Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.4) Půjčeno:27x 
BK
Rozšířené a přepracované vydání
Praha : Portál, 2016
493 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0768-9 (vázáno)
V tiráži: Vydání třetí, přepracované a rozšířené
Obsahuje bibliografii na stranách 447-474 a rejstříky
001452253
Úvod ...13 // Poděkování ...13 // O čem kniha pojednává a pro koho je určená ...14 // 1 Různorodost poruch autistického spektra (PAS)f // rozdílná míra symptomatiky ...17 // 2 Vývoj a změny přístupů ? dětskému autismu ...31 // 2.1 Historický vývoj po současnost ...32 // Prvotní definice pojmu autismus a Aspergerův syndrom ...32 // Psychoanalýza a autismus: černé období historie ...35 // Rozšiřování povědomí o autismu a zlepšování diagnostiky ...39 // Behaviorální přístup a nácviky komunikace ...40 // Aktivní zapojení rodičů ...43 // Neurobiologický a neuropsychologický výzkum autismu ...44 // Očkování a následné střevní potíže jako příčina autismu ...46 // Etiologie autismu ...49 // 2.2 Vývoj diagnostických kritérií a pojmů ...54 // 2.3 Pervazivní vývojové poruchy, poruchy autistického spektra, // vymezení pojmů ...59 // 3 Charakteristické projevy, deficity a chování ...63 // 3.1 Triáda problémových oblastí společná pro poruchy autistického // spektra ...63 // 1. Sociální interakce a sociální chování ...63 // 2. Komunikace ...99 // 3. Představivost, zájmy, hra ...117 // 3.2 Nespecifické variabilní rysy ...132 // Percepční poruchy ...132 // Odlišnosti v motorickém vývoji a projevech ...138 // Emoční reaktivita ...162 // Adaptabilita ...166 // Problémy v chování ...173 // 4 Popis jednotlivých poruch autistického spektra ...179 // 4.1 Dětský autismus ...179 // Autismus v adolescenci a dospělosti ...184 // 4.2 Atypický autismus ...184 // 4.3 Aspergerův syndrom ...188 // Nízko funkční a vysoce funkční Aspergerův syndrom ...193 // Mohou se lidé s Aspergerovým syndromem zapojit v dospělosti // do běžného života? ...196 // 4.4 Dětská dezintegrační porucha ...196 // 4.5 Jiné pervazivní vývojové poruchy ...207 // 4.6 Autistické rysy ...211 //
4.7 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací // a stereotypními pohyby ...212 // 4.8 Rettův syndrom ...214 // Výskyt Rettova syndromu ...215 // Průběh poruchy ...216 // Epilepsie u dívek s Rettovým syndromem ...217 // Chování a další specifické projevy dívek s Rettovým // syndromem ...220 // 5 Demografická charakteristiky ...227 // 5.1 Četnost výskytu autismu, epidemiologické studie ...227 // Důvody nárůstu počtu dětí s autismem ...229 // 5.2 Rozdíly mezi pohlavími ...231 // 6. Vývoj poruchy v jednotlivých věkových obdobích ...233 // 6.1 Diagnostika v raném věku ...234 // 6.2 Narození a první rok života (0-12 měsíců) ...235 // Diagnostika v prvním roce života ...236 // 6.3 Batolecí období (13-30 měsíců) ...237 // První nejběžnější postřehy v oblasti řečového vývoje a celkové komunikace ...237 // První nejběžnější postřehy v oblasti sociálního chování ...239 // První nejběžnější postřehy v oblasti chování a herních aktivit ...240 // Vývojový regres u dětí s autismem ...241 // Diagnostika v batolecím věku ...242 // 6.4 Předškolní období (3-6 let) ...245 // Znovunabývání ztracených dovedností u dětí s vývojovým regresem ...248 // Obtíže v rozlišování dětského a atypického autismu a Aspergerova syndromu ...250 // 6.5 Mladší školní věk (6-11 let) ...251 // Diagnostika v mladším školním věku ...252 // 6.6 Puberta, adolescence ...254 // Diagnostika v období puberty a adolescence ...255 // Prognostické faktory ovlivňující fungování v dospělosti ...257 // 6.7 Dospělost ...258 // Inventář typického chování lidí s Aspergerovým syndromem . 259 // Diagnostika v období dospělosti ...264 // Délka života u lidí s autismem ...264 // Diagnóza příbuzného s autismem či Aspergerovým syndromem 265 //
6.8 Shrnutí důležitých postřehů týkajících se diagnózy ...266 // Tři stupně ke správné diagnóze ...267 // 7 Diagnostika poruch autistického spektra ...269 // 7.1 Přehled screeningových a diagnostických nástrojů ...270 // ADI-R - Autism Diagnostic Interview-Revised // (Lord, Rutter et al, 1994) ...270 // ADOS - Autism Diagnostic Observation Schedule // (Lord et al, 2012) ...271 // A. S. A. S. - The Australian Scale for Asperger’s syndrome // (Garnett, Attwood, 1995) ...273 // AQ test - Kvocient autistického spektra (Baron-Cohen, 2001) ...274 // CARS - Childhood Autism Rating Scale - Posuzovací škála dětského autismu (Schopler, Reichler et al, 1988); 2. vydáníSchopler, Van Bourgondien et al, 2010 ...277 // CHAT - Checklist for Autism in Toddlers (Baron-Cohen et al, 1992) ...280 // Screeningový dotazník M-CHAT-R/F (Robins, Fein, Barton, 2009) ...280 // Dotazník M-CHAT pro rodiče: 283 // DACH-R (Dětské autistické chování; Thorová, 2003; // Šporclová, 2015) ...284 // 7.2 Struktura psychologického vyšetření ...290 // Vyšetření dítěte ...290 // Vyšetření dospělého člověka s PAS ...295 // 8 Diferenciální diagnostika ...297 // 8.1 Přehled některých diagnostických kategorií ...299 // Mentální retardace ...299 // Syndrom fragilního X chromozomu ...301 // Downův syndrom ...302 // Tuberózní skleróza ...303 // Epilepsie ...304 // Schizofrenie ...305 // Porucha aktivity a pozornosti (ADHD), porucha pozornosti bez // hyperaktivity (ADD) ...307 // Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) ...308 // Elektivní mutismus ...311 // Poruchy emocí, nálad a afektivity ...311 // Porucha se stereotypními pohyby ...313 // Tourettův syndrom, tikové poruchy ...313 // Porucha opozičního vzdoru ...315 // Reaktivní porucha příchylnosti v dětství ...315 //
Vývojové poruchy řeči (vývojové dysfázie) - receptivní porucha řeči, expresívni porucha řeěi, smíšená porucha řeči ...316 // Landauův-Kleffnerův syndrom ...316 // Schizoidní porucha a jiné poruchy osobnosti ...317 // Schizotypní porucha ...318 // Rettův syndrom ...319 // Jiné nejisté diagnostické kategorie ...320 // 8.2 Nejčastější diferenciálnědiagnostické omyly u poruch // autistického spektra ...324 // A. U dítěte se vyskytuje ještě jiná porucha, která zamlžuje // primární diagnózu a svádí diagnostika pouze jedním směrem ...324 // B. Symptomy poruchy autistického spektra jsou nesprávně // interpretovány jako projevy jiné poruchy, obvykle hodnoceny jako atypické ...326 // 8.3 Diferenciální diagnostika autismu a Aspergerova syndromu . 328 // 9 Neurobiologie, neuropsychologie, kognitivní psychologie a jejich vztah k PAS ...329 // Neurobiologické hledisko ...329 // Neuropsychologické hledisko ...331 // Funkční specializace hemisfér a předpokládaný vztah k PAS ...333 // Inteligence a nerovnoměrný vývoj u poruch autistického spektra ...335 // Autismus a poruchy intelektu ...338 // Ostrůvkovité schopnosti géniové a děti s nadprůměrným // intelektem ...339 // Neschopnost metareprezentace aneb Hyperrealismus autismu 342 // 10 Psychologická teorie ...345 // 10.1 Kognitivní teorie ...346 // Teorie mysli (Baron-Cohen et ai, 1985) ...346 // Teorie oslabené centrální koherence (Frith, Shah, 1983, 1989, 1993; Happe, 1994) ...363 // Teorie deficitu exekutivních funkcí (Ozonoff, 1991; Russell, 1997) ...366 // Teorie empatizující a systematizující mysli (E-S teorie, Baron-Cohen, 1997, 2002, 2003) ...369 //
10.2 Emoční teorie ...370 // Teorie intersubjektivity (Hobson, 1989, 1991) ...370 // 10.3 Eklektický přístup, syntéza názorů ...371 // 11 Problematika péče o děti s PAS v ČR ...373 // 11.1 Z historie ...373 // 11.2 Současná situace, nutnost systémové změny ...374 // Občanská sdružení ...374 // Raná péče pro děti s autismem ...376 // Předškolní zařízení ...376 // Odklad školní docházky ...378 // Vzdělávání ve speciální třídě pro děti s poruchami // autistického spektra ...379 // Děti integrované ve speciálních školách a třídách ...380 // Děti integrované v běžných školách ...380 // Běžná, nebo speciální škola? ...381 // Děti integrované na středních školách ...382 // Vysoké školy ...384 // Pobytová zařízení ...384 // Odborné poradenství ...386 // Lékařská péče ...387 // 11.3 Největší úskalí péče v České republice ...388 // 11.4 Legislativa a možnosti podpory rodin pečujících o dítě (osobu) s PAS ...389 // Školská legislativa ...389 // // Krajský koordinátor ...390 // Možnosti sociální podpory státu u lidí s PAS ...391 // Zdravotní pojišťovny ...397 // Projekty neziskových organizací ...397 // 1Z Intervence u lidí s poruchou autistického spektra ...399 // 12.1 Na důkazech založená praxe ...400 // Strukturované učení ...402 // TEACCH program (Schopler, 1972; Mesibov, 2006) ...403 // Aplikovaná behaviorální analýza, intenzivní raná intervenční terapie ...406 // Komunikační terapie (augmentativní a alternativní komunikace) ...408 // Logopedická péče ...410 // Herní a interakční terapie ...411 // Muzikoterapie ...412 // Terapie s asistencí zvířat ...412 // Relaxace ...414 // Aktivity ...414 // Art eterapie ...415 // Ergoterapie ...415 // Fyzioterapie a pohybová aktivita ...416 // Senzorická integrační terapie ...416 // Dobrá atmosféra v rodině ...416 //
Rodinná psychoterapie ...417 // Komunitní bydlení ...417 // Integrativní přístup ...417 // Farmakot erapie ...418 // 12.2 Co nefunguje? Zázraky! ...419 // Terapie volbou. Son Rise program (Option therapy) ...419 // Facilitovaná terapie ...421 // Rodičovské chování a postoje jako příčina autismu ? dítěte, // psychoanalytický přístup ...422 // Dietetická opatření ...425 // Homeopatika a metody léčitelů vyléčí autismus ...426 // Terapie pevným objetím (Holding therapy) ...427 // 13 Rodina a dite s autismem ...429 // 13.1 Reakce rodiny na sdělení diagnózy ...429 // 1. Období sdělení diagnózy, šok ...429 // 2. Zapojení obranných mechanismů ...430 // 3. Depresivní období v přijímání diagnózy ...433 // 4. Kompenzované období ...433 // 5. Období životní rovnováhy, přebudování hodnot ...433 // 13.2 Postoje, které ztěžují adaptaci ...435 // Hyperprotektivita ...435 // Odmítání dítěte ...435 // Přetrvávající vztek ...435 // Zpochybňování diagnózy a tíže problémů ...435 // Nutkavá péče o děti vede k vyčerpání ...436 // Problematické individuální charakteristiky členů rodiny, kvalita vztahů a klima v rodině ...436 // Sociálně-ekonomická situace v rodině ...437 // Krizová období ...437 // 13.3 Další důležité aspekty ...437 // Sdělení diagnózy ze strany odborníka ...437 // Sourozenecká problematika ...437 // Nácvik obhajoby dítěte na veřejnosti ...439 // Zátěž rodiny, informovanost o speciálních přístupech ...440 // Závěr ...443 // Literatura ...447 // Příloha 1 // Krajská koordinátorky (projekt MŠMTJ ...475 // Příloha 2 // Adresář občanských sdružení a zařízení, která se zabývají problematikou PAS . . 477 // Mateřské školy, dětské skupiny a školy ...477 // Další organizace ...483 // Raná péče ...485 // Zdravotnická zařízení ...486 // Rejstřík jmenný ...487 // Rejstřík věcný ...489
(OCoLC)972570690
cnb002626187

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC