Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016
413 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-8082-955-1 (vázáno)
"Pre Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave vydalo vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis"--Tiráž
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001452487
Terminologická poznámka 9 // Skratky použité v texte 10 // Úvod 11 // I. METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ, SPOLOČENSKO-POLITICKÝ A HISTORICKO-FILOZOFICKÝ KONTEXT NA SLOVENSKU V ROKOCH 1918 - 1945 // 1. Historicko-pedagogické a metodologické východiská // (Blanka Kudláčová) 14 // 1.1 Špecifiká v historicko-pedagogickom bádaní na Slovensku 15 // 1.2 Historicko-pedagogické publikácie zamerané na obdobie // rokov 1918 až 1945 vydané po roku 1989 18 // 1.3 Nové metodologické prístupy v historicko-pedagogickom // bádaní a zacielenie monografie 21 // 2. Spoločensko-politický a historický kontext {Peter Jašek) 29 // 2.1 Vznik prvej Československej republiky a boj o Slovensko 29 // 2.2 Mierové zmluvy a život v medzivojnovej republike 32 // 2.3 Vyhlásenie autonómie a vznik Slovenského štátu 35 // 2.4 V samostatnom štáte a tieni Hitlera 38 // 2.5 Slovenské národné povstanie, oslobodenie a koniec druhej svetovej vojny 44 // 3. Ideové pozadie a filozofické východiská dobového politického myslenia (Andrej Rajský) 49 // 3.1 Od monarchie k republike 50 // 3.2 Ideové východiská prvej Československej republiky 54 // 3.3 Ideové východiská prvej Slovenskej republiky 57 // II. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A RECEPCIA PEDAGOGICKÉHO MYSLENIA NA SLOVENSKU V ROKOCH 1918-1945 // 4. Počiatky pedagogiky a pedagogického diskurzu (Blanka Kudláčovä) 66 // 4.1 Počiatky pedagogiky ako akademickej a vedeckej disciplíny 67 // 4.2 Učiteľské organizácie ako priestor na pedagogickú diskusiu 74 // 4.3 Reformná pedagogika a jej miesto v pedagogickom diskurze 76 // 4.4 Katolícka pedagogika a jej miesto v pedagogickom diskurze 80 // Záver 82 // 5. Recepcia svetového pedagogického myslenia v slovenskej pedagogike (Milan Krankus) 86 // 5.1 Prenikanie svetovej pedagogiky na Slovensko po r. 1918 86 // 5.2 Diskusia o vedeckom charaktere pedagogiky 89 //
5.3 Recepcia globálnej metódy a celostného vyučovania 100 // 5.4 Problematika výchovy v demokracii a totalite 102 // 5.5 Recepcia svetovej pedagogiky v pedagogickom myslení // na Slovensku po r. 1938 103 // 5.6 Idea činnej školy 108 // 5.7 Zánik národno-socialistickej pedagogiky a nová orientácia 112 // Záver 113 // 6. Filozoficko-pedagogické východiská v tvorbe Juraja Čečetku do r. 1945 (Marek Wiesenganger) 117 // 6.1 Vybrané aspekty života Juraja Čečetku 117 // 6.2 Vplyv vybraných osobností na utváranie Čečetkovho pedagogického myslenia 121 // 6.3 Ideový kontext pedagogiky na Slovensku v rokoch 1918 až 1945 124 // 6.4 Vymedzenie výchovy u Juraja Čečetku 127 // 6.5 Filozofické východiská pedagogických názorov Juraja Čečetku 131 // Záver 135 // 7. Reformná pedagogika a hnutie reformných škôl (Eduard Lukáč) 138 // 7.1 Reformné pedagogické hnutie v Čechách 138 // 7.2 Reflexia reformného pedagogického hnutia na Slovensku 140 // 7.3 Snahy o reformné pedagogické aktivity v rokoch 1939 až 1945 151 // Záver 155 // 8. Konštituovanie špeciálnopedagogickej teórie a praxe (Viktor Lechta) 159 // 8.1 Konštituovanie špeciálnopedagogickej (inštitucionálnej) starostlivosti 159 // 8.2 Konštituovanie vzdelávania špeciálnych pedagógov 164 // 8.3 Konštituovanie špeciálnej pedagogiky ako vedného odboru 167 // Záver 174 // 9. Pedagogické časopisy (Zuzana Lopatková) 177 // 9.1 Prehľad pedagogických časopisov v rokoch 1918 až 1938. 178 // 9.2 Prehľad pedagogických časopisov v rokoch 1939 až 1945 187 // Záver 193 // III. ŠKOLSKÝ SYSTÉM, VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A SOCIÁLNA OBLASŤ NA SLOVENSKU V ROKOCH 1918 - 1945 // 10. K otázkam vývoja školského systému a legislatívy (Ľubica Kázmerová) 198 // 10.1 Budovanie školského systému v rokoch 1918 až 1938 199 // 10.2 Slovenské školstvo v rokoch 1939 až 1945 209 // Záver 215 //
11. Personálna a jazyková otázka v školskej politike v rokoch 1918 - 1939 (Jarmila Zacharová) 217 // 11.1 Školská politika a personálna otázka 217 // 11.2 Školská politika a jazyková otázka 223 // Záver 228 // 12. Počiatky a rozvoj novodobého vysokého školstva (Miroslava Slezáková) 232 // 12.1 Počiatky vysokého školstva v rokoch 1918 až 1938 233 // 12.2 Rozvoj vysokého školstva v rokoch 1939 až 1945 240 // Záver 246 // 13. Vzdelávanie učiteľov (Janka Štulrajterová) 250 // 13.1 Vzdelávanie učiteľov v rokoch 1918 až 1938 250 // 13.2 Vzdelávanie učiteľov v rokoch 1939 až 1945 261 // Záver 267 // 14. Katolícke školstvo (Marián Cipár) 270 // 14.1 Organizácia katolíckeho školstva do r. 1918 271 // 14.2 Katolícke školstvo v rokoch 1918 až 1938 272 // 14.3 Katolícke školstvo v rokoch 1939 až 1945 279 // Záver 282 // 15. Školstvo národnostných menšín (Jana Gašparovičová) 285 // 15.1 Legislatívne úpravy v oblasti školstva národnostných menšín po vzniku ČSR 286 // 15.2 Školstvo národnostných menšín v rokoch 1918 až 1938 287 // 15.3 Zmeny v školstve národnostných menšín v rokoch 1939 až 1945 298 // Záver 304 // 16. Zastúpenie vzdelávania dievčat v školskej štruktúre (Adriana Kičkovä) 307 // 16.1 Situácia vo vzdelávaní dievčat do r. 1918 307 // 16.2 Vzdelávanie dievčat v odborných školách v rokoch 1918 až 1938 308 // 16.3 Reforma vo vzdelávaní dievčat v odborných školách v rokoch 1939 až 1945 320 // Záver 323 // 17. Teória a prax neformálnej výchovy a vzdelávania (Peter Lenčo) 326 // 17.1 Terminologické poznámky a situácia v oblasti neformálnej výchovy a vzdelávania do r. 1918 326
// 17.2 Neformálna výchova a vzdelávanie v rokoch 1918 až 1938 328 // 17.3 Neformálna výchova a vzdelávanie v rokoch 1939 až 1945 341 // Záver 345 // 18. Osvetová a ľudovýchovná činnosť (Igor Marks) 349 // 18.1 Terminologické poznámky a situácia v osvetovej // a ľudovýchovnej činnosti do r. 1918 349 // 18.2 Osvetová a ľudovýchovná činnosť v rokoch 1918 až 1938 351 // 18.3 Osvetová a ľudovýchovná činnosť v rokoch 1939 až 1945 361 // Záver 365 // 19. Sociálno-výchovné otázky detí a mládeže (Ivana Šuhajdová) 368 // 19.1 Situácia v oblasti sociálno-výchovnej starostlivosti o deti a mládež do r. 1918 368 // 19.2 Sociálno-výchovná starostlivosť o deti a mládež v rokoch 1918 až 1938 369 // 19.3 Sociálno-výchovná starostlivosť o deti a mládež v rokoch 1939 až 1945 379 // Záver 388 // Menný register 390 // O autoroch 396 // Obrázková príloha 402

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC