // Dekret o odložení zasedání ...77 //
Bula papeže Julia III. Cum ad tollenda ze dne 14. 12. 1550 o obnovení tridentského koncilu ...78 // 11. zasedání dne 1. 5. 1551 // Dekret o obnovení koncilu ...81 // Oznámení budoucího zasedání ...81 // 12. zasedání dne 1. 9. 1551 // Dekret o odložení zasedání ...82 // 13. zasedání dne 11. 10. 1551 // Dekret o svátosti nejsvětější eucharistie ...84 // Hlava 1. O skutečné přítomnosti našeho Pána Ježíše Krista ve svátosti nejsvětější eucharistie ...85 // Hlava 2. O účelu ustanovení této svátosti ...86 // Hlava 3. O vynikajícím postavení eucharistie mezi všemi ostatními svátostmi ...86 // Hlava 4. O přepodstatnění ...87 // Hlava 5. O kultu a úctě, jež mají být této nejsvětější svátosti prokazovány ...87 // Hlava 6. O uchovávání svátosti nejsvětější eucharistie a o jejím donášení nemocným ...88 // Hlava 7. O přípravě, již je třeba zachovat, aby křesťan mohl hodným způsobem přijmout posvátnou eucharistii ...89 // Hlava 8. O přijímání této obdivuhodné svátosti ...89 // Kánony o nejsvětější svátosti eucharistie ...91 // Dekret o reformě ...93 // Hlava 1. Biskupové ať moudře dozírají na obnovu mravů podřízených; proti jejich opatřením ať není přípustné odvolání ...93 // Hlava 2. Kdy o odvolání v trestních věcech proti rozsudku biskupa rozhoduje metropolita a kdy jeden ze sousedních biskupů ...95 // Hlava 3. Spis první instance ať je během třiceti dnů vydán obžalovanému, který se odvolal ...96 // Hlava 4. O trestním řízení při degradaci duchovních z důvodu těžkých zločinů ...96 // Hlava 5. Pokud biskup rozhoduje o udělení nějaké milosti nebo osvobození od trestného činu nebo prominutí trestu, má postupovat v sumárním řízení ...97 // Hlava 6. Biskup ať není osobně předvoláván k soudu, leda kvůli žalobám, jež mohou vést k jeho sesazení nebo zbavení úřadu ...97 //
Hlava 7. Vlastnosti, jež musí mít svědkové svědčící proti biskupům ...98 // Hlava 8. Závažné záležitosti biskupů ať jsou souzeny papežem ...98 // Dekret o odložení usnesení o čtyřech článcích o svátosti eucharistie a o umožnění volného průchodu protestantům ...99 // Volný průchod daný protestantům ...100 // 14. zasedání dne 25. 11. 1551 // Učení o svatých svátostech pokání a posledního pomazání ...102 // Hlava 1. O nezbytnosti a ustavení svátosti pokání ...102 // Hlava 2. O rozdílnosti svátosti pokání a křtu ...104 // Hlava 3. O součástech a účincích této svátosti ...104 // Hlava 4. O lítosti ...105 // Hlava 5. O vyznání hříchů ...107 // Hlava 6. O udělovateli této svátosti a o rozhřešení ...109 // Hlava 7. O vyhrazení jistých případů ...110 // Hlava 8. O nezbytnosti a užitku dostiučinění ...112 // Hlava 9. O skutcích dostiučinění ...114 // Učení o svátosti posledního pomazání ...114 // Hlava 1. O ustanovení svátosti posledního pomazání ...115 // Hlava 2. O účinku této svátosti ...115 // Hlava 3. O udělovateli této svátosti a o době, kdy se má udělovat ...116 // Kánony o svaté svátosti pokání ...117 // Kánony o svátosti posledního pomazání ...121 // Dekret o reformě ...122 // Předmluva. Je úkolem biskupů, aby napomínali k plnění povinností zvláště ty, kteří byli ustanoveni do duchovní správy ...122 // Hlava 1. Jestliže ti, kterým je to zakázáno, přistoupí ke svěcení, jakož i ti, co jsou v interdiktu nebo suspendovaní, ať jsou potrestáni ...123 // Hlava 2. Kdyby biskup udělil jakékoliv svěcení tomu, kdo mu není podřízen, bez výslovného souhlasu vlastního preláta, i kdyby šlo o člena jeho domu, ať oba podléhají stanovenému trestu ...123 // Hlava 3. Biskup může suspendovat duchovní, kteří byli od jiného nedovoleně vysvěceni, pokud je shledá nezpůsobilými ...124 //
Hlava 4. Žádný duchovní není vyňat z povinnosti podrobit se nápravnému opatření biskupa, i mimo vizitaci ...125 // Hlava 5. Pravomoci konservátorů jsou stanoveny hranice ...125 // Hlava 6. Je třeba trestat duchovní, kteří navzdory svému svěcení či obročí nenosí oděv duchovních ...127 // Hlava 7. Kdo jiného úmyslně usmrtí, nesmí přijmout svěcení ...128 // Hlava 8. Nikdo nemůže na základě privilegia trestat cizí duchovní ...128 // Hlava 9. S obročím jedné diecéze nechť z žádného důvodu nejsou slučována obročí druhé diecéze ...129 // Hlava 10. Řeholní obročí ať jsou svěřována řeholníkům ...129 // Hlava 11. Ti, kdo přestoupili do jiného řádu, mají zůstávat v klášteře a pod poslušností a stávají se nezpůsobilými pro nabytí světského obročí ...129 // Hlava 12. Nikdo nesmí získat patronát jinak než fundací či darováním ...130 // Hlava 13. Prezentace je buď určena ordináři, nebo neexistuje ...130 // Hlava 14. O čem bude příští zasedání ...131 // 15. zasedání dne 25. 1. 1552 // Dekret o odložení zasedání ...132 // Volný průchod daný protestantům ...133 // 16. zasedání dne 28. 4. 1552 // Dekret o přerušení koncilu ...138 // Bula papeže Pia IV Ad ecclesiae regimen ze dne 29. 11. 1560 o slavení tridentského koncilu ...140 // 17. zasedání dne 18. 1. 1562 // Dekret o slavení koncilu ...145 // 18. zasedání dne 26. 1. 1562 // Dekret o výběru knih a o všech pozvaných na koncil z hlediska veřejné bezpečnosti ...146 // Ohlášení budoucího zasedání ...147 // Volný průchod poskytnutý německému národu na generálním shromáždění // 4. března 1562 ...148 // 19. zasedání dne 14. 5. 1562 // Dekret o odložení zasedání ...149 // 20. zasedání dne 4. 6. 1562 // Dekret o odložení zasedání ...150 // 21. zasedání dne 16. 7. 1562 //
Učení o přijímání pod obojí způsobou a o přijímání malých dětí ...151 // Hlava 1. Božské právo neukládá laikům nebo necelebrujícím duchovním, aby přijímali pod obojí způsobou ...151 // Hlava 2. Moc církve ve věcech udílení svátosti eucharistie ...152 // Hlava 3. Kristus je přijímán celý a úplný a jako pravá svátost i pod jednou nebo druhou ze způsob ...152 // Hlava 4. Malé děti nejsou zavázány ke svátostnému přijímání ...153 // Kánony o přijímání pod obojí způsobou a o přijímání malých dětí ...154 // Dekret o reformě ...155 // Předmluva ...155 // Hlava 1. Když biskupové zdarma udílejí svěcení, mají také zdarma vystavit propouštěcí a osvědčující listiny; a nemají za to dostat nic, notáři pak jen to, co je stanoveno v tomto dekretu ...155 // Hlava 2. Svatá svěcení ať nejsou udílena těm, kteří nemají z čeho žít ...156 // Hlava 3. Nařizuje se rozmnožení denních distribucí těm, kteří na ně mají nárok. Nedbalí ve službě mají být potrestáni ...157 // Hlava 4. Kdy mají být přibráni pomocní duchovní pro duchovní správu. Stanoví se důvody ke zřízení nových farností ...157 // Hlava 5. V případech právem povolených mohou biskupové provést trvalá spojení [farnosti s jinými obročími] ...158 // Hlava 6. Nevědomým farářům ať jsou přiděleni vikáři a ať je jim přiznána část výnosů obročí. Ti, kteří setrvají v pohoršování, mohou být obročí zbaveni 159 // Hlava 7. Biskupové ať přenesou obročí od kostelů, které nemohou být opraveny; v případě těch ostatních ať se postarají o opravu; a co je třeba při tom zachovat ...159 // Hlava 8. Komendatární kláštery, v nichž nevzkvétá řeholní observance, i jakákoli obročí ať jsou každoročně biskupy vizitovány ...160 //
Hlava 9. Zrušuje se úřad i činnost výběrčích almužen. Ordináři ať vyhlašují odpustky a duchovní milosti. Dva z kapituly mohou bezplatně přijímat almužny ...161 // Ohlášení budoucího zasedání ...162 // 22. zasedání dne 17. 9. 1562 // Učení o mešní oběti ...163 // Hlava 1. O ustanovení přesvaté mešní oběti ...163 // Hlava 2. Mešní oběť je smírnou obětí jak za živé, tak za mrtvé ...165 // Hlava 3. O mši ke cti svatých ...165 // Hlava 4. O mešním kánonu ...166 // Hlava 5. O ceremoniích a obřadních předpisech mše ...166 // Hlava 6. O mši, v níž přijímá jedině kněz ...166 // Hlava 7. O přimíšení vody do obětovaného kalicha ...167 // Hlava 8. Mše ať se neslouží v lidovém jazyce. Její tajemství ať jsou vysvětlována lidu ...167 // Hlava 9. Úvod k následujícím kánonům ...168 // Kánony o mešní oběti ...168 // Dekret o tom, co je třeba zachovávat a čeho se vystříhat při slavení mše ...170 // Dekret o reformě ...172 // Hlava 1. Obnovují se dekrety o životě a počestnosti duchovních ...172 // Hlava 2. Kdo má být přijat ke katedrálním kostelům ...173 // Hlava 3. Mají být stanoveny každodenní distribuce z třetiny všech příjmů; komu má připadnout podíl nepřítomných; jisté výjimečné případy ...174 // Hlava 4. V katedrálním nebo kolegiátním kostele nesmějí v kapitule hlasovat ti, kteří nemají posvátné svěcení. O vlastnostech a úkolech těch, kteří v nich mají obročí ...175 // Hlava 5. Dispense mimo Římskou kurii se svěřují k výkonu biskupovi a jím mají být přezkoumány ...175 // Hlava 6. Poslední vůle mají být měněny jen s opatrností ...176 // Hlava 7. Obnovuje se kapitola „Romana“ o odvoláních z Knihy VI ...176 // Hlava 8. Biskupové ať vykonávají zbožné odkazy všech věřících a ať vizitují zbožné instituty, leda by byly pod bezprostřední ochranou krále ...177 //
Hlava 9. Správci jakýchkoli zbožných institutů jsou povinni podat vyúčtování ordináři, pokud by ve fundační listině nebylo stanoveno jinak ...177 // Hlava 10. Notáři ať podléhají biskupovu přezkoušení a soudu ...178 // Hlava 11. Ať jsou potrestáni ti, kteří zabrali majetek jakéhokoli kostela nebo zbožného institutu ...178 // Dekret o žádosti o povolení kalicha ...179 // Ohlášení budoucího zasedání ...180 // 23. zasedání dne 15. 7. 1563 // Učení o svátosti svěcení ...181 // Hlava 1. O ustanovení novozákonního kněžství ...181 // Hlava 2. O sedmi svěceních ...181 // Hlava 3. Svěcení je pravou svátostí ...182 // Hlava 4. O církevní hierarchii a o svěcení ...182 // Kánony o svátosti svěcení ...184 // Dekret o reformě ...185 // Hlava 1. Rektoři kostelů zanedbávající rezidenci mají být různým způsobem trestáni; a má být postaráno o duchovní správu ...186 // Hlava 2. Ti, kteří mají stát v čele [katedrálních] kostelů, mají do tří měsíců přijmout konsekraci; a kde se má konsekrace konat ...189 // Hlava 3. S výjimkou důvodu nemoci mají biskupové udílet svěcení osobně ...189 // Hlava 4. Komu mají být uděleny první postřižiny ...190 // Hlava 5. Jaké podmínky mají svěcenci splňovat ...190 // Hlava 6. K církevnímu obročí se vyžaduje věk čtrnácti let; a kdo se má těšit výsadě příslušnosti k církevnímu soudu ...190 // Hlava 7. Kandidáti svěcení mají být přezkoušeni znalci práva božského i lidského ...191 // Hlava 8. Jak a kým má být každý kandidát vysvěcen ...191 // Hlava 9. Biskup, který světí familiáře, má mu současně udělit obročí ...192 //
Hlava 10. Preláti nižšího stupně než biskup ať postřižiny nebo nižší svěcení neudělují, leda řeholní představení svým podřízeným; a ať ani oni ani jakékoli kapituly nevystavují propouštěcí listy [ke svěcení]; stanoví se přísné tresty proti těm, kdo by se proti tomuto dekretu provinili ...192 // Hlava 11. Časové odstupy při přijetí nižších svěcení a jisté další předpisy ...193 // Hlava 12. Věk požadovaný k vyšším svěcením; svěceni mají být jen vhodní kandidáti ...194 // Hlava 13. O svěcení a úkolech podjáhnů a jáhnů; v jednom dni nelze udílet dvě vyšší svěcení ...194 // Hlava 14. Kdo může být připuštěn ke kněžství; úkoly vysvěcených ...195 // Hlava 15. Nikdo ať nezpovídá, dokud není schválen biskupem ...195 // Hlava 16. Svěcení ať není udíleno lidem pro církev neužitečným a potulujícím se ...196 // Hlava 17. Z jakého důvodu mají být opět zavedena nižší svěcení ...196 // Hlava 18. Způsob zřízení semináře pro duchovní, zvláště pro chlapce; při jejich zřízení je třeba dbát vícero předpisů; jak mají být při katedrálních a vyšších kostelích vzděláváni ti, kteří mají být povýšeni do duchovního stavu ...197 // Oznámení budoucího zasedání ...202 // 24. zasedání dne 11. 11. 1563 // Učení o svátosti manželství ...203 // Kánony o svátosti manželství ...204 // Dekret o reformě uzavírám manželství ...206 // Hlava 1. Obnovuje se slavnostní forma uzavírání manželství, předepsaná lateránským koncilem; od ohlášek může dispensovat biskup. Kdo uzavírá manželství jinak než za přítomnosti faráře a dvou či tří svědků, jedná neplatně ...206 // Hlava 2. Mezi kým vzniká duchovní příbuzenství ...209 // Hlava 3. Překážka veřejné počestnosti nechť dostává jisté meze ...210 // Hlava 4. Švagrovství ze smilstva se omezuje na druhý stupeň ...210 //
Hlava 4. Švagrovství ze smilstva se omezuje na druhý stupeň ...210 // Hlava 5. Nikdo nesmí uzavřít sňatek v mezích zapovězených stupňů; jak se v těchto případech má dispenzovat ...211 // Hlava 6.Trestání únosce ...211 // Hlava 7. Bezdomovce lze oddávat jen s opatrností ...212 // Hlava 8. Konkubinát je trestán závažnými tresty ...212 // Hlava 9. Světští páni a úředníci nesmějí činit nic, co by odporovalo svobodnému uzavření manželství ...213 // Hlava 10. Slavení manželství je v určitých dobách zapovězeno ...214 // Dekret o reformě ...214 // Hlava 1. Předpis pro ustanovování biskupů a kardinálů ...214 // Hlava 2. Každé tři roky nechť se konají provinční synody a diecézní synody každoročně; kdo je může svolávat a kdo se jich mají účastnit ...217 // Hlava 3. Jakým způsobem mají preláti postupovat při vizitaci ...218 // Hlava 4. Kdo a kdy je povinen kázat; ke slyšení Božího slova je určen farní kostel. Proti zákazu biskupa nikdo nesmí kázat ...220 // Hlava 5. Významnější trestní obžaloby proti biskupům ať soudí pouze papež, obžaloby menšího významu provinční sněm ...221 // Hlava 6. Biskupům je dána pravomoc dispenzovat od iregularit a suspenzí a promíjet trestné činy ...222 // Hlava 7. Biskupové a faráři ať věřícím před udělením svátostí vyloží jejich účinky; při mešní slavnosti ať je vykládáno Písmo svaté ...222 // Hlava 8. Veřejní hříšníci ať činí veřejné pokání, neuzná-li biskup za vhodné něco jiného; u katedrálních kostelů se má ustanovit penitenciář ...223 // Hlava 9. Kým mají být vizitovány světské kostely nenáležející k žádné diecézi 223 // Hlava 10. Výkon závěrů z vizitace nesmí být podřízenými mařen ...224 // Hlava 11. Čestné tituly a partikulární výsady nejsou na újmu práva biskupů; obnovuje se kapitola „Cum Capella“ z Liber extra o privilegiích ...224 //
Hlava 11. Čestné tituly a partikulární výsady nejsou na újmu práva biskupů; obnovuje se kapitola „Cum Capella“ z Liber extra o privilegiích ...224 // Hlava 12. Jaké vlastnosti mají mít ti, kteří jsou povyšováni k dignitám a kanonikátům při katedrálních kostelích, a jaké povinnosti takto povýšení mají ...225 // Hlava 13. Jak napomoci chudším katedrálním kostelům a farnostem; farnosti mají mít pevné hranice ...228 // Hlava 14. Nikdo nemá být připuštěn k držbě obročí nebo distribuce s rozdílením výnosů, pokud tyto výnosy nejsou určeny ke zbožným účelům ...230 // Hlava 15. Způsob, jak zvýšit nedostatečné výnosy katedrálních a význačných kolegiátních kostelů ...231 // Hlava 16. Jaké úkoly má kapitula při uprázdnění stolce ...231 // Hlava 17. Omezuje se udílení obročí a držba více obročí ...232 // Hlava 18. Při uprázdnění farního kostela má biskup ustanovit vikáře, dokud farníkům nebude jmenovat nového faráře; jak a kým mají být jmenovaní do funkce faráře přezkoušeni ...233 // Hlava 19. Zrušují se příkazy pro získání obročí a exspektance ...237 // Hlava 20. Stanoví se způsob projednávání případů příslušejících k církevnímu soudu ...237 // Hlava 21. Vyhlašuje se, že jistými výše uvedenými slovy se nic nemění na obvyklém způsobu jednacího pořádku na generálních koncilech ...240 // Ohlášení příštího zasedání ...240 // 25. zasedání dne 3. 12. 1563 // Dekret o očistci ...241 // Dekret o vzývání, uctívání a ostatcích svatých a o svatých obrazech ...242 // Dekret o řeholnících a mniškách ...245 // Hlava 1. Všichni řeholníci mají žít podle řehole, na kterou složili sliby; a představení mají pečlivě dbát na to, aby tomu tak bylo ...245 // Hlava 2. Řeholníkům se zcela zakazuje vlastnění majetku ...246 //
Hlava 3. Všechny kláštery, jimž se to zde nezakazuje, mohou mít nemovitý majetek; počet jejich členů ať se stanoví s ohledem na majetek či almužny; žádné [kláštery] nemají být budovány bez přivolení biskupa ...246 // Hlava 4. Řeholník ať bez souhlasu představeného nevykonává službu v žádné jiné instituci či u jiné osoby, a ať se nevzdaluje z konventu; kdo je nepřítomen z důvodu studia, má se zdržovat v konventu ...247 // Hlava 5. Ať je postaráno o klauzury mnišek, zvláště těch, které přebývají mimo města ...248 // Hlava 6. Způsob volby představených ...249 // Hlava 7. Která [řeholnice] a jak může být zvolena abatyší i jakoukoli jinou představenou; a žádná ať nestojí v čele dvou klášterů ...249 // Hlava 8. Jak má být zařízeno vedení klášterů, které nemají žádné řádné řeholní vizitátory ...250 // Hlava 9. Kláštery mnišek bezprostředně podřízené Apoštolskému stolci ať jsou řízeny biskupy; ostatní pak od vyslanců generálních kapitul či jiných řeholníků ...251 // Hlava 10. Mnišky ať se jednou do měsíce vyzpovídají a přistoupí ke svatému přijímání; biskup ať se jim postará o mimořádného zpovědníka; eucharistie ať u nich s výjimkou veřejného kostela není jinde uchovávána ...251 // Hlava 11. V klášteřích, které jsou spojeny s péčí o duše světských osob (s výjimkou těch, které náležejí ke klášterní rodině), má biskup provádět vizitace a přezkušovat ty, jimž je tato péče svěřena, s jistými výjimkami // Hlava 12. Řeholníci ať se přizpůsobí světským osobám při dodržování biskupských cenzur a svátků v diecézi ...253 // Hlava 13. Spory o precedenci má radikálně urovnat biskup. Exemptní řeholníci, kteří nežijí v přísnější klauzuře, ať jsou donuceni k účasti na veřejných procesích ...253 //
Hlava 14. Kým mají být potrestáni řeholníci, kteří se veřejně provinili ...253 // Hlava 15. Sliby nelze skládat, leda po roční zkušební době a ve věku dovršených šestnácti let ...254 // Hlava 16. Zřeknutí se [majetku] nebo závazek učiněné před dvěma nejbližšími měsíci před sliby jsou neplatné. Po skončení zkušební doby ať novicové složí sliby nebo ať jsou propuštěni. Ve zbožném Tovaryšstvu Ježíšovu ať se nic nemění. Je zakázáno, aby klášteru něco připadlo z novicova majetku před sliby ...254 // Hlava 17. Dívka starší dvanácti let, která chce přijmout řeholní šat, ať je prošetřena ordinářem; rovněž tak před sliby ...255 // Hlava 18. S výjimkou případů v právu stanovených nikdo nesmí nutit ženu ke vstupu do kláštera, aneb to zakazovat té, která do něj hodlá vstoupit. Má být dbáno ustanovení konstitucí o kajícnicích a konvertitkách ...256 // Hlava 19. Jak postupovat v případě těch, kteří odpadli od řehole ...256 // Hlava 20. Představení řádů, které nejsou podřízeny biskupovi, ať vizitují a napravují nižší kláštery, i komendatární ...257 // Hlava 21. Kláštery ať jsou svěřovány řeholníkům; hlavní kláštery řádů ať do budoucna nejsou dávány jako komendy ...258 // Hlava 22. Předchozí předpisy o reformě řeholníků ať jsou zachovávány neprodleně ...259 // Dekret o reformě ...260 // Hlava 1. Kardinálové a všichni církevní preláti mají mít skromné vybavení domu i stůl. Příbuzné a familiáře ať neobohacují z majetku církve ...260 // Hlava 2. Kdo jmenovitě je povinen dekrety sněmu slavnostně přijmout a učit jim ...262 // Hlava 3. Nemá se nerozvážně užívat meče exkomunikace; kde může dojít k věcné či osobní exekuci, ať se nepoužívá cenzur; a světským úřadům se zapovídá vměšovat se do nich ...263 //
Hlava 4. Kde je přílišný počet mší, jež mají být slouženy, ať biskupové, opati a generální představení řádů stanoví, co považují za prospěšné ...265 // Hlava 5. Nemá být měněno nic u dobře ustanovených institucí, s nimiž je spojen nějaký závazek ...265 // Hlava 6. Jak se má chovat biskup při vizitaci exemptních kapitul ...266 // Hlava 7. Zrušují se akcesy a regresy u obročí; jak, komu a z jakého důvodu má být přidělen koadjutor ...268 // Hlava 8. O úřadu správců špitálů; kým a jak může být trestána jejich nedbalost 269 // Hlava 9. Jak má být prokazováno patronátní právo; komu má být svěřen úřad patrona; akcesy jsou zakázány ...270 // Hlava 10. Na synodě mají být označeni ti, kteří budou Apoštolským stolcem delegováni jako soudci; oni i ordináři mají rychle vyřizovat sporné záležitosti ...273 // Hlava 11. Zakazují se různé druhy pronájmů církevního majetku; některé již učiněné jsou prohlášeny za neplatné ...274 // Hlava 12. Desátky mají být placeny v úplné výši; ti, kteří by je chtěli rozchvátit, mají být exkomunikováni; rektorům chudých kostelů se má s laskavostí pomáhat ...275 // Hlava 13. Katedrální a farní kostely mají přijímat pohřební kvartu ...275 // Hlava 14. Předepisuje se způsob postupu v záležitostech duchovních-konkubinářů ...276 // Hlava 15. Nemanželští synové duchovních jsou vyloučeni z některých obročí ...277 // Hlava 16. Kurátní obročí ať nejsou proměňována v jednoduchá; tomu, komu je svěřena duchovní správa, ať je přidělen slušný příjem; vikárie mají přestat a duchovní správa má být opět spojena s obročími ...278 // Hlava 17. Biskupové ať svou důstojnost osvědčují vážností svých mravů, a ať neprokazují nedůstojnou poddanost královským úředníkům, šlechtě nebo urozeným osobám ...279 //
Hlava 18. Kánony mají být přesně dodržovány; má-li v nich být něco dispensováno, má se tak stát platně, po zralé úvaze a zdarma ...280 // Hlava 19. Souboj má být trestán co nejpřísnějšími tresty ...280 // Hlava 20. Světským knížatům je svěřeno to, co je stanoveno církevním právem ...281 // Hlava 21. Ve všech záležitostech ať zůstává nedotčena autorita Apoštolského stolce ...282 // Dekret o pokračování zasedání příštího dne ...282 // Pokračování téhož zasedání následujícího dne 4. 12. 1563 // Dekret o odpustcích ...283 // O výběru pokrmů, o postech a svátečních dnech ...284 // O indexu zakázaných knih, o katechismu, breviáři a misálu ...284 // O postavení vyslanců ...285 // O přijetí a zachovávání koncilových dekretů ...285 // Přečtení koncilových dekretů přijatých za Pavla III. a Julia III. na zasedání ...286 // O ukončení koncilu a vyžádání potvrzení od našeho přesvatého pána ...286 // Aklamace Otců na závěr koncilu ...287 // PŘÍLOHY // Potvrzení koncilu dne 26. 1. 1564 ...293 // Bula papeže Pia IV. Benedictus Deus ze dne 26. 1. 1564 o potvrzení obecného generálního tridentského sněmu ...295 // Bula papeže Pia IV. Sicut ad sacrorum ze dne 18. 7. 1564 o stanovení doby k zachovávání dekretů obecného generálního tridentského sněmu ...301 // Motu proprio papeže Pia IV. Alias nos ze dne 2. 8. 1564 o vyslání osmi kardinálů, kteří mají bdít nad dodržováním konstitucí a nařízení vydaných Piem IV., jakož i dekretů obecného a generálního tridentského koncilu ...303 // Bula papeže Pia IV. Iniunctum nobis ze dne 13. 11. 1564 o formě přísahy vyznání víry ...306 //
Bula papeže Pia IV. In principis apostolorum ze dne 17. 2. 1565, kterou se odvolávají výsady, exempce, imunity, zmocnění, dispenze, konservatorie, indulty atd. na kterýchkoli místech a jakýmkoli osobám udělené v těch věcech, v kterých by odporovaly ustanovením a dekretům posvátného tridentského sněmu ...310 // Deset pravidel o zakázaných knihách, sepsaných Otci vybranými tridentskou synodou a schválených papežem Piem IV ...314 // Shrnutí ...321 // Abstract ...322 // Bibliografie ...323 // Jmenný rejstřík ...324
(OCoLC)920663248
cnb002719698

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC