Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Veselí nad Moravou : ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008
461 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, 1 portrét ; 31 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-903444-6-4 (vázáno)
čeština
Terminologický slovník
2000 výtisků
Obsahuje bibliografie
Souběžný český a anglický text
001451678
Charakteristika a historie území -- 1. Popis území -- 2. Vývoj v době poledové -- 3. Vývoj osídlení -- 4. Historie obhospodařování -- 5. Výzkum a ochrana -- Botanika -- 6. Sinice a řasy -- 7. Mechorosty -- 8. Houby a lišejníky -- 9. Fytogeografie -- 10. Druhové bohatství luk -- 11. Růstové formy lučních rostlin -- 12. Vybrané vzácné rostliny -- Vyhynulé a nezvěstné druhy -- Vybrané ohrožené druhy -- 13. Vegetace -- Metodika -- Suché louky s ostřicí horskou (Carex montana) -- Suché louky a pastviny s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) -- a psinečkem obecným (Agrostis capillaris) -- Suché louky se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) -- Oligotrofní louky a pastviny -- Mezofilní ovsíkové louky -- Suché válečkové trávníky na bazických půdách -- Panonské suché trávníky s omanem mečolistým (lnula ensifolia) -- Travinnobylinná společenstva mělkých půd na vápencových bradlech -- Druhově chudé vlhké louky se skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus) -- Bazifilní eutrofní a disturbované luční mokřady -- Vysokobylinné vlhké louky -- Vlhké až mezické louky s pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum) -- a pcháčem šedým (C. canum) -- Vysokobylinná lada s devětsilem lékařským (Petasites hybridus) -- a pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum) -- Vlhké louky s pcháčem potočním (Cirsium rivulare) -- Louky na podmáčených sesuvech s ostřicí chabou (Carex fiacca) -- Prameništní slatinné
louky -- Bezkolencové vlhké louky -- 14. Mapování vegetace a Natura 2000 -- Zoologie -- 15. Zoogeografìe -- 16. Půdní fauna -- Krytenky (Testacea) -- Půdní hlístice (Nematoda) -- Drobní kroužkovci (Annelida: Enchytraeidae, Tubificidae, Aelosomatidae). Žížalovití (Lumbricidae) -- Půdní roztoči pancířníci (Oribatida) -- Suchozemští stejnonožci (Oniscidea) -- Stonožky (Chilopoda) -- Mnohonožky (Diplopoda) -- 17. Měkkýši -- 18. Pavoukovci -- Pavouci (Araneidae) -- Sekáči (Opiliones) -- 19. Hmyz -- Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), švábi (Blattaria), -- škvoři (Dermaptera), kudlanky (Mantodea) -- Ploštice (Heteroptera), křísí (Auchenorrhyncha), -- mery (Sternorrhyncha: Psylloidea) -- Síťokřídlí (Neuroptera), střechatky (Megaloptera), srpice (Mecoptera) -- Brouci (Coleoptera) -- Střevlíkovití (Carabidae) -- Širopasí (Symphyta) -- Mravenci (Formicidae) -- Včely (Apoidea) -- Motýli (Lepidoptera) -- Dvoukřídlí (Diptera) -- 20. Obratlovci -- Obojživelníci (Amphibia) a plazi (Reptilia) -- Ptáci (Aves) -- Savci (Mammalia) -- Výzkumné projekty -- 21. Vliv kosení na flóru a vegetaci -- Obnova opuštěné louky pravidelným kosením -- Vliv různých způsobů kosení na druhovou diverzitu rostlin -- Vliv změny režimu kosení na druhové složení mokřadních luk -- 22. Čarodějné kruhy -- 23. Vliv pastvy na druhovou diverzitu -- Typy travinobylinné vegetace ovlivněné pastvou -- Fenologické změny kvality píce druhově
bohatých trvalých travních porostů -- Pastevní preference ovcí v druhově bohatých společenstvech -- Pastevní aktivita skotu v členitém terénu a heterogenní vegetaci -- Vliv pastvy na půdní faunu -- 24. Výzkum obnovy travních porostů -- Samovolná sukcese na opuštěném poli -- Samovolné obohacování luk založených na orné půdě -- Zatravnění regionální směsí na lokalitě Výzkum -- Dosévání druhů do obnovované louky -- Obnova louky pomocí přenesených drnů na lokalitě Výzkum -- Vývoj půdní fauny na zatravňovaných plochách na lokalitě Výzkum -- Zhodnocení úspěšnosti druhů v regionálních směsích semen -- 25. Reintrodukce ohrožených druhů -- Údržba a obnova -- 26. Údržba travních porostů -- Historie managementu -- Údržba luk kosením -- Údržba pastvin -- Údržba mokřadů -- 27. Obnova travních porostů -- Závěr -- Zkratky a pojmy
(OCoLC)316680007
cnb001836553

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC