Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2016
312 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2603-3 (brožováno)
Lingvistika
Obsahuje bibliografii na stranách 307-309 a rejstřík
001451981
Varování aneb Komu tato knížka není určena 13 // Úvodem 15 // Kapitola první O pojmu (ne)přesnost 19 // O pojmu přesnosti zcela obecně 19 // O tom, s jakými slovy se v českých textech spojuje slovo přesný 20 // O tom, proč potřebujeme pojem přesnosti a jak se pojem přesnosti patrně zrodil 20 // O pojmech presrcj; čas,přesná informace & přesná příčina 22 // O tom, co vše označujeme za nepřesné 29 // O výroku „nepřesná formulace“ 30 // O výroku „nepřesné slovo“ 32 // Nad několika citáty na téma přesnost 34 // Kapitola druhá // Nepřesnost jako vlastnost elementů jazykového systému 40 // Jazyk jako produkt intuitivního myšlení a soubor sociálních norem 40 // O nepřesnosti slov 42 // Obecné zamyšlení, jedna osobní vzpomínka a potřební lidé 42 // Slovo a pojem48 // Nepřesnost slov a nepřesnost pojmů 52 // O druzích pojmové (ne)přesnosti v zrcadle významů slov 53 // O nepřesnosti syntaxe 66 // Dvě poznámky místo úvodu 66 // O nepřesnosti spojení dvou slov 70 // O nepřesnosti větné struktury 82 // Nepřesnost, již nerozezná ani lingvista 99 // Kapitola třetí // Nepřesnost jako vlastnost aktuálního textu 101 // Úvodem této kapitoly // 101 // 8 Malá ukázka z velké beletrie 101 // Nepřesnost ve volbě a užívání slov 103 // Slovo nebo slovní spojení je užito v jiném významu, než který obvykle má 103 // Nevhodná ei neuzuální spojitelnost slov 116 // Kumulace slov, která se svým významem vylučují 118 // Běžný jazyk versus odborné vyjadřování 121 // Nepřesnost ve volbě morfologického prostředku 123 // Komparativ 123 // Vid 125 // Reflexivní slovesa 127 // Nepřesnost v nelineární syntaxi 128 // Problémy se shodou neboli kongruencí 128 // Problémy s negací 130 // Problém přívlastku 131 // Restriktivnost a nerestriktivnost atribuce 131 // Vágnost přívlastku 134 //
Syntaktická stavba přívlastku 135 // Srovnávací konstrukce 137 // Křížení syntaktických celků 138 // Jeden větný člen je zároveň objektem i subjektem děje 141 // Zeugma 141 // Gradace s jen a nejen 143 // Forma otázky 144 // Problémy s koordinací 145 // Problémy se stavbou souvětí: nevhodně užitá spojka 146 // Nepřesnost v lineární syntaxi 147 // Fixní pravidla linearity a jejich porušování 147 // Nepravé skladební dvojice 148 // Příliš velká nebo nenáležitá vzdálenost mezi členy syntagmatu 152 // Nevhodně umístěná partikule, adverbium nebo adjektivum 154 // Souvztažnost se zájmenem nebo adjektivem 156 // Pořadí přívlastků a zájmen 158 // Aktuální pravidla linearity (tzv. aktuální členění věty) a jejich porušování 160 // Vztah celku a jeho části - vágnost, nepřesnost nebo nezájem rozlišovat? 169 // Problémy s kvantifikací 169 // Vztah celku a části bez kvantifikace 172 // Jak dlouhý je okamžik? 176 // Jeden případ velmi speciální 177 // Nadměrná implicitnost 178 // Nadměrná komprimace sdělení 182 // Běžné případy nadměrné komprimace sdělení různého druhu 182 // Nadměrná komprimace sdělení vedoucí k rozporu mezi formou a jejím obsahem 184 // Nadměrná komprimace sdělení vedoucí k nesrozumitelnému, rozpornému či nedostatečně jasnému výroku nebo k nesouvislosti argumentů 185 //Nadměrná komprimace sdělení vedoucí k nesmyslnému či nepravdivému výroku nebo k výroku neodpovídajícímu realitě 189 // Zmatená výstavba věty či celého textu 191 // Rozpor mezi tvrzeními 192 // Odkazování k nedefinovanému pojmu jako k pojmu definovanému 193 // Manipulace s pojmy a slovy 194 // Pojmy z běžného života 196 // Pojmy užívané v politice a médiích 206 // Mezi běžným životem a vědou: přeměna a mizení jevů 210 // Problémy klasifikace 211 // Slovo bůh 212 //
Slova duše a duch 220 // Slovo víra 222 // Kapitola čtvrtá Jazyk a věda 224 // Co je věda 224 // K jazyku vědy obecně 227 // Dva citáty úvodem 227 // O složitosti vědeckého vyjadřování 229 // Od reality přes pojem ke slovu a termínu - a zpět 233 // Něco a nic 237 // Terminologická synonymie 239 Slova a pojmy v popularizačních knihách o teoretické fyzice 240 // Filozofický a spekulativní rozměr v jazyce teoretických fyziků 240 // O slovech, termínech a pojmech z hlediska přirozeného jazyka a z hlediska fyziky 243 // O slovech hmota, materie a látka, jejich ekvivalentech vjiných jazycích a jimi vyjadřovaných pojmech 244// O slovech síla a ercergie, jejich ekvivalentech v cizích jazycích a jim odpovídajících pojmech 248 // O slovech vesmír, prostor, rozměr & prázdno a jim odpovídajících pojmech 252 // K definicím vybraných pojmů v lingvistice a v biologii 258 // Úvodem 258 // K několika pojmům v lingvistice 260 // Slovo 260 // Slovní druhy 261 // Zvratné sloveso 261 // Vid 262 // Deminutivum 263 // Koncovka 264 // Styl 265 // Ke dvěma termínům užívaným v biologii k pojmům, které vyjadřují 267 // Gen 267 // Druh 275 // Vágnost a nepřesnost jazykového vyjadřování ve vysokoškolských učebnicích biologie 280 // Úvodem 280 // Význam slov obecně 281 // Význam slov z hlediska identity jevu 288 // Neúplnost informace z hlediska vztahu celku a části 291 // Fapešné zobecňování 292 // Pojem účelnosti 292 // Různé formulační vady a nedostatky 293 // Slovo závěrem 302 // Závěrem 303 // Bibliografie 307 // Rejstřík 310
(OCoLC)960189896
cnb002783907

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC