Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016
438 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7394-587-9 (brožováno)
Episteme
Natura
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001451955
ÚVOD ...15 // KAPITOLA 1: ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY, CHARAKTERISTIKY SOUBORU ...21 // Typy biologických dat ...21 // Základní soubor a náhodný výběr ...23 // Charakteristiky souboru ...25 // Přesnost odhadu průměru, střední chyba průměru ...31 // Grafická shrnutí dat ...32 // Příkladová data ...32 // Jak postupovat v programu Statistica ...33 // Jak postupovat v programu R ...37 // Popis analýz v článku ...39 // Náhodné veličiny, rozdělení, distribuční funkce, hustota // pravděpodobnosti ...40 // Doporučená četba ...45 // KAPITOLA 2: TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ, TESTY DOBRÉ SHODY ...46 // Princip testování hypotéz ...46 // Testování Hardy-Weinbergovy rovnováhy ...54 // Velikost výběru ...54 // Kritické hodnoty; dosažená hladina významnosti ...55 // Příliš dobré, aby to byla pravda ...58 // Příkladová data ...59 // Jak postupovat v programu Statistica ...60 // Jak postupovat v programu R ...63 // Popis analýz v článku ...65 // Doporučená četba ...66 // KAPITOLA 3: KONTINGENČNÍ TABULKY ...67 // Dvourozměrné tabulky ...67 // Čtyřpolní tabulky ...72 // Vícerozměrné tabulky ...75 // Statistická a kauzální závislost ...77 // Příkladová data ...78 // Jak postupovat v programu Statistica ...78 // Jak postupovat v programu R ...82 // Popis analýz v článku ...84 // Doporučená četba ...85 // KAPITOLA 4: NORMÁLNÍ ROZDĚLENÍ ...86 // Základní vlastnosti normálního rozdělení ...86 // Šikmost a špičatost ...88 // Standardizované normální rozdělení ...89 // Ověřování normality rozdělení ...90 // Příkladová data ...92 // Jak postupovat v programu Statistica ...92 // Jak postupovat v programu R ...98 // Popis analýz v článku ...101 // Doporučená četba ...102 //
KAPITOLA 5: STUDENTOVO t ROZDĚLENÍ A JEHO POUŽITÍ ...103 // t-rozdělení a jeho vztah k normálnímu rozdělení ...103 // Jednovýběrový a párový t-test ...105 // Jednostranné testy ...109 // Konfidenční interval pro průměr ...111 // Předpoklady užití metod ...112 // Podáváme zprávu o variabilitě a o přesnosti odhadu ...113 // Jak velký výběr potřebujeme? ...118 // Příkladová data ...119 // Jak postupovat v programu Statistica ...120 // Jak postupovat v programu R ...124 // Popis analýz v článku ...126 // Doporučená četba ...127 // KAPITOLA 6: POROVNÁNÍ DVOU VÝBĚRŮ ...128 // Testování rozdílů ve varianci ...129 // Porovnání průměrů ...131 // Příkladová data ...133 // Jak postupovat v programu Statistica ...134 // Jak postupovat v programu R ...136 // Popis analýz v článku ...138 // Doporučená četba ...138 // KAPITOLA 7: NEPARAMETRICKÉ METODY ...139 // Mann-Whitney(ův) test ...139 // Wilcoxonův test pro párová pozorování ...142 // Užívání testů založených na pořadí ...144 // Permutační testy ...145 // Příkladová data ...146 // Jak postupovat v programu Statistica ...147 // Jak postupovat v programu R ...148 // Popis analýz v článku ...150 // Doporučená četba ...151 // KAPITOLA 8: ANALÝZA VARIANCE (ANOVA): JEDNODUCHÉ TŘÍDĚNÍ ...152 // ANOVA - metoda pro porovnání více než dvou průměrů ...152 // Výpočet rozkladu sumy čtverců a testové statistiky ...154 // ANOVA pro k=2 a t-test ...157 // Dva modely analýzy variance ...157 // Síla testu ...158 // Narušení předpokladů ...159 // Mnohonásobná porovnání ...160 // Tukeyho test ...162 // Dunnettův test ...164 // Neparametrická analýza variance ...165 // Příkladová data ...166 // Jak postupovat v programu Statistica ...167 // Jak postupovat v programu R ...174 // Popis analýz v článku ...180 // Doporučená četba ...181 //
KAPITOLA 9: DVOUCESTNÁ ANALÝZA VARIANCE ...182 // Faktoriální uspořádání ...182 // Výpočet rozkladu sumy čtverců a testových statistik ...185 // ANOVA s interakcemi a bez interakcí ...188 // Dvoucestná ANOVA bez opakování ...189 // Uspořádání pokusů ...189 // Vyhodnocení pokusů ve znáhodněných blocích a v latinském // čtverci ...191 // Mnohonásobná porovnání ...192 // Neparametrické metody ...193 // Příkladová data ...194 // Jak postupovat v programu Statistica ...195 // Jak postupovat v programu R ...202 // Popis metod v článku ...206 // Doporučená četba ...208 // KAPITOLA 10: TRANSFORMACE DAT V ANALÝZE VARIANCE ...209 // Předpoklady analýzy variance, a jejich možné narušení ...209 // Logaritmická transformace ...212 // Arcsinová transformace ...213 // Odmocninová transformace ...214 // Příkladová data ...215 // Jak postupovat v programu Statistica ...216 // Jak postupovat v programu R ...218 // Popis analýz v článku ...220 // Doporučená četba ...221 // KAPITOLA 11: HIERARCHICKÁ ANOVA, SPLIT-PLOT ANOVA, OPAKOVANÁ MĚŘENÍ ...222 // Hierarchická ANOVA ...222 // Split-plot ANOVA ...225 // ANOVA pro opakovaná měření ...227 // Příkladová data ...230 // Jak postupovat v programu Statistica ...231 // Jak postupovat v programu R ...240 // Popis metod v článku ...248 // Doporučená četba ...249 // KAPITOLA 12: ZÁVISLOST DVOU KVANTITATIVNÍCH PROMĚNNÝCH: REGRESE ...250 // Regrese a korelace ...250 // Jednoduchá lineární regrese ...251 // Testy významnosti ...256 // Konfidenční a predikční intervaly ...259 // Transformace dat v regresi ...259 // Regrese procházející počátkem ...265 // Síla testu ...267 // Nezávislá proměnná s náhodnou variabilitou ...267 // Lineární kalibrace ...268 // Příkladová data ...268 // Jak postupovat v programu Statistica ...269 // Jak postupovat v programu R ...274 // Popis metod v článku ..278 // Doporučená četba ...279 //
KAPITOLA 13: ZÁVISLOST DVOU KVANTITATIVNÍCH PROMĚNNÝCH: KORELACE ...280 // Korelace jako charakteristika závislosti stejnocenných // proměnných ...280 // Síla testu ...284 // Neparametrické metody ...285 // Poznámky k interpretaci ...286 // Statistická závislost a kauzalita ...287 // Příkladová data ...290 // Jak postupovat v programu Statistica ...290 // Jak postupovat v programu R ...292 // Popis metod v článku ...292 // Doporučená četba ...293 // KAPITOLA 14: MNOHONÁSOBNÁ REGRESE A OBECNÉ LINEÁRNÍ MODELY ...294 // Závislost odpovědi na vice než jednom prediktoru ...294 // Parciální korelace ...299 // Obecné lineární modely a analýza kovariance ...300 // Příkladová data ...301 // Jak postupovat v programu Statistica ...302 // Jak postupovat v programu R ...307 // Popis metod v článku ...314 // Doporučená četba ...315 // KAPITOLA 15: ZOBECNĚNÉ LINEÁRNÍ MODELY ...316 // Vlastnosti zobecněných lineárních modelů ...316 // Analýza deviance ...320 // Nadměrná variabilita ...320 // Loglineární modely ...321 // Výběr vysvětlujících proměnných ...322 // Příkladová data ...324 // Jak postupovat v programu Statistica ...324 // Jak postupovat v programu R ...332 // Popis metod v článku ...336 // Doporučená četba ...337 // KAPITOLA 16: NELINEÁRNÍ ZÁVISLOST ...338 // Polynomiální regrese ...338 // Nelineární regrese ...341 // Příkladová data ...343 // Jak postupovat v programu Statistica ...343 // Jak postupovat v programu R ...348 // Popis metod v článku ...352 // Doporučená četba ...352 // KAPITOLA 17: MODELY STRUKTURNÍCH ROVNIC ...353 // Příkladová data ...355 // Jak postupovat v programu Statistica ...356 // Jak postupovat v programu R ...356 // Popis metod v článku ...359 // Doporučená četba a citovaná literatura ...359 //
KAPITOLA 18: DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ A JEJICH UŽITÍ; CHARAKTERISTIKY ROZMÍSTĚNÍ V PROSTORU ...361 // Poissonovo rozdělení ...361 // Porovnání variance a průměru ...364 // Míry shlukoví tosti založené na vzdálenosti ...368 // Binomické rozdělení ...370 // Příkladová data ...374 // Jak postupovat v programu Statistica ...374 // Jak postupovat v programu R ...378 // Popis metod v článku ...383 // Doporučená četba ...384 // KAPITOLA 19: SHLUKOVÁ ANALÝZA ...385 // Cíle a vlastnosti shlukové analýzy ...385 // Data ...387 // Podobnost ...387 // Shlukovací algoritmy ...389 // Znázornění výsledku ...389 // Divizivní metody ...390 // Příkladová data ...390 // Jak postupovat v programu Statistica ...391 // Jak postupovat v programu R ...392 // Jiné programy ...393 // Popis metod v článku ...393 // Doporučená četba a citovaná literatura ...394 // KAPITOLA 20: DALŠÍ MNOHOROZMĚRNÉ METODY ...395 // Metody neomezené ordinace ...395 // Diskriminační analýza ...398 // Metody omezené ordinace (kanonické analýzy) ...400 // Příkladová data ...402 // BIOSTATISTIKA // Jak postupovat v programu Statistica ...402 // Jak postupovat v programu R ...405 // Jiné programy ...410 // Popis metod v článku ...410 // Citovaná literatura ...411 // PŘÍLOHA 1: ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM STATISTICA ...412 // Import dat ...412 // Práce se statistickými postupy: menu a dialogová okna ...417 // PŘÍLOHA 2: ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM R ...423 // Spuštění a ukončení programu, příkazová řádka, organizace dat.423 // Data ...427 // Základní typy dat v R a práce s nimi ...428 // Import dat do R ...431 // Grafika ...433 // Prostředí pro práci s programem R ...434 // Další návody pro práci s programem ...435 // INDEX 437
cnb002803376

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC