Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Brno : Masarykova Univerzita, 2011.
1 online zdroj.
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 8021082135 (ebook)
ISBN 9788021082137 (ebook)
Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas Philosophica ; číslo 401
Obsahuje bibliografické odkazy
Vendor-supplied metadata.
001452641
I. Úvod // Automatická analýza přirozeného jazyka na ÚJČ FF MU // II. // Automatická morfologická analýza a strojový slovník češtiny // III. // Pravidelnost derivace a strojové zpracování přirozeného jazyka // IV. // Vzájemné vztahy formální morfologie a derivace z hlediska možností automatické slovotvorné analýzy // Morfematická segmentace slovesných tvarů a deverbativ // V. // Alomorfie (variantnost lexikálních kořenů a tvarotvorných kmenů) jako tvarotvorné a slovotvorné spoluformanty // Alternace kmenotvorné přípony a samohlásky – vokálu v základu – alomorfie slovesného základu a slovesného kmene // Poznámka k alternaci e/0 // Alternace finální souhlásky kořene (kf) // Popis pravidel alternací při tvoření tvarů sloves (dle slovesných subparadigmat) a derivátů tvořených paradigmaticky (pravidelně přímo od slovesných tvarů) // Samohláskové alternace kořenové samohlásky (KoV) a kmenotvorné přípony (KmV) // Alternace finální souhlásky kořene (kf ), iniciální souhlásky kořene (ki) a alternace souhlásky, která je součástí kmenotvorné přípony (kt) // Grafické alternace // Kvantita ve slovesných prefixech // Střídání 0/e ve slovesných prefixech // VI. // Deriv – softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy // Extrakce dat z morfologického slovníku // Vyhledávací funkce // Další zpracování automaticky extrahovaných dat // Práce s obsahem souborů, se soubory, s adresáři // Ruční analýza automaticky generovaných slovotvorných vztahů // Systematické značkování ručně analyzovaného materiálu // Automatické nástroje pro udržení konzistentních řešení při ručním zpracování automaticky získaných výsledků // Korpusy jako zdroje dat pro ověření platnosti navržených pravidel //
VII. // Formální popisy deverbativních jmen tvořených od slovesného tvaru, od slovesného kmene a od slovesného základu (kořene) // Substantiva od slovesného tvaru a od slovesného kmene a od slovesného základu (kořene) // Slovesné substantivum na -ní/-tí // Činitelská jména na -l a další deverbativa od l-ových příčestí // Životná substantiva na -[aeě]n-ec, -[nm]ut-ec, -[aeěiyu]t-ec s významem osoby zasažené dějem (patiens)/nositele vlastnosti plynoucí z děje // Neživotná deverbativní substantiva na -[aeě]n-ec, -[nm]ut-ec, -[aeěiyu]t-ec s významy objektu děje // Činitelská jména na -tel // Činitelská jména na -č // Jména prostředků na -tel // Jména prostředků na -č // Jména prostředků a dějů na -čka // Deverbativa: jména prostředků, činitelská, dějů, míst na -dlo // Jména prostředků na -tko // Činitelská jména na -ce // Činitelská jména na -ec // Činitelská jména na -čí // Neživotná deverbativní substantiva na -ec s významy prostředku nebo výsledku děje // Adjektiva od slovesného tvaru a od slovesného kmene a od slovesného základu (kořene) // Adjektivizované přechodníky přítomné (adjektiva procesuální) na -[(ou)|í]cí // Adjektivizované přechodníky minulé na -(v)ší // Adjektivizovaná příčestí trpná (n-/t-ová) -[aeě]ný, -[áiyu]tý // Adjektivizovaná příčestí činná (l-ová) // Dezaktualizovaná adjektiva na -cí/-cný (-ou-cný, -í-cný, -ují-cný, -ají-cný, -e/ějí-cný) // Adjektiva účelová na -[aieěuy]cí od minulého kmene // Adjektiva vyjadřující vlastnost plynoucí z možnosti zasažení dějem na -telný (-ova-telný, -a-telný, -i-tel, -nu-telný) // Adjektiva na -vý (-ova-vý, -a-vý, -i-vý, -li-vý, -ja-vý, -ji-vý) (od kmene) // Adjektiva na -čný (-ova-čný, -a-čný, -i-čný, -[eě]-čný) // Adjektiva na -livý, -lavý (od kořene) // Adjektiva na -čí od slovesného základu (kořene) //
Adjektiva na -ný tvořená od slovesného základu (kořene) // VIII. // Kvantitativní analýza automaticky generovaných dat // Míra přegenerovávání jednotlivých sufixů připojovaných ke slovesnému tvaru (základ+(KmV)+tvarová koncovka) – derivace od tvaru, ke slovesnému kmeni (základ+KmV) – stem derivation a ke slovesnému základu (kořeni) – root derivation // Substantiva a adjektiva tvořená paradigmaticky od slovesného tvaru // Substantiva životná odvozená od kmene/slovesného tvaru a od slovesného základu (kořene) // Substantiva neživotná odvozená od kmene/slovesného tvaru a od kořene // Adjektiva odvozená od kmene/slovesného tvaru a od kořene // Míra přegenerovávání jednotlivých sufixů // Porovnání míry přegenerovávání strukturovaných a nestrukturovaných derivačních formantů // Porovnání míry přegenerovávání homonymních (polyfunkčních) a monofunkčních sufixů // Porovnání míry přegenerovávání pravidel bez alternací a s alternacemi // IX. // Derivační slovník deverbativ analyzovaných typů // X. Závěr // The Morphology of the Czech Verb and Verb Derived Nouns and Adjectives as a Problem of the Formal Description and Automatic Analysis of the Czech Language // Bibliografie // Přílohy // Příloha A: Systém použitých morfologických značek // Příloha B: Deriv – webové rozhraní // Příloha C: Ukázky automaticky generovaných dat
(OCoLC)951754043

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC