Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
EB
3., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2010
456 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 30 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-2765-3 (vázáno)
ISBN 978-80-247-7037-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Částečně slovenský text
Popsáno podle tištěné verze
001451835
Předmluva 9 // 1 Epidemiologie cerebrovaskulárních onemocnění 13 - V. Feigin // 1.1 Úvod 13 // 1.1.1 Výklad pojmů 13 // 1.2 Mortalita, incidence a prevalence 14 // 1.2. Mortalita v České republice 19 - P. Kalvach // 1.2.2 Incidence a management v České republice 19 // 1.2.3 Tranzitorní ischemické ataky 21 - V. Feign // 1.3 Dopady iktu na celkový stav 21 // 1.3.1 Přežíváni 22 // 1.3.2 Funkční dopady 22 // 1.3.3 Finanční dopady 22 // 1.4 Závěr 22 // 2 Anatomie mozkového cévního zásobení 25 - P. Kalvach // 2.1 A. carotis 25 // 2.2 A. vertebralis 26 // 2.3 Větve Wiltisova okruhu 28 // 2.3.1 A. cerebri anterior 2S // 2.3.2 A. cerebri media 28 // 2.3.3 A. cerebri posterior 28 // 2.3.4 Perforující tepny z bazálních větví 28 // 2.3.5 Choroidální tepny 28 // 2.4 Cévní rásobení zadní jámy lebeční 31 // 2.5 Anatomie cévní stěny 31 // 2.6 Distribuce nutričních tepenných areálů v mozkové tkáni 31 // 2.7 Mozkový venózní systém 33 // 3 Fyziologie mozkového krevního zásobení 39 // 3.1 Obecné fyzikální principy cévního průtoku 39 - P. Kalvach // 3.2 Hemodynamické vztahy jednotlivých částí cévního řečiště 41 // 3.3 Konkrétní parametry mozkového průtoku a metabolizmu 42 // 3.3.1 Extrakraniální tokové hodnoty 42 - P. Kalvach, O. Škoda // 3.3.2 Intrakraniální rychlosti krevního toku 48 - P. Kalvach // 3.4 Regulace cerebrálni cirkulace 55 // 3.4.1 Autoregulace mozkového průtoku 56 // 3.4.2 Chemickometabolická regulace mozkového průtoku 56 // 3.4.3 Neurogenní kontrola mozkového průtoku 58 // 3.4.4 Další faktory ovlivňující výši cerebrovaskulárního průtoku 58 // 3.4.5 Regulace venózního tlaku 59 // 3.5 Změny mozkového krevního průtoku s věkem 59 // 3.6 Hematocerebrální předěly 59 // 3.6.1 Hematoencefalická bariéra 59 // 3.6.2 Likvoroencefalická bariéra 60 // 3.6.3 Hematolikvorová bariéra 61 //
4 Rizikové faktory cévních onemocnění mozku 63 // 4.1 Poruchy krevního tlaku 63 - T. Janota // 4.1.1 Arteriální hypertenze 63 // 4.1.2 Arteriální hypotenze a nízká perfuze mozku jako příčina CMP 66 // 4.2 Srdeční onemocnění 66 // 4.2.1 Embolizace ze srdce jako příčina CMP 66 // 4.2.2 Fibrilace a flutter síní 67 // 4.2.3 Paradoxní embolizace 67 // 4.2.4 Embolizace nástěnných trombů z levé komory 68 // 4.2.5 Onemocnění chlopní 68 // 4.2.6 Nitrosrdeční nádory 68 // 4.2.7 Prevence kardioembolizačních CMP 68 // 4.3 Diabetes mellitus 69 - P. Kalvach // 4.3.1 Vliv diabetů na kardiovaskulárni systém 69 // 4.3.2 Opatření k prevenci diabetické angiopatie 69 // 4.3.3 Metabolický syndrom 70 // 4.4 Dyslipidemie 70 - V. Soška // 4.4.1 Úvod 70 // 4.4.2 Vztah dyslipidemie k lokalizaci aterosklerózy 70 // 4.4.3 Dyslipidemie a CMP - epidemiologické studie 71 // 4.4.4 Dystipidemie a CMP-intervenční studie 71 // 4.4.5 Význam snižování cholesterolu po prodělané CMP 73 // 4.4.6 Nízký cholesterol a krvácivé CMP 74 // 4.4.7 Závěr 74 // 4.5 Kouření 74 - P. Kalvach // 4.6 Nedostatek tělesného pohybu 75 // 4.7 Alkohol 76 // 4.8 Obezita 76 // 4.9 Hyperhomocysteinemie 77 // 410 Krevní poruchy 78 // 4.11 Migréna 78 // 4.12 Perorální antikoncepce/substituční hormonální léčba 79 // 4.12.1 Perorální antikoncepce 79 // 4.12.2 Substituční hormonátní léčba 79 // 4.13 Zneužívání drog 80 // 4.14 Hypotyreóza 80 // 5 Mozkové ischemie 83 // 51 Patologie magistrálních tepen 84 // 5.1.1 Stenotické procesy a. carotis interna 84 // 5.1.2 Abnormální tvary karotických tepen 94 // 5.1.3 Arteriální disekce 95 // 5.1.4 „Steal fenomén" a jeho projevy v řečišti aa. vertebrales 96 // 5.1.5 Klinický přístup ke karotickým stenózám 98 // 5.2 Patologie tepen středního kalibru 102 // 5.2.1 Patologická cerebrovaskulámí rezerva 104 //
5.3 Mikrovaskulámí patologie 106 // 5.3.1 Status lacunaris cerebri 106 // 5.4 Žilní patologie 107 // 5.5 Patogeneze mozkového infarktu 109 // 5.5.1 Vliv ischemie na neuron, glii a vaskulaturu 109 // 5.5.2 Koncept ischemického polostínu 110 // 5.5.3 Koncept mozkové diaschizy 112 // 5.5.4 Edém u mozkových ischemií: cytotoxický a vazogenní 114 // 5.5.5 Postischemická perifokální hyperemie 118 // 5.5.6 Tkáňová deteriorace v centru ischemického ložiska 121 // 5.5.7 Porucha hematoencefalické bariéry 124 // 5.5.8 Hemoragická transformace ischemického ložiska 125 // 5.5.9 Úklidová reakce v ischemickém ložisku 128 // 5.6 Klinické aspekty mozkové ischemie 128 // 5.6.1 Tranzitorní ischemické ataky (TIA) - význam pro preventivní léčbu 128 // 5.6.2 Kategorizace a kvantifikace cévních mozkových příhod 130 // 5.6.3 Topická diagnostika mozkových iktů 130 // 5.7 Vaskulitidy a vaskulopatie postihující centrální nervový systém 137 // 5.7.1 Infekční vaskulitidy 139 // 5.7.2 Neinfekční vaskulitidy 139 // 5.7.3 Lékové vaskulitidy 140 // 5.7.4 Datší vaskulitidy a angiopatie - neznámé etiologie 140 // 5.7.5 Postradiační vaskulopatie 142 // 6 Mozkové hemoragie 145 - P. Kalvach // 6.1 Intracerebrálníhemoragie 145 // 6.1.1 Příčiny cerebrálních krvácení 146 // 6.1.2 Patogeneze spontánního intracerebrálního krvácení 147 // 6.1.3 Lokalizace cerebrálních krvácení 149 // 6.1.4 Průnik krvácení do mozkových komor 150 // 6.1.5 Prognóza parenchymového krvácení 152 // 6.2 Cévní malformace 153 // 6.2.1 Arteriovenózní malformace v užším slova smyslu 153 // 6.2.2 Kapilární a kavemózníhemangiomy 156 // 6.2.3 Žilní anomálie 157 // 6.2.4 Neurokutánní dysplazie 159 //
6.3 Subarachnoidální krvácení 160 // 6.3.1 Aneuryzmata 160 // 6.3.2 Klinický obraz subarachnoidálního krvácení 163 // 6.3.3 Vazoaktivní účinky extravaskulámí krve 163 // 6.3.4 Vazospazmy v patofyziologii SAH 164 // 6.3.5 Provalení subarachnoidáiního krvácení intraventrikulámě nebo do mozkové tkáně 165 // 6.3.6 Rozvoj akutního nebo chronického hydrocefalu 165 // 6.3.7 Klinická diagnostika subarachnoidálního krvácení 167 // 7 Počítačová tomografie v diagnostice iktů 173 // 7.1 Principy počítačové tomografie 173 - P. Kalvach // 7.2 Počítačová tomografie u ischemických iktů 175 // 7.2.1 Podstata vzniku ischemického ložiska v CT obraze 175 // 7.2.2 Fyziologické změny tkáňové denzity s věkem 179 // 7.2.3 CT typologie mozkových ischemií 180 // 7.2.4 Postkontrastní zvýraznění malatických ložisek 191 // 7.2.5 Obvyklý vývoj ischemického ložiska v CT obraze 196 // 7.3 CT diagnostika intrakraniálních krvácení 197 // 7.3.1 CT mozkových tkáňových hemoragií 197 // 7.3.2 CT diagnostika cévních malformací 200 // 7.3.3 CT diagnostika subarachnoidálního krváceni 202 // 7.4 CTangiografie 205 - J. Weichet // 7.4.1 CT angiografie u ischemické CMP 205 // 7.4.2 CT angiografie u krvácivé CMP 206 // 7.5 Perfuzní vyšetření počítačovou tomografií (PCT) 206 // 7.5.1 Perfuzní CT u ischemické CMP 206 // 7.5.2 Perfuzní CT u krvácivé CMP 208 // 8 Ultrazvuk v diagnostice a terapii cerebrovaskularních poruch 211 // 8.1 Úvod do neurosonografie 211 - O. Škoda // 8.1.1 Obecné principy ultrazvukového vyšetření 211 // 8.1.2 Ultrazvukové sondy 212 // 8.1.3 Vyšetřovací režimy 212 // 8.2 Sonografické vyšetření karotického řečiště 214 - D. Školoudík // 8.2.1 Postup vyšetření 215 // 8.2.2 Odlišení zevní a vnitřní karotidy 215 // 8.2.3 Patologické nálezy 216 //
8.3 Sonografické vyšetření subklaviálně-vertebrálního řečiště 220 - O. Škoda // 8.3.1 Odstupy z aortálního oblouku - arteria subclavia a truncus brachiocephalicus 220 // 8.3.2 Vertebrální tepny 221 // 8.4 Ultrazvuková vyšetření orbity 227 - O. Škoda, D. Školoudík // 8.4.1 Změny průtoku v oftalmické cirkulaci 227 // 8.4.2 Stenóza a. ophthalmica 228 // 8.4.3 Nálezy u pacientů s nitrolebeční hypertenzí 228 // 8.5 Transkraniální dopplerovská sonograňe (TCD) 229 - O. Škoda // 8.5.1 Detekce mikroembolizací 230 // 8.5.2 Detekce evokovaných změn průtoku 231 // 8.5.3 Fyziologické oscilace průtoku mozkovými tepnami 231 // 8.5.4 Detekce pravolevého srdečního zkratu 232 // 8.3.5 TCD monitoring při operačních a endovaskulámich intervencích 232 // 8.5.6 Význam TCD v cerebrovaskulární diagnostice 233 // 8.6 Transkraniální barevná duplexní sonografie 233 - D. Školoudík // 8.6.1 Postup vyšetření, interpretace nálezů 233 // 8.6.2 TCCS u cévních onemocněni mozku 235 // 8.6.3 Sonotrombolýza, sonotrombotripse 238 // 9 Magnetická rezonance v diagnostice cerebrovaskulárních poruch 241 // 9.1 Základní principy magnetické rezonance a jejího zobrazovacího módu 241 - J. Vymazal // 9.1.1 Počítačová tomografie a magnetická rezonance 241 // 9.1.2 Fyzikální principy nukleární magnetické rezonance 242 // 9.1.3 Pulzní sekvence v nukleární magnetické rezonanci 248 // 9.2 Magnetická rezonance u ischemických iktů 253 - P. Kalvach // 9.2.1 Magnetickorezonanční zobrazování ischemických iktů 253 // 9.2.2 MR chronických cerebrovaskulámich poruch 264 // 9.2.3 Magnetickorezonanční spektroskopie ischemických iktů 264 // 9.2.4 Funkční magnetická rezonance (fMRI) 267 //
9.3 Magnetická rezonance u mozkových hemoragií 269 - J. Vymazal // 9.3.1 Obecné principy zobrazení hematomu 269 // 9.3.2 Hyperakutní hematom 269 // 9.3.3 Akutní hematom 270 // 9.3.4 Subakutní hematom 271 // 9.3.5 Chronický hematom 273 // 10 Mozkomíšní mok u cerebrovaskulárních onemocnění 275 // 10.1 Likvor obecně a jeho biochemie 275 - J. Tichý // 10.1.1 Funkce likvoru 275 // 10.1.2 Likvorové prostory 275 // 10.1.3 Tvorba likvoru 275 // 10.1.4 Cirkulace likvoru 276 // 10.1.5 Resorpce likvoru 276 // 10.1.6 Složení likvoru 277 // 10.1.7 Závěry 284 // 10.2 Cytologie likvoru u vaskulárních onemocnění centrální nervové soustavy 284 - P. Adam // 10.2.1 Celulární skladba likvoru 284 // 10.2.2 Cytologické nálezy u vaskulárních onemocnění centrální nervové soustavy 287 // 10.2.3 Tabelární přehled cytologických nálezů 291 // 11 Pozitronová emisní tomografie 293 // 11.1 Pozitronová fyzika a metodika vyšetření 293 // 11.2 Využití PET ve studiu mozkových infarktů 295 // 12 Léčb a amanagement 299 // 12.1 Medikamentózni prevence cerebrovaskulárních poruch 299 - P. Kalvach // 12.1.1 Antiagregační prevence mozkových perfuzních poruch 299 // 12.1.2 Antikoagulační prevence mozkové embólie 305 // 12.2 Péče o akutní iktus 305 // 12.2.1 Intenzivní management, iktová jednotka 305 - J. Bauer // 12.2.2 Trombolýza 309 - P. Kalvach // 12.2.3 Další medikamentózní možnosti 313 // 12.3 Interní léčba cévních příhod mozkových 316 // 12.3.1 Nutriční problematika CMP 316 - J. Křemen // 12.3.2 Hydratace a vnitřní prostředí 318 // 12.3.3 Diabetologická problematika CMP 321 // 12.3.4 Poruchy acidobazické rovnováhy 321 // 12.3.5 Pneumologická problematika CMP 322 // 12.3.6 Kardiologická problematika CMP 325 - T. Janota //
12.4 Intervenční neuroradiologie 326 - L. Janoušková // 12.4.1 Angiodilatační a rekanalizační metody 326 // 12.4.2 Endovaskulámí ošetření mozkových výdutí 335 // 12.5 Radiochirurgická léčba cévních malformací 343 - R. Liščák // 12.5.1 Arteriovenózní malformace 343 // 12.5.2 Kavernom 345 // 12.5.3 Venózní malformace 346 // 12.6 Geriatrické aspekty CMP 347 - Z. Kalvach // 12.6.1 Mozková plasticita a reakce na CMP ve stáří 347 // 12.6.2 Další faktory zhoršující prognózu CMP ve stáří 347 // 12.6.3 Vybrané klinické zvláštnosti u geriatrických pacientů s CMP 348 // 12.7 Paliativní péče o těžké stavy 348 // 12.7.1 Rozhodnutí o infaustní prognóze 349 // 12.7.2 Odstoupení od léčby 349 // 12.7.3 Principy a formy paliativní péče 350 // 13 Rehabilitace po cévní mozkové příhodě 359 - O. Švestková, Y. Angerová // 13.1 Úvod 359 // 13.2 Mezinárodní kiasiňkace funkčních schopností, disability a zdraví 359 // 13.3 Časná rehabilitace pacientů po CMP 36! // 13.4 Neuroplasticita 363 // 13.4.1 Mechanizmy neuroplasticity 363 // 13.5 Následky cévních mozkových příhod 365 // 13.5.1 Následky somatické 365 // 13.5.2 Následky kognitivní 366 // 13.5.3 Následky neurobehaviorální 366 // 13.6 Diagnostika následků cévních mozkových příhod 366 // 13.6.1 Základní hodnocení aktivit denního života 366 // 13.6.2 Diagnostické a kognitivní škály 367 // 13.7 Kvalita života 367 // 13.8 Úloha jednotlivých členů rehabilitačního multidisciplinárního týmu 368 // 13.9 Prognóza 371 // 13.10 Rehabilitace ajejí legislativa 371 // 13.11 Funkční míra nezávislosti 373 // 13.12 Zhodnocení (evaluace) bytu a přístupnosti služeb 373 //
14 Afázia a iné poruchy komunikácie sprevádzajúce mozgové ischémie a hemorágie 381 - Z. Cséfalvay // 14.1 Afázia 38! // 14.1.1 Klinické syndrómy afázie: lokalizácia a charakteristika reči 381 // 14.1.2 Kognitívno-neuropsychologická koncepcia afázie, alexie a agrafie 387 // 14.1.3 Diagnostika afázie 389 // 14.1.4 Terapia afázie 390 // 14.2 Apraxia reči 39) // 14.3 Dysartria 391 // 14.4 Komunikačné deficity pri pravohemisferálnych léziách mozgu 392 // 15 Chirurgie cévních onemocnení mozku 395 - P. Haninec, E. Zvěřina // 15.1 Mikrochirurgie 395 // 15.2 Chirurgická léčba mozkové ischemie 395 // 15.2.1 Rekonstrukční operace extrakraniálních tepen 396 // 15.3 Chirurgická léčba intracerebrálního a subarachnoidálního krvácení 399 // 15.3.1 Mozkové krvácení u dospělých 399 // 15.3.2 Subarachnoidální krvácení 400 // 15.3.3 Mozková aneuryzmata 402 // 15.3.4 Cévní malformace 403 // Několik osobností cerebrovaskulární neurologie 411 // Zkratky 427 // Rejstřík 437
(OCoLC)655159741
cnb002109311

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC